Chủ nhật, 26/03/2023
IMG-LOGO

Tổng hợp đề ôn luyện thi THPTQG Sinh Học có lời giải chi tiết (Đề số 1)

  • 9178 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Bào quan nào sau đây có ở cả sinh vật nhân thực và sinh vật nhân sơ?

Xem đáp án

Đáp án D.

Riboxom là một bào quan nhỏ, không có màng bao bọc, là nơi tổng hợp protein cho tế bào


Câu 2:

Vật chất di truyền của virut HIV là

Xem đáp án

Đáp án B.

Vật chất di truyền của virut HIV gồm 2 sợi ARN đơn.


Câu 3:

Trong nuôi cấy không liên tục, pha nào sau đây có tốc độ sinh trưởng nhanh nhất?

Xem đáp án

Đáp án B.

Trong pha lũy thừa, vi khuẩn phân chia mạnh mẽ, số lượng tế nào tăng theo lũy thừa và đạt đến cực đại.


Câu 4:

Loại hướng động nào sau đây là hướng động âm?

Xem đáp án

Đáp án C.

Hướng động âm là kiểu hướng động sinh trưởng tránh xa nguồn kích thích.


Câu 5:

Loài nào sau đây phát triển không qua biến thái?

Xem đáp án

Đáp án D.

Ong và bướm là ví dụ về biến thái hoàn toàn.

Châu chấu là ví dụ về biến thái không hoàn toàn.


Câu 6:

Cặp cơ quan nào sau đây là ví dụ về cơ quan tương đồng?

Xem đáp án

Đáp án A.

Cánh dơi và cánh chim là cơ quan tương đồng bởi có cùng nguồn gốc từ xương chi trước của động vật có vú.

Các đáp án còn lại là ví dụ về cơ quan tương tự.

Để hiểu rõ về cơ chế phân loại cơ quan tương đồng hay tương tự Phụ lục 2.


Câu 7:

Quá trình phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất gồm các giai đoạn sau:

    (1) Tiến hóa tiền sinh học.  (2) Tiến hóa hóa học.              (3) Tiến hóa sinh học.

Các giai đoạn trên diễn ra theo trình tự đúng là

Xem đáp án

Đáp án D.

Quá trình phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất gồm các giai đoạn theo thứ tự sau”

® Tiến hóa hóa học: Hình thành các phân tử hữu cơ từ các chất vô cơ, trùng phân các đơn phân thành các đại phân tử dưới tác động của CLTN.

® Tiến hóa tiền sinh học: Hình thành tế bào sơ khai.

® Tiến hóa sinh học: Hình thành sinh giới ngày nay.


Câu 8:

Khoảng thuận lợi của các nhân tố sinh thái là khoảng?

Xem đáp án

Đáp án D.

Giới hạn sinh thái là khoảng giá trị xác định của một nhân tố sinh thái mà trong đó sinh vật có thể tồn tại và phát triển ổn định theo thời gian. Trong giới hạn sinh thái có khoảng thuận lợi và khoảng chống chịu đối với hoạt động sống của sinh vật.

+ Khoảng thuận lợi là khoảng của các nhân tố sinh thái ở mức độ phù hợp, đảm bảo cho sinh vật thực hiện các chức năng sống tốt nhất.

+ Khoảng chống chịu là khoảng của các nhân tố sinh thái gây ức chế cho hoạt động sinh lí của sinh vật.


Câu 9:

Có các loại môi trường phổ biến là

Xem đáp án

Đáp án A.

Môi trường sống bao gồm tất cả các nhân tố xung quanh sinh vật, có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp tới sinh vật; làm ảnh hưởng đến sự tồn tại, sinh trưởng, phát triển và những hoạt động khác của sinh vật.

Các loại môi trường sống chủ yếu của vi sinh vật: môi trường đất, môi trường nước, môi trường trên cạn, môi trường sinh vật.


Câu 10:

Quan hệ dinh dưỡng giữa các loài trong quần xã cho chúng ta biết

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 11:

Côđon nào sau đây mã hóa axit amin mở đầu?

Xem đáp án

Đáp án B.
Trong hầu hết các sinh vật:
+ Bộ ba 5'AUG3' mã hóa axit amin ở đầu.
+ Bộ ba 5'UAA3' , 5'UAG3' , 5'UGA3' là mã kết thúc và không mã hóa axit amin


Câu 12:

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về chu trình Crep?

Xem đáp án

Đáp án C.

A. Sai. Chu trình Crep tạo ra 2 ATP.

B. Sai. Axit piruvic không tham gia chu trình Crep mà sẽ biến đổi thành Axetyl-CoA, Axetyl-CoA mới tham gia chu trình Crep.

