IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 11 Tiếng Anh (mới) Kiểm Tra – Unit 10: Healthy Lifestyle And Longevity

Kiểm Tra – Unit 10: Healthy Lifestyle And Longevity

Kiểm Tra – Unit 10: Healthy Lifestyle And Longevity

  • 1725 lượt thi

  • 56 câu hỏi

  • 56 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently

Xem đáp án

Đáp án:

obesity /əʊˈbiːsəti/      

overweight /ˌəʊvəˈweɪt/         

consume /kənˈsjuːm/  

focus /ˈfəʊkəs/

Phần gạch chân ở câu C đọc là /ə/, còn lại là /əʊ/.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently

Xem đáp án

Đáp án:

yoga /ˈjəʊɡə/

expectancy /ɪkˈspektənsi/

dramatic /drəˈmætɪk/

massage /ˈmæsɑːʒ/

Phần gạch chân ở câu D đọc là /æː/, còn lại là /ə/.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently

Xem đáp án

Đáp án:

vision /ˈvɪʒn/

boost /buːst/

cholesterol /kəˈlestərɒl/

support /səˈpɔːt/

Phần gạch chân ở câu A đọc là /ʒ/, còn lại là /s/.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently

Xem đáp án

Đáp án:

acne /ˈækni/

happy /ˈhæpi/

natural /ˈnætʃrəl/

dietary /ˈdaɪətəri/

Phần gạch chân ở câu D đọc là /ə/, còn lại là /æ/.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently

Xem đáp án

Đáp án:

longevity /lɒnˈdʒevəti/           

immune /ɪˈmjuːn/        

nutrition /njuˈtrɪʃn/     

prescription /prɪˈskrɪpʃn/

Phần gạch chân ở câu A đọc là /ə/, còn lại là /ɪ/.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 6:

Choose the word which has a different stress pattern from the others.

Xem đáp án

Đáp án:

lmeditation /ˌmedɪˈteɪʃn/

longevity /lɒnˈdʒevəti/

expectancy /ɪkˈspektənsi/

cholesterol /kəˈlestərɒl/

Trọng âm ở câu A rơi vào âm thứ 3, còn lại là âm 2.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 7:

Choose the word which has a different stress pattern from the others.

Xem đáp án

Đáp án:

essential /ɪˈsenʃl/

survival /səˈvaɪvl/

nutrition /njuˈtrɪʃn/

vegetables /ˈvedʒtəbl/

Trọng âm ở câu D rơi vào âm thứ 1, còn lại là âm 2.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 8:

Choose the word which has a different stress pattern from the others.

Xem đáp án

Đáp án:

acupuncture /ˈækjupʌŋktʃə(r)/

supermarket /ˈsuːpəmɑːkɪt/

necessary /ˈnesəsəri/

simultaneous /ˌsɪmlˈteɪniəs/

Trọng âm ở câu D rơi vào âm thứ 3, còn lại là âm 1.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 9:

Choose the word which has a different stress pattern from the others.

Xem đáp án

Đáp án:

dietary /ˈdaɪətəri/        

variety /vəˈraɪəti/

obesity /əʊˈbiːsəti/

bacteria /bækˈtɪəriə/

Trọng âm ở câu A rơi vào âm thứ 1, còn lại là âm 2.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 10:

Choose the word which has a different stress pattern from the others.

Xem đáp án

Đáp án:

boost /ˈbu:st/

leisure /ˈleʒə(r)/

physics /ˈfɪzɪks/

preserve /prɪˈzɜːv/

Trọng âm ở câu D rơi vào âm thứ 2, còn lại là âm 1.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 11:

Choose the word which has a different stress pattern from the others.

Xem đáp án

Đáp án:

meditation /ˌmedɪˈteɪʃn/

longevity /lɒnˈdʒevəti/

expectancy /ɪkˈspektənsi/

cholesterol /kəˈlestərɒl/

Trọng âm ở câu A rơi vào âm thứ 3, còn lại là âm 2.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 12:

Choose the word which has a different stress pattern from the others.

Xem đáp án

Đáp án:

essential /ɪˈsenʃl/

survival /səˈvaɪvl/

nutrition /njuˈtrɪʃn/

vegetables /ˈvedʒtəbl/

Trọng âm ở câu D rơi vào âm thứ 1, còn lại là âm 2.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 13:

Choose the word which has a different stress pattern from the others.

Xem đáp án

Đáp án:

acupuncture /ˈækjupʌŋktʃə(r)/

supermarket /ˈsuːpəmɑːkɪt/

necessary /ˈnesəsəri/

simultaneous /ˌsɪmlˈteɪniəs/

Trọng âm ở câu D rơi vào âm thứ 3, còn lại là âm 1.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 14:

Choose the word which has a different stress pattern from the others.

Xem đáp án

Đáp án:

dietary /ˈdaɪətəri/        

variety /vəˈraɪəti/

obesity /əʊˈbiːsəti/

bacteria /bækˈtɪəriə/

Trọng âm ở câu A rơi vào âm thứ 1, còn lại là âm 2.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 15:

Choose the word which has a different stress pattern from the others.

Xem đáp án

Đáp án:

boost /ˈbu:st/

leisure /ˈleʒə(r)/

physics /ˈfɪzɪks/

preserve /prɪˈzɜːv/

Trọng âm ở câu D rơi vào âm thứ 2, còn lại là âm 1.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 16:

Read the following passage and choose the best answer for each blank.

