IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 11 Tiếng Anh (mới) Kiểm Tra – Unit 2: Relationships

Kiểm Tra – Unit 2: Relationships

Kiểm Tra – Unit 2: Relationships

  • 2738 lượt thi

  • 52 câu hỏi

  • 50 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Đáp án:

matchmaking     /ˈmætʃmeɪkɪŋ/                     

face  /feɪs/     

dating  /ˈdeɪtɪŋ eɪdʒənsi/                                 

teenager  /ˈtiːneɪdʒə(r)/

Phần được gạch chân ở câu A được phát âm là /æ/ còn lại là /eɪ/

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest

Xem đáp án

Đáp án:

date / deit/                                                      

romantic  /rəʊˈmæntɪk/

teenager /ˈtiːneɪdʒə(r)/                                

relationship /rɪˈleɪʃnʃɪp/

Phần được gạch chân ở câu B được phát âm là /æ/ còn lại là /ei/

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest

Xem đáp án

Đáp án:

reconciled /ˈrekənsaɪl/                                    

sympathetic /ˌsɪmpəˈθetɪk/

benefit /ˈbenɪfɪt/                                              

talented      /ˈtæləntɪd/

Phần được gạch chân ở câu D được phát âm là /ə/ còn lại là /e/

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Đáp án:

advice  /ədˈvaɪs/                                             

reconciled /ˈrekənsaɪl/

incident    /ˈɪnsɪdənt/                                        

decisive /dɪˈsaɪsɪv/

Phần được gạch chân ở câu C được phát âm là /i/ còn lại là /ai/

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Đáp án:

contact /ˈkɒntækt/                                          

initiative   /ɪˈnɪʃətɪv/

interact    /ˌɪntərˈækt/                                        

lifetime     /ˈlaɪftaɪm/

Phần được gạch chân ở câu B được phát âm là /ʃ/ còn lại là /t/

Đáp án cần chọn là: B


Câu 6:

Choose the word that has main stress placed differently from the others.

Xem đáp án

Đáp án:

profile /ˈprəʊfaɪl/                                           

promote /prəˈməʊt/

prefer /prɪˈfɜː(r)/                                              

regret /rɪˈɡret/

Câu A trọng  âm rơi vào âm tiết 1 còn lại rơi vào âm tiết 2

Đáp án cần chọn là: A


Câu 7:

Choose the word that has main stress placed differently from the others.

Xem đáp án

Đáp án:

matchmaking   /ˈmætʃmeɪkɪŋ/             

teenager /ˈtiːneɪdʒə(r)/

romantic    /rəʊˈmæntɪk/                    

reconciled /ˈrekənsaɪl/

Câu C trọng  âm rơi vào âm tiết 2 còn lại rơi vào âm tiết 1

Đáp án cần chọn là: C


Câu 8:

Choose the word that has main stress placed differently from the others.

Xem đáp án

Đáp án:

attitude /ˈætɪtjuːd/                               

argument /ˈɑːɡjumənt/

relevant /ˈreləvənt/                             

assistant /əˈsɪstənt/

Câu D trọng  âm rơi vào âm tiết 2 còn lại rơi vào âm tiết 1

Đáp án cần chọn là: D


Câu 9:

Choose the word that has main stress placed differently from the others.

Xem đáp án

Đáp án:

interact  /ˌɪntərˈækt/                                         

concentrate /ˈkɒnsntreɪt/

counsellor /ˈkaʊnsələ(r)/                       

influence     /ˈɪnfluəns/

Câu A trọng  âm rơi vào âm tiết 3 còn lại rơi vào âm tiết 1

Đáp án cần chọn là: A


Câu 10:

Choose the word that has main stress placed differently from the others.

Xem đáp án

Đáp án:

smoothly/ˈsmuːðli/                              

without /wɪˈðaʊt/

together /təˈɡeðə(r)/                           

romantic /rəʊˈmæntɪk/

Câu A trọng  âm rơi vào âm tiết 1 còn lại rơi vào âm tiết 2

Đáp án cần chọn là: A


Câu 11:

Read the following passage and choose the best answer for each blank. Romantic Feelings of Teens’ Mature Process

Teens face strong pressures to date, as well as get involved in a romantic relationship. A romantic relationship is one that involves feelings of (26)______. In fact, over half of teens in the United States report dating regularly (casual dates with one or more partners at different times) whereas a third claim to have a steady dating partner. Young teens usually hang out with friends who are the same (27) ______ as they are. As they reach the mid-teen years (age 14-15 years), they start having relationships with friends of the opposite sex. Such relationships are likely to be friendships or physical attractions. Although most romantic relationships among 12- to 14-year-olds (28)  ______less than 5 months, by age 16 relationships last an average of  2 years. In the early teen years, dating is more superficial – for fun and (29) ______. In the older teen years, youth are looking for intimacy, companionship, affection, and (30) ______ support. Desiring a romantic partner is a natural, expected part of (31) ______. However, involvement in a serious or exclusive romantic relationship in the early teen years can  (32) ______problems. True romantic relationships are about intimacy, or communicating detailed, personal information verbally, and physical contact and closeness. Some believe a teen first needs to form an identity and know who she or he is (33) ______ developing a healthy intimate relationship. Other experts feel that romantic relationships are a way for teens to learn more about (34) ______. Many young teens are still defining themselves and romantic relationships may be based on a (35) ______sense of intimacy - in other words, teens don't know themselves well enough to share who they are with someone else.

Question 26:

Xem đáp án

Đáp án:

emotion (n): cảm động                                   

feature (n): đặc trưng            

attraction (n): thu hút                                    

quality (n): chất lượng

Teens face strong pressures to date, as well as get involved in a romantic relationship. A romantic relationship is one that involves feelings of attraction.

Tạm dịch: Thanh thiếu niên phải đối mặt với áp lực mạnh mẽ đối với cuộc hẹn hò, cũng như tham gia vào một mối quan hệ lãng mạn. Một mối quan hệ lãng mạn là mối quan hệ liên quan đến cảm giác thu hút.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 12:

Read the following passage and choose the best answer for each blank. Romantic Feelings of Teenss Mature! Process

Teens face strong pressures to date, as well as get involved in a romantic relationship. A romantic relationship is one that involves feelings of (26)______. In fact, over half of teens in the United States report dating regularly (casual dates with one or more partners at different times) whereas a third claim to have a steady dating partner. Young teens usually hang out with friends who are the same (27) ______ as they are. As they reach the mid-teen years (age 14-15 years), they start having relationships with friends of the opposite sex. Such relationships are likely to be friendships or physical attractions. Although most romantic relationships among 12- to 14-year-olds (28)  ______less than 5 months, by age 16 relationships last an average of  2 years. In the early teen years, dating is more superficial – for fun and (29) ______. In the older teen years, youth are looking for intimacy, companionship, affection, and (30) ______ support. Desiring a romantic partner is a natural, expected part of (31) ______. However, involvement in a serious or exclusive romantic relationship in the early teen years can  (32) ______problems. True romantic relationships are about intimacy, or communicating detailed, personal information verbally, and physical contact and closeness. Some believe a teen first needs to form an identity and know who she or he is (33) ______ developing a healthy intimate relationship. Other experts feel that romantic relationships are a way for teens to learn more about (34) ______. Many young teens are still defining themselves and romantic relationships may be based on a (35) ______sense of intimacy - in other words, teens don't know themselves well enough to share who they are with someone else.

