IMG-LOGO

Kiểm Tra - Unit 6

Kiểm Tra - Unit 6

  • 2083 lượt thi

  • 46 câu hỏi

  • 46 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Đáp án:

change  /tʃeɪndʒ/                               

preparation    /ˌprepəˈreɪʃn/   

climate /ˈklaɪmət/                                   

related      /rɪˈleɪtɪd/

Phần được gạch chân ở câu C được phát âm là /ə/, còn lại là /eɪ/

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Đáp án:

infectious  /ɪnˈfekʃəs/                                      

chemical    /ˈkemɪkl/  

electronic  /ɪˌlekˈtrɒnɪk/                                  

species      /ˈspiːʃiːz/

Phần được gạch chân ở câu D được phát âm là /i/, còn lại là /e/

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Đáp án:

capture    /ˈkæptʃə(r)/                                    

catastrophic  /ˌkætəˈstrɒfɪk/   

atmosphe /ˈætməsfɪə(r)/                                             

shortage /ˈʃɔːtɪdʒ/

Phần được gạch chân ở câu D được phát âm là /i/, còn lại là /æ/

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Đáp án:

drought    /draʊt/                                                    

brought  /brɔːt/

doubt /daʊt/                                                         

boundary  /ˈbaʊndri/

Phần được gạch chân ở câu B được phát âm là /ɔː/, còn lại là /aʊ/

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Đáp án:

impact    /ˈɪmpækt/                                                     

balance  /ˈbæləns/

global /ˈɡləʊbəl/                                                     

man-made  /ˌmæn ˈmeɪd/

Phần được gạch chân ở câu C được phát âm là /ə/, còn lại là /æ/

Đáp án cần chọn là: C


Câu 6:

Choose the word that has main stress placed differently from the others.

Xem đáp án

Đáp án:

catastrophic    /ˌkætəˈstrɒfɪk/                                        

fertilizer  /ˈfɜːtəlaɪzə(r)/

preservation /ˌprezəˈveɪʃn/                                        

electronic  /ɪˌlekˈtrɒnɪk/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết 1 , còn lại là âm tiết 3

Đáp án cần chọn là: B


Câu 7:

Choose the word that has main stress placed differently from the others.

Xem đáp án

Đáp án:

diversity   /daɪˈvɜːsəti/                                               

ecosystem  /ˈiːkəʊsɪstəm/

ecology /iˈkɒlədʒi/                                               

industrial  /ɪnˈdʌstriəl/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết 1 , còn lại là âm tiết 2

Đáp án cần chọn là: B


Câu 8:

Choose the word that has main stress placed differently from the others.

Xem đáp án

Đáp án:

consequence /ˈkɒnsɪkwəns/                                           

atmosphere   /ˈætməsfɪə(r)/

chemical  /ˈkemɪkl/                                                   

infectious  /ɪnˈfekʃəs/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại là âm tiết 1

Đáp án cần chọn là: D


Câu 9:

Choose the word that has main stress placed differently from the others.

Xem đáp án

Đáp án:

greenhouse /ˈɡriːnhaʊs/                                          

climate   /ˈklaɪmət/

upset  /ʌpˈset/                        

footprint  /ˈfʊtprɪnt/

Câu C  trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại là âm tiết 1

Đáp án cần chọn là: C


Câu 10:

Choose the word that has main stress placed differently from the others.

Xem đáp án

Đáp án:

catastrophe /kəˈtæstrəfi/

academic /ˌækəˈdemɪk/

education /ˌedʒuˈkeɪʃn/

elementary /ˌelɪˈmentri/

Câu A  trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại là âm tiết 3.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 11:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence. Sea level rise is usually regarded as Viet Nam’s main _______: a one-meter rise would submerge 40 percent of the country and make millions homeless.

Xem đáp án

Đáp án:

disaster (n): thảm họa                                  

hope (n): hy vọng                  

destruction (n): sự phá hủy                                

concern (n): mối lo ngại

=> Sea level rise is usually regarded as Viet Nam’s main concern: a one-meter rise would submerge 40 percent of the country and make millions homeless.

Tạm dịch: Mực nước biển dâng thường được coi là mối lo ngại chính của Việt Nam: tăng một mét sẽ làm ngập 40% đất nước và làm cho hàng triệu người mất nhà cửa.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 12:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence. All of the disasters resulted from_______ will continue to have a devastating effect on socio-economic development.

Xem đáp án

Đáp án:

floods (n.pl): lũ lụt                                                         

climate change (n): thay đổi khí hậu

ecological balance (n): cân bằng hệ sinh thái           

footprint (n): dấu chân

=> All of the disasters resulted from climate change will continue to have a devastating effect on socio-economic development.

Tạm dịch: Tất cả các thảm hoạ do biến đổi khí hậu sẽ tiếp tục có ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế xã hội.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 13:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence. The low _______ in the Mekong Delta leads to acute saline intrusion much deeper than the traditional 30 to 40km of mainland that is contaminated with saltwater.

