Chủ nhật, 23/06/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 11 Tiếng Anh (mới) Kiểm tra – Unit 5: Being Part Of Asean

Kiểm tra – Unit 5: Being Part Of Asean

Kiểm tra – Unit 5: Being Part Of Asean

  • 1962 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Choose the best answer: The capital still______ considerable charm with plenty to see.

Xem đáp án

Đáp án: D

insists (v): nài nỉ                               

expresses (v): bày tỏ             

continues (v): tiếp tục                                   

maintains (v): duy trì

Tạm dịch: Thủ đô vẫn duy trì được sự quyến rũ đáng kể với rất nhiều thứ để xem.


Câu 2:

Choose the best answer: They try to promote active collaboration and mutual ______ on matters of common interest.

Xem đáp án

Đáp án: D

easiness (n): sự dễ dàng                   

association (n): hiệp hội                    

assistant (n): trợ lý                            

assistance (n): giúp đỡ

Tạm dịch: Họ cố gắng thúc đẩy hợp tác tích cực và giúp đỡ lẫn nhau về các vấn đề quan tâm chung.


Câu 3:

Choose the best answer: The two decades of Vietnam’s participation in the bloc have seen the country’s maturity in ______.

Xem đáp án

Đáp án: C

mixture (n): trộn lẫn                          

combination (n): sự kết hợp 

integration (n): hội nhập                   

separation (n): sự chia rẽ

Tạm dịch: Sự tham gia của Việt Nam hai thập kỷ trong khối đã chứng kiến sự trưởng thành của đất nước trong sự hội nhập


Câu 4:

Choose the best answer: The countries of Southeast Asia should prevent external intervention and______ .

Xem đáp án

Đáp án: C

assistance (n): giúp đỡ                                  

interruption (n): gián đoạn                            

interference (n): sự can thiệp                       

aid (n): viện trợ

Tạm dịch: Các nước Đông Nam Á nên ngăn chặn sự xen vào và can thiệp từ bên ngoài 


Câu 5:

Choose the best answer: The ASEAN Community demonstrates the awareness, shared ______as well as the political will of the member states to strengthen integration.

Xem đáp án

Đáp án: B

vision (n): tầm nhìn                          

view (n): quan điểm              

sight (n): khả năng nhìn                    

visibility (n): có thể thấy được

Tạm dịch: Cộng đồng ASEAN thể hiện ý thức, chia sẻ quan điểm cũng như mong muốn về chính trị của các nước thành viên để tăng cương hội nhập.


Câu 6:

Choose the best answer: ASEAN is a dynamic and harmonious community that is aware and proud of its______, culture, and heritage.

Xem đáp án

Đáp án: B

characteristic (n): đặc trưng               

identity (n): bản sắc              

state (n): trạng thái                            

variety (n): đa dạng

Tạm dịch: ASEAN là một cộng đồng năng động và hài hòa, ý thức và tự hào về bản sắc, văn hóa và di sản


Câu 7:

Choose the best answer. Their aims and purposes were about______in the economic, social, cultural, technical, educational and other fields.

Xem đáp án

Đáp án: B

determination (n): sự xác định

Tạm dịch: Mục đích và mục đích của họ là hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, kỹ thuật, giáo dục và các lĩnh vực khác.


Câu 8:

Choose the best answer. One of the purposes of ASEAN is to promote regional peace and______.

Xem đáp án

Đáp án: B

conflict (n): xung đột                                   

stability (n): sự ổn định                     

stabilization (n): sự làm cho ổn định            

disturbance (n): sự nhiễu loạn

Tạm dịch: Một trong những mục đích của ASEAN là thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực.


Câu 9:

Choose the best answer. The ASEAN Leaders on the 30th Anniversary of ASEAN agreed on a shared ______ of ASEAN, living in peace, stability and prosperity.

Xem đáp án

Đáp án: B

dream (n): giấc mơ                                       

vision (n): tầm nhìn              

imagination (n): sự tưởn tượng                    

image (n): hình ảnh

Tạm dịch: Các nhà lãnh đạo ASEAN kỷ niệm 30 năm ASEAN đã nhất trí về tầm nhìn chung của ASEAN, sống trong hòa bình, ổn định và thịnh vượng.


Câu 10:

Choose the best answer. One of the ASEAN fundamental principles is mutual respect for the independence, sovereignty, equality, and national______of all nations.

Xem đáp án

Đáp án: C

similarity (n): tương tự                                 

belief (n): niềm tin    

identity (n): bản sắc                                      

equality (n): sự công bằng

Tạm dịch: Một trong những nguyên tắc cơ bản của ASEAN là tôn trọng lẫn nhau cho sự độc lập, chủ quyền, bình đẳng và bản sắc quốc gia của tất cả các quốc gia.


Câu 11:

Choose the best answer. My brother ______ taking a course on the Malay language in order to work in Malaysia in the near future.

Xem đáp án

Đáp án: D

“in the near future” (trong tương lai gần) => loại A và C

Loại luôn đáp án B vì không có công thức chủ ngữ số ít + động từ nguyên thể

Thì hiện tại tiếp diễn diễn tả hành động đang xảy ra: S + am/ is/ are + V-ing

Tạm dịch: Anh tôi đang cân nhắc việc tham gia khóa học tiếng Malay để làm việc tại Ma-lai-xi-a trong tương lai gần.


Câu 12:

Choose the best answer. I regret______able to attend your birthday party yesterday.

Xem đáp án

Đáp án: A

Regret to V: tiếc khi phải làm gì (thường dùng khi thông báo, nói với ai điều không may)

Regret Ving: tiếc đã làm điều gì

Tạm dịch: Tôi rất tiếc khi không thể tham dự bữa tiệc sinh nhật của bạn ngày hôm qua.