Question 27:

Xem đáp án

Đáp án:

gender (n): giới tính                           

class (n): lớp học                    

race (n): cuộc đua                              

culture (n): văn hóa

Young teens usually hang out with friends who are the same gender as they are.

Tạm dịch: Thanh thiếu niên trẻ thường đi chơi với những người bạn cùng giới tính như họ.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 13:

Read the following passage and choose the best answer for each blank. Romantic Feelings of Teenss Mature! Process

Teens face strong pressures to date, as well as get involved in a romantic relationship. A romantic relationship is one that involves feelings of (26)______. In fact, over half of teens in the United States report dating regularly (casual dates with one or more partners at different times) whereas a third claim to have a steady dating partner. Young teens usually hang out with friends who are the same (27) ______ as they are. As they reach the mid-teen years (age 14-15 years), they start having relationships with friends of the opposite sex. Such relationships are likely to be friendships or physical attractions. Although most romantic relationships among 12- to 14-year-olds (28)  ______less than 5 months, by age 16 relationships last an average of  2 years. In the early teen years, dating is more superficial – for fun and (29) ______. In the older teen years, youth are looking for intimacy, companionship, affection, and (30) ______ support. Desiring a romantic partner is a natural, expected part of (31) ______. However, involvement in a serious or exclusive romantic relationship in the early teen years can  (32) ______problems. True romantic relationships are about intimacy, or communicating detailed, personal information verbally, and physical contact and closeness. Some believe a teen first needs to form an identity and know who she or he is (33) ______ developing a healthy intimate relationship. Other experts feel that romantic relationships are a way for teens to learn more about (34) ______. Many young teens are still defining themselves and romantic relationships may be based on a (35) ______sense of intimacy - in other words, teens don't know themselves well enough to share who they are with someone else.

Question 28:

Xem đáp án

Đáp án:

continue (v): tiếp tục                                      

exist (v): tồn tại                      

survive (v): sống sót                                      

last (v): kéo dài

Although most romantic relationships among 12- to 14-year-olds last less than 5 months, by age 16, relationships last an average of  2 years.

Tạm dịch: Mặc dù hầu hết các mối quan hệ lãng mạn giữa 12 đến 14 tuổi kéo dài ít hơn 5 tháng, ở 16 tuổi,  các mối quan hệ kéo dài trung bình là 2 năm.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 14:

Read the following passage and choose the best answer for each blank. Romantic Feelings of Teenss Mature! Process

Teens face strong pressures to date, as well as get involved in a romantic relationship. A romantic relationship is one that involves feelings of (26)______. In fact, over half of teens in the United States report dating regularly (casual dates with one or more partners at different times) whereas a third claim to have a steady dating partner. Young teens usually hang out with friends who are the same (27) ______ as they are. As they reach the mid-teen years (age 14-15 years), they start having relationships with friends of the opposite sex. Such relationships are likely to be friendships or physical attractions. Although most romantic relationships among 12- to 14-year-olds (28)  ______less than 5 months, by age 16 relationships last an average of  2 years. In the early teen years, dating is more superficial – for fun and (29) ______. In the older teen years, youth are looking for intimacy, companionship, affection, and (30) ______ support. Desiring a romantic partner is a natural, expected part of (31) ______. However, involvement in a serious or exclusive romantic relationship in the early teen years can  (32) ______problems. True romantic relationships are about intimacy, or communicating detailed, personal information verbally, and physical contact and closeness. Some believe a teen first needs to form an identity and know who she or he is (33) ______ developing a healthy intimate relationship. Other experts feel that romantic relationships are a way for teens to learn more about (34) ______. Many young teens are still defining themselves and romantic relationships may be based on a (35) ______sense of intimacy - in other words, teens don't know themselves well enough to share who they are with someone else.

Question 29:

Xem đáp án

Đáp án:

hobby (n): sở thích                                         

recreation (n): giải trí             

pastime (n): sự tiêu khiển                              

amusement (n): thích thú

In the early teen years, dating is more superficial – for fun and recreation.

Tạm dịch: Trong những năm đầu tuổi teen, hẹn hò là hời hợt hơn - để vui chơi và giải trí.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 15:

Read the following passage and choose the best answer for each blank. Romantic Feelings of Teenss Mature! Process

Teens face strong pressures to date, as well as get involved in a romantic relationship. A romantic relationship is one that involves feelings of (26)______. In fact, over half of teens in the United States report dating regularly (casual dates with one or more partners at different times) whereas a third claim to have a steady dating partner. Young teens usually hang out with friends who are the same (27) ______ as they are. As they reach the mid-teen years (age 14-15 years), they start having relationships with friends of the opposite sex. Such relationships are likely to be friendships or physical attractions. Although most romantic relationships among 12- to 14-year-olds (28)  ______less than 5 months, by age 16 relationships last an average of  2 years. In the early teen years, dating is more superficial – for fun and (29) ______. In the older teen years, youth are looking for intimacy, companionship, affection, and (30) ______ support. Desiring a romantic partner is a natural, expected part of (31) ______. However, involvement in a serious or exclusive romantic relationship in the early teen years can  (32) ______problems. True romantic relationships are about intimacy, or communicating detailed, personal information verbally, and physical contact and closeness. Some believe a teen first needs to form an identity and know who she or he is (33) ______ developing a healthy intimate relationship. Other experts feel that romantic relationships are a way for teens to learn more about (34) ______. Many young teens are still defining themselves and romantic relationships may be based on a (35) ______sense of intimacy - in other words, teens don't know themselves well enough to share who they are with someone else.

Question 30:

Xem đáp án

Đáp án:

sociable (adj): hòa đồng                                

social (adj): thuộc về xã hội   

society (n): xã hội                                          

sociably (adv): hòa đồng

Chỗ cần điền đứng trước danh từ nên cần 1 tính từ.

