Thứ năm, 01/06/2023
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 12 Ôn thi khoa học xã hội Bộ đề 2- Luyên thi THPTQG 2019 Tổ hợp KHXH có đáp án

Bộ đề 2- Luyên thi THPTQG 2019 Tổ hợp KHXH có đáp án

Bộ đề 2- Luyên thi THPTQG 2019 Tổ hợp KHXH có đáp án (Lịch Sử)

  • 2854 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Trước khi thực dân Pháp xâm lược vào giữa thế kỉ XIX, Việt Nam là

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

M.Ganđi đã kêu gọi nhân dân Ấn Độ đấu tranh chống thực dân Anh bằng phương pháp nào trong những năm 1918 – 1922?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Phương pháp đấu tranh mà Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11 – 1939 đề ra là:

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933) bắt đầu từ lĩnh vực nào?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 6:

Năm 1969, nước Mĩ đã đạt được những thành tựu khoa học - kĩ thuật là

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 7:

Loại hình chiến lược chiến tranh mà Mĩ thực hiện ở miền Nam Việt Nam trong những năm 1961 - 1965 là

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 8:

Khi quân Pháp vừa tiến công Việt Bắc trong thu - đông 1947, Đảng ta đã ra quyết định nào

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 10:

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9-1960) đã xác định cách mạng miền Nam có vai trò như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 11:

Đường lối đổi mới được Đảng ta đề ra từ khi nào?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 12:

Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc đã tác động như thế nào đến quan hệ quốc tế?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 13:

Phong trào cách mạng 1930 – 1931 có ý nghĩa như một cuộc tập dượt đầu tiên của

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 14:

Khu vực nào được các cường quốc rất quan tâm trong việc phân chia phạm vi ảnh hưởng tại Hội nghị Ianta?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 15:

Thắng lợi nào của nhân dân Việt Nam đa tác động trực tiếp, buộc Pháp phải kí Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 16:

Nguyên nhân chủ yếu khiến nền kinh tế các nước Tây Âu lâm vào tình trạng khủng hoảng, suy thoái trong những năm 1973 – 1991 là gì?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 17:

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ tự cho mình có quyền lãnh đạo thế giới vì

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 19:

Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương (10-1930) đã xác định lãnh đạo cách mạng Đông Dương là

Xem đáp án

Đáp án D.


Câu 20:

Nội dung nào sau đây phản ánh đầy đủ những khó khăn cơ bản của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau Cách mạng tháng Tám 1945?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 21:

Sự kiện trực tiếp dẫn đến sự bùng nổ cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp là

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 22:

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam lần thứ 15 (1-1959) đã có quyết định quan trọng gì?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 24:

Tính chất của phong trào Cần vương chống thực dân Pháp xâm lược trong những năm cuối thể kỉ XIX là gì?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 25:

Kinh tế Việt Nam đã chuyển biến như thế nào dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 – 1914) của thực dân Pháp?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 26:

Điểm mới cơ bản trong phong trào cách mạng thế giới những năm 2 của thế kỉ XX là gì?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 27:

Hậu quả lớn nhất của cuộc khủng hoảng của chế độ XHCN ở các nước Đông Âu là gì?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 28:

Nét nổi bật trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ từ sau khi giành được độc lập đến nay là gì?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 29:

Đến giữa những năm 50 của thế kỉ XX, Chiến tranh lạnh đã bao trùm cả thế giới sau hàng loạt các sự kiện, ngoại trừ

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 30:

Ý nào không phản ánh đúng vai trò của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đối với cách mạng Việt Nam trong những năm 20 của thế kỉ XX?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 31:

Chính sách nào về kinh tế không phải do chính quyền Xô viết Nghệ - Tĩnh thực hiện trong những năm 1930 – 1931?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 32:

Điểm mới của Hội nghị tháng 5 – 1941 so với Hội nghị tháng 11 – 1939 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương là

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 33:

Nội dung nào không phản ánh đúng ý nghĩa thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên (năm 1946) ở Việt Nam?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 34:

Ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào “Đồng khởi” (1959 – 1960) ở miền Nam Việt Nam là gì?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 35:

Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” mà đế quốc Mĩ thực hiện ở miền Nam Việt Nam diễn ra với quy mô lớn và mức độ ác liệt hơn so với chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” là do

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 36:

Ý nào không phản ánh đúng vai trò của Việt nam trong ASEAN hiện nay?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 37:

Cách xác định lực lượng cách mạng như trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (đầu năm 1930) có tác dụng

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 38:

“Nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập tự do cho toàn thể dân tộc thì chẳng những quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu mà quyền lợi của bộ phân giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được.”

Nội dung trên được trích trong văn kiện hội nghị nào?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 39:

Nguyên tắc quan trọng nhất của Việt Nam trong việc kí kết Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương (21-7-1954) là gì?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 40:

Thủ đoạn thâm độc của Mĩ và cũng là điểm khác trước mà Mĩ đã thực hiện trong chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” là gì?

Xem đáp án

Đáp án A


Bắt đầu thi ngay