Câu 13:

Choose the best answer. Thank you for ........................ me such a warm message.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giới từ + V.ing

Tạm dịch: Cảm ơn bạn đã gửi cho tôi một tin nhắn ấm áp như vậy.


Câu 14:

Choose the best answer. Mrs. Green prefers ................... TV to ................ to the cinema.

Xem đáp án

Đáp án: C

Cấu trúc: prefer doing sth TO doing sth: thích làm gì hơn

=> Mrs. Green prefers watching TV to going to the cinema.

Tạm dịch: Bà Green thích xem TV hơn là đi xem phim ở rạp.


Câu 15:

Choose the best answer. American women have got used to ................. independently recently.

Xem đáp án

Đáp án: C

Cấu trúc: get used to + V-ing/ cụm danh từ: trở nên quen với việc gì

=> American women have got used to living independently recently.

Tạm dịch: Ngày nay, phụ nữ Mỹ trở nên quen với việc sống một cách độc lập.


Câu 16:

Choose the sentence which is closest in meaning to the printed one. Jane ran into her old friend downtown last week.

Xem đáp án

Đáp án: C

Jane tình cờ gặp người bạn cũ của mình ở thị trấn vào tuần trước.

A. Jane đi trung tâm thành phố để gặp người bạn cũ của mình. => sai nghĩa

B. Jane phải lái xe đến trung tâm người bạn cũ của cô vào tuần trước. => sai nghĩa

C. Jane gặp người bạn cũ của mình ở trung tâm thành phố một cách bất ngờ.

D. Xe của Jane đâm vào xe bạn mình vào tuần trước. => sai nghĩa


Câu 17:

Choose the sentence which is closest in meaning to the printed one. You should have persuaded him to change his mind.

Xem đáp án

Đáp án: A

should have Ved/ V3: đáng lẽ ra nên (làm gì trong quá khứ nhưng đã không làm)

Bạn lẽ ra đã nên thuyết phục anh ta thay đổi suy nghĩ.

A. Việc thuyết phục anh ta thay đổi ý kiến là cần thiết nhưng bạn đã không làm điều đó.

B. Bạn thuyết phục anh ta để thay đổi tâm trí của mình, nhưng ông đã không lắng nghe. => sai nghĩa

C. Bạn đã không thuyết phục anh ta thay đổi bởi vì anh ta không phiền. => sai nghĩa

D. Thất khó để thuyết phục anh ta thay đổi suy nghĩ của mình. => sai nghĩa


Câu 18:

Choose the sentence which is closest in meaning to the printed one. I would never have lent Mike my car if I had known that he had a past record of driving violations.

Xem đáp án

Đáp án: C

Câu điều kiện loại 3 diễn tả sự việc ngược lại với quá khứ

Cấu trúc: S + would have Ved/ V3 if S + had Ved/ V3

Tạm dịch: Tôi sẽ không bao giờ cho Mike mượn xe của tôi nếu tôi biết rằng anh ta có hồ sơ vi phạm lái xe trong quá khứ.

A. Tôi từ chối cho Mike mượn xe của tôi. => sai nghĩa

B. Mike có một vé phạt quá tốc độ trong khi lái xe của tôi. => sai nghĩa

C. Tôi không biết gì về hồ sơ lái xe của Mike, vì vậy tôi cho anh mượn xe của tôi.

D. Mike lái xe của tôi mà không có bằng lái xe của anh ta. => sai nghĩa


Câu 19:

Choose the sentence which is closest in meaning to the printed one. The court found the man innocent of murdering his wife.

Xem đáp án

Đáp án: A

Tòa án nhận thấy người đàn ông vô tội trong vụ án giết vợ mình.

A. Người đàn ông được xét xử là không phạm tội giết vợ.

B. Người đàn ông này bị giết bởi vợ anh ta. => sai nghĩa

C. Tòa án đã tìm thấy một người đàn ông bị giết và vợ của anh ta. => sai nghĩa

D. Tòa quyết định rằng người đàn ông đã giết vợ mình. => sai nghĩa


Câu 20:

Identify the one underlined word or phrase. A, B, C or D - that must be changed for the sentence to be correct.

Before (A) the nineteenth century, it (B) was rarely (C) to find organized systems (D) of adult education.

Xem đáp án

Đáp án: C

Cấu trúc: tobe + adj + to – V

rarely => rare

Tạm dịch: Trước thế kỷ XIX, thật hiếm để tìm kiếm các hệ thống có tổ chức của giáo dục người lớn.


Câu 21:

Choose the sentence which is closest in meaning to the printed one. Had I known more about computer programming, I would have worked for a computer company.

Xem đáp án

Đáp án: B

Câu điều kiện loại 3 diễn tả sự việc ngược lại với quá khứ

Cấu trúc: Had + S + Ved/ V3, S + would have + Ved/ V3

Tạm dịch: Nếu tôi biết nhiều hơn về lập trình máy tính, tôi đã làm việc cho một công ty máy tính.

A. Một kiến thức tốt hơn về lập trình máy tính sẽ giúp tôi tìm được việc làm trong một công ty máy tính. => sai nghĩa

B. Tôi không biết nhiều về lập trình máy tính, vì vậy tôi không làm việc cho một công ty máy tính.

C. Tôi ước tôi biết nhiều hơn về lập trình máy tính và có thể làm việc cho một công ty máy tính. => sai nghĩa

D. Biết thêm về lập trình máy tính, tôi sẽ tìm được việc làm trong một công ty máy tính. => sai nghĩa


Câu 22:

Identify the one underlined word or phrase. A, B, C or D - that must be changed for the sentence to be correct.

Only (A) when the famine gets (B) worse world governments will (C) begin to act (D).