In the older teen years, youth are looking for intimacy, companionship, affection, and social support.

Tạm dịch: Trong những năm tuổi thiếu niên, thanh niên đang tìm kiếm sự thân mật, đồng hành, tình cảm và hỗ trợ xã hội.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 16:

Read the following passage and choose the best answer for each blank. Romantic Feelings of Teenss Mature! Process

Teens face strong pressures to date, as well as get involved in a romantic relationship. A romantic relationship is one that involves feelings of (26)______. In fact, over half of teens in the United States report dating regularly (casual dates with one or more partners at different times) whereas a third claim to have a steady dating partner. Young teens usually hang out with friends who are the same (27) ______ as they are. As they reach the mid-teen years (age 14-15 years), they start having relationships with friends of the opposite sex. Such relationships are likely to be friendships or physical attractions. Although most romantic relationships among 12- to 14-year-olds (28)  ______less than 5 months, by age 16 relationships last an average of  2 years. In the early teen years, dating is more superficial – for fun and (29) ______. In the older teen years, youth are looking for intimacy, companionship, affection, and (30) ______ support. Desiring a romantic partner is a natural, expected part of (31) ______. However, involvement in a serious or exclusive romantic relationship in the early teen years can  (32) ______problems. True romantic relationships are about intimacy, or communicating detailed, personal information verbally, and physical contact and closeness. Some believe a teen first needs to form an identity and know who she or he is (33) ______ developing a healthy intimate relationship. Other experts feel that romantic relationships are a way for teens to learn more about (34) ______. Many young teens are still defining themselves and romantic relationships may be based on a (35) ______sense of intimacy - in other words, teens don't know themselves well enough to share who they are with someone else.

Question 31:

Xem đáp án

Đáp án:

teenage (adj): tuổi thanh thiếu niên               

teens (n): thanh thiếu niên                 

adolescent (n): thanh niên mới lớn                

adult (n): người lớn

Desiring a romantic partner is a natural, expected part of teens.

Tạm dịch: Mong muốn một đối tượng lãng mạn là một phần tự nhiên, mong đợi của thiếu niên

Đáp án cần chọn là: B


Câu 17:

Read the following passage and choose the best answer for each blank. Romantic Feelings of Teenss Mature! Process

Teens face strong pressures to date, as well as get involved in a romantic relationship. A romantic relationship is one that involves feelings of (26)______. In fact, over half of teens in the United States report dating regularly (casual dates with one or more partners at different times) whereas a third claim to have a steady dating partner. Young teens usually hang out with friends who are the same (27) ______ as they are. As they reach the mid-teen years (age 14-15 years), they start having relationships with friends of the opposite sex. Such relationships are likely to be friendships or physical attractions. Although most romantic relationships among 12- to 14-year-olds (28)  ______less than 5 months, by age 16 relationships last an average of  2 years. In the early teen years, dating is more superficial – for fun and (29) ______. In the older teen years, youth are looking for intimacy, companionship, affection, and (30) ______ support. Desiring a romantic partner is a natural, expected part of (31) ______. However, involvement in a serious or exclusive romantic relationship in the early teen years can  (32) ______problems. True romantic relationships are about intimacy, or communicating detailed, personal information verbally, and physical contact and closeness. Some believe a teen first needs to form an identity and know who she or he is (33) ______ developing a healthy intimate relationship. Other experts feel that romantic relationships are a way for teens to learn more about (34) ______. Many young teens are still defining themselves and romantic relationships may be based on a (35) ______sense of intimacy - in other words, teens don't know themselves well enough to share who they are with someone else.

Question 32:

Xem đáp án

Đáp án:

create (v): tạo ra                                             

impress (v): ấn tượng                        

get (v): có                                                       

succeed (v): thành công

However, involvement in a serious or exclusive romantic relationship in the early teen years can  create problems.

Tạm dịch: Tuy nhiên, việc đang trong một mối quan hệ lãng mạn nghiêm túc hoặc duy nhất trong những năm đầu tuổi mới lớn có thể tạo ra nhiều vấn đề.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 18:

Read the following passage and choose the best answer for each blank. Romantic Feelings of Teenss Mature! Process

Teens face strong pressures to date, as well as get involved in a romantic relationship. A romantic relationship is one that involves feelings of (26)______. In fact, over half of teens in the United States report dating regularly (casual dates with one or more partners at different times) whereas a third claim to have a steady dating partner. Young teens usually hang out with friends who are the same (27) ______ as they are. As they reach the mid-teen years (age 14-15 years), they start having relationships with friends of the opposite sex. Such relationships are likely to be friendships or physical attractions. Although most romantic relationships among 12- to 14-year-olds (28)  ______less than 5 months, by age 16 relationships last an average of  2 years. In the early teen years, dating is more superficial – for fun and (29) ______. In the older teen years, youth are looking for intimacy, companionship, affection, and (30) ______ support. Desiring a romantic partner is a natural, expected part of (31) ______. However, involvement in a serious or exclusive romantic relationship in the early teen years can  (32) ______problems. True romantic relationships are about intimacy, or communicating detailed, personal information verbally, and physical contact and closeness. Some believe a teen first needs to form an identity and know who she or he is (33) ______ developing a healthy intimate relationship. Other experts feel that romantic relationships are a way for teens to learn more about (34) ______. Many young teens are still defining themselves and romantic relationships may be based on a (35) ______sense of intimacy - in other words, teens don't know themselves well enough to share who they are with someone else.

Question 33:

Xem đáp án

Đáp án:

at: ở                                                                

during : trong suốt     

after: sau khi                                                  

before: trước khi

Some believe a teen first needs to form an identity and know who she or he is before developing a healthy intimate relationship.

Tạm dịch: Một số tin rằng một thiếu niên đầu tiên cần phải có ấn tượng cá nhân và biết mình là ai trước khi phát triển một mối quan hệ tình cảm lành mạnh.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 19:

Read the following passage and choose the best answer for each blank. Romantic Feelings of Teenss Mature! Process

Teens face strong pressures to date, as well as get involved in a romantic relationship. A romantic relationship is one that involves feelings of (26)______. In fact, over half of teens in the United States report dating regularly (casual dates with one or more partners at different times) whereas a third claim to have a steady dating partner. Young teens usually hang out with friends who are the same (27) ______ as they are. As they reach the mid-teen years (age 14-15 years), they start having relationships with friends of the opposite sex. Such relationships are likely to be friendships or physical attractions. Although most romantic relationships among 12- to 14-year-olds (28)  ______less than 5 months, by age 16 relationships last an average of  2 years. In the early teen years, dating is more superficial – for fun and (29) ______. In the older teen years, youth are looking for intimacy, companionship, affection, and (30) ______ support. Desiring a romantic partner is a natural, expected part of (31) ______. However, involvement in a serious or exclusive romantic relationship in the early teen years can  (32) ______problems. True romantic relationships are about intimacy, or communicating detailed, personal information verbally, and physical contact and closeness. Some believe a teen first needs to form an identity and know who she or he is (33) ______ developing a healthy intimate relationship. Other experts feel that romantic relationships are a way for teens to learn more about (34) ______. Many young teens are still defining themselves and romantic relationships may be based on a (35) ______sense of intimacy - in other words, teens don't know themselves well enough to share who they are with someone else.