D. Sai. Chuỗi truyền electron hô hấp mới là giai đoạn giải phóng nhiếu ATP nhất.


Câu 13:

Ở thực vật, nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu nào sau đây là nguyên tố vi lượng?

Xem đáp án

Đáp án D.

Phần lớn các loại cây cần đến 17 loại nguyên tố. Do đó ta cần nhớ các nguyên tố đại lượng, các nguyên tố thiết yếu còn lại sẽ là nguyên tố vi lượng.

Các nguyên tố đại lượng bao gồm: C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mg.


Câu 14:

Động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn hở?

Xem đáp án

Đáp án D.

Hệ tuần hoàn hở có ở đa số động vật thân mềm ( ốc sên, trai,...) và chân khớp ( côn trùng, tôm,...).


Câu 15:

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về hoocmôn thực vật?

Xem đáp án

Đáp án A.

B. Sai. AAB liên quan đến sự chín và ngủ của hạt, sự đóng mở khí khổng.

C. Sai. Xitokinin có tác dụng gây ra sự phân chia tế bào.

D. Sai. Etilen mới được sử dụng để thúc quả chín, rụng lá.


Câu 16:

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về quá trình nhân đôi ADN?

Xem đáp án

Đáp án B.

Trong một đơn vị nhân đôi, hai mạch đều có đoạn Okazaki nên enzim ligaza hoạt động ở cả hai mạch để nối các đoạn Okazaki này lại với nhau.

A. Sai. Quá trình nhân đôi ADN diễn ra ở pha S của kỳ trung gian.

C. Sai. Quá trình nhân đôi ADN còn diễn ra theo nguyên tắc bán bảo toàn.

D. Sai. Trong một đơn vị nhân đôi, các hai mạch đều có những đoạn Okazaki. Do đó, xét tổng thể cả hai mạch đều được tổng hợp gián đoạn.


Câu 17:

Theo lí thuyết, phép lai ABabxABab cho bao nhiêu loại kiểu hình? Biết rằng không xảy ra đột biến và các gen liên kết hoàn toàn trên một cặp nhiễm sắc thể thường, mỗi gen quy định một tính trạng và alen trội là trội hoàn toàn.

Xem đáp án

Đáp án B.

Xét phép lai ABabxABab sẽ cho ra 2 loại kiểu hình là A–B– và aabb (nếu không xảy ra đột biến và các gen liên kết hoàn toàn trên một cặp nhiễm sắc thể thường, mỗi gen quy định một tính trạng và alen trội là trội hoàn toàn).


Câu 18:

Để xác định mật độ cá mè trong ao, ta cần phải xác định

Xem đáp án

Đáp án B.

Mật độ quấn thể là số lượng cá thể trên một đơn vị diện tích hay thể tích quần thể. Cá mè sống ở môi trường nước nên ta tính trên đơn vị thể tích.


Câu 19:

Một trong những nguyên nhân gây hiện tượng cá chết hàng loạt ở biển là do sự nở hoa của tảo. Mối quan hệ của tảo và cá là

Xem đáp án

Đáp án C.

Tảo nở hoa vô tình gây ngộ độc cho cá.

Mối quan hệ giữa tảo và cá là mối quan hệ ức chế cảm nhiễm.


Câu 20:

Loài cây nào sau đây có thể áp dụng chất cônsixin nhằm tạo giống cây tam bội đem lại hiệu quả kinh tế cao?

Xem đáp án

Đáp án C.

Giống cây tam bội thường bất thụ, do đó thường tạo giống tam bội để tạo cây cho quả không hạt, thân, củ lớn.


Câu 21:

Khu sinh học (biôm) nào sau đây có độ phong phú về thành phần loài sinh vật nhất?

Xem đáp án

Đáp án D.

Rừng rậm nhiệt đới có nhiều điều kiện thuận lợi, phù hợp cho rất nhiều loài sinh sống nên độ đa dạng rất cao.


Câu 23:

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về các kiểu chất dinh dưỡng ở vi sinh vật?

Xem đáp án

Đáp án A.

B. Sai. Hóa tự dưỡng sử dụng nguồn cacbon chủ yếu từ CO2.

C. Sai. Hóa dị dưỡng sử dụng nguồn năng lượng chủ yếu từ chất hữu cơ.

D. Sai. Quang tự dưỡng sử dụng nguồn năng lượng chủ yếu là từ ánh sáng.


Câu 24:

Cho các nhận xét sau đây về quang hợp ở thực vật, có bao nhiêu nhận xét đúng?