Xem đáp án

Đáp án:

water currents (n.pl): dòng nước                      

sea level (n): mực nước biển           

water level (n): mực nước                            

salt water (n): nước mặn

=> The low water level in the Mekong Delta leads to acute saline intrusion much deeper than the traditional 30 to 40km of mainland that is contaminated with saltwater.

Tạm dịch: Mực nước thấp ở đồng bằng sông Cửu Long dẫn đến xâm nhập mặn ăn sâu hơn nhiều so với mức bình thường là 30-40km đất liền bị nhiễm mặn.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 14:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence. Methane is a far more active _______ than carbon dioxide, but also one which is much less abundant in the atmosphere.

Xem đáp án

Đáp án:

greenhouse gas (n): khí nhà kính                  

greenhouse effect (n): hiệu ứng nhà kính

climate change (n): biến đổi khí hậu           

emission (n): sự phát thải

=> Methane is a far more active greehouse gas than carbon dioxide, but also one which is much less abundant in the atmosphere.

Tạm dịch: Khí mê-tan là một loại khí nhà kính hoạt động nhiều hơn so với khí carbon dioxide, nhưng cũng là một loại khí ít phổ biến hơn trong khí quyển.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 15:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence. The next dry season will be extremely severe _______ further saltwater intrusion, water  and rain shortages, and heat waves.

Xem đáp án

Đáp án:

because + S + V = due to + N/ V – ing: bởi vì                     

although + S + V : mặc dù               

thanks to + N/ V – ing: nhờ có

Tạm dịch: Mùa khô tiếp theo sẽ cực kỳ nghiêm trọng do tiếp tục xâm nhập mặn, thiếu nước và mưa, và sóng nhiệt.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 16:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence. Viet Nam has been named among the 12 countries most _______ for climate change by the World Bank.

Xem đáp án

Đáp án:

Cụm từ: at risk (có nguy cơ)  

=> Viet Nam has been named among the 12 countries most at risk for climate change by the World Bank.                     

Tạm dịch: Việt Nam đã được liệt kê là một trong số 12 quốc gia có nguy cơ cao nhất về biến đổi khí hậu theo Ngân hàng Thế giới.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 17:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence. A layer of greenhouse gases - primarily water vapor, and carbon dioxide - acts as a _______  blanket for the Earth, absorbing heat and warming the surface.

Xem đáp án

Đáp án:

thermal (adj):thuộc về nhiệt                             

hot (adj): nóng                                  

heat (n): nhiệt 

=> A layer of greenhouse gases - primarily water vapor, and carbon dioxide - acts as a thermal blanket for the Earth, absorbing heat and warming the surface.

Tạm dịch: Một tầng khí nhà kính - chủ yếu là hơi nước, và carbon dioxide - hoạt động như một tấm chăn giữ nhiệt cho Trái đất, hấp thụ nhiệt và làm bề mặt nóng lên.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 18:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence. Most climate scientists agree the main cause of the current global warming trend is human expansion of the greenhouse _______.

Xem đáp án

Đáp án:

causes  (n): nguyên nhân                   

effect (n): ảnh hưởng           

gas (n): khí                                        

damage (n): thiệt hại

greenhouse effect: hiệu ứng nhà kính

=> Most climate scientists agree the main cause of the current global warming trend is human expansion of the greenhouse effect.

Tạm dịch: Hầu hết các nhà nghiên cứu khí hậu đều đồng ý rằng nguyên nhân chính của xu hướng nóng lên toàn cầu hiện nay là việc con người làm tăng hiệu ứng nhà kính.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 19:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence. Certain _______  in the atmosphere, such as carbon dioxide, methane and nitrous oxide, block heat from escaping.

Xem đáp án

Đáp án:

effects (n): ảnh hưởng                       

emissions (n):  sự phát thải          

gases (n): khí                                      

layers (n): tầng, địa tầng

=> Certain gases in the atmosphere, such as carbon dioxide, methane and nitrous oxide, block heat from escaping.

Tạm dịch: Một số khí nhất định trong khí quyển, chẳng hạn như carbon dioxide, mêtan và oxit nitơ, ngăn nhiệt thoát ra ngoài.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 20:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence. Carbon dioxide is released through _______  processes such as respiration and volcano eruptions and through__________activities such as deforestation, land use changes, and burning fossil fuels.

Xem đáp án

Đáp án:

human (adj): của con người = man-made: do con người gây ra

natural (adj):  tự nhiên

ordinary (adj): bình thường

=> Carbon dioxide is released through natural processes such as respiration and volcano eruptions and through human activities such as deforestation, land use changes, and burning fossil fuels.