Xem đáp án

Đáp án: C

Cấu trúc: Only when + S + V, will + S + V

world governments will => will world governments

Tạm dịch: Chỉ khi nạn đói tồi tệ hơn, các chính phủ trên thế giới sẽ bắt đầu hành động.


Câu 23:

Identify the one underlined word or phrase. A, B, C or D - that must be changed for the sentence to be correct.

On some streets, it has (A) against the law (B) to ride (C) a motorcycle without a (D) helmet.

Xem đáp án

Đáp án: A

Cụm từ: tobe against (chống lại)

has => is

Tạm dịch: Trên một số đường phố, vẫn có người chống lại luật đi xe máy mà không có mũ bảo hiểm.


Câu 24:

Identify the one underlined word or phrase. A, B, C or D - that must be changed for the sentence to be correct.

Members of high school (A) clubs learn to participation (B) in teams through their involvement (C) in community projects (D).

Xem đáp án

Đáp án: B

Cấu trúc: learn to – V (học để làm gì)

participation => participate

Tạm dịch: Các thành viên của các câu lạc bộ trung học học cách tham gia theo nhóm thông qua sự tham gia trong các dự án cộng đồng.


Câu 25:

Identify the one underlined word or phrase. A, B, C or D - that must be changed for the sentence to be correct.

Special education is intended help(A)  both (B) handicapped and gifted children to reach (C) their learning (D) potentials.

Xem đáp án

Đáp án: A

Cấu trúc: tobe intended  to – V (có ý định làm gì)

help => to help

Tạm dịch: Giáo dục đặc biệt nhằm mục đích giúp đỡ cả những đứa trẻ khuyết tật và có năng khiếu để đạt được tiềm năng học tập của họ.


Câu 26:

Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Đáp án:

partnership   /ˈpɑːtnəʃɪp/                                              

charter    /ˈtʃɑːtə(r)/

hard  /hɑːd/                                                                

scholarship    /ˈskɒləʃɪp/

Phần được gạch chân ở câu D được phát âm là /ə/, còn lại là /ɑː/.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 27:

Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Đáp án:

block    /blɒk/                                                            

confident    /ˈkɒnfɪdənt/  

policy   /ˈpɒləsi/                                              

cooperation     /kəʊˌɒpəˈreɪʃn/

Phần được gạch chân ở câu D được phát âm là /əʊ/, còn lại là /ɒ/.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 28:

Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Đáp án: B

block    /blɒk/                                                                      

govern    /ˈɡʌvn/

scholarship /ˈskɒləʃɪp/                                               

motto     /ˈmɒtəʊ/

Phần được gạch chân ở câu B được phát âm là /ʌ/, còn lại là /ɒ/.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 29:

Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Đáp án: B

stability    /stəˈbɪləti/                                                          

stable /ˈsteɪbl/

association /əˌsəʊʃiˈeɪʃn/                                                 

state  /steɪt/

Phần được gạch chân ở câu A được phát âm là /ə /, còn lại là /eɪ/.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 30:

Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Đáp án:

charter    /ˈtʃɑːtə(r)/                                                          

chance    /tʃɑːns/

charity /ˈtʃærəti/                                                                 

brochure   /ˈbrəʊʃə(r)/

Phần được gạch chân ở câu D được phát âm là /ʃ/, còn lại là /tʃ/.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 31:

Choose the word that has main stress placed differently from the others.

Xem đáp án

Đáp án:

solidarity     /ˌsɒlɪˈdærəti/                                             

cooperation    /kəʊˌɒpəˈreɪʃn/

opportunity      /ˌɒpəˈtjuːnəti/                                         

popularity   /ˌpɒpjuˈlærəti/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết 4, còn lại rơi vào âm tiết 3.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 32:

Choose the word that has main stress placed differently from the others.

Xem đáp án

Đáp án:

heritage     /ˈherɪtɪdʒ/                                                     

integrate     /ˈɪntɪɡreɪt/

intervene /ˌɪntəˈviːn/                                                       

principle   /ˈprɪnsəpl/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết 3, còn lại rơi vào âm tiết 1.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 33:

Choose the word that has main stress placed differently from the others.

Xem đáp án

Đáp án:

visible   /'vizəbl/                                               

develop    /dɪˈveləp/

currency /ˈkʌrənsi/                                                         

populous  /ˈpɒpjələs/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 34:

Choose the word that has main stress placed differently from the others.

Xem đáp án

Đáp án:

Manila      /məˈnɪlə/                                               

Singapore   /ˈsɪŋəpɔːr/

Malaysia  /məˈleɪziə/                                      

Cambodia  /kæmˈbəʊdiə/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại rơi vào âm tiết 2.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 35:

Choose the word that has main stress placed differently from the others.

Xem đáp án

Đáp án:

calculation /ˌkælkjuˈleɪʃn/                               

integrate /ˈɪntɪɡreɪt/                                                      

cooperation /kəʊˌɒpəˈreɪʃn/

population /ˌpɒpjuˈleɪʃn/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại rơi vào âm tiết 3.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 36:

Read the following passage and choose the best answer for each blank.

S.E.A. WRITE AWARD

The S.E.A. Write Award, or Southeast Asian Writers Award, is an award that has been (36) ________ annually since 1979 to poets and writers in Southeast Asia with the (37)________to encourage writers in ASEAN countries through (38) ________of the region’s creative literary talents and to bring together the many talents of ASEAN writers. The award is given to a writer from each of the (39) ________ countries of the ASEAN. An author may receive the award for a(n) (40) ________ work of literature or their lifetime achievement. The types of works that are honoured are (41) ________ poetry, short stories, novels, plays, folklore, and (42) ________ or religious works. The award ceremony is held in Bangkok every year, in the presence of the Thai Royal family and distinguished guest speakers who are leading figures in the literary (43) ________. Nguyen Nhat Anh was honoured in 2010 for his most well-known novel “Kinh van hoa” (Kaleidoscope), which contained 54 volumes and has recently been (44) ________ into three drama series of the same name. He is regarded as one of the most successful writers for teens. Viet Nam has participated in the awards since 1996 and 18 Vietnamese writers and poets (45) ________laureates so far.

