IMG-LOGO

Câu hỏi:

14/10/2022 290

Write an essay (150 -180 words) about factors positively affect longevity.

You can use the following questions as cues:

   How does diet affect longevity?

   How does exercise affect longevity?

   How does social interaction affect longevity?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Dịch nghĩa câu hỏi:

Viết một đoạn (150 - 180 từ) về nhưng yếu tố ảnh hưởng tích cực đến tuổi thọ?

Bạn có thể sử dụng các câu hỏi sau làm gợi ý.

* Chế độ ăn ảnh hưởng đến tuổi thọ như thế nào?

* Tập thể dục ảnh hưởng đến tuổi thọ như thế nào?

* Tương tác xã hội ảnh hưởng đến tuổi thọ như thế nào?

Gợi ý trả lời:

MAIN IDEAS (Ý chính)

Diet (Chế độ ăn)

     * control weight (v. phr.) (kiểm soát cân nặng)    

     * avoid heart diseases (v. phr.) (tránh các bệnh về tim)

     * avoid cancers (v. phr.) (tránh ung thư)   

     * avoid diabetes (v. phr.) (tránh bệnh tiểu đường)

     Exercise (Tập thể dục)

     * strengthen your heart (v.phr.) (khiến tim khỏe hơn)

     * control blood sugar levels (v.phr.) (kiểm soát lượng đường trong máu)

     * slow the ageing process (v. phr.) (làm chậm quá trình lão hóa)

     * lower cancer risk (v. phr.) (giảm nguy cơ ung thư)

     Social interaction (Tương tác xã hội)    

     * lower blood pressure (v. phr.) (hạ huyết áp)

     * relieve stress (v. phr.) (giảm căng thẳng)

     * lower rates of depression (v. phr.) (giảm tỷ lệ trầm cảm)

     * lower cholesterol levels (v. phr.) (giảm lượng cholesterol)

Bài mẫu:

There are many factors that positively affect our life expectancy such as a healthy diet, regular exercise and good social interaction.

The first factor is a healthy diet. A healthy diet can help us control our weight. A lot of people over 65 years old are obese. This health condition can lead to diabetes, some cancers, and heart diseases. Therefore, if we have a healthy diet, we can lower the risk of these diseases.

 Second, it is important to do exercise regularly. Regular physical activity can not only strengthen our heart but also slow down the ageing process on a cellular level and potentially add years to our life. Scientists have said that only 15 minutes of physical activity a day can boost our lifespan by three years.

 The last factor is social interaction. The quality as well as the quantity of social interaction has an impact on health as well as the lifespan. Having a positive support network helps humans deal better with stress, and has been found to lower rates of depression.

In conclusion, it is not too difficult to have a long and healthy life, but it requires a lot of patience to follow the healthy routine and see the results.

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng tích cực đến tuổi thọ của chúng ta như chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên và giao tiếp xã hội tốt.

Yếu tố đầu tiên là chế độ ăn uống lành mạnh. Một chế độ ăn uống lành mạnh có thể giúp chúng ta kiểm soát cân nặng của mình. Rất nhiều người trên 65 tuổi bị béo phì có thể dẫn đến bệnh tiểu đường, một số bệnh ung thư và bệnh tim. Do đó, nếu chúng ta có chế độ ăn uống lành mạnh, chúng ta có thể giảm nguy cơ mắc các bệnh này.

Thứ hai, điều quan trọng là phải tập thể dục thường xuyên. Hoạt động thể chất thường xuyên không chỉ có thề khiến tim của chúng ta khỏe mạnh hơn mà còn làm chậm quá trình lão hóa ở cấp độ tế bào và có khả năng tăng tuổi thọ của chúng ta. Các nhà khoa học cho rằng chỉ với 15 phút hoạt động thể chất mỗi ngày có thể tăng tuổi thọ của chúng ta thêm ba năm.