Foot massage has been (26) ______ in different cultures for years to promote health and well-being. Also, it has been a valuable part of complementary and alternative (27) _____ . Reflexology is an ancient healing practice based on the principle that there are reflex points on the feet that correspond to the body’s different (28)   _____and glands.  These points are located on the soles, ankles, toes and upper part of the foot. In reflexology, pressure is applied (29) _____ special areas on the feet with specific thumb, finger or hand  techniques.  Stimulating and applying pressure to these reflexes on the feet is definitely pleasurable, but at the same time it helps (30) _____good health. Due to urban (31) _____, most of us do not use the muscles of our feet properly. Also, improper footwear like tight shoes hamper normal circulation in the feet. You can improve your blood circulation with 10 minutes of daily foot massage. This in turn will help (32)_____oxygen to the body’s cells, which is (33) _____ for overall health. Certain points on the feet are helpful in alleviating symptoms of depression. For instance, the spot in the center of the big toe, the spot at the center of the ball of your foot are associated with emotional (34) _____and mental health. One easy way to keep your feet healthy and free from all kinds of foot problems is a regular foot massage. It helps stimulate the muscles around your feet, lessens stiffness and even (35) _____ pain in the ankles or the heels.

Question 26:

Xem đáp án

Đáp án:

worked (v): làm việc

made (v): làm, tạo ra              

practised (v): thực hành

trained (v): đào tạo

=> Foot massage has practised in different cultures for years to promote health and well-being.

Tạm dịch: Mát – xa chân đã được thực hành trong các nền văn hóa khác nhau trong nhiều năm để thúc đẩy sức khỏe và hạnh phúc.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 17:

Read the following passage and choose the best answer for each blank.

Foot massage has been (26) ______ in different cultures for years to promote health and well-being. Also, it has been a valuable part of complementary and alternative (27) _____ . Reflexology is an ancient healing practice based on the principle that there are reflex points on the feet that correspond to the body’s different (28)   _____and glands.  These points are located on the soles, ankles, toes and upper part of the foot. In reflexology, pressure is applied (29) _____ special areas on the feet with specific thumb, finger or hand  techniques.  Stimulating and applying pressure to these reflexes on the feet is definitely pleasurable, but at the same time it helps (30) _____good health. Due to urban (31) _____, most of us do not use the muscles of our feet properly. Also, improper footwear like tight shoes hamper normal circulation in the feet. You can improve your blood circulation with 10 minutes of daily foot massage. This in turn will help (32)_____oxygen to the body’s cells, which is (33) _____ for overall health. Certain points on the feet are helpful in alleviating symptoms of depression. For instance, the spot in the center of the big toe, the spot at the center of the ball of your foot are associated with emotional (34) _____and mental health. One easy way to keep your feet healthy and free from all kinds of foot problems is a regular foot massage. It helps stimulate the muscles around your feet, lessens stiffness and even (35) _____ pain in the ankles or the heels.

Question 27:

Xem đáp án

Đáp án:

medicine (n): thuốc uống

medicines (pl.n):  thuốc uống

pills (n): viên thuốc

substance (n): loại chất, chất

=> Also, it has been a valuable part of complementary and alternative medicine.

Tạm dịch: Ngoài ra, nó đã là một phần có giá trị của thuốc bổ sung và thay thế.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 18:

Read the following passage and choose the best answer for each blank.

Foot massage has been (26) ______ in different cultures for years to promote health and well-being. Also, it has been a valuable part of complementary and alternative (27) _____ . Reflexology is an ancient healing practice based on the principle that there are reflex points on the feet that correspond to the body’s different (28)   _____and glands.  These points are located on the soles, ankles, toes and upper part of the foot. In reflexology, pressure is applied (29) _____ special areas on the feet with specific thumb, finger or hand  techniques.  Stimulating and applying pressure to these reflexes on the feet is definitely pleasurable, but at the same time it helps (30) _____good health. Due to urban (31) _____, most of us do not use the muscles of our feet properly. Also, improper footwear like tight shoes hamper normal circulation in the feet. You can improve your blood circulation with 10 minutes of daily foot massage. This in turn will help (32)_____oxygen to the body’s cells, which is (33) _____ for overall health. Certain points on the feet are helpful in alleviating symptoms of depression. For instance, the spot in the center of the big toe, the spot at the center of the ball of your foot are associated with emotional (34) _____and mental health. One easy way to keep your feet healthy and free from all kinds of foot problems is a regular foot massage. It helps stimulate the muscles around your feet, lessens stiffness and even (35) _____ pain in the ankles or the heels.

Question 28:

Xem đáp án

Đáp án:

bodies (n): cơ thể

organizations (n): tổ chức      

organs (n): cơ quan, bộ phận

regions (n): vùng, miền

=> there are reflex points on the feet that correspond to the body’s different organs and glands.

Tạm dịch: có các điểm phản xạ trên bàn chân tương ứng với các cơ quan và các tuyến khác nhau của cơ thể.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 19:

Read the following passage and choose the best answer for each blank.

Foot massage has been (26) ______ in different cultures for years to promote health and well-being. Also, it has been a valuable part of complementary and alternative (27) _____ . Reflexology is an ancient healing practice based on the principle that there are reflex points on the feet that correspond to the body’s different (28)   _____and glands.  These points are located on the soles, ankles, toes and upper part of the foot. In reflexology, pressure is applied (29) _____ special areas on the feet with specific thumb, finger or hand  techniques.  Stimulating and applying pressure to these reflexes on the feet is definitely pleasurable, but at the same time it helps (30) _____good health. Due to urban (31) _____, most of us do not use the muscles of our feet properly. Also, improper footwear like tight shoes hamper normal circulation in the feet. You can improve your blood circulation with 10 minutes of daily foot massage. This in turn will help (32)_____oxygen to the body’s cells, which is (33) _____ for overall health. Certain points on the feet are helpful in alleviating symptoms of depression. For instance, the spot in the center of the big toe, the spot at the center of the ball of your foot are associated with emotional (34) _____and mental health. One easy way to keep your feet healthy and free from all kinds of foot problems is a regular foot massage. It helps stimulate the muscles around your feet, lessens stiffness and even (35) _____ pain in the ankles or the heels.

Question 29:

Xem đáp án

Đáp án:

apply sth to sth: đặt hoặc phết cái gì vào cái gì

=> In reflexology, pressure is applied to special areas on the feet with specific thumb, finger or hand  techniques.

Tạm dịch: Trong bấm huyệt, áp lực được áp dụng cho các khu vực đặc biệt trên bàn chân với ngón tay cái, ngón tay hoặc kỹ thuật cụ thể.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 20:

Read the following passage and choose the best answer for each blank.

