IMG-LOGO

Câu hỏi:

18/06/2021 8,246

"Are we about to have dinner?" - "Yes, it _____ in the dinning room".

A. is serving

B.  serves

C. is being served

Đáp án chính xác

D.  served

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

Giải thích: Diễn tả hành động đang xảy ra ngay lúc nói

Dịch nghĩa: "Chúng ta sắp ăn tối chưa?" - "Vâng, nó đang được phục vụ trong phòng ăn".

Câu trả lời này có hữu ích không?

0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

"Diana is a wonderful ballet dancer". - "She_____ since she was four".

Xem đáp án » 18/06/2021 10,669

Câu 2:

"We're still looking for Thomas" - "Hasn't he_____ yet?".

Xem đáp án » 18/06/2021 8,856

Câu 3:

"Why is Stanley in jail?" - "He_____ of robbery".

Xem đáp án » 18/06/2021 6,555

Câu 4:

References .............. in the examination room.

Xem đáp án » 18/06/2021 5,876

Câu 5:

"Where are Jack and Jan?" - "They_____ the boxes you asked for into the house now".

Xem đáp án » 18/06/2021 5,410

Câu 6:

"What a beautiful dress you're wearing!" - "Thank you. It_____ especially for me by a French tailor".

Xem đáp án » 18/06/2021 5,152

Câu 7:

My wedding ring ............ of yellow and white gold.

Xem đáp án » 18/06/2021 3,777

Câu 8:

"Where's the old chicken coop?" - "It_____ by a windstorm last year."

Xem đáp án » 18/06/2021 2,650

Câu 9:

My mother is going .............. this house.

Xem đáp án » 18/06/2021 2,294

Câu 10:

If your brother ................, he would come.

Xem đáp án » 18/06/2021 2,125

Câu 11:

"Whatever happened to that fortune - teller?" - "I don't know. She _____ by people around her for a long time".

Xem đáp án » 18/06/2021 1,894

Câu 12:

"I heard you decided to take up tennis". - "Yes, I _____ it every day".

Xem đáp án » 18/06/2021 1,857

Câu 13:

The English grammar point _________ by our teacher yesterday.

Xem đáp án » 18/06/2021 1,744

Câu 14:

Mary ................... in Boston.

Xem đáp án » 18/06/2021 1,059

Câu 15:

The school _________ to the higher area.

Xem đáp án » 18/06/2021 603