Yếu tố cuối cùng là sự tương tác xã hội. Chất lượng cũng như số lượng tương tác xã hội có tác động đến sức khỏe cũng như tuổi thọ. Có một mạng lưới hỗ trợ tích cực giúp con người đối phó với căng thẳng tốt hơn, và đã được chứng minh để giảm mức độ trầm cảm.

Tóm lại, không quá khó để sống thọ và khỏe mạnh nhưng nó đòi hỏi rất nhiều sự kiên nhẫn để theo được thói quen lành mạnh và thấy được kết quả.

Câu trả lời này có hữu ích không?

0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

KỸ NĂNG NÓI (SPEAKING SKILLS)                 

Talk about an activity you do to stay healthy.

You can use the following questions as cues:

* What is the activity?

* When did you start it?

* How often do you do it?

* Why do you do it?

Useful languages:

Talk about an activity you do to stay healthy. (ảnh 1)

Complete the notes:

Talk about an activity you do to stay healthy. (ảnh 2)

Now you try!

Give your answer using the following cues. You should speak for 1-2 minutes.

1. I decided to take up + N in order to stay healthy.

2. I started this activity ... ago.

3. I do it every day/ morning/ afternoon/...

4.  It has become an integral part of my life because ...

Now you tick!

Did you ...

- answer all the questions in the task?

- give some details to each main point?

- speak slowly and fluently with only some hesitation?

- use vocabulary wide enough to talk about the topic?

- use various sentence structures (simple, compound, complex) accurately?

- pronounce correctly (vowels, consonants, stress, intonation)?

 Let’s compare!

Finally, compare with the sample answer on page 190.

Xem đáp án » 14/10/2022 372

Câu 2:

Complete each of the following sentences using the cues given. You can change the cues and use others words in addition to the cues to complete the sentences.

1.  Longer life expectancy/ be/ consider/ as/ symbol/ better life/ prosperity.

→ _________________________________________________________

Xem đáp án » 14/10/2022 240

Câu 3:

2.  “Our teacher will be happy if we learn all the poems by heart,” Lina says.

→ _________________________________________________________

Xem đáp án » 14/10/2022 222

Câu 4:

4. “Let’s have a barbecue in the backyard tonight,” my father said (suggested)

→ _________________________________________________________

Xem đáp án » 14/10/2022 222

Câu 5:

They recommend that we make efforts to improve the (6) ________of life, rather than to extend life expectancy.

Xem đáp án » 14/10/2022 214

Câu 6:

2.  Smoking/ be/ strongly/ link/ disease/ early death.

→ _________________________________________________________

Xem đáp án » 14/10/2022 211

Câu 7:

5.  Simple changes/ your lifestyle/ can/ boost/ chances/ living/ healthier/ longer.

→ _________________________________________________________

Xem đáp án » 14/10/2022 205

Câu 8:

Wrote the following sentences in reported speech, using the reporting verbs in brackets.

1. “I’m sorry. I lost your book,” Emma said to me. (apologized)

→ _________________________________________________________

Xem đáp án » 14/10/2022 200

Câu 9:

Researchers concluded that humans can typically live up to (4) ________years

Xem đáp án » 14/10/2022 193

Câu 10:

3.  Nowadays,/ the life expectancy/ people/ United state/ nearly/ 79 years.

→ _________________________________________________________

Xem đáp án » 14/10/2022 182

Câu 11:

4.  Only/ way/ live/ longer/ is/ to live/ healthy life.

→ _________________________________________________________

Xem đáp án » 14/10/2022 181

Câu 12:

and the absolute upper age limit is (5) ________.

Xem đáp án » 14/10/2022 179

Câu 13:

4. Good_________is essential if patients want to make a quick recovery.

Xem đáp án » 14/10/2022 177

Câu 14:

3. “You shouldn’t let your children eat sweets before going to bed,” Karen’s colleague said to her. (advised)

→ _________________________________________________________

Xem đáp án » 14/10/2022 168

Câu 15:

7. “I will call the police if you don’t leave me alone,” Alice told the man.

→ Alice________to call the police if the man didn’t leave her alone.

Xem đáp án » 14/10/2022 162

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »
Xem thêm »