Foot massage has been (26) ______ in different cultures for years to promote health and well-being. Also, it has been a valuable part of complementary and alternative (27) _____ . Reflexology is an ancient healing practice based on the principle that there are reflex points on the feet that correspond to the body’s different (28)   _____and glands.  These points are located on the soles, ankles, toes and upper part of the foot. In reflexology, pressure is applied (29) _____ special areas on the feet with specific thumb, finger or hand  techniques.  Stimulating and applying pressure to these reflexes on the feet is definitely pleasurable, but at the same time it helps (30) _____good health. Due to urban (31) _____, most of us do not use the muscles of our feet properly. Also, improper footwear like tight shoes hamper normal circulation in the feet. You can improve your blood circulation with 10 minutes of daily foot massage. This in turn will help (32)_____oxygen to the body’s cells, which is (33) _____ for overall health. Certain points on the feet are helpful in alleviating symptoms of depression. For instance, the spot in the center of the big toe, the spot at the center of the ball of your foot are associated with emotional (34) _____and mental health. One easy way to keep your feet healthy and free from all kinds of foot problems is a regular foot massage. It helps stimulate the muscles around your feet, lessens stiffness and even (35) _____ pain in the ankles or the heels.

Question 30:

Xem đáp án

Đáp án:

raise (v): tăng

upgrade (v): nâng cao                        

stimulate (v): khuyến khích

promote (v): thúc đẩy

=> Stimulating and applying pressure to these reflexes on the feet is definitely pleasurable, but at the same time it helps promote good health.

Tạm dịch: Kích thích và áp dụng áp lực cho những phản xạ trên bàn chân chắc chắn là thú vị, nhưng đồng thời nó giúp thúc đẩy sức khỏe tốt.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 21:

Read the following passage and choose the best answer for each blank.

Foot massage has been (26) ______ in different cultures for years to promote health and well-being. Also, it has been a valuable part of complementary and alternative (27) _____ . Reflexology is an ancient healing practice based on the principle that there are reflex points on the feet that correspond to the body’s different (28)   _____and glands.  These points are located on the soles, ankles, toes and upper part of the foot. In reflexology, pressure is applied (29) _____ special areas on the feet with specific thumb, finger or hand  techniques.  Stimulating and applying pressure to these reflexes on the feet is definitely pleasurable, but at the same time it helps (30) _____good health. Due to urban (31) _____, most of us do not use the muscles of our feet properly. Also, improper footwear like tight shoes hamper normal circulation in the feet. You can improve your blood circulation with 10 minutes of daily foot massage. This in turn will help (32)_____oxygen to the body’s cells, which is (33) _____ for overall health. Certain points on the feet are helpful in alleviating symptoms of depression. For instance, the spot in the center of the big toe, the spot at the center of the ball of your foot are associated with emotional (34) _____and mental health. One easy way to keep your feet healthy and free from all kinds of foot problems is a regular foot massage. It helps stimulate the muscles around your feet, lessens stiffness and even (35) _____ pain in the ankles or the heels.

Question 31:

Xem đáp án

Đáp án:

lifetime (n): cuộc đời

lifestyles (n): lối sống            

life expectancy (n): tuổi thọ

life story (n): câu chuyện cuộc sống

=> Due to urban lifestyles, most of us do not use the muscles of our feet properly.

Tạm dịch: Do lối sống đô thị, hầu hết chúng ta không sử dụng các cơ bắp của bàn chân của chúng ta đúng cách.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 22:

Read the following passage and choose the best answer for each blank.

Foot massage has been (26) ______ in different cultures for years to promote health and well-being. Also, it has been a valuable part of complementary and alternative (27) _____ . Reflexology is an ancient healing practice based on the principle that there are reflex points on the feet that correspond to the body’s different (28)   _____and glands.  These points are located on the soles, ankles, toes and upper part of the foot. In reflexology, pressure is applied (29) _____ special areas on the feet with specific thumb, finger or hand  techniques.  Stimulating and applying pressure to these reflexes on the feet is definitely pleasurable, but at the same time it helps (30) _____good health. Due to urban (31) _____, most of us do not use the muscles of our feet properly. Also, improper footwear like tight shoes hamper normal circulation in the feet. You can improve your blood circulation with 10 minutes of daily foot massage. This in turn will help (32)_____oxygen to the body’s cells, which is (33) _____ for overall health. Certain points on the feet are helpful in alleviating symptoms of depression. For instance, the spot in the center of the big toe, the spot at the center of the ball of your foot are associated with emotional (34) _____and mental health. One easy way to keep your feet healthy and free from all kinds of foot problems is a regular foot massage. It helps stimulate the muscles around your feet, lessens stiffness and even (35) _____ pain in the ankles or the heels.

Question 32:

Xem đáp án

Đáp án:

transform (v): biến đổi

transfer (v): chuyển, di chuyển                      

transport (v): vận tải

transmit (v): truyền phát tín hiệu

=> This in turn will help transport oxygen to the body’s cells,…

Tạm dịch: Điều này sẽ giúp vận chuyển oxy đến các tế bào của cơ thể,…

Đáp án cần chọn là: C


Câu 23:

Read the following passage and choose the best answer for each blank.

Foot massage has been (26) ______ in different cultures for years to promote health and well-being. Also, it has been a valuable part of complementary and alternative (27) _____ . Reflexology is an ancient healing practice based on the principle that there are reflex points on the feet that correspond to the body’s different (28)   _____and glands.  These points are located on the soles, ankles, toes and upper part of the foot. In reflexology, pressure is applied (29) _____ special areas on the feet with specific thumb, finger or hand  techniques.  Stimulating and applying pressure to these reflexes on the feet is definitely pleasurable, but at the same time it helps (30) _____good health. Due to urban (31) _____, most of us do not use the muscles of our feet properly. Also, improper footwear like tight shoes hamper normal circulation in the feet. You can improve your blood circulation with 10 minutes of daily foot massage. This in turn will help (32)_____oxygen to the body’s cells, which is (33) _____ for overall health. Certain points on the feet are helpful in alleviating symptoms of depression. For instance, the spot in the center of the big toe, the spot at the center of the ball of your foot are associated with emotional (34) _____and mental health. One easy way to keep your feet healthy and free from all kinds of foot problems is a regular foot massage. It helps stimulate the muscles around your feet, lessens stiffness and even (35) _____ pain in the ankles or the heels.