Tạm dịch: Khí CO2 được thải ra từ các quá trình tự nhiên như hô hấp và phun trào núi lửa và thông qua các hoạt động của con người như tàn phá rừng, thay đổi cách sử dụng đất, và đốt nhiên liệu hóa thạch.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 21:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence. Humans_______ atmospheric carbon dioxide concentration by a third since the Industrial Revolution began.

Xem đáp án

Đáp án:

Dấu hiệu: since + mệnh đề thì QKĐ/ mốc tg trong quá khứ: kể từ...

=> dùng thì hiện tại hoàn thành

Chú ý: phân biệt với since (bởi vì)

=> Humans have increased atmospheric carbon dioxide concentration by a third since the Industrial Revolution began.

Tạm dịch: Con người đã tăng nồng độ khí CO2 trong khí quyển lên 1/3 kể từ khi Cách mạng công nghiệp bắt đầu.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 22:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence. _______ the desalination plant, the company could offer an effective solution to the problem of water scarcity.

Xem đáp án

Đáp án:

Hành động “see” nói về lý do cho hành động trong mệnh đề chính (the company could offer…) nên sử dụng phân từ hoàn thành.

Ở đây mệnh đề được dùng ở thể chủ động.

=> Having built the desalination plant, the company could offer an effective solution to the problem of water scarcity.

Tạm dịch: Nhờ xây dựng được nhà máy khử muối, công ty đã có thể cung cấp một giải pháp hiệu quả cho vấn đề khan hiếm nước.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 23:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence. The public praised the local farmers for _______      millions of trees on the surrounding hills.

Xem đáp án

Đáp án:

Cấu trúc: praise sb for having + V.p.p: ca ngợi ai vì đã làm điều gì đó

=> The public praised the local farmers for having planned millions of trees on the surrounding hills.

Tạm dịch: Công chúng ca ngợi những người nông dân địa phương vì đã trồng hàng triệu cây xanh trên những ngọn đồi xung quanh.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 24:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence. We admired the Japanese _______ the city of Fukushima after the disaster.

Xem đáp án

Đáp án:

Cấu trúc: admire sb for having + V.p.p: ngưỡng mộ ai vì đã làm điều gì đó

=> We admired the Japanese for having rebuilt the city of Fukushima after the disaster.

Tạm dịch: Chúng ta ngưỡng mộ người Nhật vì đã xây dựng lại được thành phố Fukushima sau thảm họa.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 25:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence. They don’t forget _______ a short vacation in Cuc Phuong National Park last year.

Xem đáp án

Đáp án:

Cấu trúc: forget + having + V.p.p: quên đã làm gì

=> They don’t forget having spent a short vacation in Cuc Phuong National Park last year.

Tạm dịch: Họ không quên việc đã trải qua một kỳ nghỉ ngắn ở Vườn quốc gia Cúc Phương năm ngoái.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 26:

Read the following passage and choose the best answer for each blank. Viet Nam is listed by the World Bank among the countries most (26) _______by rising waters brought about by higher global temperatures. Such a rise of one meter (27) _______ a third of the Mekong Delta underwater and lead to mass internal migration and devastation in a region (28) _______ produces nearly half of Viet Nam's rice. The vast, humid expanse of the delta is home to more than 17 million people, who (29)_______ for generations on its thousands of river arteries. But rising sea water caused by global warming is now increasing the salt content of the river water and (30) _______the livelihoods of millions of poor farmers and fishermen. Climate change is (31) _______the rivers of the Mekong Delta salty. In Ben Tre, salt water reached as far as 35 miles inland, causing significant (32) _______to crops and livestock, with rice production particularly affected. It is said that there are three grams of salt per litre of fresh water in the rivers now. Gradually, more and more people are affected: (33) _______nearest the sea are the most affected now, but soon the whole province will be (34) _______. The salinity of the water has (35) _______ a point where many locals have been forced to abandon their traditional rice cultivation.

Question 26:

Xem đáp án

Đáp án:

hurt (v, v2, v3): bị tổn thương                   

destroyed  (v-ed): bị phá hủy                 

threatened (v-ed): bị đe dọa                                   

changed (v-ed): bị thay đổi

=> Viet Nam is listed by the World Bank among the countries most threatened by rising waters brought about by higher global temperatures.

Tạm dịch: Việt Nam được liệt kê bởi Ngân hàng Thế Giới trong số các quốc gia bị đe dọa nhiều nhất bởi nước dâng do nóng lên toàn cầu.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 27:

Read the passage below and choose one correct answer for each question.

Global warming and cooling have occurred naturally throughout history. But in the last 200 years, humans’ uses of fossil fuels and clear cutting of forests have increased the amount of carbon dioxide and other gases in the atmosphere. These gases trap some of the radiation from the sun which then increases the Earth’s temperature. Given the current state of environmental pollution caused by human activities, scientists believe the average temperature of the earth may increase 1-2 degrees Celsius which put simply, means some places will get much hotter and some much colder. At the same time, this overall warming effect means more frequent and more intense weather systems, especially in terms of flooding and drought.    