    (1) Pha sáng của quang hợp diễn ra ở màng ngoài của lục lạp.

    (2) Năng lượng ánh sáng được chuyển thành năng lượng trong ATP và NADPH.

    (3) O2 được tạo ra ở pha tối.

          (4) Chất nhận CO2 đầu tiên trong chu trình Canvin ở thực vật C3 là APG.

Xem đáp án

Đáp án A.

(1) Sai. Pha sáng của quang hợp diễn ra ở xoang tilacoit.

(2) Đúng.

(3) Sai. O2 được tạo ra từ phản ứng quang phân li nước ở pha sáng.

(4) Sai. Chất nhận CO2 đầu tiên trong chu trình Canvin ở thực vật C3 là Ribulozơ – 1,5 – điP.


Câu 25:

Cho các phát biểu sau về tuần hoàn máu, có bao nhiêu phát biểu đúng?

    (1) Hệ tuần hoàn chỉ được cấu tạo chủ yếu bởi các bộ phận gồm tim và hệ thống mạch máu.

    (2) Với động vật có hệ tuần hoàn hở, máu chảy trong động mạch với tốc độ nhanh.

    (3) Ở cá, máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi.

    (4) Hệ tuần hoàn kép có ở lưỡng cư, bào sát, chim và thú.

Xem đáp án

Đáp án B.

(1) Sai. Hệ tuần hoàn được cấu tạo chủ yếu bởi các bộ phận gồm tim, hệ thống mạch máu và dịch tuần hoàn.

(2) Sai. Ở động vật có hệ tuần hoàn hở, máu chảy trong động mạch với tốc độ chậm.

(3) Đúng. Ở cá có một vòng tuần hoàn, máu đỏ tươi chảy trong động mạch lưng ( dưới áp lực trung bình) đến các mao mạch cơ quan nuôi cơ thể.

(4) Đúng. Hệ tuần hoàn kép gồm hai vòng tuần hoàn là vòng tuần hoàn nhỏ ( trao đổi khí ở phổi) và vòng tuần hoàn lớn ( trao đổi chất ở cơ quan).


Câu 26:

Khi nói về sinh sản vô tính ở động vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1) Sinh sản bằng cách phân đôi có ở động vật đơn bào và giun dẹp.

    (2) Sinh sản bằng cách nảy chồi có ở bọt biển và ruột khoang.

    (3) Sinh sản bằng phân mảnh có ở bọt biển và giun dẹp.

          (4) Trinh sinh là hình thức sinh sản chỉ có ở những loài sinh sản vô tính.

Xem đáp án

Đáp án C.

(1) Đúng. Ở những loài này, khi cơ thể đạt đủ kích thước, chúng sẽ tự phân đôi tạo thành hai cá thể mới.

(2) Dúng. Ở loài thủy tức, khi có thức ăn dồi dào, chúng sẽ lớn nhanh và bắt đầu nảy chồi để tạo ra thủy tức con. Thủy tức con ban đầu dính liền với mẹ, sau khi đủ kích cỡ mới tách ra. Còn khi thức ăn khan hiếm chúng sẽ sinh sản hữu tính.

(3) Đúng. Ở bọt biển, khi trưởng thành chúng sẽ phân cơ thể thành nhiều mảnh, từ những mảnh ấy sẽ phát triển thành những bọt biển mới.

(4) Sai. Trinh sinh là hình thức sinh sản, trong đó tế bào trứng không thụ tinh phát triển thành cá thể mới có bộ nhiễm sắc thể đơn bội. Thường gặp ở các loài ong, kiến, rệp. Những loài này vẫn có sinh sản hữu tính.


Câu 27:

Khi nói về điều hòa qua operon Lac ở E.Coli, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1) Protein ức chế chỉ được tạo thành khi môi trường không có lactozơ.

    (2) Các gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã tạo ra các phân tử mARN riêng rẽ.

    (3) Protein ức chế sẽ bám vào vùng khởi động của operton Lac khi môi trường không có lactozơ.

          (4) Gen điều hòa thuộc operon Lac.

Xem đáp án

Đáp án A.

(1) Sai. Protein ức chế được tại ra khi môi trường có lactozơ hoặc không có lactozơ. Và protein ức chế bị bất hoại khi môi trường có lactozơ.

(2) Sai. Các gen cấu trúc Z, Y, A sẽ cùng phiên mã tạo ra một mARN duy nhất. Sau đó mARN này sẽ dịch mã tạo ra protein của các gen Z, Y, A.

