Chủ nhật, 26/03/2023
IMG-LOGO

Câu hỏi:

14/10/2022 67

Biện pháp chủ yếu để tăng rừng đặc dụng ở Tây Nguyên là


A. lập vườn quốc gia, ngăn chặn phá rừng.


Đáp án chính xác


B. phòng chống cháy rừng, đốt cây làm rẫy.


C. trồng rừng mới, đẩy mạnh khoanh nuôi.

D. bảo vệ rừng, giao đất, giao rừng cho dân.

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: A

Biện pháp chủ yếu để tăng rừng đặc dụng ở Tây Nguyên là lập vườn quốc gia, ngăn chặn phá rừng vì Rừng đặc dụng là rừng được sử dụng chủ yếu để bảo tồn thiên nhiên, mẫu chuẩn hệ sinh thái rừng của quốc gia, nguồn gen thực vật động vật rừng.

Câu trả lời này có hữu ích không?

0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết trong các trạm khí tượng sau đây, trạm nào có chênh lệch nhiệt độ giữa tháng I và tháng VII cao nhất?

Xem đáp án » 14/10/2022 403

Câu 2:

Đai nhiệt đới gió mùa ở nước ta có nhiều đất feralit chủ yếu do

Xem đáp án » 14/10/2022 227

Câu 3:

Hoạt động công nghiệp nào sau đây không phát triển ở khu vực đồng bằng nước ta?

Xem đáp án » 14/10/2022 147

Câu 4:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây nằm ở ven biển?

Xem đáp án » 14/10/2022 120

Câu 5:

Cho biểu đồ:

            Media VietJack

Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về thay đổi GDP năm 2019 so với năm 2015 của Ma-lai-xi-a và Mi-an-ma?

Xem đáp án » 14/10/2022 112

Câu 6:

Phát triển cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và miền núi Bắc Bộ nhằm mục đích chủ yếu là

Xem đáp án » 14/10/2022 111

Câu 7:

Cho biểu đồ về nhập khẩu hàng hóa phân theo khu vực kinh tế nước ta giai đoạn 2015 - 2019

Media VietJack

Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?

Xem đáp án » 14/10/2022 104

Câu 8:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết cảng biển nào sau đây nằm ở phía nam cảng Nhật Lệ?

Xem đáp án » 14/10/2022 104

Câu 9:

Biện pháp hạn chế thiệt hại do bão gây ra ở vùng núi nước ta là

Xem đáp án » 14/10/2022 101

Câu 10:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết nhà máy điện nào có công suất lớn nhất trong số các nhà máy sau đây?

Xem đáp án » 14/10/2022 94

Câu 11:

Khai thác hải sản ở Duyên hải Nam Trung Bộ phát triển dựa trên cơ sở chủ yếu là

Xem đáp án » 14/10/2022 93

Câu 12:

Cho bảng số liệu:

TỔNG DỰ TRỮ QUỐC TẾ CỦA CỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2015 VÀ NĂM 2019

Năm

Ma-lai-xi-a

Xin-ga-po

Việt Nam

Lào

2015

93979

247534

28250

1058

2019

101726

279240

78335

1068

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2020, NXB Thống kê, 2021)

Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh tổng dự trữ quốc tế của một số quốc gia năm 2019 với năm 2015?

Xem đáp án » 14/10/2022 92

Câu 13:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết khu kinh tế ven biển Chu Lai thuộc tỉnh nào sau đây?

Xem đáp án » 14/10/2022 89

Câu 14:

Biện pháp chủ yếu phát triển dịch vụ tiêu dùng ở Đồng bằng sông Hồng là

Xem đáp án » 14/10/2022 83

Câu 15:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết đường số 19 và 14 gặp nhau ở địa điểm nào sau đây?

Xem đáp án » 14/10/2022 82

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »
Xem thêm »