IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 11 Tiếng Anh (mới) Bài tập Tiếng Anh lớp 11 Unit 5 có đáp án

Bài tập Tiếng Anh lớp 11 Unit 5 có đáp án

I. Phonetics and Speaking

  • 3736 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /æ/. Đáp án C phát âm là /ɔː/


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /e/. Đáp án D phát âm là /i/


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /ʌ/. Đáp án C phát âm là /ɔː/


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /i:/. Đáp án D phát âm là /e/


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /s/. Đáp án D phát âm là /z/


Câu 6:

Mark the letter A. B. C. or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm 2. Đáp án B trọng âm 1.


Câu 7:

Mark the letter A. B. C. or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm 2. Đáp án A trọng âm 3.


Câu 8:

Mark the letter A. B. C. or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm 2. Đáp án B trọng âm 1.


Câu 9:

Mark the letter A. B. C. or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm 1. Đáp án B trọng âm 2


Câu 10:

Mark the letter A. B. C. or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, C, B trọng âm 3. Đáp án D trọng âm 1.


Câu 11:

Mark the letter A. B. C. or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm số 2. Đáp án D trọng âm số 3.


Câu 12:

Mark the letter A. B. C. or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm số 1. Đáp án B trọng âm số 2.


Câu 13:

Mark the letter A. B. C. or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm số 2. Đáp án A trọng âm số 1.


Câu 14:

Mark the letter A. B. C. or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm số 2. Đáp án A trọng âm số 3.


Câu 15:

Mark the letter A. B. C. or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm số 1. Đáp án C trọng âm số 2.


Bắt đầu thi ngay