Thứ năm, 01/06/2023
IMG-LOGO

Môn Lịch Sử

  • 8788 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Chính quyền cách mạng được thiết lập sau Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai năm 1917 ở Nga là

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử vào năm 1949 đã chứng tỏ

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Những nước tham gia sáng lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á là

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

“Kế hoạch Macsan” được thực hiện ở các nước Tây Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai còn được gọi là

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 6:

Trật tự thế giới mới đang dần hình thành sau Chiến tranh lạnh là

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 7:

Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc) để 

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 8:

Hai khẩu hiệu mà Đảng ta vận dụng trong phong trào 1930 – 1931 là gì?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 9:

Trong nội dung của Hiệp định Sơ bộ (6 – 3 – 1946), Chính phủ Pháp công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 10:

Phái đoàn Việt Nam chính thức được mời dự họp Hội nghị Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương vào thời điểm nào?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 11:

Trong chiến dịch Tây Nguyên, ta đã chọn địa điểm nào để đánh nghi binh và thu hút quân địch?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 12:

Sau khi hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước năm 1976, nhiệm vụ tiếp theo của nước ta là phải hoàn thành thống nhất trên các lĩnh vực nào?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 13:

Để giải quyết hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933, thực dân Pháp đã làm gì?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 14:

Nhiệm vụ chiến lược mà Đảng ta xác định để giữ vững thành quả cách mạng trong những năm 1945 – 1946 là

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 15:

Vì sao trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam (1897 – 1914), thực dân Pháp lại coi trọng việc xây dựng hệ thống giao thông vận tải?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 16:

Đến giữa những năm 50 của thế kỉ XX, tình hình nổi bật ở khu vực Đông Nam Á là gì?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 17:

Những cải cách dân chủ được thực hiện ở Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai có ý nghĩa như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 19:

Hoàn thiện nội dung sau đây: “Phong trào cách mạng 1930 – 1031 với đỉnh cao là Xô viết Nghệ - Tĩnh là một sự kiện trọng đại trong lịch sử cách mạng nước ta. Phong trào đã………….”

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 20:

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, phong trào “Tuần lễ vàng” và xây dựng “Quỹ độc lập” được phát động nhằm mục đích gì?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 21:

Đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng ta được thể hiện trong các văn kiện nào?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 22:

Mĩ đã vin vào cớ nào để tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất (1965 – 1968)?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 23:

Lực lượng chủ yếu tham gia chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của Mĩ là

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 24:

Ý nào không phải là khó khăn về kinh tế, chính trị, xã hội ở miền Nam Việt Nam sau ngày giải phóng?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 25:

Nét mới trong phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939) là gì?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 26:

Ý nào không phù hợp về vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam trong 30 năm đầu thế kỉ XX?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 27:

Năm 1995, nước ta đã đạt được thành tựu quan trọng trong lĩnh vực đối ngoại là

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 28:

Ý nào không phản ánh đúng nguyên nhân khiến Liên Xô trở thành chỗ dựa cho phong trào hòa bình và cách mạng thế giới?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 29:

Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến sự phát triển của kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 30:

Ý nào không phải là biểu hiện của xu thế hòa hoãn Đông – Tây từ những năm 70 của thế kỉ XX?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 31:

Điểm nổi bật trong con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc đầu thế kỉ XX là gì?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 32:

Vì sao cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933) ở các nước tư bản lại ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế của Việt Nam?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 33:

Luận cương chính trị (10 – 1930) có điểm gì khác so với Cương lĩnh chính trị đầu tiên (đầu năm 1930) của Đảng?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 34:

Vì sao Chính phủ ta kí với Pháp Hiệp định Sơ bộ ngày 6 – 3 – 1946?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 35:

Điểm khác của chiến lược “Chiến tranh cục bộ” so với chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ ở miền Nam Việt Nam là gì?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 36:

Hội nghị Pốtxđam (Đức) đã có quyết định nào gây khó khăn cho cách mạng Việt Nam khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 37:

Yếu tố cốt lõi dẫn đến sự thành công của hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản đầu năm 1930 tại Hương Cảng (Trung Quốc) là

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 38:

Nhận diện các thế lực đế quốc có mặt trên đất nước ta ngay sau Cách mạng tháng Tám thành công, đế quốc nào là kẻ thù chính?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 39:

Chỉ ra ý không phản ánh đúng điểm giống nhau trong các chiến lược chiến tranh mà đế quốc Mĩ thực hiện ở miền Nam Việt Nam giai đoạn 1954 – 1975

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 40:

Tại sao đến năm 1930 ở Việt Nam khuynh hướng cách mạng vô sản thắng thế so với khuynh hướng cách mạng tư sản?

Xem đáp án

Đáp án B


Bắt đầu thi ngay

Bài thi liên quan