Question 34:

Xem đáp án

Đáp án:

"themselves” (chính họ) thay thế cho “teens”

Other experts feel that romantic relationships are a way for teens to learn more about themselves.

Tạm dịch: Các chuyên gia khác cảm thấy rằng mối quan hệ lãng mạn là một cách để thanh thiếu niên tìm hiểu thêm về bản thân họ.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 20:

Read the following passage and choose the best answer for each blank. Romantic Feelings of Teenss Mature! Process

Teens face strong pressures to date, as well as get involved in a romantic relationship. A romantic relationship is one that involves feelings of (26)______. In fact, over half of teens in the United States report dating regularly (casual dates with one or more partners at different times) whereas a third claim to have a steady dating partner. Young teens usually hang out with friends who are the same (27) ______ as they are. As they reach the mid-teen years (age 14-15 years), they start having relationships with friends of the opposite sex. Such relationships are likely to be friendships or physical attractions. Although most romantic relationships among 12- to 14-year-olds (28)  ______less than 5 months, by age 16 relationships last an average of  2 years. In the early teen years, dating is more superficial – for fun and (29) ______. In the older teen years, youth are looking for intimacy, companionship, affection, and (30) ______ support. Desiring a romantic partner is a natural, expected part of (31) ______. However, involvement in a serious or exclusive romantic relationship in the early teen years can  (32) ______problems. True romantic relationships are about intimacy, or communicating detailed, personal information verbally, and physical contact and closeness. Some believe a teen first needs to form an identity and know who she or he is (33) ______ developing a healthy intimate relationship. Other experts feel that romantic relationships are a way for teens to learn more about (34) ______. Many young teens are still defining themselves and romantic relationships may be based on a (35) ______sense of intimacy - in other words, teens don't know themselves well enough to share who they are with someone else.

Question 35:

Xem đáp án

Đáp án:

unnatural (adj): không tự nhiên                     

true (adj): đúng                                  

false (adj): sai                                                

right  (adj): đúng

Many young teens are still defining themselves and romantic relationships may be based on a false sense of intimacy - in other words, teens don't know themselves well enough to share who they are with someone else.

Tạm dịch: Nhiều thiếu niên trẻ vẫn đang tự định nghĩa bản thân và mối quan hệ lãng mạn có thể dựa trên cảm giác sai lầm - nói cách khác, các bạn thiếu niên vẫn chưa đủ hiểu rõ về bản thân để có thể chia sẻ với người khác bản thân họ như thế nào. 

Đáp án cần chọn là: C


Câu 21:

Read the passage below and choose one correct answer for each question.

Mr. and Mrs. Nelson have two children, Lara is 10 and Peter is 16. Mrs. Nelson first discovered that Peter was getting into trouble when school rang her to say that he hadn’t turned up that day, or the day before. She realized right away that he had been truanting. Peter’s behaviour was causing conflict in the house and Mr. and Mrs. Nelson were both concerned. They had different views of how they should deal with Peter’s behaviour and this led to rows that upset the whole family. They decided to prevent Peter from going out with his friends, but this just made him more stubborn and he would continue to miss school and stay outside his curfew. Over the coming weeks, family life became more and more difficult. Mr. and Mrs. Nelson felt that they could no longer do this on their own and asked the school to help. The school arranged for Peter to talk to someone he trusted, and they made an agreement for him to start gradually attending school again. He was also given some time to catch up with the work he had missed. As he started to talk it through, Peter realized that he had been unhappy at school for a while. He admitted that he had felt lonely since his best friend moved away and another group of friends had persuaded him to skip school. As he missed more and more school, it became harder to go back. Peter was encouraged to tell his parents how much he missed his friend and that he wanted to spend time with his dad playing football or fishing. Mr. Nelson thought he had grown out of that a long time ago but was pleased to spend time with Peter again. Mr. and Mrs. Nelson tried to notice every day when Peter achieved his goal of attending school, being on time and remembering to do his homework. It took a little longer for Peter’s friendships to return to normal and Peter has had to leam to prove himself trustworthy to his parents, but gradually Mr. and Mrs. Nelson are learning to trust Peter again.

Question: The conflict in the Nelsons was due to the face that____.

Xem đáp án

Đáp án:

Xung đột của gia đình Nelsons thực tế là do  _____.

A. Peter đã trốn học ở trường

B. Peter đang gặp rắc rối ở trường

C. họ đã quan tâm quá nhiều đến Lara

D. họ không đồng ý với giải pháp cho vấn đề của Peter

Thông tin: They had different views of how they should deal with Peter’s behaviour and this led to rows that upset the whole family.

Tạm dịch: Họ có quan điểm khác nhau về cách giải quyết hành vi của Peter và điều này dẫn đến những cãi nhau khiến cả gia đình khó chịu.

=> The conflict in the Nelsons was due to the fact that they didn’t agree on the solution to Peter’s problem.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 22:

Read the passage below and choose one correct answer for each question. Mr. and Mrs. Nelson have two children, Lara 10 and Peter is 16. Mrs. Nelson first discovered that Peter was getting into trouble when school rang her to say that he hadn’t turned up that day, or the day before. She realized right away that he had been truanting. Peter’s behaviour was causing conflict in the house and Mr. and Mrs. Nelson were both concerned. They had different views of how they should deal with Peter’s behaviour and this led to rows that upset the whole family. They decided to prevent Peter from going out with his friends, but this just made him more stubborn and he would continue to miss school and stay outside his curfew. Over the coming weeks, family life became more and more difficult. Mr. and Mrs. Nelson felt that they could no longer do this on their own and asked the school to help. The school arranged for Peter to talk to someone he trusted, and they made an agreement for him to start gradually attending school again. He was also given some time to catch up with the work he had missed. As he started to talk it through, Peter realized that he had been unhappy at school for a while. He admitted that he had felt lonely since his best friend moved away and another group of friends had persuaded him to skip school. As he missed more and more school, it became harder to go back. Peter was encouraged to tell his parents how much he missed his friend and that he wanted to spend time with his dad playing football or fishing. Mr. Nelson thought he had grown out of that a long time ago but was pleased to spend time with Peter again. Mr. and Mrs. Nelson tried to notice every day when Peter achieved his goal of attending school, being on time and remembering to do his homework. It took a little longer for Peter’s friendships to return to normal and Peter has had to leam to prove himself trustworthy to his parents, but gradually Mr. and Mrs. Nelson are learning to trust Peter again.