Question 36.

Xem đáp án

Đáp án:

selected (v): được chọn                                

established (v): được thành lập                     

examined (v):  được kiểm tra                         

presented (v): được trao tặng

The S.E.A. Write Award, or Southeast Asian Writers Award, is an award that has been (26) ________ annually since 1979…

Tạm dịch: Giải thưởng S.E.A. Write, hoặc Giải thưởng Nhà văn Đông Nam Á, là giải thưởng được trao tặng hàng năm từ năm 1979 …

Đáp án cần chọn là: D


Câu 37:

Read the following passage and choose the best answer for each blank.

S.E.A. WRITE AWARD

The S.E.A. Write Award, or Southeast Asian Writers Award, is an award that has been (36) ________ annually since 1979 to poets and writers in Southeast Asia with the (37)________to encourage writers in ASEAN countries through (38) ________of the region’s creative literary talents and to bring together the many talents of ASEAN writers. The award is given to a writer from each of the (39) ________ countries of the ASEAN. An author may receive the award for a(n) (40) ________ work of literature or their lifetime achievement. The types of works that are honoured are (41) ________ poetry, short stories, novels, plays, folklore, and (42) ________ or religious works. The award ceremony is held in Bangkok every year, in the presence of the Thai Royal family and distinguished guest speakers who are leading figures in the literary (43) ________. Nguyen Nhat Anh was honoured in 2010 for his most well-known novel “Kinh van hoa” (Kaleidoscope), which contained 54 volumes and has recently been (44) ________ into three drama series of the same name. He is regarded as one of the most successful writers for teens. Viet Nam has participated in the awards since 1996 and 18 Vietnamese writers and poets (45) ________laureates so far.

Question 37.

Xem đáp án

Đáp án:

saim (n): mục đích                                           

achievement (n): thành tựu    

intention (n): ý định                                       

plan (n): kế hoạch

… poets and writers in Southeast Asia with the (27)________ to encourage writers in ASEAN countries…

Tạm dịch: cho các nhà thơ và nhà văn ở Đông Nam Á với mục đích để khuyến khích các nhà văn ở các nước ASEAN

Đáp án cần chọn là: A


Câu 38:

Read the following passage and choose the best answer for each blank.

S.E.A. WRITE AWARD

The S.E.A. Write Award, or Southeast Asian Writers Award, is an award that has been (36) ________ annually since 1979 to poets and writers in Southeast Asia with the (37)________to encourage writers in ASEAN countries through (38) ________of the region’s creative literary talents and to bring together the many talents of ASEAN writers. The award is given to a writer from each of the (39) ________ countries of the ASEAN. An author may receive the award for a(n) (40) ________ work of literature or their lifetime achievement. The types of works that are honoured are (41) ________ poetry, short stories, novels, plays, folklore, and (42) ________ or religious works. The award ceremony is held in Bangkok every year, in the presence of the Thai Royal family and distinguished guest speakers who are leading figures in the literary (43) ________. Nguyen Nhat Anh was honoured in 2010 for his most well-known novel “Kinh van hoa” (Kaleidoscope), which contained 54 volumes and has recently been (44) ________ into three drama series of the same name. He is regarded as one of the most successful writers for teens. Viet Nam has participated in the awards since 1996 and 18 Vietnamese writers and poets (45) ________laureates so far.

Question 38:

Xem đáp án

Đáp án:

realization (n):  sự thực hiện                          

recommendation (n): sự giới thiệu    

recognition (n): sự công nhận                        

consideration (n): sự cân nhắc

… through (28) ________of the region’s creative literary talents and to bring together the many talents of ASEAN writers.

Tạm dịch: thông qua sự công nhận tài năng văn học sáng tạo của khu vực và tập hợp nhiều tài năng của các nhà văn ASEAN.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 39:

Read the following passage and choose the best answer for each blank.

S.E.A. WRITE AWARD

The S.E.A. Write Award, or Southeast Asian Writers Award, is an award that has been (36) ________ annually since 1979 to poets and writers in Southeast Asia with the (37)________to encourage writers in ASEAN countries through (38) ________of the region’s creative literary talents and to bring together the many talents of ASEAN writers. The award is given to a writer from each of the (39) ________ countries of the ASEAN. An author may receive the award for a(n) (40) ________ work of literature or their lifetime achievement. The types of works that are honoured are (41) ________ poetry, short stories, novels, plays, folklore, and (42) ________ or religious works. The award ceremony is held in Bangkok every year, in the presence of the Thai Royal family and distinguished guest speakers who are leading figures in the literary (43) ________. Nguyen Nhat Anh was honoured in 2010 for his most well-known novel “Kinh van hoa” (Kaleidoscope), which contained 54 volumes and has recently been (44) ________ into three drama series of the same name. He is regarded as one of the most successful writers for teens. Viet Nam has participated in the awards since 1996 and 18 Vietnamese writers and poets (45) ________laureates so far.

Question 39:

Xem đáp án

Đáp án:

native (adj): bản ngữ                                      

foreign (adj): nước ngoài                   

dependent (adj): phụ thuộc                            

member (n): thành viên

The award is given to a writer from each of the (29) ________ countries of the ASEAN.

Tạm dịch: Giải thưởng được trao cho một nhà văn từ mỗi quốc gia thành viên của ASEAN.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 40:

Read the following passage and choose the best answer for each blank.