Viet Nam is one of the most vulnerable environments due to its location on the planet. It is already subject to some of the earth’s most powerful weather systems and the increased frequency and intensity of storms will affect it often and directly, especially in coastal areas where most people live. Various estimates have been made as to the possible impacts. The most directly affected sector will be agriculture, which is very sensitive to flooding and the effects of extreme weather.

Viet Nam has the advantage of coming relatively late into the industrialization, urbanization, and modernization process. This means it can avoid many of the mistakes made by wealthier industrial countries. For example, wireless communication networks can be built from the start rather than installing lines that can easily be destroyed in extreme weather. Cities can be designed and located in less vulnerable locations. Climate-friendly building codes and standards can be created that are both more efficient and less prone to heat stress, wind damage, and flooding. Climate friendly transport systems, especially public transport, can be adopted.

The causes of global warming come from______.

Xem đáp án

Đáp án:

Thông tin: But in the last 200 years, humans’ uses of fossil fuels and clear-cutting of forests have increased the amount of carbon dioxide and other gases in the atmosphere.

"carbon dioxide and other gases in the atmosphere" là nguyên nhân của "global warming" (These gases trap some of the radiation from the sun which then increases the Earth’s temperature)

=> The causes of global warming come from _________.

B. human activities that result in pollution

Tạm dịch: Nhưng trong 200 năm qua, việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch của con người và chặt phá rừng đã làm tăng lượng khí carbon dioxide và các khí khác trong khí quyển.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 28:

Read the passage below and choose one correct answer for each question.

Global warming and cooling have occurred naturally throughout history. But in the last 200 years, humans’ uses of fossil fuels and clear cutting of forests have increased the amount of carbon dioxide and other gases in the atmosphere. These gases trap some of the radiation from the sun which then increases the Earth’s temperature. Given the current state of environmental pollution caused by human activities, scientists believe the average temperature of the earth may increase 1-2 degrees Celsius which put simply, means some places will get much hotter and some much colder. At the same time, this overall warming effect means more frequent and more intense weather systems, especially in terms of flooding and drought.    

Viet Nam is one of the most vulnerable environments due to its location on the planet. It is already subject to some of the earth’s most powerful weather systems and the increased frequency and intensity of storms will affect it often and directly, especially in coastal areas where most people live. Various estimates have been made as to the possible impacts. The most directly affected sector will be agriculture, which is very sensitive to flooding and the effects of extreme weather.

Viet Nam has the advantage of coming relatively late into the industrialization, urbanization, and modernization process. This means it can avoid many of the mistakes made by wealthier industrial countries. For example, wireless communication networks can be built from the start rather than installing lines that can easily be destroyed in extreme weather. Cities can be designed and located in less vulnerable locations. Climate-friendly building codes and standards can be created that are both more efficient and less prone to heat stress, wind damage, and flooding. Climate friendly transport systems, especially public transport, can be adopted.

Such a rise of one meter (2) _______ a third of the Mekong Delta underwater …

Xem đáp án

Đáp án:

Câu diễn tả một giả thiết không có thật ở hiện tại, can=> could 

=> Such a rise of one meter could leave a third of the Mekong Delta underwater …

Tạm dịch: Mực nước tăng lên đến một mét có thể để lại một phần ba của đồng bằng sông Cửu Long dưới nước

Đáp án cần chọn là: B


Câu 29:

Read the passage below and choose one correct answer for each question.

Global warming and cooling have occurred naturally throughout history. But in the last 200 years, humans’ uses of fossil fuels and clear cutting of forests have increased the amount of carbon dioxide and other gases in the atmosphere. These gases trap some of the radiation from the sun which then increases the Earth’s temperature. Given the current state of environmental pollution caused by human activities, scientists believe the average temperature of the earth may increase 1-2 degrees Celsius which put simply, means some places will get much hotter and some much colder. At the same time, this overall warming effect means more frequent and more intense weather systems, especially in terms of flooding and drought.    

Viet Nam is one of the most vulnerable environments due to its location on the planet. It is already subject to some of the earth’s most powerful weather systems and the increased frequency and intensity of storms will affect it often and directly, especially in coastal areas where most people live. Various estimates have been made as to the possible impacts. The most directly affected sector will be agriculture, which is very sensitive to flooding and the effects of extreme weather.

Viet Nam has the advantage of coming relatively late into the industrialization, urbanization, and modernization process. This means it can avoid many of the mistakes made by wealthier industrial countries. For example, wireless communication networks can be built from the start rather than installing lines that can easily be destroyed in extreme weather. Cities can be designed and located in less vulnerable locations. Climate-friendly building codes and standards can be created that are both more efficient and less prone to heat stress, wind damage, and flooding. Climate friendly transport systems, especially public transport, can be adopted.

...in a region (3) _______ produces nearly half of Viet Nam's rice.

