Thứ bảy, 20/08/2022
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 6 Toán Bài tập: Tia phân giác của góc chọn lọc, có đáp án

Bài tập: Tia phân giác của góc chọn lọc, có đáp án

Bài tập: Tia phân giác của góc chọn lọc, có đáp án

  • 770 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau:

Xem đáp án

Đáp án là C

Nếu ∠xOt = ∠yOt và tia Ot nằm giữa hai tia Ox, Oy thì tia Ot là tia phân giác của ∠xOy nên C sai, D đúng


Câu 2:

Cho Ot là phân giác của ∠xOy. Biết ∠xOy = 1000, số đo của ∠xOt là:

Xem đáp án

Đáp án là C

Vì Ot là phân giác của ∠xOy thì

Trắc nghiệm: Tia phân giác của góc - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết


Câu 3:

Cho ∠xOy là góc vuông có tia On là phân giác, số đo của ∠xOn là:

Xem đáp án

Đáp án là C

Vì On là tia phân giác của ∠xOy nên

Trắc nghiệm: Tia phân giác của góc - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết


Câu 4:

Cho tia On là tia phân giác của ∠mOt. Biết ∠mOn = 700, số đo của ∠mOt là:

Xem đáp án

Đáp án là A

Vì tia On là tia phân giác của ∠mOt nên

Trắc nghiệm: Tia phân giác của góc - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết


Câu 5:

Cho ∠AOB = 900 và tia OB là tia phân giác của góc AOC . Khi đó góc AOC là:

Xem đáp án

Đáp án là D

Trắc nghiệm: Tia phân giác của góc - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Vì tia là tia phân giác của góc nênTrắc nghiệm: Tia phân giác của góc - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Do đóTrắc nghiệm: Tia phân giác của góc - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Nên góc AOC là góc bẹt.


Câu 6:

Cho ∠AOC = 600. Vẽ tia OB sao cho OA là tia phân giác của ∠BOC . Tính số đo của ∠AOB và ∠BOC

Xem đáp án

Đáp án là D

Trắc nghiệm: Tia phân giác của góc - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Vì OA là tia phân giác của ∠BOC nên ta có:

Trắc nghiệm: Tia phân giác của góc - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết


Câu 10:

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

Xem đáp án

Đáp án là C

Ta thấy đáp án C sai vì giả sử ta có góc bẹt có hai tia phân giác


Bắt đầu thi ngay