IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 11 Tiếng Anh (mới) Bài tập Tiếng Anh lớp 11 Unit 3 có đáp án

Bài tập Tiếng Anh lớp 11 Unit 3 có đáp án

I. Phonetics and Speaking

  • 3388 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct response to each of the following exchanges.

Did you have a good weekend?

Xem đáp án

Đáp án D

Dịch: Bạn đã có một cuối tuần vui vẻ chứ? – Đúng, tôi không làm gì quá nhiều.


Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct response to each of the following exchanges.

During the trip, we can visit some wildlife reserves to see lions and giraffes.

Xem đáp án

Đáp án C

Dịch: Trong chuyến đi, chúng ta có thể ghé thăm một số khu bảo tồn động vật hoang dã để xem sư tử và hươu cao cổ. - Có thật không? Tôi rất hào hứng.


Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct response to each of the following exchanges.

Can I leave a message to Jim?

 
Xem đáp án

Đáp án B

Dịch: Tôi có thể để lại tin nhắn cho Jim không? – Tất nhiên là bạn có thể.


Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct response to each of the following exchanges.

You should not leave the light on when you are away.

Xem đáp án

Đáp án D

Dịch: Bạn không nên để đèn sáng khi bạn đi vắng. – Bạn nói đúng.


Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct response to each of the following exchanges.

Excuse me! Can you show me the way to Main Street?

Xem đáp án

Đáp án A

Dịch: Xin lỗi! Bạn có thể chỉ cho tôi đường đến Main Street không? – Xin lỗi, tôi không biết đâu.


Câu 6:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm số 2. Đáp án D trọng âm số 1.


Câu 7:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm số 3. Đáp án A trọng âm số 2.


Câu 8:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm số 1. Đáp án B trọng âm số 2.


Câu 9:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm số 2. Đáp án A trọng âm số 3.


Câu 10:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm số 2. Đáp án D trọng âm số 3.


Câu 11:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm số 1. Đáp án B trọng âm số 2.


Câu 12:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm số 2. Đáp án C trọng âm số 1.


Câu 13:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm số 2. Đáp án A trọng âm số 1.


Câu 14:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm số 2. Đáp án A trọng âm số 1.


Câu 15:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm số 1. Đáp án C trọng âm số 2.


Bắt đầu thi ngay