Thứ bảy, 20/07/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 11 Toán Trắc nghiệm Ôn tập Chương 1 Hình học 11 có đáp án

Trắc nghiệm Ôn tập Chương 1 Hình học 11 có đáp án

Trắc nghiệm Ôn tập Chương 1 Hình học 11 có đáp án

  • 1723 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 45 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho hình bình hành ABCD. Phép tịnh tiến TDA biến:

Xem đáp án

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

Đáp án C


Câu 2:

Cho hình bình hành ABCD. Phép tịnh tiến TAB + AD biến điểm A thành điểm:

Xem đáp án

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

Đáp án D


Câu 3:

Cho đường tròn (C) có tâm O và đường kính AB. Gọi ∆ là tiếp tuyến của (C) tại điểm A. Phép tịnh tiến TAB biến ∆ thành:

Xem đáp án

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

Đáp án B


Câu 4:

Cho v(-1;5) và điểm M’(4;2). Biết M’ là ảnh của M qua phép tịnh tiến Tv . Tìm M.

Xem đáp án

Sử dụng biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến

Đáp án A


Câu 5:

Cho v→(3;3) và đường tròn (C): x2 + y2 - 2x + 4y - 4 = 0. ảnh của (C) qua Tv→ là (C’).

Xem đáp án

Tịnh tiến tâm đường tròn, bán kính không thay đổi.

Đáp án B


Câu 6:

Cho v(-4;2) và đường thẳng ∆':2x - y - 5 = 0. Hỏi ∆' là ảnh của đường thẳng ∆ nào qua Tv

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 7:

Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 8:

Khẳng định nào sau đây là sai:

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 11:

Trong mặt phẳng Oxy, ảnh của điểm M(3;3) qua phép quay Q(O; 45o) là:

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 14:

Cho hai đường thẳng bất kì d và d’. có bao nhiêu phép quay biến đường thẳng d thành đường thẳng d’?

Xem đáp án

Phép quay tâm O góc quay α + k2π

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

Đáp án D


Câu 16:

Hợp thành của một phép tịnh tiến và phép đối xứng tâm là phép biến hình nào trong các phép biến hình sau đây?

Xem đáp án

Phép đối xứng tâm I với I là ảnh của O qua phép tịnh tiến theo vecto -1/2 MM'

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

Đáp án B


Câu 18:

Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?

Xem đáp án

Chỉ hình bình hành có tâm đối xứng.

Đáp án D


Câu 19:

Cho hai phép vị tự V(O;k) và V(O'; k') với O và O’ là hai điểm phân biệt và kk' = 1. Hợp thành của hai phép vị tự đó là phép biến hình nào sau đây?

Xem đáp án

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

Vậy hợp thành của hai phép vị tự đó là phép tịnh tiến

Đáp án C


Câu 20:

Có bao nhiêu phép tịnh tiến một hình vuông thành chính nó?

Xem đáp án

Tịnh tiến theo vecto không.

Đáp án B


Câu 22:

Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?

Xem đáp án

Đường tròn là hình có vô số trục đối xứng: đường thẳng bất kì đi qua tâm.

   - Hình vuông có 4 trục đối xứng: Hai đường chéo và hai đường qua trung điểm các cặp cạnh đối diện.

   - Hình có hai đường tròn cùng bán kính có 2 trục đối xứng: đường thẳng qua hai tâm và đường trung trực của đoạn thẳng nối hai tâm (hình 1)

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

- Hình gồm hai đường thẳng vuông góc có 4 trục đối xứng: Hai đường thẳng đó và hai đường phân giác của góc tạo bởi giữa hai đường thẳng đó.

Đáp án A


Câu 24:

Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình x + y - 2 = 0. Hỏi phép dời hình có được là bằng cách thực hiện liên tiếp phép đối xứng qua tâm O và phép tịnh tiến theo vecto u(3;2) biến d thành đường thẳng nào trong các đường thẳng có phương trình sau?

Xem đáp án

Thực hiện phép đối xứng tâm O biến d thành d’, sau đó thực hiện phép tịnh tiến theo u  biến d’ thành đường  thẳng d”.

* Qua phép đối xứng tâm O: biến điểm M(x; y) thuộc d thành điểm M’(x’; y’) thuộc d’.

Ta có: x'=xy'=yx=x'y=y'  Vì M thuộc d nên:  x+ y – 2 = 0 . Suy ra:

 -x’ + (- y’) – 2 = 0 hay x’+ y’ + 2= 0  

Phương trình đường thẳng d’ : x + y + 2 = 0

* Qua phép đối xứng tịnh tiến theo  ( 3; 2) biến điểm A(x; y) thuộc đường thẳng d’ thành điểm A’ (x’; y’) thuộc đường thẳng d”. Ta có:

 A​​A'=ux'x=3y'y=2x=x'3y=y'  2

  Vì điểm A thuộc đường thẳng d’ nên: x+ y + 2 =0

Suy ra: (x’ - 3) +  (y’ - 2) + 2 = 0 hay x’ + y’ - 3 = 0

 Phương trình đường thẳng d”  là x + y – 3 = 0

Đáp án D


Câu 25:

Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình 2x + y - 3 = 0. Hỏi phép vị tự tâm O tỉ số k = 2 biến d thành đường thẳng nào trong các đường thẳng có phương trình sau?

Xem đáp án

Phép vị tự tâm O tỉ số k = 2 biến điểm M(x,y) thuộc đường thẳng d thành điểm M’(x’; y’) thuộc đường  thẳng d’.

Ta có: OM'=2  OMx'=2xy'=2y

x=  x'2y=  y'2

Vì điểm M thuộc đường thẳng d nên: 2x + y – 3 =0

Suy ra: 2.x'2+​   y'23=0  2x'+y'6=0

Do đó, phương trình đường thẳng d’ là :  2x + y – 6 =0 

Đáp án B


Bắt đầu thi ngay