Question 33:

Xem đáp án

Đáp án:

essential (adj): cần thiết

available (adj): sẵn sàng                    

careful (adj): cẩn thận

suitable (adj): phù hợp

=> which is essential for overall health.

Tạm dịch: đó là điều cần thiết cho sức khỏe tổng thể.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 24:

Read the following passage and choose the best answer for each blank.

Foot massage has been (26) ______ in different cultures for years to promote health and well-being. Also, it has been a valuable part of complementary and alternative (27) _____ . Reflexology is an ancient healing practice based on the principle that there are reflex points on the feet that correspond to the body’s different (28)   _____and glands.  These points are located on the soles, ankles, toes and upper part of the foot. In reflexology, pressure is applied (29) _____ special areas on the feet with specific thumb, finger or hand  techniques.  Stimulating and applying pressure to these reflexes on the feet is definitely pleasurable, but at the same time it helps (30) _____good health. Due to urban (31) _____, most of us do not use the muscles of our feet properly. Also, improper footwear like tight shoes hamper normal circulation in the feet. You can improve your blood circulation with 10 minutes of daily foot massage. This in turn will help (32)_____oxygen to the body’s cells, which is (33) _____ for overall health. Certain points on the feet are helpful in alleviating symptoms of depression. For instance, the spot in the center of the big toe, the spot at the center of the ball of your foot are associated with emotional (34) _____and mental health. One easy way to keep your feet healthy and free from all kinds of foot problems is a regular foot massage. It helps stimulate the muscles around your feet, lessens stiffness and even (35) _____ pain in the ankles or the heels.

Question 34:

Xem đáp án

Đáp án:

quality (n): chất lượng

stability (n): sự ổn định                      

need (n): nhu cầu

change (n): thay đổi

=> For instance, the spot in the center of the big toe, the spot at the center of the ball of your foot are associated with emotional stability and mental health.

Tạm dịch: Ví dụ, tại vị trí trung tâm của ngón chân cái, vị trí ở giữa mu bàn chân của bạn có liên quan đến sự ổn định về cảm xúc và sức khỏe tâm thần.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 25:

Read the following passage and choose the best answer for each blank.

Foot massage has been (26) ______ in different cultures for years to promote health and well-being. Also, it has been a valuable part of complementary and alternative (27) _____ . Reflexology is an ancient healing practice based on the principle that there are reflex points on the feet that correspond to the body’s different (28)   _____and glands.  These points are located on the soles, ankles, toes and upper part of the foot. In reflexology, pressure is applied (29) _____ special areas on the feet with specific thumb, finger or hand  techniques.  Stimulating and applying pressure to these reflexes on the feet is definitely pleasurable, but at the same time it helps (30) _____good health. Due to urban (31) _____, most of us do not use the muscles of our feet properly. Also, improper footwear like tight shoes hamper normal circulation in the feet. You can improve your blood circulation with 10 minutes of daily foot massage. This in turn will help (32)_____oxygen to the body’s cells, which is (33) _____ for overall health. Certain points on the feet are helpful in alleviating symptoms of depression. For instance, the spot in the center of the big toe, the spot at the center of the ball of your foot are associated with emotional (34) _____and mental health. One easy way to keep your feet healthy and free from all kinds of foot problems is a regular foot massage. It helps stimulate the muscles around your feet, lessens stiffness and even (35) _____ pain in the ankles or the heels.

Question 35:

Xem đáp án

Đáp án: D

kills (v): giết

cures (v): chữa trị                   

rejects (v): loại bỏ

reduces (v): giảm

=> It helps stimulate the muscles around your feet, lessens stiffness and even reduces pain in the ankles or the heels.

Tạm dịch: Nó giúp kích thích các cơ xung quanh bàn chân của bạn, làm giảm độ cứng và thậm chí làm giảm đau ở mắt cá chân hoặc gót chân.


Câu 26:

Read the passage below and choose one correct answer for each question.

Acupuncture

Acupuncture involves the insertion of very thin needles through the patient's skin at specific points on the body, and the needles are inserted to various depths. The medical community is not in conclusive agreement about how acupuncture works scientifically. However, we know that it does have some therapeutic benefits, including pain relief. According to WHO, acupuncture is effective for treating 28 conditions, while evidence indicates it may have an effective therapeutic value for many more. People with tension, headaches or migraines may find acupuncture to be very effective in alleviating their symptoms. Another study found that twice weekly acupuncture treatments relieve debilitating symptoms of zerostomia - severe dry mouth - among patients treated with head and neck cancer. Traditional Chinese medicine explains that health is the result of a harmonious balance of the complementary extremes of yin and yang of the life force known as chi or qi. Qi is said to flow through pathways in the human body. Through 350 acupuncture points in the body, these pathways and energy flows may be accessed.  Illness is said to be the consequence of an imbalance of the forces. If needles are inserted into these points with appropriate combinations, it is said that the energy flow can be brought back into proper balance. In Western societies and several other parts of the world, acupuncture is explained, including concepts of neuroscience. Acupuncture points are seen by Western practitioners as places where nerves, muscles and connective tissue can be stimulated.  Acupuncture practitioners say that the stimulation increases blood flow while at the same time triggering the activity of our own body's natural painkillers.

Question: In acupuncture, the insertion of the very thin needles involles with________.

Xem đáp án

Đáp án:

Trong châm cứu, việc châm kim rất mỏng liên quan đến _______.

A. sự mỏng manh của kim và da

B. điều trị lợi ích của giảm đau

C. thỏa thuận từ các nhà khoa học

D. vị trí và độ sâu

Thông tin: Acupuncture involves the insertion of very thin needles through the patient's skin at specific points on the body, and the needles are inserted to various depths.