(3) Sai. Khi môi trường không có lactozơ, protein ức chế sẽ gắn vào vùng vận hành của operon Lac.

(4) Sai. Gen điều hòa R không thuộc operon Lac, nhưng có vai trò điều hòa hoạt động các gen của operon Lac.


Câu 28:

Cho các phát biểu sau về nguyên nhân gây biến động về điều chỉnh số lượng của quần thể, có bao nhiêu phát biểu đúng?

(1) Trong các nhân tố vô sinh, nhân tố khí hậu ảnh hưởng thường xuyên và rõ rệt nhất.

    (2) Trong tự nhiên, quần thể luôn có xu hướng tự điều chỉnh về trạng thái cân bằng.

    (3) Biến động không theo chu kì xảy ra do những hoạt động bất thường của môi trường tự nhiên hay do hoạt động khai thác quá mức của con người.

          (4) Biến động theo chu kì xảy ra do con người can thiệp.

Xem đáp án

Đáp án C.

(1) Đúng. Nhiệt độ không khí làm xuống quá thấp làm chết nhiều động vật biến nhiệt,...

(2) Đúng. Để số lượng cá thể ổn định và phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường giúp chúng tồn tại.

(3) Đúng. Những việc làm như đốt rừng làm nương rẫy, khai thác gỗ rừng nguyên sinh làm thay đổi môi trường sống của các loài động, thực vật qua đó làm biến động số lượng cá thể của quần thể.

(4) Sai. Biến động theo chu kì xảy ra do những thay đổi có chu kì của điều kiện môi trường.


Câu 29:

Khi nói về diễn thế sinh thái, có bao nhiêu phát biểu đúng?

(1) Diễn thế nguyên sinh khởi đầu từ quần xã chưa có sinh vật.

(2) Nghiên cứu diễn thế sinh thái giúp chúng ta có thể khai thác hợp lí tài nguyên thiên nhiên và khắc phục những biến đổi bất lợi của môi trường
(3) Mưa bão, lũ lụt, hạn hán, núi lửa,... là nguyên nhân bên trong gây ra diễn thế sinh thái.
(4) Diễn thế thứ sinh là diễn thế xuất hiện ở môi trường đã có một quần xã sinh vật từng sống.

Xem đáp án

Đáp án B.

(1) Sai. Diễn thế nguyên sinh khởi đầu từ môi trường chưa có sinh vật. Gọi là “quần xã chưa có sinh vật” là sai vì bản thân quần xã đã là tập hợp sinh vật rồi.

(2) Đúng. Nghiên cứu diễn thế sinh thái sẽ giúp chúng ta có thể biết được các quy luật phát triển của quần xã sinh vật, dự đoán được quần xã tồn tại trước đó và quần xã sẽ thay thế trong tương lai. Từ hiểu biết đó, ta có thể chủ động khai thác hợp lí tài nguyên thiên nhiên hay khắc phục biến đổi của môi trường.

(3) Sai. Mưa bão, lũ lụt, hạn hán, núi lửa,... là nguyên nhân bên ngoài gây ra diễn thế sinh thái.

(4) Đúng. Đây là khái niệm diễn thế thứ sinh.


Câu 30:

Cho các phát biểu về nhân tố tiến hóa theo thuyết tiến hóa hiện đại, có bao nhiêu phát biểu đúng?

(1) Di – nhập gen không phải là nhân tố định hướng chiều tiến hóa.
(2) Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình, gián tiếp làm biến đổi tần số kiểu gen của quần thể.
(3) Quần thể kích thước càng lớn thì các yếu tố ngẫu nhiên càng dễ làm thay đổi tần số alen của quần thể.
(4) Đột biến là nhân tố tiến hóa duy nhất tạo ra nguồn nguyên liệu sơ cấp.

Xem đáp án

Đáp án C.

(1) Đúng. Trong các nhân tố tiến hóa, chỉ có CLTN là quy định chiều hướng tiến hóa.

(2) Đúng. Tính chất của CLTN.

(3) Sai. Để xét rằng yếu tố ngẫu nhiên (YTNN) dễ làm thay đổi tần số alen của quần thể có kích thước lớn hay nhỏ ta phải xét yếu tố ngẫu nhiên đó cùng mức độ.

