IMG-LOGO

Câu hỏi:

18/06/2021 1,041

Đồng hoá xảy ra quá trình nào dưới đây

A. Giải phóng năng lượng

B. Tổng hợp chất hữu cơ đơn giản từ những chất hữu cơ phức tạp

C. Tích luỹ năng lượng

Đáp án chính xác

D. Phân giải các chất hữu cơ thành các chất vô cơ đơn giản

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án C

Câu trả lời này có hữu ích không?

0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điều nào sau đây là đúng khi nói về quá trình hô hấp tế bào?

Xem đáp án » 18/06/2021 1,047

Câu 2:

Đồng hoá và dị hoá là hai quá trình?

Xem đáp án » 18/06/2021 820

Câu 3:

Điều nào sau đây đúng khi nói về tỉ lệ giữa đồng hóa và dị hóa ở cơ thể

Xem đáp án » 18/06/2021 618

Câu 4:

Điều nào sau đây phản ánh chính xác nhất về quá trình đồng hóa?

Xem đáp án » 18/06/2021 611

Câu 5:

Đâu là ví dụ về quá trình đồng hóa ở người?

Xem đáp án » 18/06/2021 593

Câu 6:

Đối tượng nào dưới đây có quá trình dị hoá diễn ra mạnh mẽ hơn quá trình đồng hoá

Xem đáp án » 18/06/2021 488

Câu 7:

Hô hấp tế bào là quá trình chuyển hóa năng lượng tích lũy trong chất dinh dưỡng thành….

Xem đáp án » 18/06/2021 477

Câu 8:

Điều nào sau đây phản ánh chính xác nhất về quá trình dị hóa?

Xem đáp án » 18/06/2021 438

Câu 9:

Năng lượng giải phóng trong quá trình dị hoá được sử dụng để làm gì

Xem đáp án » 18/06/2021 415

Câu 10:

Điều nào sau đây là đúng khi nói về quá trình quang hợp?

Xem đáp án » 18/06/2021 348

Câu 11:

Điều nào sau đây là đúng khi nói về trao đổi vật chất và năng lượng?

Xem đáp án » 18/06/2021 340

Câu 12:

Chuyển hoá cơ bản là?

Xem đáp án » 18/06/2021 323

Câu 13:

Các quá trình nào dưới đây là quá trình chuyển hóa năng lượng

Xem đáp án » 18/06/2021 271

Câu 14:

Quang hợp tạo ra loại chất hữu cơ nào?

Xem đáp án » 18/06/2021 253