Xem đáp án

Đáp án:

Sử dụng đại từ quan hệ “that” thay thế cho danh từ chỉ vật “region” (vùng)

=> ...in a region that  produces nearly half of Viet Nam's rice.

Tạm dịch: ...một khu vực sản xuất gần một nửa số gạo của Việt Nam.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 30:

Read the passage below and choose one correct answer for each question.

Global warming and cooling have occurred naturally throughout history. But in the last 200 years, humans’ uses of fossil fuels and clear cutting of forests have increased the amount of carbon dioxide and other gases in the atmosphere. These gases trap some of the radiation from the sun which then increases the Earth’s temperature. Given the current state of environmental pollution caused by human activities, scientists believe the average temperature of the earth may increase 1-2 degrees Celsius which put simply, means some places will get much hotter and some much colder. At the same time, this overall warming effect means more frequent and more intense weather systems, especially in terms of flooding and drought.    

Viet Nam is one of the most vulnerable environments due to its location on the planet. It is already subject to some of the earth’s most powerful weather systems and the increased frequency and intensity of storms will affect it often and directly, especially in coastal areas where most people live. Various estimates have been made as to the possible impacts. The most directly affected sector will be agriculture, which is very sensitive to flooding and the effects of extreme weather.

Viet Nam has the advantage of coming relatively late into the industrialization, urbanization, and modernization process. This means it can avoid many of the mistakes made by wealthier industrial countries. For example, wireless communication networks can be built from the start rather than installing lines that can easily be destroyed in extreme weather. Cities can be designed and located in less vulnerable locations. Climate-friendly building codes and standards can be created that are both more efficient and less prone to heat stress, wind damage, and flooding. Climate friendly transport systems, especially public transport, can be adopted.

The vast, humid expanse of the delta is home to more than 17 million people, who (4)_______ for generations on its thousands of river arteries.

Xem đáp án

Đáp án:

Câu diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ kéo dài đến hiện tại => dùng thì hiện tại hoàn thành

17 million people là danh từ đếm được số nhiều 

=> The vast, humid expanse of the delta is home to more than 17 million people, who have relied for generations on its thousands of river arteries.

Tạm dịch: Các vùng đồng bằng trải rộng với độ ẩm cao là nơi sinh sống của hơn 17 triệu dân, những người mà hàng thế hệ qua vẫn sinh sống trên hàng ngàn động mạch sông. 

Đáp án cần chọn là: D


Câu 31:

Read the passage below and choose one correct answer for each question.

Global warming and cooling have occurred naturally throughout history. But in the last 200 years, humans’ uses of fossil fuels and clear cutting of forests have increased the amount of carbon dioxide and other gases in the atmosphere. These gases trap some of the radiation from the sun which then increases the Earth’s temperature. Given the current state of environmental pollution caused by human activities, scientists believe the average temperature of the earth may increase 1-2 degrees Celsius which put simply, means some places will get much hotter and some much colder. At the same time, this overall warming effect means more frequent and more intense weather systems, especially in terms of flooding and drought.    

Viet Nam is one of the most vulnerable environments due to its location on the planet. It is already subject to some of the earth’s most powerful weather systems and the increased frequency and intensity of storms will affect it often and directly, especially in coastal areas where most people live. Various estimates have been made as to the possible impacts. The most directly affected sector will be agriculture, which is very sensitive to flooding and the effects of extreme weather.

Viet Nam has the advantage of coming relatively late into the industrialization, urbanization, and modernization process. This means it can avoid many of the mistakes made by wealthier industrial countries. For example, wireless communication networks can be built from the start rather than installing lines that can easily be destroyed in extreme weather. Cities can be designed and located in less vulnerable locations. Climate-friendly building codes and standards can be created that are both more efficient and less prone to heat stress, wind damage, and flooding. Climate friendly transport systems, especially public transport, can be adopted.

But rising sea water caused by global warming is now increasing the salt content of the river water and (5) _______the livelihoods of millions of poor farmers and fishermen.

Xem đáp án

Đáp án:

Động từ “increase” chia ở thì hiện tại tiếp diễn nên động từ “threaten” cũng chia ở thì hiện tại tiếp diễn

But rising sea water caused by global warming is now increasing the salt content of the river water and (30) _______the livelihoods of millions of poor farmers and fishermen.

Tạm dịch: Nhưng nước biển tăng do sự nóng lên toàn cầu hiện đang làm tăng hàm lượng muối của nước sông và đang đe dọa sinh kế nhai của hàng triệu nông dân và ngư dân nghèo.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 32:

Read the passage below and choose one correct answer for each question.

Global warming and cooling have occurred naturally throughout history. But in the last 200 years, humans’ uses of fossil fuels and clear cutting of forests have increased the amount of carbon dioxide and other gases in the atmosphere. These gases trap some of the radiation from the sun which then increases the Earth’s temperature. Given the current state of environmental pollution caused by human activities, scientists believe the average temperature of the earth may increase 1-2 degrees Celsius which put simply, means some places will get much hotter and some much colder. At the same time, this overall warming effect means more frequent and more intense weather systems, especially in terms of flooding and drought.    