Ví dụ: Hai quần thể có kích thước lần lượt là

          QT1: 100AA : 200Aa : 100aa (tần số alen A = 50%)

          QT2: 30AA : 40Aa : 30aa (tần số alen A = 50%)

YTNN tác động làm chết 30 cá thể AA của mỗi quần thể thì hai quần thể đó sẽ có cấu trúc như sau:

          QT1: 70AA : 200Aa : 100aa (tần số alen A = 46%)

          QT2: 40Aa : 30aa (tần số alen A = 29%)

Ta thấy rằng tần số alen ở quần thể nhỏ hơn thì biến động mạnh hơn. Mà đặc trưng về di truyền của quần thể là tần số alen YTNN dễ làm thay đổi tần số alen của quần thể kích thước nhỏ hơn.

(4) Đúng. Ngoài ra còn có biến dị tổ hợp cũng cung cấp nguyên liệu cho tiến hóa nhưng là biến dị thứ cấp.


Câu 31:

Cho các phát biểu sau:
(1) Quá trình tiến hóa nhỏ diễn ra trên quy mô quần thể và diễn biến không ngừng dưới tác động của các nhân tố tiến hóa.
(2) Những quần thể cùng loài sống cách li với nhau về mặt địa lí mặc dù không có tác động của các nhân tố tiến hóa, vẫn có thể dẫn đến hình thành loài mới.
(3) Trong quá trình tiến hóa nhỏ, sự cách li có vai trò tăng cường sự khác nhau về kiểu gen giữa các loài, các họ.
(4) Các quần thể sinh vật chỉ chịu tác động của chọn lọc tự nhiên khi điều kiện sống thay đổi.
(5) Đối với quá trình tiến hóa, chọn lọc tự nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên đều có vai trò làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể.
Có bao nhiêu phát biểu đúng?

Xem đáp án

Đáp án A.

(1) Đúng. Vì quần thể luôn chịu tác động từ nhân tố tiến hóa (ít nhất là có sự tác động của CLTN).

(2) Sai. Không có nhân tố tiến hóa, vốn gen không biến đổi, cũng không có sự sắp xếp lại trật tự gen và điều hòa gen nên không thể hình thành loài mới.

(3) Sai. Tiến hóa nhỏ là quá trình hình thành loài. Ý này sai ở “sự cách li có vai trò tăng cường sự khác nhau về kiểu gen giữa các loài”, sự khác nhau giữa các nòi mới đúng.

(4) Sai. Chọn lọc tự nhiên luôn tác động lên quần thể kể cả môi trường thay đổi hoặc không thay đổi.

(5) Đúng.


Câu 32:

Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; hai cặp gen này cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường. Alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng; gen này nằm ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới tính X. Cho ruồi đực và ruồi cái (P) đều có thân xám, cánh dài, mắt đỏ giao phối với nhau, thu được F1 có 25% ruồi cái thân xám, cánh cụt, mắt đỏ và xuất hiện ruồi đực mắt trắng. Biết rằng không xảy xa đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1) Khoảng cách giữa 2 gen trên nhiễm sắc thể thường lớn hơn 30cM.
(2) Ở F1 có số cá thể ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ chiếm trên 50%.
(3) Ở F1 có 10% ruồi cái thân đen, cánh cụt, mắt đỏ.
(4) Ở F1 có 1,25% ruồi đực thân xám, cánh cụt, mắt trắng.

Xem đáp án

Đáp án C.

Dựa vào quy ước của đề bài, ta xác định được sơ lược kiểu gen của (P) là: A-B-XDXd x A-B-XDY
Và cho biết 1 kiểu hình ở F1 là ruồi cái thân xám, cánh cụt, mắt đỏ (A-bbXDX-
chiếm 2,5%.
Ta sẽ dựa vào tỉ lệ này để suy ra các thông số cần thiết của bài toán, cụ thể:

(vì ở F1 có ruồi đực mắt trắng nên ở ruồi cái (P) phải mang alen d).

(1) Sai. Khoảng cách giữa 2 gen trên cặp nhiễm sắc thể thường là 20cM.

(2) Đúng. Tỉ lệ ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ ở F1 chiếm: A-B-XD-=0,7.0,75=52.5%
(3) Đúng. Tỉ lệ ruồi cái thân đen, cánh cụt, mắt đỏ ở F1 chiếm: aabbXDX-=0,2.0,5=10%
(4) Đúng. Tỉ lệ ruồi đực thân xám, cánh cụt, mắt trắng ở F1 chiếm: A-bbXdY=0,05.0,25=1,25%

 


Câu 33:

Ở một loài động vật, gen quy định màu sắc thân nằm trên nhiễm sắc thể thường có 2 alen, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen. Cho các con đực thân xám giao phối ngẫu nhiên với các con cái thân đen (P), thu được F1 gồm 75% số con thân xám, 25% số con thân đen. Tiếp tục cho F1 giao phối ngẫu nhiên được F2. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1) Ở (P), tỉ lệ con đực có kiểu gen dị hợp trên tổng số con đực chiếm trên 66%.
(2) Ở F1, tất cả con thân đen đều là con cái.
(3) Ở F2, số con thân xám chiếm tỉ lệ trên 60%.
(4) Cho F2 giao phối ngẫu nhiên được F3, số con thân đen ở F3 chiếm tỉ lệ dưới 40%.