S.E.A. WRITE AWARD

The S.E.A. Write Award, or Southeast Asian Writers Award, is an award that has been (36) ________ annually since 1979 to poets and writers in Southeast Asia with the (37)________to encourage writers in ASEAN countries through (38) ________of the region’s creative literary talents and to bring together the many talents of ASEAN writers. The award is given to a writer from each of the (39) ________ countries of the ASEAN. An author may receive the award for a(n) (40) ________ work of literature or their lifetime achievement. The types of works that are honoured are (41) ________ poetry, short stories, novels, plays, folklore, and (42) ________ or religious works. The award ceremony is held in Bangkok every year, in the presence of the Thai Royal family and distinguished guest speakers who are leading figures in the literary (43) ________. Nguyen Nhat Anh was honoured in 2010 for his most well-known novel “Kinh van hoa” (Kaleidoscope), which contained 54 volumes and has recently been (44) ________ into three drama series of the same name. He is regarded as one of the most successful writers for teens. Viet Nam has participated in the awards since 1996 and 18 Vietnamese writers and poets (45) ________laureates so far.

Question 40:

Xem đáp án

Đáp án:

ordinary (adj): thông thường                         

specific (adj): cụ thể              

hard (adj): khó                                               

active (adj): năng động

An author may receive the award for a(n) (30) ________ work of literature or their lifetime achievement.

Tạm dịch: Một tác giả có thể nhận được giải thưởng cho một tác phẩm cụ thể của văn học hoặc thành tích cuộc đời của họ.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 41:

Read the following passage and choose the best answer for each blank.

S.E.A. WRITE AWARD

The S.E.A. Write Award, or Southeast Asian Writers Award, is an award that has been (36) ________ annually since 1979 to poets and writers in Southeast Asia with the (37)________to encourage writers in ASEAN countries through (38) ________of the region’s creative literary talents and to bring together the many talents of ASEAN writers. The award is given to a writer from each of the (39) ________ countries of the ASEAN. An author may receive the award for a(n) (40) ________ work of literature or their lifetime achievement. The types of works that are honoured are (41) ________ poetry, short stories, novels, plays, folklore, and (42) ________ or religious works. The award ceremony is held in Bangkok every year, in the presence of the Thai Royal family and distinguished guest speakers who are leading figures in the literary (43) ________. Nguyen Nhat Anh was honoured in 2010 for his most well-known novel “Kinh van hoa” (Kaleidoscope), which contained 54 volumes and has recently been (44) ________ into three drama series of the same name. He is regarded as one of the most successful writers for teens. Viet Nam has participated in the awards since 1996 and 18 Vietnamese writers and poets (45) ________laureates so far.

Question 41:

Xem đáp án

Đáp án:

hardly (adv): hầu như không             

seriously (adv): nghiêm trọng                        

mostly (adv): hầu hết, chủ yếu          

really (adv): thực sự

The types of works that are honoured are (31) ________ poetry, short stories, novels, plays, folklore, …

Tạm dịch: Các loại tác phẩm được vinh danh chủ yếu là thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch, văn hóa dân gian,…

Đáp án cần chọn là: C


Câu 42:

Read the following passage and choose the best answer for each blank.

S.E.A. WRITE AWARD

The S.E.A. Write Award, or Southeast Asian Writers Award, is an award that has been (36) ________ annually since 1979 to poets and writers in Southeast Asia with the (37)________to encourage writers in ASEAN countries through (38) ________of the region’s creative literary talents and to bring together the many talents of ASEAN writers. The award is given to a writer from each of the (39) ________ countries of the ASEAN. An author may receive the award for a(n) (40) ________ work of literature or their lifetime achievement. The types of works that are honoured are (41) ________ poetry, short stories, novels, plays, folklore, and (42) ________ or religious works. The award ceremony is held in Bangkok every year, in the presence of the Thai Royal family and distinguished guest speakers who are leading figures in the literary (43) ________. Nguyen Nhat Anh was honoured in 2010 for his most well-known novel “Kinh van hoa” (Kaleidoscope), which contained 54 volumes and has recently been (44) ________ into three drama series of the same name. He is regarded as one of the most successful writers for teens. Viet Nam has participated in the awards since 1996 and 18 Vietnamese writers and poets (45) ________laureates so far.

 Question 42:

Xem đáp án

Đáp án:

academic (adj): học thuật                              

industrial (adj): công nghiệp              

scientific (adj): thuộc về khoa học                

technological (adj): thuộc về công nghệ

and (32) ________ or religious works.

Tạm dịch: và các tác phẩm học thuật hay tôn giáo.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 43:

Read the following passage and choose the best answer for each blank.

S.E.A. WRITE AWARD

The S.E.A. Write Award, or Southeast Asian Writers Award, is an award that has been (36) ________ annually since 1979 to poets and writers in Southeast Asia with the (37)________to encourage writers in ASEAN countries through (38) ________of the region’s creative literary talents and to bring together the many talents of ASEAN writers. The award is given to a writer from each of the (39) ________ countries of the ASEAN. An author may receive the award for a(n) (40) ________ work of literature or their lifetime achievement. The types of works that are honoured are (41) ________ poetry, short stories, novels, plays, folklore, and (42) ________ or religious works. The award ceremony is held in Bangkok every year, in the presence of the Thai Royal family and distinguished guest speakers who are leading figures in the literary (43) ________. Nguyen Nhat Anh was honoured in 2010 for his most well-known novel “Kinh van hoa” (Kaleidoscope), which contained 54 volumes and has recently been (44) ________ into three drama series of the same name. He is regarded as one of the most successful writers for teens. Viet Nam has participated in the awards since 1996 and 18 Vietnamese writers and poets (45) ________laureates so far.

