IMG-LOGO

Câu hỏi:

18/06/2021 938

Hệ thống làm mát bằng nước gồm mấy loại?

A. 2

B. 3

Đáp án chính xác

C. 4

D. 5

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Đáp án: B

Đó là làm mát tuần hoàn cưỡng bức, loại bốc hơi, loại đối lưu tự nhiên.

Câu trả lời này có hữu ích không?

0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi nhiệt độ nước trong áo nước xấp xỉ giới hạn đã định, van hằng nhiệt sẽ:

Xem đáp án » 18/06/2021 3,464

Câu 2:

Bộ phận nào sau đây không thuộc hệ thống làm mát?

Xem đáp án » 18/06/2021 2,299

Câu 3:

Hệ thống làm mát bằng nước có chi tiết đặc trưng nào?

Xem đáp án » 18/06/2021 1,832

Câu 4:

Nước qua két được làm mát do?

Xem đáp án » 18/06/2021 1,592

Câu 5:

Hệ thống làm mát bằng không khí có chi tiết đặc trưng nào?

Xem đáp án » 18/06/2021 1,579

Câu 6:

Bộ phận nào sau đây thuộc hệ thống làm mát?

Xem đáp án » 18/06/2021 1,369

Câu 7:

Khi nhiệt độ nước trong áo nước dưới giới hạn định trước, van hằng nhiệt sẽ:

Xem đáp án » 18/06/2021 1,037

Câu 8:

Hệ thống làm mát bằng nước có:

Xem đáp án » 18/06/2021 842

Câu 9:

Hệ thống làm mát được chia làm mấy loại?

Xem đáp án » 18/06/2021 697