Viet Nam is one of the most vulnerable environments due to its location on the planet. It is already subject to some of the earth’s most powerful weather systems and the increased frequency and intensity of storms will affect it often and directly, especially in coastal areas where most people live. Various estimates have been made as to the possible impacts. The most directly affected sector will be agriculture, which is very sensitive to flooding and the effects of extreme weather.

Viet Nam has the advantage of coming relatively late into the industrialization, urbanization, and modernization process. This means it can avoid many of the mistakes made by wealthier industrial countries. For example, wireless communication networks can be built from the start rather than installing lines that can easily be destroyed in extreme weather. Cities can be designed and located in less vulnerable locations. Climate-friendly building codes and standards can be created that are both more efficient and less prone to heat stress, wind damage, and flooding. Climate friendly transport systems, especially public transport, can be adopted.

Climate change is (6) _______the rivers of the Mekong Delta salty.

Xem đáp án

Đáp án:

turn (v): chuyển                                          

make (v): làm, tạo ra         

cause (v): gây ra                                         

damage (v): thiệt hại 

make sth adj: khiến cho cái gì đó như thế nào

=> Climate change is making the rivers of the Mekong Delta salty.

Tạm dịch: Biến đổi khí hậu đang làm cho các con sông của đồng bằng sông Cửu Long mặn.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 33:

Read the passage below and choose one correct answer for each question.

Global warming and cooling have occurred naturally throughout history. But in the last 200 years, humans’ uses of fossil fuels and clear cutting of forests have increased the amount of carbon dioxide and other gases in the atmosphere. These gases trap some of the radiation from the sun which then increases the Earth’s temperature. Given the current state of environmental pollution caused by human activities, scientists believe the average temperature of the earth may increase 1-2 degrees Celsius which put simply, means some places will get much hotter and some much colder. At the same time, this overall warming effect means more frequent and more intense weather systems, especially in terms of flooding and drought.    

Viet Nam is one of the most vulnerable environments due to its location on the planet. It is already subject to some of the earth’s most powerful weather systems and the increased frequency and intensity of storms will affect it often and directly, especially in coastal areas where most people live. Various estimates have been made as to the possible impacts. The most directly affected sector will be agriculture, which is very sensitive to flooding and the effects of extreme weather.

Viet Nam has the advantage of coming relatively late into the industrialization, urbanization, and modernization process. This means it can avoid many of the mistakes made by wealthier industrial countries. For example, wireless communication networks can be built from the start rather than installing lines that can easily be destroyed in extreme weather. Cities can be designed and located in less vulnerable locations. Climate-friendly building codes and standards can be created that are both more efficient and less prone to heat stress, wind damage, and flooding. Climate friendly transport systems, especially public transport, can be adopted.

In Ben Tre, salt water reached as far as 35 miles inland, causing significant (7) _______to crops and livestock, with rice production particularly affected.

Xem đáp án

Đáp án:

damage (n): thiệt hại                                      

destruction (n): sự phá hủy                

disaster  (n): thảm hoạ                                   

loss (n): sự mất mát

=> In Ben Tre, salt water reached as far as 35 miles inland, causing significant damage to crops and livestock, with rice production particularly affected.

Tạm dịch: Ở Bến Tre, nước mặn đã từng đạt tới 35 dặm đất liền, gây thiệt hại nghiêm trọng cho cây trồng và vật nuôi, với sản xuất lúa bị ảnh hưởng nặng nề.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 34:

Read the passage below and choose one correct answer for each question.

Global warming and cooling have occurred naturally throughout history. But in the last 200 years, humans’ uses of fossil fuels and clear cutting of forests have increased the amount of carbon dioxide and other gases in the atmosphere. These gases trap some of the radiation from the sun which then increases the Earth’s temperature. Given the current state of environmental pollution caused by human activities, scientists believe the average temperature of the earth may increase 1-2 degrees Celsius which put simply, means some places will get much hotter and some much colder. At the same time, this overall warming effect means more frequent and more intense weather systems, especially in terms of flooding and drought.    

Viet Nam is one of the most vulnerable environments due to its location on the planet. It is already subject to some of the earth’s most powerful weather systems and the increased frequency and intensity of storms will affect it often and directly, especially in coastal areas where most people live. Various estimates have been made as to the possible impacts. The most directly affected sector will be agriculture, which is very sensitive to flooding and the effects of extreme weather.

 

Viet Nam has the advantage of coming relatively late into the industrialization, urbanization, and modernization process. This means it can avoid many of the mistakes made by wealthier industrial countries. For example, wireless communication networks can be built from the start rather than installing lines that can easily be destroyed in extreme weather. Cities can be designed and located in less vulnerable locations. Climate-friendly building codes and standards can be created that are both more efficient and less prone to heat stress, wind damage, and flooding. Climate friendly transport systems, especially public transport, can be adopted.

