Thứ năm, 01/06/2023
IMG-LOGO

Tổng hợp đề luyện KHXH cực hay có đáp án đề (Lịch Sử)

  • 10506 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Mục đích cơ bản trong phong trào Đông Du của Phan Bội Châu là

Xem đáp án

Chọn đáp án B.


Câu 3:

Nhiệm vụ trọng tâm của các kế hoạch 5 năm ở Liên Xô từ 1950 đến những năm 1970 là

Xem đáp án

Chọn đáp án C.


Câu 4:

Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954) được Đảng ta xác định là

Xem đáp án

Chọn đáp án A.


Câu 5:

Pháp lấy cớ gì để đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất 1873?

Xem đáp án

Chọn đáp án D.


Câu 6:

Việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước có ý nghĩa quan trọng gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án C.


Câu 7:

Hội nghị Ianta (2-1945) diễn ra khi cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai

Xem đáp án

Chọn đáp án C.


Câu 8:

Vì sao Hội nghị Trung ương 8 (5-1941) có tầm quan trọng đặc biệt trong Cách mạng tháng Tám 1945?

Xem đáp án

Chọn đáp án C.


Câu 9:

Điểm giống nhau trong phong trào chống Pháp của nhân dân Nam Kì trước và sau Hiệp ước 1862 là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án B.


Câu 10:

Vì sao nói khởi nghĩa Hương Khê là khởi nghĩa tiêu biểu nhất của phong trào Cần Vương?

Xem đáp án

Chọn đáp án A.


Câu 11:

Trong các nguyên nhân sau đây, nguyên nhân nào là cơ bản nhất, quyết định sự bùng nổ phong trào cách mạng 1930-1931?

Xem đáp án

Chọn đáp án C.


Câu 12:

Đế quốc Mĩ thực hiện cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai với ý đồ

Xem đáp án

Chọn đáp án D.


Câu 13:

Mục tiêu của công cuộc cải cách - mở cửa (từ năm 1978) là

Xem đáp án

Chọn đáp án A.


Câu 14:

Sự kiện nào đặt nền tảng mới cho quan hệ giữa Mĩ và Nhật Bản?

Xem đáp án

Chọn đáp án B.


Câu 15:

Trong các nội dung sau đây, nội dung nào không thuộc luận cương chính trị tháng 10/1930?

Xem đáp án

Chọn đáp án D.


Câu 17:

Trong cuộc gặp gỡ không chính thức đó Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô và Tổng thống Mĩ G. Bush năm 1989 đã cùng tuyên bố vấn đề gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án A.


Câu 18:

Đặc điểm tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ ne vơ năm 1954 là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án D.


Câu 21:

Ý nghĩa cơ bản nhất của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954 là

Xem đáp án

Chọn đáp án C.


Câu 22:

Điểm khác nhau về quy mô "bình định" miền Nam Việt Nam trong kế hoạch Xta lây - Tay lo so với kế hoạch Giôn Xơn - Mácna Mara là

Xem đáp án

Chọn đáp án A.


Câu 23:

Tại Quốc hội Mĩ ngày 12-3-1947, Tổng thống Mĩ khẳng định

Xem đáp án

Chọn đáp án A.


Câu 24:

Thực chất hành động phá hoại Hiệp định Pari của chính quyền Sài Gòn là

Xem đáp án

Chọn đáp án D.


Câu 25:

Việt Nam có thể rút ra bài học kinh nghiệm nào dưới đây từ chiến lược kinh tế hướng ngoại của nhóm năm nước sáng lập ASEAN?

Xem đáp án

Chọn đáp án B.


Câu 26:

Chỉ thị "Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta" có nội dung cơ bản là

Xem đáp án

Chọn đáp án D.


Câu 27:

Tại văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, Đảng ta khẳng định Việt Nam cần làm gì trước thời cơ và thách thức của xu thế toàn cầu hóa?

Xem đáp án

Chọn đáp án D.


Câu 28:

So với thời kì 1930-1931, nhiệm vụ trước mắt của cách mạng thời kì 1936-1939 có điểm khác là

Xem đáp án

Chọn đáp án D.


Câu 29:

Trước sự bội ước của thực dân Pháp sau khi đã ký với ta Hiệp định Sơ bộ (6/3/1946) và Tạm ước (14/9/1946), nhân dân ta đã làm gì để tích cực chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài với thực dân Pháp?

Xem đáp án

Chọn đáp án B.


Câu 30:

Âm mưu thâm độc của đế quốc Mĩ trong chiến lược "Chiến tranh cục bộ" được thể hiện trong chiến thuật"

Xem đáp án

Chọn đáp án D.


Câu 31:

Tháng 6 - 1925 Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên nhằm

Xem đáp án

Chọn đáp án A.


Câu 32:

Hội nghị Trung ương 8 (5-1941) một mặt đã hoàn thiện chủ trương chuyển hướng chiến lược đề ra từ Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 (11-1939), đồng thời đã khắc phục hoàn toàn những hạn chế thiếu sót của

Xem đáp án

Chọn đáp án B.


Câu 33:

Từ thời vua Mông-kut (Ra-ma IV trị vì 1851) cho đến cuối thế kỉ XIX, Xiêm (Thái Lan) đã thực hiện chủ trương gì để phát triển đất nước?

Xem đáp án

Chọn đáp án A.


Câu 34:

Đặc điểm nào sau đây không phản ánh đúng tình hình nước Mĩ 20 năm đầu sau chiến tranh thế giới thứ 2?

Xem đáp án

Chọn đáp án B.


Câu 35:

Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã dẫn tới hệ quả nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án A.


Câu 36:

Ngày 15/8/1945, diễn ra sự kiện lịch sử gì đối với phát xít ở Châu Á - Thái Bình Dương?

Xem đáp án

Chọn đáp án A.


Câu 38:

Sự sáng tạo và linh hoạt của Đảng khi đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam thể hiện ở chỗ

Xem đáp án

Chọn đáp án D.


Câu 40:

Theo Hiệp định sơ bộ 06/3/1946, Pháp công nhận Việt Nam là một quốc gia

Xem đáp án

Chọn đáp án C.


Bắt đầu thi ngay