Tạm dịch: Châm cứu liên quan đến việc chèn kim rất mỏng qua da của bệnh nhân tại các điểm cụ thể trên cơ thể, và kim được châm vào các độ sâu khác nhau.

=> In acupuncture, the insertion of the very thin needles involve with the locations, and the depths.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 27:

Read the passage below and choose one correct answer for each question.

Acupuncture

Acupuncture involves the insertion of very thin needles through the patient's skin at specific points on the body, and the needles are inserted to various depths. The medical community is not in conclusive agreement about how acupuncture works scientifically. However, we know that it does have some therapeutic benefits, including pain relief. According to WHO, acupuncture is effective for treating 28 conditions, while evidence indicates it may have an effective therapeutic value for many more. People with tension, headaches or migraines may find acupuncture to be very effective in alleviating their symptoms. Another study found that twice weekly acupuncture treatments relieve debilitating symptoms of zerostomia - severe dry mouth - among patients treated with head and neck cancer. Traditional Chinese medicine explains that health is the result of a harmonious balance of the complementary extremes of yin and yang of the life force known as chi or qi. Qi is said to flow through pathways in the human body. Through 350 acupuncture points in the body, these pathways and energy flows may be accessed.  Illness is said to be the consequence of an imbalance of the forces. If needles are inserted into these points with appropriate combinations, it is said that the energy flow can be brought back into proper balance. In Western societies and several other parts of the world, acupuncture is explained, including concepts of neuroscience. Acupuncture points are seen by Western practitioners as places where nerves, muscles and connective tissue can be stimulated.  Acupuncture practitioners say that the stimulation increases blood flow while at the same time triggering the activity of our own body's natural painkillers.

Question: It is thought that acupuncture is effective in treating all of the following symptoms EXCEPT ______.

Xem đáp án

Đáp án:

Người ta cho rằng châm cứu có hiệu quả trong việc điều trị tất cả các triệu chứng sau đây NGOẠI TRỪ _______.

A. đau đầu

B. ung thư

C. chứng đau nửa đầu

D. căng thẳng

Thông tin: People with tension, headaches or migraines may find acupuncture to be very effective in alleviating their symptoms.

Tạm dịch: Những người bị căng thẳng, nhức đầu hoặc đau nửa đầu có thể thấy châm cứu rất hiệu quả trong việc làm giảm bớt các triệu chứng của họ.

=> It is thought that acupuncture is effective in treating all of the following symptoms EXCEPT cancer.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 28:

Read the passage below and choose one correct answer for each question.

Acupuncture

Acupuncture involves the insertion of very thin needles through the patient's skin at specific points on the body, and the needles are inserted to various depths. The medical community is not in conclusive agreement about how acupuncture works scientifically. However, we know that it does have some therapeutic benefits, including pain relief. According to WHO, acupuncture is effective for treating 28 conditions, while evidence indicates it may have an effective therapeutic value for many more. People with tension, headaches or migraines may find acupuncture to be very effective in alleviating their symptoms. Another study found that twice weekly acupuncture treatments relieve debilitating symptoms of zerostomia - severe dry mouth - among patients treated with head and neck cancer. Traditional Chinese medicine explains that health is the result of a harmonious balance of the complementary extremes of yin and yang of the life force known as chi or qi. Qi is said to flow through pathways in the human body. Through 350 acupuncture points in the body, these pathways and energy flows may be accessed.  Illness is said to be the consequence of an imbalance of the forces. If needles are inserted into these points with appropriate combinations, it is said that the energy flow can be brought back into proper balance. In Western societies and several other parts of the world, acupuncture is explained, including concepts of neuroscience. Acupuncture points are seen by Western practitioners as places where nerves, muscles and connective tissue can be stimulated.  Acupuncture practitioners say that the stimulation increases blood flow while at the same time triggering the activity of our own body's natural painkillers.

Question: With the practice of acupuncture, it is believed that _______ .

Xem đáp án

Đáp án:

Với thực hành châm cứu, người ta tin rằng _______.

A. dòng năng lượng có thể được đưa trở lại bệnh nhân

B. năng lượng có thể đi qua các điểm châm cứu trong cơ thể

C. bệnh nhân có thể có được sự cân bằng thích hợp giữa âm và dương

D. bệnh gây ra sự mất cân bằng của qi khắp cơ thể

Thông tin: If needles are inserted into these points with appropriate combinations, it is said that the energy flow can be brought back into proper balance.

Tạm dịch: Nếu kim tiêm được đưa vào những điểm này với các kết hợp thích hợp, người ta nói rằng dòng năng lượng có thể được đưa trở lại vào sự cân bằng thích hợp.

=> With the practice of acupuncture, it is believed that patients can get proper balance between yin and yang.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 29:

Read the passage below and choose one correct answer for each question.

Acupuncture

Acupuncture involves the insertion of very thin needles through the patient's skin at specific points on the body, and the needles are inserted to various depths. The medical community is not in conclusive agreement about how acupuncture works scientifically. However, we know that it does have some therapeutic benefits, including pain relief. According to WHO, acupuncture is effective for treating 28 conditions, while evidence indicates it may have an effective therapeutic value for many more. People with tension, headaches or migraines may find acupuncture to be very effective in alleviating their symptoms. Another study found that twice weekly acupuncture treatments relieve debilitating symptoms of zerostomia - severe dry mouth - among patients treated with head and neck cancer. Traditional Chinese medicine explains that health is the result of a harmonious balance of the complementary extremes of yin and yang of the life force known as chi or qi. Qi is said to flow through pathways in the human body. Through 350 acupuncture points in the body, these pathways and energy flows may be accessed.  Illness is said to be the consequence of an imbalance of the forces. If needles are inserted into these points with appropriate combinations, it is said that the energy flow can be brought back into proper balance. In Western societies and several other parts of the world, acupuncture is explained, including concepts of neuroscience. Acupuncture points are seen by Western practitioners as places where nerves, muscles and connective tissue can be stimulated.  Acupuncture practitioners say that the stimulation increases blood flow while at the same time triggering the activity of our own body's natural painkillers.