 Question 43:

Xem đáp án

Đáp án:

existence (n): sự tồn tại                     

history (n): lịch sử                 

group (n): nhóm                                 

world (n): thế giới

The award ceremony is held in Bangkok every year, in the presence of the Thai Royal family and distinguished guest speakers who are leading figures in the literary (33) ________.

Tạm dịch: Lễ trao giải được tổ chức tại Bangkok hàng năm, với sự hiện diện của gia đình Hoàng gia Thái Lan và các vị khách mời nổi tiếng, những người dẫn đầu trong thế giới văn học.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 44:

Read the following passage and choose the best answer for each blank.

S.E.A. WRITE AWARD

The S.E.A. Write Award, or Southeast Asian Writers Award, is an award that has been (36) ________ annually since 1979 to poets and writers in Southeast Asia with the (37)________to encourage writers in ASEAN countries through (38) ________of the region’s creative literary talents and to bring together the many talents of ASEAN writers. The award is given to a writer from each of the (39) ________ countries of the ASEAN. An author may receive the award for a(n) (40) ________ work of literature or their lifetime achievement. The types of works that are honoured are (41) ________ poetry, short stories, novels, plays, folklore, and (42) ________ or religious works. The award ceremony is held in Bangkok every year, in the presence of the Thai Royal family and distinguished guest speakers who are leading figures in the literary (43) ________. Nguyen Nhat Anh was honoured in 2010 for his most well-known novel “Kinh van hoa” (Kaleidoscope), which contained 54 volumes and has recently been (44) ________ into three drama series of the same name. He is regarded as one of the most successful writers for teens. Viet Nam has participated in the awards since 1996 and 18 Vietnamese writers and poets (45) ________laureates so far.

Question 44:

Xem đáp án

Đáp án:

conducted (v): hướng dẫn                 

made (v): tạo ra          

composed (v): soạn                            

done (v): làm

… which contained 54 volumes and has recently been (34) ________ into three drama series of the same name.

Tạm dịch: gồm 54 tập và gần đây đã được làm thành ba bộ phim truyền hình cùng tên.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 45:

Read the following passage and choose the best answer for each blank.

S.E.A. WRITE AWARD

The S.E.A. Write Award, or Southeast Asian Writers Award, is an award that has been (36) ________ annually since 1979 to poets and writers in Southeast Asia with the (37)________to encourage writers in ASEAN countries through (38) ________of the region’s creative literary talents and to bring together the many talents of ASEAN writers. The award is given to a writer from each of the (39) ________ countries of the ASEAN. An author may receive the award for a(n) (40) ________ work of literature or their lifetime achievement. The types of works that are honoured are (41) ________ poetry, short stories, novels, plays, folklore, and (42) ________ or religious works. The award ceremony is held in Bangkok every year, in the presence of the Thai Royal family and distinguished guest speakers who are leading figures in the literary (43) ________. Nguyen Nhat Anh was honoured in 2010 for his most well-known novel “Kinh van hoa” (Kaleidoscope), which contained 54 volumes and has recently been (44) ________ into three drama series of the same name. He is regarded as one of the most successful writers for teens. Viet Nam has participated in the awards since 1996 and 18 Vietnamese writers and poets (45) ________laureates so far.

Question 45:

Xem đáp án

Đáp án:

Trạng từ: “so far” (cho đến nay)

Công  thức: S + have/has + Ved/ V3

Viet Nam has participated in the awards since 1996 and 18 Vietnamese writers and poets (35) ________laureates so far.

Tạm dịch: Việt Nam đã tham gia các giải thưởng từ năm 1996 và 18 nhà văn và nhà thơ Việt Nam đã được trao tặng cho đến nay.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 46:

Read the passage below and choose one correct answer for each question.

Silk Weaving in the ASEAN Region

For the silk textile lover, the ASEAN region contains a treasure trove of the most beautiful hand-woven fabrics found anywhere in the world. These textiles are surprising in their diversity: from the ikats of Cambodia and Thailand, to the golden songket of Indonesia and Malaysia, to the Philippine pina silk and the Vietnamese silk shantung – each country offers its own century-old weaving traditions to visitors. Weaving at the household and village level is done on large wooden frame looms, often under stilt houses. Intricate Cambodian ikats are world-renowned. It can take up to several days or more to produce one meter of an intricate ikat pattern. Ikat patterns were traditionally passed from generation to generation by memory; prior to the war, more than 200 different patterns were known to be in existence, but it is unclear how many have survived. Artisans Angkor, located in both Siem Reap and Phnom Penh, trains young Cambodians from rural areas in the art of weaving and other Cambodian crafts. In Thailand, the cultivation of silkworms and weaving can be traced back thousands of years. Weaving patterns of  Thailand’s finest weaving, including mudmee, or ikat, are rich anddiverse thanks to the influence of the different ethnic groups, including Khmer and Lao peoples. Mudmee is woven throughout the northeast, with each local community having its own distinct styles and designs, incorporating everything from nagas to elephants and peacocks. While chemical dyes are widely available, some weavers continue to practice traditional dyeing methods passed down through the generations. Viet Nam has become a center for large-scale silk worm and thread production in Southeast Asia, including handloomed silk shantung and jacquards, supplying its neighbors where sericulture is limited or disappeared entirely during the war years. Vietnam has 54 different ethnic groups, each with their own distinct weaving traditions. Among the Black Thai in northwest Vietnam’s Son La province, for example, young girls are expected to learn how to raise silk worms and make natural dyes using indigo.

 Question: What the most distinguished feature of the silk textile in ASEAN?

Xem đáp án

Đáp án:

Đặc điểm nổi bật nhất của dệt lụa ở ASEAN là gì?