Question: The conflict in the Nelsons was due to the fact that______.

Xem đáp án

Đáp án:

Xung đột của gia đình Nelsons thực tế là do  _____.

A. Peter đã trốn học ở trường

B. Peter đang gặp rắc rối ở trường

C. họ đã quan tâm quá nhiều đến Lara

D. họ không đồng ý với giải pháp cho vấn đề của Peter

Thông tin: They had different views of how they should deal with Peter’s behaviour and this led to rows that upset the whole family.

Tạm dịch: Họ có quan điểm khác nhau về cách giải quyết hành vi của Peter và điều này dẫn đến những cãi nhau khiến cả gia đình khó chịu.

=> The conflict in the Nelsons was due to the fact that they didn’t agree on the solution to Peter’s problem.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 23:

Read the passage below and choose one correct answer for each question. Mr. and Mrs. Nelson have two children, Lara 10 and Peter is 16. Mrs. Nelson first discovered that Peter was getting into trouble when school rang her to say that he hadn’t turned up that day, or the day before. She realized right away that he had been truanting. Peter’s behaviour was causing conflict in the house and Mr. and Mrs. Nelson were both concerned. They had different views of how they should deal with Peter’s behaviour and this led to rows that upset the whole family. They decided to prevent Peter from going out with his friends, but this just made him more stubborn and he would continue to miss school and stay outside his curfew. Over the coming weeks, family life became more and more difficult. Mr. and Mrs. Nelson felt that they could no longer do this on their own and asked the school to help. The school arranged for Peter to talk to someone he trusted, and they made an agreement for him to start gradually attending school again. He was also given some time to catch up with the work he had missed. As he started to talk it through, Peter realized that he had been unhappy at school for a while. He admitted that he had felt lonely since his best friend moved away and another group of friends had persuaded him to skip school. As he missed more and more school, it became harder to go back. Peter was encouraged to tell his parents how much he missed his friend and that he wanted to spend time with his dad playing football or fishing. Mr. Nelson thought he had grown out of that a long time ago but was pleased to spend time with Peter again. Mr. and Mrs. Nelson tried to notice every day when Peter achieved his goal of attending school, being on time and remembering to do his homework. It took a little longer for Peter’s friendships to return to normal and Peter has had to leam to prove himself trustworthy to his parents, but gradually Mr. and Mrs. Nelson are learning to trust Peter again.

Question: When Mr. and Mrs. Nelson applied severe punishment to Peter, ______.

Xem đáp án

Đáp án:

Khi ông bà Nelson áp dụng hình phạt nặng cho Peter, ______

A. Peter đã ngừng đi chơi với bạn bè

B. nó không có tác dụng và làm cho tình hình tồi tệ hơn

C. Peter nhớ bạn bè và ở ngoài vào giờ giới nghiêm

D. gia đình không biết cách giải quyết xử lý hành vi của cậu ấy

Thông tin: They decided to prevent Peter from going out with his friends, but this just made him more stubborn and he would continue to miss school and stay outside his curfew.

Tạm dịch: Họ quyết định cấm Peter đi chơi với bạn bè, nhưng điều này khiến cậu ấy trở nên bướng bỉnh hơn, tiếp tục bỏ học và ở ngoài vào giờ giới nghiêm.

=> When Mr. and Mrs. Nelson applied severe punishment to Peter, it had no effect and made the situation worse.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 24:

Read the passage below and choose one correct answer for each question. Mr. and Mrs. Nelson have two children, Lara 10 and Peter is 16. Mrs. Nelson first discovered that Peter was getting into trouble when school rang her to say that he hadn’t turned up that day, or the day before. She realized right away that he had been truanting. Peter’s behaviour was causing conflict in the house and Mr. and Mrs. Nelson were both concerned. They had different views of how they should deal with Peter’s behaviour and this led to rows that upset the whole family. They decided to prevent Peter from going out with his friends, but this just made him more stubborn and he would continue to miss school and stay outside his curfew. Over the coming weeks, family life became more and more difficult. Mr. and Mrs. Nelson felt that they could no longer do this on their own and asked the school to help. The school arranged for Peter to talk to someone he trusted, and they made an agreement for him to start gradually attending school again. He was also given some time to catch up with the work he had missed. As he started to talk it through, Peter realized that he had been unhappy at school for a while. He admitted that he had felt lonely since his best friend moved away and another group of friends had persuaded him to skip school. As he missed more and more school, it became harder to go back. Peter was encouraged to tell his parents how much he missed his friend and that he wanted to spend time with his dad playing football or fishing. Mr. Nelson thought he had grown out of that a long time ago but was pleased to spend time with Peter again. Mr. and Mrs. Nelson tried to notice every day when Peter achieved his goal of attending school, being on time and remembering to do his homework. It took a little longer for Peter’s friendships to return to normal and Peter has had to leam to prove himself trustworthy to his parents, but gradually Mr. and Mrs. Nelson are learning to trust Peter again.

Question: The school applied all the following things to help Peter EXCEPT that ______.

Xem đáp án

Đáp án:

Nhà trường đã áp dụng tất cả những điều sau đây để giúp Peter trừ _______.

A. họ đã giúp ông bà Nelsons giải quyết vấn đề của riêng họ

B. họ đồng ý cho phép cậu ấy trở lại trường học

C. họ đã giúp cậu ấy theo kịp với việc học của mình

D. họ cố gắng làm cho cậu ấy giao tiếp với bạn bè tốt hơn

Thông tin: The school arranged for Peter to talk to someone he trusted, and they made an agreement for him to start gradually attending school again. He was also given some time to catch up with the work he had missed.

Tạm dịch: Nhà trường đã sắp xếp cho Peter nói chuyện với một người mà cậu ấy tin cậy, và họ đã thỏa thuận để cậu ấy bắt đầu đi học dần dần. Cậu ấy cũng được cho thời gian để bắt kịp phần học mà mình đã bỏ lỡ.