Question: According to Western medicine, the insertion of needles through acupuncture points in the body may ____.

Xem đáp án

Đáp án:

Theo y học phương Tây, việc chèn kim qua các điểm châm cứu trong cơ thể có thể ____.

A. tăng lưu lượng máu và kích thích bản năng giảm đau của chúng ta

B. kích thích tác dụng của thuốc giảm đau trong cơ thể chúng ta để điều trị

C. chỉ được sử dụng ở Trung Quốc và Viễn Đông chứ không phải ở các nước phương Tây

D. giúp giải thích nơi kích thích thần kinh và cơ bắp

Thông tin: Acupuncture practitioners say that the stimulation increases blood flow while at the same time triggering the activity of our own body's natural painkillers.

Tạm dịch: Các học viên châm cứu nói rằng sự kích thích làm tăng lưu lượng máu trong khi đồng thời kích hoạt hoạt động của thuốc giảm đau tự nhiên của cơ thể chúng ta.

=> According to Western medicine, the insertion of needles through acupuncture points in the body may increase blood flow and stimulate our instinct of pain relief.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 30:

Read the passage below and choose one correct answer for each question.

Acupuncture

Acupuncture involves the insertion of very thin needles through the patient's skin at specific points on the body, and the needles are inserted to various depths. The medical community is not in conclusive agreement about how acupuncture works scientifically. However, we know that it does have some therapeutic benefits, including pain relief. According to WHO, acupuncture is effective for treating 28 conditions, while evidence indicates it may have an effective therapeutic value for many more. People with tension, headaches or migraines may find acupuncture to be very effective in alleviating their symptoms. Another study found that twice weekly acupuncture treatments relieve debilitating symptoms of zerostomia - severe dry mouth - among patients treated with head and neck cancer. Traditional Chinese medicine explains that health is the result of a harmonious balance of the complementary extremes of yin and yang of the life force known as chi or qi. Qi is said to flow through pathways in the human body. Through 350 acupuncture points in the body, these pathways and energy flows may be accessed.  Illness is said to be the consequence of an imbalance of the forces. If needles are inserted into these points with appropriate combinations, it is said that the energy flow can be brought back into proper balance. In Western societies and several other parts of the world, acupuncture is explained, including concepts of neuroscience. Acupuncture points are seen by Western practitioners as places where nerves, muscles and connective tissue can be stimulated.  Acupuncture practitioners say that the stimulation increases blood flow while at the same time triggering the activity of our own body's natural painkillers.

Question: The word “triggering” in paragraph 4 is closest in meaning to ______.

Xem đáp án

Đáp án: C

Từ "kích hoạt" trong đoạn 4 là gần nhất trong ý nghĩa để ______.

A. gây ra một thiết bị để bắt đầu hoạt động

B. gây ra một cái gì đó để phát nổ

C. làm một cái gì đó xảy ra đột ngột

D. làm một cái gì đó phát triển rất nhanh chóng

=> triggering = making something happen suddenly


Câu 31:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence. If you’re tired, even if you feel that you need to get more done, give yourself ______  to sleep.

Xem đáp án

Đáp án: C

request (n): yêu cầu

requirement (n): nhu cầu                   

permission (n): sự cho phép

permit (n): giấy phép

=> If you’re tired, even if you feel that you need to get more done, give yourself permission to sleep.

Tạm dịch: Nếu bạn mệt mỏi, ngay cả khi bạn cảm thấy rằng bạn cần phải làm được nhiều việc hơn, hãy cho phép chính mình ngủ.


Câu 32:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence. After ______, people feel more refreshed and alert.

Xem đáp án

Đáp án: A

meditation (n): thiền định

attention (n): chú ý                 

determination (n): sự quyết định

prescription (n): thuốc kê theo đơn

=> After meditation, people feel more refreshed and alert.

Tạm dịch: Sau khi thiền định, mọi người cảm thấy sảng khoái và tỉnh táo hơn.


Câu 33:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence. Make sure the ______ for your glasses or contact lens is up-to-date and adequate for computer use.

Xem đáp án

Đáp án: B

medicine (n): thuốc

prescription (n): thuốc kê theo đơn   

size (n): kích cỡ

introduction (n): hướng dẫn

=> Make sure the prescription for your glasses or contact lens is up-to-date and adequate for computer use.

Tạm dịch: Hãy chắc chắn rằng các toa thuốc cho kính hoặc kính áp tròng của bạn được cập nhật và thích hợp cho việc sử dụng máy tính.


Câu 34:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence. Good ______, controlling calorie intake and physical activity are the only way to maintain a healthy weight.

Xem đáp án

Đáp án: B

nutrient (n): chất dinh dưỡng

nutrition (n): sự dinh dưỡng  

malnutrition (n): đa dinh dưỡng

nutritionists (n): nhà dinh dưỡng

=> Good nutrition, controlling calorie intake and physical activity are the only way to maintain a healthy weight.

Tạm dịch: Dinh dưỡng tốt, kiểm soát lượng calo và hoạt động thể chất là cách duy nhất để duy trì cân nặng khỏe mạnh.


Câu 35:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence. The university graduates one of the highest percentages of registered dieticians and ______ in the world.

Xem đáp án

Đáp án: D

nutrition (n): sự dinh dưỡng

nutritious (adj): bổ dưỡng

nutrients (n): chất dinh dưỡng

nutritionists (n): nhà dinh dưỡng

Trước liên từ “and” là danh từ chỉ người “dieticians “ nên chỗ trống cũng cần một danh từ chỉ người.                 

=> The university graduates one of the highest percentages of registered dieticians and nutritionists in the world.

Tạm dịch: Một trong những tỷ lệ đăng ký cao nhất trong số những sinh viên đã tốt nghiệp đại học là các chuyên gia dinh dưỡng và các chuyên gia chế độ dinh dưỡng trên thế giới.


