Thứ năm, 01/06/2023
IMG-LOGO

Câu hỏi:

18/06/2021 345

A lot of phone calls _________ every day.

A. is received

B. are received

Đáp án chính xác

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Đáp án: B

Giải thích: Thì hiện tại đơn (dấu hiệu: every day) dạng bị động

Dịch nghĩa: Nhiều cuộc gọi đã được nhận mỗi ngày.

Câu trả lời này có hữu ích không?

0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

"Diana is a wonderful ballet dancer". - "She_____ since she was four".

Xem đáp án » 18/06/2021 7,478

Câu 2:

"Are we about to have dinner?" - "Yes, it _____ in the dinning room".

Xem đáp án » 18/06/2021 6,296

Câu 3:

"We're still looking for Thomas" - "Hasn't he_____ yet?".

Xem đáp án » 18/06/2021 5,563

Câu 4:

References .............. in the examination room.

Xem đáp án » 18/06/2021 5,336

Câu 5:

"Why is Stanley in jail?" - "He_____ of robbery".

Xem đáp án » 18/06/2021 4,893

Câu 6:

"What a beautiful dress you're wearing!" - "Thank you. It_____ especially for me by a French tailor".

Xem đáp án » 18/06/2021 4,830

Câu 7:

"Where are Jack and Jan?" - "They_____ the boxes you asked for into the house now".

Xem đáp án » 18/06/2021 4,103

Câu 8:

My wedding ring ............ of yellow and white gold.

Xem đáp án » 18/06/2021 3,646

Câu 9:

"Where's the old chicken coop?" - "It_____ by a windstorm last year."

Xem đáp án » 18/06/2021 2,356

Câu 10:

My mother is going .............. this house.

Xem đáp án » 18/06/2021 2,190

Câu 11:

If your brother ................, he would come.

Xem đáp án » 18/06/2021 2,023

Câu 12:

"I heard you decided to take up tennis". - "Yes, I _____ it every day".

Xem đáp án » 18/06/2021 1,755

Câu 13:

"Whatever happened to that fortune - teller?" - "I don't know. She _____ by people around her for a long time".

Xem đáp án » 18/06/2021 1,696

Câu 14:

The English grammar point _________ by our teacher yesterday.

Xem đáp án » 18/06/2021 1,609

Câu 15:

Mary ................... in Boston.

Xem đáp án » 18/06/2021 928