Gradually, more and more people are affected: (8) _______nearest the sea are the most affected now, …

Xem đáp án

Đáp án:

those nearest the sea = people nearest the sea: Những người gần biển nhất 

=> Gradually, more and more people are affected: those nearest the sea are the most affected now, …

Tạm dịch: Dần dần, ngày càng có nhiều người bị ảnh hưởng: những người gần biển nhất bị ảnh hưởng nhiều nhất hiện nay,…

Đáp án cần chọn là: C


Câu 35:

Read the passage below and choose one correct answer for each question.

Global warming and cooling have occurred naturally throughout history. But in the last 200 years, humans’ uses of fossil fuels and clear cutting of forests have increased the amount of carbon dioxide and other gases in the atmosphere. These gases trap some of the radiation from the sun which then increases the Earth’s temperature. Given the current state of environmental pollution caused by human activities, scientists believe the average temperature of the earth may increase 1-2 degrees Celsius which put simply, means some places will get much hotter and some much colder. At the same time, this overall warming effect means more frequent and more intense weather systems, especially in terms of flooding and drought.    

Viet Nam is one of the most vulnerable environments due to its location on the planet. It is already subject to some of the earth’s most powerful weather systems and the increased frequency and intensity of storms will affect it often and directly, especially in coastal areas where most people live. Various estimates have been made as to the possible impacts. The most directly affected sector will be agriculture, which is very sensitive to flooding and the effects of extreme weather.

Viet Nam has the advantage of coming relatively late into the industrialization, urbanization, and modernization process. This means it can avoid many of the mistakes made by wealthier industrial countries. For example, wireless communication networks can be built from the start rather than installing lines that can easily be destroyed in extreme weather. Cities can be designed and located in less vulnerable locations. Climate-friendly building codes and standards can be created that are both more efficient and less prone to heat stress, wind damage, and flooding. Climate friendly transport systems, especially public transport, can be adopted.

...but soon the whole province will be (9) _______.

Xem đáp án

Đáp án:

attack (v): tấn công

hit (v): đổ bộ, chạm tới             

touch  (v): chạm vào                                  

sweep (v): quét đi 

...but soon the whole province will be hit.

Tạm dịch: ...nhưng chẳng mấy chốc toàn tỉnh sẽ bị ảnh hưởng.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 36:

Read the passage below and choose one correct answer for each question.

Global warming and cooling have occurred naturally throughout history. But in the last 200 years, humans’ uses of fossil fuels and clear cutting of forests have increased the amount of carbon dioxide and other gases in the atmosphere. These gases trap some of the radiation from the sun which then increases the Earth’s temperature. Given the current state of environmental pollution caused by human activities, scientists believe the average temperature of the earth may increase 1-2 degrees Celsius which put simply, means some places will get much hotter and some much colder. At the same time, this overall warming effect means more frequent and more intense weather systems, especially in terms of flooding and drought.    

Viet Nam is one of the most vulnerable environments due to its location on the planet. It is already subject to some of the earth’s most powerful weather systems and the increased frequency and intensity of storms will affect it often and directly, especially in coastal areas where most people live. Various estimates have been made as to the possible impacts. The most directly affected sector will be agriculture, which is very sensitive to flooding and the effects of extreme weather.

Viet Nam has the advantage of coming relatively late into the industrialization, urbanization, and modernization process. This means it can avoid many of the mistakes made by wealthier industrial countries. For example, wireless communication networks can be built from the start rather than installing lines that can easily be destroyed in extreme weather. Cities can be designed and located in less vulnerable locations. Climate-friendly building codes and standards can be created that are both more efficient and less prone to heat stress, wind damage, and flooding. Climate friendly transport systems, especially public transport, can be adopted.

The salinity of the water has (10) _______ a point where many locals have been forced to abandon their traditional rice cultivation.

Xem đáp án

Đáp án:

reach the point (where): đạt đến ngưỡng mà khiến điều gì đó diễn ra

=> The salinity of the water has reached a point where many locals have been forced to abandon their traditional rice cultivation.

Tạm dịch: Độ mặn của nước đạt đến ngưỡng mà nhiều người dân địa phương buộc phải bỏ nghề trồng lúa truyền thống của họ.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 37:

Choose the answer that is nearest in meaning to the printed before it. Why not participate in the English Speaking Contest

Xem đáp án

Đáp án:

Dấu hiệu: Khi trong câu trực tiếp là các câu hỏi như "what about/ how about...?" (thế còn....?), "Why don't we (you)/ why not....? (Tại sao không...?)

Câu tường thuật dùng động từ "suggest" để diễn tả sự đề nghị, gợi ý

=> He suggested taking part in the English Speaking Contest

Tạm dịch: Anh ấy đề nghị tham gia vào cuộc thi hùng biện tiếng Anh.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 38:

Choose the answer that is nearest in meaning to the printed before it. Please watch your steps as you get off.