A. Nó giúp du khách nước ngoài tìm kiếm kho báu của những thứ quý giá.

B. Bạn có thể tìm thấy các loại lụa khác nhau từ bất kỳ đâu trong thế giới.

C. Mỗi quốc gia ASEAN có loại lụa riêng của nó khác với loại tơ khác.

D. Đó là sự đa dạng của các vật liệu dệt tay truyền thống đẹp.

Thông tin: For the silk textile lover, the ASEAN region contains a treasure trove of the most beautiful hand-woven fabrics found anywhere in the world.

Tạm dịch: Đối với người yêu dệt lụa, khu vực ASEAN chứa đựng một kho tàng những loại vải dệt tay đẹp nhất được tìm thấy ở bất cứ đâu trên thế giới.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 47:

Read the passage below and choose one correct answer for each question.

Silk Weaving in the ASEAN Region

For the silk textile lover, the ASEAN region contains a treasure trove of the most beautiful hand-woven fabrics found anywhere in the world. These textiles are surprising in their diversity: from the ikats of Cambodia and Thailand, to the golden songket of Indonesia and Malaysia, to the Philippine pina silk and the Vietnamese silk shantung – each country offers its own century-old weaving traditions to visitors. Weaving at the household and village level is done on large wooden frame looms, often under stilt houses. Intricate Cambodian ikats are world-renowned. It can take up to several days or more to produce one meter of an intricate ikat pattern. Ikat patterns were traditionally passed from generation to generation by memory; prior to the war, more than 200 different patterns were known to be in existence, but it is unclear how many have survived. Artisans Angkor, located in both Siem Reap and Phnom Penh, trains young Cambodians from rural areas in the art of weaving and other Cambodian crafts. In Thailand, the cultivation of silkworms and weaving can be traced back thousands of years. Weaving patterns of  Thailand’s finest weaving, including mudmee, or ikat, are rich anddiverse thanks to the influence of the different ethnic groups, including Khmer and Lao peoples. Mudmee is woven throughout the northeast, with each local community having its own distinct styles and designs, incorporating everything from nagas to elephants and peacocks. While chemical dyes are widely available, some weavers continue to practice traditional dyeing methods passed down through the generations. Viet Nam has become a center for large-scale silk worm and thread production in Southeast Asia, including handloomed silk shantung and jacquards, supplying its neighbors where sericulture is limited or disappeared entirely during the war years. Vietnam has 54 different ethnic groups, each with their own distinct weaving traditions. Among the Black Thai in northwest Vietnam’s Son La province, for example, young girls are expected to learn how to raise silk worms and make natural dyes using indigo.

 Question: Which of the following is true about silk weaving in Cambodia?

Xem đáp án

Đáp án:

Đáp án:

Điều nào sau đây là đúng về dệt lụa ở Campuchia?

A. Các mẫu ikat nổi tiếng đi xuống trong một vài năm.

B. Nó được thực hiện trên khung gỗ lớn trong gia đình hoặc trong cùng 1 khu.

C. Nghệ thuật của ikats được dạy trong các trường học trước đó.

D. Hơn 200 mẫu khác nhau của ikats được biết là tồn tại.

Thông tin: Weaving at the household and village level is done on large wooden frame looms, often under stilt houses.

Tạm dịch: Dệt ở cấp hộ gia đình và làng được thực hiện trên khung khung gỗ lớn, thường là dưới những ngôi nhà sàn.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 48:

Read the passage below and choose one correct answer for each question.

Silk Weaving in the ASEAN Region

For the silk textile lover, the ASEAN region contains a treasure trove of the most beautiful hand-woven fabrics found anywhere in the world. These textiles are surprising in their diversity: from the ikats of Cambodia and Thailand, to the golden songket of Indonesia and Malaysia, to the Philippine pina silk and the Vietnamese silk shantung – each country offers its own century-old weaving traditions to visitors. Weaving at the household and village level is done on large wooden frame looms, often under stilt houses. Intricate Cambodian ikats are world-renowned. It can take up to several days or more to produce one meter of an intricate ikat pattern. Ikat patterns were traditionally passed from generation to generation by memory; prior to the war, more than 200 different patterns were known to be in existence, but it is unclear how many have survived. Artisans Angkor, located in both Siem Reap and Phnom Penh, trains young Cambodians from rural areas in the art of weaving and other Cambodian crafts. In Thailand, the cultivation of silkworms and weaving can be traced back thousands of years. Weaving patterns of  Thailand’s finest weaving, including mudmee, or ikat, are rich anddiverse thanks to the influence of the different ethnic groups, including Khmer and Lao peoples. Mudmee is woven throughout the northeast, with each local community having its own distinct styles and designs, incorporating everything from nagas to elephants and peacocks. While chemical dyes are widely available, some weavers continue to practice traditional dyeing methods passed down through the generations. Viet Nam has become a center for large-scale silk worm and thread production in Southeast Asia, including handloomed silk shantung and jacquards, supplying its neighbors where sericulture is limited or disappeared entirely during the war years. Vietnam has 54 different ethnic groups, each with their own distinct weaving traditions. Among the Black Thai in northwest Vietnam’s Son La province, for example, young girls are expected to learn how to raise silk worms and make natural dyes using indigo.

 Question: All of the following are true about silk weaving in Thailand EXCEPT that    _______.

Xem đáp án

Đáp án:

Tất cả những điều sau đây là đúng về dệt lụa ở Thái Lan ngoại trừ _______.