=> thông tin ở 3 đáp án B, C và D đều được nhắc đến trong bài; chỉ có đáp án A là không

Đáp án cần chọn là: A


Câu 25:

Read the passage below and choose one correct answer for each question. Mr. and Mrs. Nelson have two children, Lara 10 and Peter is 16. Mrs. Nelson first discovered that Peter was getting into trouble when school rang her to say that he hadn’t turned up that day, or the day before. She realized right away that he had been truanting. Peter’s behaviour was causing conflict in the house and Mr. and Mrs. Nelson were both concerned. They had different views of how they should deal with Peter’s behaviour and this led to rows that upset the whole family. They decided to prevent Peter from going out with his friends, but this just made him more stubborn and he would continue to miss school and stay outside his curfew. Over the coming weeks, family life became more and more difficult. Mr. and Mrs. Nelson felt that they could no longer do this on their own and asked the school to help. The school arranged for Peter to talk to someone he trusted, and they made an agreement for him to start gradually attending school again. He was also given some time to catch up with the work he had missed. As he started to talk it through, Peter realized that he had been unhappy at school for a while. He admitted that he had felt lonely since his best friend moved away and another group of friends had persuaded him to skip school. As he missed more and more school, it became harder to go back. Peter was encouraged to tell his parents how much he missed his friend and that he wanted to spend time with his dad playing football or fishing. Mr. Nelson thought he had grown out of that a long time ago but was pleased to spend time with Peter again. Mr. and Mrs. Nelson tried to notice every day when Peter achieved his goal of attending school, being on time and remembering to do his homework. It took a little longer for Peter’s friendships to return to normal and Peter has had to leam to prove himself trustworthy to his parents, but gradually Mr. and Mrs. Nelson are learning to trust Peter again.

Question: The reason why Peter got into trouble was that_______.

Xem đáp án

Đáp án:

Lý do Peter gặp rắc rối là ____.

A. mọi thứ trở nên khó khăn hơn với cậu ấy khi bỏ học

B. cậu ấy không thể nói về vấn đề của mình ở nhà và ở trường

C. một số bạn bè đã có tác động tiêu cực đến cậu ấy

D. cậu ấy muốn dọn đi với người bạn thân nhất của mình

Thông tin: He admitted that he had felt lonely since his best friend moved away and another group of friends had persuaded him to skip school.

Tạm dịch: Cậu ấy thừa nhận rằng mình cảm thấy cô đơn vì người bạn tốt nhất của cậu đã chuyển đi và một nhóm bạn khác đã thuyết phục cậu bỏ học.

=> The reason why Peter got into trouble was that some of his friends had negative impact on him.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 26:

Read the passage below and choose one correct answer for each question. Mr. and Mrs. Nelson have two children, Lara 10 and Peter is 16. Mrs. Nelson first discovered that Peter was getting into trouble when school rang her to say that he hadn’t turned up that day, or the day before. She realized right away that he had been truanting. Peter’s behaviour was causing conflict in the house and Mr. and Mrs. Nelson were both concerned. They had different views of how they should deal with Peter’s behaviour and this led to rows that upset the whole family. They decided to prevent Peter from going out with his friends, but this just made him more stubborn and he would continue to miss school and stay outside his curfew. Over the coming weeks, family life became more and more difficult. Mr. and Mrs. Nelson felt that they could no longer do this on their own and asked the school to help. The school arranged for Peter to talk to someone he trusted, and they made an agreement for him to start gradually attending school again. He was also given some time to catch up with the work he had missed. As he started to talk it through, Peter realized that he had been unhappy at school for a while. He admitted that he had felt lonely since his best friend moved away and another group of friends had persuaded him to skip school. As he missed more and more school, it became harder to go back. Peter was encouraged to tell his parents how much he missed his friend and that he wanted to spend time with his dad playing football or fishing. Mr. Nelson thought he had grown out of that a long time ago but was pleased to spend time with Peter again. Mr. and Mrs. Nelson tried to notice every day when Peter achieved his goal of attending school, being on time and remembering to do his homework. It took a little longer for Peter’s friendships to return to normal and Peter has had to leam to prove himself trustworthy to his parents, but gradually Mr. and Mrs. Nelson are learning to trust Peter again.

Question: The best solution to Peter’s problem was that ________.

Xem đáp án

Đáp án:

Giải pháp tốt nhất cho vấn đề của Peter là ________.

A. cấu ấy lại đi câu cá với bố mình

B. trường học và gia đình giúp đỡ và tin tưởng cậu ấy

C. cậu ấy có thể làm bài tập về nhà và đi học đúng giờ

D. mất một thời gian dài để tình bạn của cậu ấy bình thường trở lại

Thông tin: Mr. and Mrs. Nelson tried to notice every day when Peter achieved his goal of attending school, being on time and remembering to do his homework. It took a little longer for Peter’s friendships to return to normal and Peter has had to learn to prove himself trustworthy to his parents, but gradually Mr. and Mrs. Nelson are learning to trust Peter again.

Tạm dịch: Ông bà Nelson cố gắng để ý mỗi ngày khi Peter đạt được mục tiêu đi học, đúng giờ và nhớ làm bài tập về nhà. Phải mất một thời gian lâu hơn để các mối quan hệ bạn bè của Peter bình thường trở lại và Peter phải học tập để chứng tỏ mình đáng tin cậy với cha mẹ, và dần dần ông bà Nelson đang học cách tin tưởng Peter một lần nữa.

=> The best solution to Peter’s problem was that the school and family have helped and trusted him.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 27:

Choose the sentence which has the closest meaning to the original one.

I couldn’t help laughing when he told me that story

Xem đáp án

Đáp án:

I couldn’t help laughing when he told me that story.

(Tôi không thể không cười khi anh ấy kể cho tôi nghe câu chuyện đó.)

A. Tôi không thể cưỡng lại việc cười khi anh ta kể cho tôi nghe câu chuyện đó.

B. Tôi không thể giúp anh ta kể câu chuyện đó. => sai nghĩa

C. Tôi đã không cười khi nghe câu chuyện đó. => sai nghĩa

D. Câu chuyện anh ta nói với tôi không giúp được gì cả. => sai nghĩa

=> couldn’t help + V-ing = couldn't resist + V-ing: không thể nhịn/ thôi làm gì

Đáp án cần chọn là: A


Câu 28:

Choose the sentence which has the closest meaning to the original one.

We think he was in London last year.

Xem đáp án

Đáp án:

Cấu trúc câu bị động kép:

Chủ động: S1 + V1(s/es) + (that) + S2 + V2

- Khi V1 ở thì hiện tại và V2 cũng chia ở thì hiện tại:

=> bị động: S2 + is/am/are + V1(ed/V3) + to + V2(nguyên thể)

- Khi V1 ở thì hiện tại và V2 chia ở quá khứ đơn hoặc hiện tại hoàn thành:

=> bị động: S2 + is/am/are + V1(ed/V3) + to have + V2(ed/V3)

We think he was in London last year.