Xem đáp án

Đáp án B.

Vì F1 có tỉ lệ 3 thân xám : 1 thân đen, nên các con đực thân đen (P) phải có kiểu gen khác nhau.

Ta đặt: (xAA:yAa)xaa0,75Aa:0,25aa® Tỉ lệ giao tử đực là 0,75A : 0,25a ® Tỉ lệ x : y = 1 : 1.

(1) Sai. Ở (P), tỉ lệ con đực có kiểu gen dị hợp trên tổng số con đực chiếm 50%.

(2) Sai. Đây là gen trên nhiễm sắc thể thường, nên ở F1 các con thân đen có cả đực và cái.

(3) Đúng.

® Ở F2, số con thân xám chiếm tỉ lệ 396461%
(4) Đúng. Vì đã cân bằng di truyền nên F3 giống hệt F2.
Số con thân đen ở F3 chiếm tỉ lệ 256439%


Câu 34:

Người ta thực hiện một thí nghiệm như sau: Cho giao phấn giữa cây thân cao thuần chủng với cây thân thấp có kiểu gen đồng hợp lặn (P), thu được F1 toàn cây thân cao. Tiếp tục cho cây thân cao F1 giao phấn trở lại với cây thân thấp (P), thu được đời con (Fa) có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 thân thấp : 1 thân cao. Biết rằng không xảy ra đột biến và ảnh hưởng của môi trường đến chiều cao cây không đáng kể. Có bao nhiêu kết luận sau đây về thí nghiệm là đúng?

(1) Tính trạng chiều cao thân của loài trên do hai gen không alen tương tác át chế quy định.
(2) Ở Fa, những cây có thân cao đều có kiểu gen dị hợp.
(3) Cho các cây thân thấp ở Fa giao phấn ngẫu nhiên với nhau, đời con thu được kiểu hình thân cao chiếm tỉ lệ dưới 5%.
(4) Cho các cây thân thấp ở Fa tự thụ phấn thì đời con không thu được cây thân cao.

Xem đáp án

Đáp án B.

+ Fa có tỉ lệ 3 thân thấp : 1 thân cao ® Có 4 tổ hợp giao tử ® Cây F1 cho 4 loại giao tử vì cây thân thấp ở (P) đồng hợp lặn ® Cây F1 dị hợp 2 cặp gen và quy định 1 tính trạng chiều cao cây ® Tương tác của 2 gen không alen.

(Nếu bạn nào có kinh nghiệm thì đoán luôn là tương tác gen chứ không cần lí luận như trên).

+ F1 lai với cây thân thấp P:AaBb x aabb

® Fa: 1A-B- : cao

          1A-bb : thấp

          1aaB- : thấp

          1aabb : thấp

® Tương tác bổ sung kiểu 9 : 7

(1) Sai.

(2) Đúng. Kiểu gen của các cây thân cao ở Fa là AaBb.

(3) Sai. Tỉ lện thân cao là:
(1Aabb:1aaBb:1aabb) x (1Aabb:1aaBb:1aabb)  (1Aabb:1aaBb:1aabb)2 A-B-=118=5,5%
(4) Đúng. Các kiểu gen Aabb, aaBb, aabb tự thụ đều không tạo ra được A-B- (thân cao).


Câu 35:

Một tế bào sinh tinh có kiểu gen ABabDd giảm phân tạo tinh trùng. Biết rằng ở cặp nhiễm sắc thể chứa cặp gen (A,a,B,b) không phân li trong giảm phân I, giảm phân II bình thường và không xảy ra hoán vị gen. Không xét đến cặp nhiễm sắc thể giới tính, số loại tinh trùng được tạo ra là

Xem đáp án

Đáp án B

Các bạn nhớ đón xem stream về chủ đề dạng bài tập này để hiểu cặn kẽ vấn đề nhé!

Ở giảm phân I:

+ Các cặp NST xếp thành hai hàng ở mặt phẳng xích đạo ở kì giữa.

+ Kì sau “tách cặp”: Mỗi NST kép của cặp NST tương đồng phân li về một cực của tế bào, nhưng cặp NST chứa (A, a, B, b) không phân li nên cặp này sẽ đi về một cực (trong ảnh là minh họa cho cặp NST này đi về cực chứa DD).