A. mudmee được dệt ở khắp phía đông bắc bởi người Khmer và Lào

B. việc buôn bán tằm và dệt đã kéo dài hàng ngàn năm

C. các nhóm dân tộc khác nhau đã góp phần vào sự phong phú và đa dạng của nghề dệt mẫu

D. một số cộng đồng địa phương có kiểu dáng và kiểu dáng riêng biệt, kết hợp hình ảnh từ thiên nhiên hoặc truyền thuyết

Thông tin: Weaving patterns of  Thailand’s finest weaving, including mudmee, or ikat, are rich anddiverse thanks to the influence of the different ethnic groups, including Khmer and Lao peoples

Tạm dịch:  Các mẫu dệt dệt tốt nhất của Thái Lan, bao gồm mudmee hoặc ikat, rất phong phú và đa dạng nhờ ảnh hưởng của các nhóm sắc tộc khác nhau, bao gồm cả người Khmer và người Lào.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 49:

Read the passage below and choose one correct answer for each question.

Silk Weaving in the ASEAN Region

For the silk textile lover, the ASEAN region contains a treasure trove of the most beautiful hand-woven fabrics found anywhere in the world. These textiles are surprising in their diversity: from the ikats of Cambodia and Thailand, to the golden songket of Indonesia and Malaysia, to the Philippine pina silk and the Vietnamese silk shantung – each country offers its own century-old weaving traditions to visitors. Weaving at the household and village level is done on large wooden frame looms, often under stilt houses. Intricate Cambodian ikats are world-renowned. It can take up to several days or more to produce one meter of an intricate ikat pattern. Ikat patterns were traditionally passed from generation to generation by memory; prior to the war, more than 200 different patterns were known to be in existence, but it is unclear how many have survived. Artisans Angkor, located in both Siem Reap and Phnom Penh, trains young Cambodians from rural areas in the art of weaving and other Cambodian crafts. In Thailand, the cultivation of silkworms and weaving can be traced back thousands of years. Weaving patterns of  Thailand’s finest weaving, including mudmee, or ikat, are rich anddiverse thanks to the influence of the different ethnic groups, including Khmer and Lao peoples. Mudmee is woven throughout the northeast, with each local community having its own distinct styles and designs, incorporating everything from nagas to elephants and peacocks. While chemical dyes are widely available, some weavers continue to practice traditional dyeing methods passed down through the generations. Viet Nam has become a center for large-scale silk worm and thread production in Southeast Asia, including handloomed silk shantung and jacquards, supplying its neighbors where sericulture is limited or disappeared entirely during the war years. Vietnam has 54 different ethnic groups, each with their own distinct weaving traditions. Among the Black Thai in northwest Vietnam’s Son La province, for example, young girls are expected to learn how to raise silk worms and make natural dyes using indigo.

Question: What is the common feature of Vietnamese and Thailand silk weaving?

Xem đáp án

Đáp án:

Đặc điểm chung của nghề dệt lụa Việt Nam và Thái Lan là gì?

A. Họ có cùng loại lụa với phong cách và kiểu dáng đa dạng.

B. Việt Nam và Thái Lan là trung tâm sản xuất sâu tơ trong chiến tranh.

C. Các dân tộc đóng một vai trò quan trọng và họ sử dụng thuốc nhuộm tự nhiên.

D. Các cô gái trẻ được dự kiến sẽ học cách nuôi tơ lụa và làm thuốc nhuộm tự nhiên bằng cách sử dụng chàm.

Thông tin: Vietnam has 54 different ethnic groups, each with their own distinct weaving traditions.

Tạm dịch: Việt Nam có 54 nhóm sắc tộc khác nhau, mỗi nhóm có truyền thống dệt riêng biệt.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 50:

Read the passage below and choose one correct answer for each question.

Silk Weaving in the ASEAN Region

For the silk textile lover, the ASEAN region contains a treasure trove of the most beautiful hand-woven fabrics found anywhere in the world. These textiles are surprising in their diversity: from the ikats of Cambodia and Thailand, to the golden songket of Indonesia and Malaysia, to the Philippine pina silk and the Vietnamese silk shantung – each country offers its own century-old weaving traditions to visitors. Weaving at the household and village level is done on large wooden frame looms, often under stilt houses. Intricate Cambodian ikats are world-renowned. It can take up to several days or more to produce one meter of an intricate ikat pattern. Ikat patterns were traditionally passed from generation to generation by memory; prior to the war, more than 200 different patterns were known to be in existence, but it is unclear how many have survived. Artisans Angkor, located in both Siem Reap and Phnom Penh, trains young Cambodians from rural areas in the art of weaving and other Cambodian crafts. In Thailand, the cultivation of silkworms and weaving can be traced back thousands of years. Weaving patterns of  Thailand’s finest weaving, including mudmee, or ikat, are rich anddiverse thanks to the influence of the different ethnic groups, including Khmer and Lao peoples. Mudmee is woven throughout the northeast, with each local community having its own distinct styles and designs, incorporating everything from nagas to elephants and peacocks. While chemical dyes are widely available, some weavers continue to practice traditional dyeing methods passed down through the generations. Viet Nam has become a center for large-scale silk worm and thread production in Southeast Asia, including handloomed silk shantung and jacquards, supplying its neighbors where sericulture is limited or disappeared entirely during the war years. Vietnam has 54 different ethnic groups, each with their own distinct weaving traditions. Among the Black Thai in northwest Vietnam’s Son La province, for example, young girls are expected to learn how to raise silk worms and make natural dyes using indigo.

Question:The word “sericulture” in paragraph 4 is closest in meaning to________.

Xem đáp án

Đáp án:

Từ "sericulture" trong đoạn 4 gần nhất có nghĩa là ________.

A. bộ sưu tập văn hóa rộng của trang phục lụa dân tộc

B. một loạt các sự kiện văn hóa của các nhóm dân tộc và dệt lụa

C. một trung tâm của shantung lụa handloomed và jacquards

D. việc nuôi tằm để sản xuất tơ thô.

sericulture = the rearing of silkworms for the production of raw silk

Đáp án cần chọn là: D


Bắt đầu thi ngay


Có thể bạn quan tâm


Các bài thi hot trong chương