=> He is thought to have been in London last year.

Tạm dịch: Chúng tôi nghĩ năm ngoái anh ấy đã ở Luân Đôn.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 29:

Choose the sentence which has the closest meaning to the original one.

David seems really ill at ease in front of all those people.

Xem đáp án

Đáp án:

David seems really ill at ease in front of all those people.

 

(David có vẻ thực sự không thoải mái trước tất cả những người đó.)

A. David cảm thấy không thoải mái trước tất cả những người đó.

B. David dễ bị bệnh vì tất cả những người đó.

C. David bị ốm vì anh ta đứng trước tất cả những người đó.

D. David cảm thấy thoải mái trước tất cả những người đó.

=> ill at ease = uncomfortable: không thoải mái

Đáp án cần chọn là: A


Câu 30:

Choose the sentence which has the closest meaning to the original one.

She has cooked for dinner for two hours.

Xem đáp án

Đáp án:

Công thức:

S + have/ has + Ved/V3 + for + time

= S + started + V-ing + time + ago

She has cooked for dinner for two hours.

=> She started cooking for dinner two hours ago.


Tạm dịch: Cô ấy đã nấu bữa tối trong khoảng 2 giờ đồng hồ.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 31:

Choose the sentence which has the closest meaning to the original one.

I travel by bus as a last resort.

Xem đáp án

Đáp án:

I travel by bus as a last resort.

(Tôi đi lại bằng xe buýt như một phương án cuối cùng.)

A. Tôi luôn đi lại bằng xe buýt. => sai nghĩa

B. Đi lại bằng xe buýt là sở thích của tôi. => sai nghĩa

C. Tôi sử dụng xe buýt khi tôi là người cuối cùng đến. => sai nghĩa

D. Tôi chỉ đi lại bằng xe buýt khi không có lựa chọn thay thế khác.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 32:

Error Identification.

Computers have made(A) access to information(B) instantly (C) available just by push (D) a few buttons

Xem đáp án

Đáp án:

Computers have made(A) access to information(B) instantly (C) available just by push (D) a few buttons

Sau giới từ “by” động từ ở dạng V-ing

by push => by pushing

Computers have made access to information instantly available just by pushing a few buttons.

Tạm dịch: Máy tính thực hiện truy cập thông tin ngay lập tức chỉ bằng cách nhấn một vài nút.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 33:

Error Identification.

We have heard (A) so many (B) news about recent (C) developments (D) in computer technology.

Xem đáp án

Đáp án:

We have heard (A) so many (B) news about recent (C) developments (D) in computer technology.

Danh từ “news” (tin tức) là danh từ không đếm được nên đi với “much”, còn “many” dùng với danh từ đếm được.

so many => so much

We have heard so much news about recent developments in computer technology.

Tạm dịch: Chúng tôi đã nghe rất nhiều tin tức về sự phát triển gần đây trong lĩnh vực công nghệ máy tính.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 34:

Error Identification.

Fifteen hundred (A) dollars a year were (B) the per capital  (C) income in the United States in 1950(D).

Xem đáp án

Đáp án:

Fifteen hundred (A) dollars a year were (B) the per capita (C) income in the United States in 1950(D).     

Chủ ngữ là “Fifteen hundred dollars” là chỉ số lượng tiền, quy về danh từ không đếm được nên động từ theo sau phải chia ở số ít.

were => was

Fifteen hundred dollars a year was the per capita income in the United States in 1950.     

Tạm dịch: 150 đô la một năm là thu nhập bình quân đầu người ở Hoa Kỳ năm 1950.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 35:

Error Identification.

In science (A), the results of an experiment are (B) not generally accepted until they had (C) been duplicated (D) in other laboratories.

Xem đáp án

Đáp án:

In science(A) the results of an experiment are (B) not generally accepted until they had (C) been duplicated (D) in other laboratories.

Sau "until" mệnh đề chia ở thì hoàn thành để diễn tả điều kiện cần của một sự việc nào đó.  

Vì vế trước của câu dùng thì hiện tại đơn, nên vế sau không thể dùng quá khứ hoàn thành mà phải dùng hiện tại hoàn thành:

Cấu trúc bị động của thì HTHT: S + have/has + been + Ved/V3 

In science, the results of an experiment are not generally accepted until they have been duplicated in other laboratories.

Tạm dịch: Theo khoa học, kết quả thí nghiệm nhìn chung không được chấp nhận cho đến khi nó được nhân bản trong các phòng thí nghiệm khác.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 36:

Error Identification.

It (A) is extremely (B) important for (C) an engineer to know (D) to use a computer.

Xem đáp án

Đáp án:

It (A) is extremely (B) important for (C) an engineer to know (D) to use a computer.

Cụm từ: know how to – V(bare): biết làm gì đó như thế nào

to know => to know how

It is extremely important for an engineer to know how to use a computer.

Tạm dịch: Một điều vô cùng quan trọng đối với một kỹ sư là biết cách sử dụng máy tính.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 37:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Question: Teenager depression is a_____problem that impacts every aspect of a teen’s life

Xem đáp án

Đáp án:

dangerous (adj): nguy hiểm                          

serious (adj): nghiêm trọng                  

bad (adj): tồi tệ                                             

harmful (adj): có hại

Teenage depression is a dangerous problem that impacts every aspect of a teen’s life.

Tạm dịch: Trầm cảm ở tuổi vị thành niên là một vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng đến mọi khía cạnh trong cuộc sống của thanh thiếu niên.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 38:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Question 2: They were finally______with each other, after not speaking for nearly five years.

Xem đáp án

Đáp án:

reconcile (adj): làm hòa, hòa giải                               

persuade (v): thuyết phục              

interested (adj): thú vị                                    

fond (adj): thích thú

They were finally reconciled with each other, after not speaking for nearly five years.

Tạm dịch: Cuối cùng thì họ cũng đã hòa giải với nhau, sau khi không nói chuyện với nhau gần năm năm.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 39:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Question: Rapid changes in personality, falling grades, constant sadness, anxiety, or sleep problems could indicate depression, bullying, or another_____health issue.

Xem đáp án

Đáp án:

emotion (n): cảm xúc, sự xúc động                                   

emotional (adj): cảm động, tình cảm, dễ xúc động

feeling (n): cảm xúc                                        

nervous (adj): lo lắng

Rapid changes in personality, falling grades, constant sadness, anxiety, or sleep problems could indicate depression, bullying, or another emotional health issue.