+ Kết thúc giảm phân I ta được 2 tế bào như hình bên.

Ở giảm phân II:

+ Các NST kép xếp thành 1 hàng.

+ Ở kì sau, mỗi NST kép “tách kép” thành 2 NST đơn rồi phân li về 2 cực của tế bào.

+ Kết thúc giảm phân II ta được 4 tế bào với 2 loại giao tử là AB ab D và d.


Câu 36:

Một cơ thể có kiểu gen ABab giảm phân đã xảy ra hoán vị gen giữa các alen A và a với tần số 18%. Theo lí thuyết, nếu tổng số tế bào sinh tinh xảy ra hoán vị là 3600 thì số tế bào tham gia giảm phân tạo tinh trùng sẽ là

Xem đáp án

Đáp án C.

Theo lí thuyết, tần số hoán vị được tính là “số giao tử hoán vị trên tổng số giao tử”.

Nếu giờ ta đặt:

    a là số tế bào tham gia giảm pâhn

    ® Tạo ra tổng số 4a giao tử.

    B là số tế bào xảy ra hoán vị ( trong số tế bào a)

    ® Tạo ra 2b giao tử hoán vị và 2b giao tử liên kết.

Nếu gọi f là tần số hoán vị gen và áp dụng định nghĩa, ta được:

Áp dụng vào bài này, ta có: f = 18%, b = 3600 ® a=10000.


Câu 37:

Một hợp tử của một loài trải qua 10 lần nguyên phân. Sau số đợt nguyên phân đầu tiên có 1 tế bào bị đột biến tứ bội. Sau đó có tế bào thứ 2 lại bị đột biến tứ bội. Các tế bào con đều nguyên phân tiếp tục đến lần cuối cùng đã sinh ra 976 tế bào con. Đợt nguyên phân xảy ra đột biến lần thứ nhất và lần thứ hai lần lượt là

Xem đáp án

Đáp án A.
Nếu nguyên phân bình thường đủ 10 lần, tế bào trên sẽ tạo ra được 210=1024 tế bào con. Nhưng tế bào trên chỉ tạo ra được 976 tế bào con, ít hơn bình thường là 1024-976=48 tế bào con.
Chênh lệch này là do có 2 tế bào bị đột biến tứ bội (Lần đột biến tứ bội chỉ tạo ra 1 tế bào tứ bội so với 2 tế bào bình thường) nên số lượng sẽ giảm đi.
Ta đặt: 48=2x+2y (với x, y là số lần nguyên phân của tế bào đột biến tứ bội và x, y nguyên dương).
Dễ dàng tìm ra được x=4 và y=5 suy ra lần bị đột biến sẽ là 5 (10 – 5) và 6 (10 – 4).

          Dạng bài này và mở rộng của nó được trình bày chi tiết trong phụ lục: “Bài toán đột biến tứ bội”.

 


Câu 38:

Khi lai hai cây lúa thân cao, hạt gạo đục với cây thân thấp, hạt gạo trong đều thuần chủng, đời F1 đồng loạt lúa thân cao, hạt gạo đục. Tiếp tục cho các cây F1 giao phấn với nhau, đời F2 thu được 4 loại kiểu hình nhưng do sơ xuất trong thống kê mà người ta chỉ thu được số liệu của một loại kiểu hình thân cao, hạt gạo trong chiếm tỉ lệ 18,75%. Biết mỗi gen quy định một tính trạng và nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau. Cho các nhận xét sau, có bao nhiêu nhận xét đúng?

(1) Kiểu gen của cơ thể F1 là AaBb.
(2) Kiểu gen của P là .
(3) Tỉ lệ kiểu hình aabb ở F2 là 9%.
(4) Ở F2, tỉ lệ cây lúa thân cao, hạt gạo trong bằng tỉ lệ cây lúa thân thấp, hạt gạo đục.

Xem đáp án

Đáp án B.

(1) Đúng. Dựa vào tỉ lệ của kiểu hình duy nhất có số liệu là thân cao, hạt gạo trong chiếm 18,75% hay F1

à ở F2 có 16 tổ hợp (4x4) à F1 dị hợp hai cặp gen (AaBb: thân cao, gạo đục).

(2) Sai. Vì F1 có kiểu gen AaBb mang kiểu hình thân cao, hạt gạo đục nên cây lúa thân cao, hạt gạo đục thuần chủng ở P phải có kiểu gen AABB và cây lúa thân thấp, hạt gạo trong ở P mang kiểu gen aabb.