Xem đáp án

Đáp án:

be careful not to stumble: cẩn thận để không bị trượt chân

=> Watch one's step = be careful not to stumble

Be careful not to stumble while getting off

Tạm dịch: Cẩn thận đừng để bị trượt chân khi bạn xuống xe.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 39:

Choose the answer that is nearest in meaning to the printed before it. 'Let me pay for the coffee. I really want.'

Xem đáp án

Đáp án:

'Hãy để tôi trả tiền cà phê. Tôi thực sự muốn.'

=> dùng cấu trúc "insist on Ving": khăng khăng làm gì

=> Jenny insisted on paying for the coffee.

Tạm dịch: Jenny khăng khăng đòi trả tiền cà phê.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 40:

Choose the answer that is nearest in meaning to the printed before it. 'Would you mind if I brought a friend to the party?' said Peter.

Xem đáp án

Đáp án:

'Bạn có phiền không nếu tôi dẫn theo một người bạn đến dự tiệc?' Peter nói.

=> hỏi xin sự cho phép, dùng cấu trúc "ask for permission to do something"

=> Peter asked for permission to bring his friend to the party.

Tạm dịch: Peter hỏi xin sự cho phép về việc dẫn theo một người bạn đến bữa tiệc.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 41:

Choose the answer that is nearest in meaning to the printed before it. 'Don't be so disappointed Jane. You can take the driving test again,' said Helen.

Xem đáp án

Đáp án:

Đừng thất vọng quá Jane. Cậu có thể thi lái xe lại lần nữa, ”Helen nói.

=> Câu mang nghĩa khuyến khích, khích lệ, dùng "encourage"

Cấu trúc: encourage sb to do something

=> Helen encouraged Jane to take the driving test again.

Tạm dịch: Helen khuyến khích Jane thi lái xe lại.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 42:

Identify the one underlined word or phrase. A, B, C or D - that must be changed for the sentence to be correct.

Richard said (A) the play was very entertaining (B)  and he recommended  (C) to see (D) it

Xem đáp án

Đáp án:

recommend +V-ing: đề nghị làm gì

[Phân biệt với: recommend + O + to V: đề nghị ai làm gì]

to see => seeing

=> Richard said the play was very entertaining and he recommended seeing it.

Tạm dịch: Richard nói vở kịch rất thú vị và đề nghị xem nó.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 43:

Identify the one underlined word or phrase. A, B, C or D - that must be changed for the sentence to be correct.

Some of (A) my friends have (B) considered not going to (C) college because (D) the cost.

Xem đáp án

Đáp án:

"the cost" là danh từ nên cần dùng "because of "

=> Some of my friends have considered not going to college because of the cost.

Tạm dịch: Một số bạn bè của tôi không cân nhắc việc đi học đại học vì vấn đề về chi phí.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 44:

Identify the one underlined word or phrase. A, B, C or D - that must be changed for the sentence to be correct.

It is difficult to imagine (A)  him accepting (B) the decision without (C) any objection (D).

Xem đáp án

Đáp án:

imagine something +V-ing/having V.p.p

dùng danh động từ hoàn thành having V.p.p khi nhấn mạnh một hành động đã xảy ra trong quá khứ

him accepting => him having accepting

=> It's difficult to imagine him having accepted the decision without any objection.

Tạm dịch: Thật khó có thể tượng tượng được anh ta đã chấp chận quyết định đó mà không hề phản đối.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 45:

Identify the one underlined word or phrase. A, B, C or D - that must be changed for the sentence to be correct.

The highway patrol advises to take  (A) the old route through (B) the city because the interstate highway is under (C) major repairs (D).

Xem đáp án

Đáp án:

advise + V-ing: khuyên làm gì

[phân biệt với: advise + O + to V: khuyên ai làm gì]

to take => taking

=> The highway patrol advises taking the old route through the city because the interstate highway is under major repairs.

Tạm dịch: Đội tuần tra đường cao tốc khuyên đi tuyến đường cũ qua thành phố vì đường cao tốc liên tiểu bang đang trong giai đoạn sửa chữa quan trọng.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 46:

Identify an error in each sentence.

Joyce thanked us inviting (A) them to dinner (B) and said (C) that they wanted to have us over (D) for dinner next week.

Xem đáp án

Đáp  án:

Cấu trúc: thank sb for doing sth: cảm ơn ai đó vì điều gì

thanked us inviting => thanked us for inviting

=> Joyce thanked us for inviting them to dinner and said that they wanted to have us over for dinner next week.

Tạm dịch: Joyce đã cảm ơn chúng tôi vì mời họ ăn tối và nói rằng họ muốn mời chúng tôi ăn tối vào tuần tới.

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi ngay


Có thể bạn quan tâm


Các bài thi hot trong chương