Câu 36:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence. Most _______ is caused by wishing things that you are unable to achieve them right now.

Xem đáp án

Đáp án: C

disease (n): bệnh tật

injury (n): sự tổn hại              

stress (n): căng thẳng

wound (n): vết thương, thương tích

=> Most stress is caused by wishing things that you are unable to achieve them right now.

Tạm dịch: Hầu hết các căng thẳng là do mong muốn những điều mà bạn không thể đạt được chúng ngay bây giờ.


Câu 37:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence. Reducing saturated fat is the most important _______ change you can make to cut blood cholesterol.

Xem đáp án

Đáp án: D

life (n): cuộc sống

food (n): thức ăn                                

menu (n): thực đơn

dietary (n): chế độ ăn

=> Reducing saturated fat is the most important dietary change you can make to cut blood cholesterol.

Tạm dịch: Giảm chất béo bão hòa là sự thay đổi chế độ ăn uống quan trọng nhất mà bạn có thể thực hiện để giảm lượng cholesterol trong máu.


Câu 38:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence. Whey protein may account for many of the health benefits _____ to dairy products.

Xem đáp án

Đáp án: B

believed (v): tin tưởng

be attributed to (v): quy là, cho là      

resulted in/ from (v): kết quả

be responsible for (adj): chịu trách nhiệm

=> Whey protein may account for many of the health benefits attributed to dairy products.

Tạm dịch: Sản phẩm được làm từ sữa có thể chiếm nhiều lợi ích sức khỏe được cho là trong các sản phẩm hàng ngày.


Câu 39:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence. Chocolate and cakes cause our blood sugar to rise and give us a quick ______.

Xem đáp án

Đáp án: A

boost (n): sự thúc đẩy

power  (n): sức mạnh 

action (n): hành động 

success (n): thành công

=> Chocolate and cakes cause our blood sugar to rise and give us a quick boost.

Tạm dịch: Sô cô la và bánh ngọt làm cho lượng đường trong máu của chúng tôi tăng lên và giúp chúng tôi thúc đẩy nhanh.


Câu 40:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence. Tobacco not only affects you and the people around you, but can ______ to serious health conditions including lung and heart disease.

Xem đáp án

Đáp án: C

go (v): đi

influence (v): ảnh hưởng                   

lead to (v): dẫn đến

point (v): chỉ

=> Tobacco not only affects you and the people around you, but can lead to serious health conditions including lung and heart disease.

Tạm dịch: Thuốc lá không chỉ ảnh hưởng đến bạn và những người xung quanh bạn, mà còn có thể dẫn đến các tình trạng sức khỏe nghiêm trọng bao gồm bệnh phổi và tim.


Câu 41:

Choose the answer that is nearest in meaning to the printed before it. The boys must have gone to the sports ground.

Xem đáp án

Đáp án: D

must have Ved/ V3: chắc hẳn đã làm gì trong quá khứ

Tạm dịch: Các chàng trai chắc hẳn đã đi đến sân thể thao.

A. Các chàng trai khăng khăng đòi đi đến sân thể thao. => sai nghĩa

B. Các chàng trai nên đi đến sân thể thao. => sai nghĩa

C. Các chàng trai bị buộc phải đi đến sân thể thao. => sai nghĩa

D. Các chàng trai có lẽ đã đi đến sân thể thao.


Câu 42:

Choose the answer that is nearest in meaning to the printed before it. There aren't many other books which explain this problem so well.

Xem đáp án

Đáp án: A

Tạm dịch: Không có nhiều sách khác giải thích vấn đề này rõ ràng.

A. Trong rất ít cuốn sách khác, người ta sẽ thấy vấn đề này được giải thích tốt.

B. Cuốn sách này được giải thích rất rõ và không có vấn đề gì. => sai nghĩa

C. Đây là cuốn sách duy nhất giải thích vấn đề rõ ràng. => sai nghĩa

D. Vấn đề này được giải thích rất rõ trong cuốn sách này cũng như trong nhiều sách khác. . => sai nghĩa


Câu 43:

Choose the answer that is nearest in meaning to the printed before it. The meeting was put off because of the pressure of time.

Xem đáp án

Đáp án: D

put off: trì hoãn

Tạm dịch: Cuộc họp đã bị hoãn vì áp lực của thời gian.

A. Cuộc họp kéo dài lâu hơn bình thường. => sai nghĩa

B. Mọi người muốn thoát ra, vì vậy cuộc họp bắt đầu sớm. => sai nghĩa

C. Cuộc họp được lên kế hoạch để bắt đầu trong một thời gian ngắn. => sai nghĩa

D. Không có đủ thời gian để tổ chức cuộc họp.


Câu 44:

Choose the answer that is nearest in meaning to the printed before it. No one in the family is more sympathetic than Laura.

Xem đáp án

Đáp án: D

Tạm dịch: Không ai trong gia đình có tính đồng cảm hơn Laura.

A. Những người trong nhà không thông cảm chút nào. =>sai nghĩa

B. Laura rất thông cảm. =>sai nghĩa

C. Laura thông cảm hơn nhiều người trong nhà. =>sai nghĩa

D. Laura là người thông cảm nhất của tất cả mọi người trong nhà.


Câu 45:

Choose the answer that is nearest in meaning to the printed before it. Tom would sooner do without a car than pay all that money for one.

Xem đáp án

Đáp án: C

Tạm dịch: Tom sẽ không cần đến một chiếc xe thay vì trả tất cả số tiền đó cho một chiếc.

A. Tom sẽ sớm mua một chiếc xe hơi. => sai nghĩa

B. Tom nghĩ rằng giá cả là hợp lý, nhưng anh ta không thể mua được. => sai nghĩa

C. Tom sẽ không bao giờ mua một chiếc xe trị giá quá lớn.

D. Tom nghĩ rằng giá quá cao, nhưng anh ta phải có xe. => sai nghĩa


Câu 46:

Identify the one underlined word or phrase. A, B, C or D - that must be changed for the sentence to be correct. Despite of  (A)  a language barrier, humans (B) have managed to communicate with others (C) through sign language, in which (D) certain motions stand for letters, words, or ideas.