Tạm dịch: Những thay đổi nhanh về tính cách, điểm thấp, buồn liên tục, lo âu hoặc các vấn đề về giấc ngủ có thể cho thấy dấu hiệu về trầm cảm, bị bắt nạt hoặc một vấn đề về sức khỏe tình cảm khác.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 40:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Question: Teenagers do not have to work and______on their favorite study, club activities and going out.

Xem đáp án

Đáp án:

gather (v): tụ tập, tập hợp                                            

bring (v): mang theo

concentrate (v): tập trung                               

depend (v): phụ thuộc

Teenagers do not have to work and concentrate on their favorite study, club activities and going out.

Tạm dịch: Thanh thiếu niên không phải làm việc và chỉ tập trung vào các hoạt động học tập, câu lạc bộ yêu thích và đi chơi.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 41:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Question: With their many similar tastes, he found her a most ______companion.

Xem đáp án

Đáp án:

sympathetic (adj): đồng cảm, thông cảm            

kind (adj): tử tế          

approved (adj): được tán thành, được đồng ý

interested (adj): thú vị

With their many similar tastes, he found her a most sympathetic companion. 

Tạm dịch: Với nhiều sở thích giống nhau, anh ấy thấy cô là người bạn đồng cảm nhất.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 42:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Question: To people who don't know him he probably ______rather unfriendly.

Xem đáp án

Đáp án:

see (v): nhìn                                                  

sound (v): nghe có vẻ như

appear (v): xuất hiện, xem ra                       

perform (v): trình diễn, thực hiện

To people who don't know him he probably appears rather unfriendly.

Tạm dịch: Đối với những người không biết anh ta, anh ta có thể xuất hiện theo cách khá là không thân thiện.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 43:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Question: The fact that teens focus more on their friends may leave their parents ______hurt.

Xem đáp án

Đáp án:

believe (v): tin tưởng                                 

think (v): nghĩ       

give (v): đưa                                               

feel (v): cảm thấy

The fact that teens focus more on their friends may leave their parents feeling hurt.

Tạm dịch: Thực tế là thanh thiếu niên quan tâm đến bạn bè nhiều hơn có thể khiến cha mẹ chúng cảm thấy tổn thương.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 44:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Question: He is 16, but he often______younger.

Xem đáp án

Đáp án:

seem (v): trông có vẻ như                                   

remain (v): còn lại         

make (v): làm, tạo ra                                            

suggest (v): đề nghị

He is 16, but he often seems younger.

Tạm dịch: Cậu ấy 16 tuổi, nhưng thường thì nhìn cậu ấy trẻ hơn thế.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 45:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Question: Understanding the impacts of dating on teen years can help parents in their______with teens.

Xem đáp án

Đáp án:

access (n): sự tiếp cận, sự truy cập                                                

expression (n): sự biểu hiện, sự diễn tả         

communication (n): giao tiếp                                

behaviour (n): cách cư xử

Understanding the impacts of dating on teen years can help parents in their communication with teens.

Tạm dịch: Nắm được những tác động của việc hẹn hò trong những năm ở độ tuổi thanh thiếu niên có thể giúp phụ huynh trong việc giao tiếp với chúng.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 46:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Question: Teens all over the world notice passionate feelings of _______in romantic relationships.

Xem đáp án

Đáp án:

feature (n): nét đặc trưng                                               

quality (n): phẩm chất, đặc tính

worthiness (n): sự xứng đáng, sự thích hợp                                            

attraction (n): sự thu hút

Teens all over the world notice passionate feelings of attraction in romantic relationships.

Tạm dịch: Thanh thiếu niên trên toàn thế giới thường quan tâm đến cảm giác say đắm của sự thu hút trong các mối quan hệ lãng mạn.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 47:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Question: Parents often feel they have lost any sort of _______ or influence over their child.

Xem đáp án

Đáp án:

control (n): sự kiểm soát                                             

ability (n): khả năng                           

opportunity (n): cơ hội                                           

impression (n): sự ấn tượng

Parents often feel they have lost any sort of control or influence over their child.

Tạm dịch: Phụ huynh thường cảm thấy họ đã mất kiểm soát hoặc mất tầm ảnh hưởng đối với con mình.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 48:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Question: It is my closest friend______ can help me get over difficulties.

Xem đáp án

Đáp án:

Cấu trúc câu chẻ nhấn mạnh chủ ngữ:

It + is/ was + S + that/ who + V

It is my closest friend______ can help me get over difficulties.

Tạm dịch: Chính người bạn thân nhất của tôi là người có thể giúp tôi vượt qua khó khăn.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 49:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Question: “To be______ good terms with someone” is to have a good relationship with someone.

Xem đáp án

Đáp án:

- Thành ngữ: tobe on good/ friendly terms with sb: có mối quan hệ tốt với ai

“To be on good terms with someone” is to have a good relationship with someone.

Tạm dịch: “Tobe on good terms with someone” có nghĩa là có mối quan hệ tốt với ai.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 50:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Question: _______ friendship that you should try to build up in order to have true values.

Xem đáp án

Đáp án:

Cấu trúc câu chẻ nhấn mạnh tân ngữ:

It + is/ was + O (vật) + that + S + V

"should try" chia thì hiện tại => dùng “It is”

_______ friendship that you should try to build up in order to have true values.

Tạm dịch: Chính tình bạn là thứ mà bạn nên cố gắng xây dựng để có được những giá trị đích thực.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 51:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Question: It_______like you are going through a hard time in your life

Xem đáp án

Đáp án:

hear (v): nghe thấy (thụ động)                                              

listen (v): lắng nghe (chủ động)

see (v): nhìn                                                  

sound (v): có vẻ như

It sounds like you are going through a hard time in your life.

Tạm dịch: Có vẻ như bạn đang trải qua 1 thời gian khó khăn trong cuộc sống.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 52:

Find one error in each of the following sentences (A, B, C or D)

It was on a beautiful day in November when she accepted his proposal of marriage.

Xem đáp án

Đáp án:

Công thức: It + tobe + O + who/that + S + V: Chính là …. người/cái mà …

Thành phần được nhấn mạnh là “on a beautiful day” (vào một ngày đẹp trời), chỉ thời gian => dùng “that”

Sửa: when => that

=> It was on a beautiful day in November that she accepted his proposal of marriage.

Tạm dịch: Đó là vào một ngày đẹp trời tháng 11 khi mà cô chấp nhận lời cầu hôn của anh ấy.

Đáp án cần chọn là: C


Bắt đầu thi ngay


Có thể bạn quan tâm


Các bài thi hot trong chương