(3) Sai. Xét phép lai AaBb x AaBbaabb=116=6,25%
(4) Đúng. Phép lai AaBb x AaBb Tạo ra tỉ lệ kiểu hình A-bb = aaB- = 18,75%.


Câu 39:

Ở một loài thực vật, màu sắc hoa do hai cặp gen không alen tương tác tạo ra. Cho hai cây hoa trắng thuần chủng giao phấn với nhau được F1 toàn hoa đỏ. Cho F1 giao phấn ngẫu nhiên với nhau được F2 có tỉ lệ 9 hoa đỏ : 7 hoa trắng. Khi lấy ngẫu nhiên một cây hoa đỏ F2 cho tự thụ phấn thì xác suất để ở thế hệ sau không có sự phân li kiểu hình là

Xem đáp án

Đáp án D.

Ở F2 xuất hiện tỉ lệ 9 đỏ : 7 trắng ® Tương tác bổ sung.

Quy ước: A-B-: hoa đỏ; A-bb, aaB-, aabb : hoa trắng.

Các cây hoa đỏ ở F2 có kiểu gen với tỉ lệ 1AABB : 2AaBB : 2AABb : 4AaBb.

(Cách nhớ tỉ lệ kiểu gen của phép lai AaBb x AaBb “Đồng hợp có 1, dị hợp 1 cặp gen có 2, dị hợp 2 cặp gen có 4”).

Trong 4 kiểu gen của các cây hoa đỏ ở F2, chỉ có các cây hoa đỏ có kiểu gen AABB (chiếm 19 trong các cây hoa đỏ) qua tự thụ phấn không xuất hiện kiểu hình mơi.


Câu 40:

Phả hệ dưới đây mô tả một bệnh di truyền ở người do một trong hai alen của một gen quy định.

Có bao nhiêu nhận xét sau đây là đúng?

(1) Có 6 người trong phả hệ xác định được chắc chắn kiểu gen.
(2) Xác suất người số (9) có kiểu gen giống người số (3) là 23
(3) Nếu cặp vợ chồng (5) – (6) sinh thêm một đứa con nữa, xác suất không mang alen bệnh của đứa trẻ này lớn hơn 30%.
(4) Xác suất sinh được 3 người con, trong đó có 1 trai bình thường, 1 trai bị bệnh và 1 gái bị bệnh của cặp vợ chồng (9) – (10) lớn hơn 20%.

 

Xem đáp án

Đáp án B.

Xác định trội lặn: Bố mẹ bình thường sinh ra con bị bệnh ® alen lặn gây bệnh.

Quy ước: A- : kiểu hình bình thường, aa : bị bệnh.

(1) Đúng. Người số (8) bị bệnh nên có kiểu gen (aa) ® Người số (3) và (4) đều có kiểu gen dị hợp (Aa)

              Người số (11) bị bệnh nên có kiểu gen (aa) ® Người số (5) và (6) đều có kiểu gen dị hợp (Aa)

(2) Đúng. Người số (9) mang kiểu hình bình thường, sinh ra từ bố mẹ có kiểu gen Aa x Aa ® Người số (9) có tỉ lệ mang kiểu gen dị hợp như người số (3) là 23.(1AA:2Aa)
(3) Sai. Xét phép lai từ kiểu gen cặp vợ chồng (5) – (6): Aa x Aa® Xác suất sinh ra con không mang alen gây bệnh (AA) là 25%.
(4) Sai. Tương tự người số (9), người số (10) cũng có tỉ lệ kiểu gen là (1AA : 2Aa)

Xét phép lai: (1AA:2Aa)x(1AA:2Aa)

Vì đề bài hỏi xác suất sinh nhiều con khi chưa xác định được chính xác kiểu gen của bố mẹ nên ta sẽ tách riêng từng trường hợp để tính, sau đó cộng tổng các trường hợp lại với nhau, cụ thể như sau:

+ Ta nhận thấy chỉ duy nhất trường hợp Aa x Aa là có sinh ra con bị bệnh. Xác suất xảy ra trường hợp này là 23x 23= 49

+ Xét phép lai Aa x Aa
- Xác suất sinh con trai bị bệnh là: 12x12x12=18
- Xác suất sinh con trai bình thường là (1-12 x 12) x 12= 38
- Xác suất sinh con gái bị bệnh là:  12x12x12=18

® Xác suất sinh được 3 người con, trong đó 1 trai bình thường, 1 trai bị bệnh và 1 gái bị bệnh của cặp vợ chồng (9) – (10) là:


Bắt đầu thi ngay