Xem đáp án

Đáp án: A

Despite  = In spite of + N/ V – ing: Mặc dù

Despite of => Despite 

Tạm dịch: Mặc dù có rào cản về ngôn ngữ, con người đã cố gắng giao tiếp với người khác thông qua ngôn ngữ ký hiệu, trong đó một số chuyển động nhất định là chữ cái, từ ngữ hoặc ý tưởng.


Câu 47:

Identify the one underlined word or phrase. A, B, C or D - that must be changed for the sentence to be correct. Radio stations at which (A) broadcast only news (B) first appeared (C) in the (D) 1970s.

Xem đáp án

Đáp án: A

Động từ “broadcast only news” (phát sóng chỉ tin tức) không đi với giới từ “at” nên khi dùng đại từ quan hệ sẽ không có giới từ đi kèm

at which => which

Tạm dịch: Các đài phát thanh chỉ phát sóng tin tức đầu tiên xuất hiện trong thập niên 1970.


Câu 48:

Identify the one underlined word or phrase. A, B, C or D - that must be changed for the sentence to be correct. JKL Motorbikes sells (A) six different models, the first which (B) they started (C) making (D) in 1985.

Xem đáp án

Đáp án: B

Đại từ quan hệ thay thế cho danh từ chỉ số lượng là vật:

số lượng + of + which

which => of which

Tạm dịch: JKL Motorbikes bán sáu mô hình khác nhau, cái đầu tiên trong số đó mà họ bắt đầu làm vào năm 1985.


Câu 49:

Identify the one underlined word or phrase. A, B, C or D - that must be changed for the sentence to be correct. Visitors were (A) not permitted entering (B) the park after dark because of  (C) the lack (D) of security and lighting.

Xem đáp án

Đáp án: B

permit + to – V: cho phép để làm gì

entering => to enter

Tạm dịch: Du khách không được phép vào công viên sau khi trời tối vì thiếu an ninh và ánh sáng.


Câu 50:

Identify the one underlined word or phrase. A, B, C or D - that must be changed for the sentence to be correct. If Monique had not (A) attended the party, she never would meet (B) her old friend Dan, whom (C)  she had not seen (D) in years.

Xem đáp án

Đáp án: B

Công thức: If S + had + Ved/ V3, S + would have Ved/ V3

never would meet => would have never met

Tạm dịch: Nếu Monique không tham dự bữa tiệc, cô sẽ không bao giờ gặp người bạn cũ Dan, người mà cô đã không gặp trong nhiều năm.


Câu 51:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

“Why don’t you take a course in computer?” my teacher said to me.

=> My teacher _________ me _________ a course in computer.

Xem đáp án

Đáp án: A

Nếu câu trực tiếp có dạng:

+ had better, ought to, should..

+ Why don't you + V?

+ If I were you, I'd (not) + V ..

thì khi chuyển sang câu gián tiếp, ta sẽ dùng động từ tường thuật là "advise" với cấu trúc:

advise somebody to do something: khuyên ai đó làm việc gì

=> My teacher advised me to take a course in computer.  

Tạm dịch: Giáo viên khuyên tôi nên theo học một khóa học về máy tính.


Câu 52:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

“I really want to study abroad,” he said.

=> He’s _______ studying abroad.

Xem đáp án

Đáp án: C

Nếu câu trực tiếp nói về mơ ước, ước muốn của ai đó, thì khi chuyển sang câu gián tiếp ta sẽ dùng cấu trúc “dream of doing something”:

=> He’s dreaming of studying abroad.

Tạm dịch: Anh ấy mơ ước được đi du học.


Câu 53:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

“It’s nice of you to give me some fruit. Thanks,” Ann said to Mary.

=> Ann ______ Mary __________ her some fruit.

Xem đáp án

Đáp án: B

Nếu câu trực tiếp có ý cảm ơn ai về việc gì đó, thì khi chuyển sang câu gián tiếp ta sẽ dùng cấu trúc “thank somebody for doing something”:

=> Ann thanked Mary for giving her some fruit.

Tạm dịch: Ann đã cảm ơn Mary vì đã cho cô ấy một ít trái cây.


Câu 54:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence. “Don’t touch the red buttons,” Peter told me. => Peter ______ me ________ the red buttons.

Xem đáp án

Đáp án: A

Nếu câu trực tiếp có ý cảnh báo/ cảnh cáo ai đừng làm việc gì đó, thì khi chuyển sang câu gián tiếp ta sẽ dùng động từ tường thuật là “warn” với cấu trúc: warn somebody (not) to do something:

=> Peter warned me not to touch the red buttons.

Tạm dịch: Peter đã cảnh báo tôi không được động vào mấy cái nút đỏ.


Câu 55:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

“I’m sorry, I’m late,” Jane said to her teacher.

=> Jane ______ to her teacher ________ late.

Xem đáp án

Đáp án: D

Nếu câu trực tiếp có ý xin lỗi ai về việc gì đó, thì khi chuyển sang câu gián tiếp ta sẽ dùng động từ tường thuật là “apologise” với cấu trúc: apologise to somebody for do something:

=> Jane apologized to her teacher for being late.

Tạm dịch: Jane đã xin lỗi giáo viên của mình vì đã đến trễ.


Câu 56:

Find one error in each of the following sentences (A, B, C or D) Timmy’s pet dog is so lovely. It always wags it’s tail to greet him whenever he comes home.

Xem đáp án

Đáp án:

Tính từ sở hữu của con vật là its + N

=> Timmy’s pet dog is so lovely. It always wags its tail to greet him whenever he comes home.

Tạm dịch: Con chó của Timmy rất đáng yêu. Nó luôn vẫy đuôi để chào anh ấy bất kể khi nào anh ấy về nhà.

Đáp án cần chọn là: B


Bắt đầu thi ngay


Có thể bạn quan tâm


Các bài thi hot trong chương