Chủ nhật, 23/06/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 11 Tiếng Anh (mới) Bài tập Tiếng Anh lớp 11 Unit 10 có đáp án

Bài tập Tiếng Anh lớp 11 Unit 10 có đáp án

I. Phonetics and Speaking

  • 8599 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /s/. Đáp án A phát âm là /ʃ/


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án C

Giải thích: Đáp án B, A, D phát âm là /i/. Đáp án C phát âm là /ai/


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án D

Giải thích: Đáp án B, C, A phát âm là /e/. Đáp án D phát âm là /i/


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /s/. Đáp án B phát âm là /æ/


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /g/. Đáp án C phát âm là /j/


Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm 1. Đáp án A trọng âm 2.


Câu 7:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm 1. Đáp án B trọng âm 2.


Câu 8:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án C

Giải thích: Đáp án B, A, D trọng âm 1. Đáp án C trọng âm 2.


Câu 9:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án D

Giải thích: Đáp án B, C, A trọng âm 2. Đáp án D trọng âm 1.


Câu 10:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm 1. Đáp án A trọng âm 2.


Câu 11:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct response to each of the following exchanges. Two friends Nam and Lan are talking about the topic of healthy lifestyle and longevity.

Question. Nam: What do you personally do to keep fit? - Lan: ____

Xem đáp án

Đáp án D

Dịch: Cá nhân bạn làm gì để giữ dáng? - Tôi chỉ tập thể dục buổi sáng và duy trì chế độ ăn uống cân bằng.


Câu 12:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct response to each of the following exchanges. Two friends Nam and Lan are talking about the topic of healthy lifestyle and longevity.

Question.  Lan: Do you think it's important for young people to keep fit? - Nam: ____

Xem đáp án

Đáp án C

Dịch: Bạn có nghĩ rằng điều quan trọng đối với những người trẻ tuổi để giữ dáng? - Tôi nghĩ vậy. Vì là lực lượng lao động chính của đất nước, họ phải mạnh mẽ.


Câu 13:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct response to each of the following exchanges. Two friends Nam and Lan are talking about the topic of healthy lifestyle and longevity.

Question. Nam: Do you do any sports ? - Lan: ____

Xem đáp án

Đáp án B

Dịch: Bạn có chơi môn thể thao nào không? - Tôi đã từng, nhưng bây giờ thì không. Tôi quá bận.


Câu 14:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct response to each of the following exchanges. Two friends Nam and Lan are talking about the topic of healthy lifestyle and longevity.

Question. Lan: What do people do to keep fit? - Nam: ____

Xem đáp án

Đáp án C

Dịch: Mọi người làm gì để giữ dáng? - Họ kết hợp tập thể dục và có một chế độ ăn uống cân bằng.


Câu 15:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct response to each of the following exchanges. Two friends Nam and Lan are talking about the topic of healthy lifestyle and longevity.

Question. Nam: Do young people you know get enough exercise? - Lan: ____

Xem đáp án

Đáp án A

Dịch: Những người trẻ tuổi mà bạn biết có tập thể dục đủ không? - Không hẳn vậy. Họ hơi lười biếng.


Bắt đầu thi ngay