IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 11 Tiếng Anh (mới) Kiểm Tra – Unit 8: Our World Heritage Sites

Kiểm Tra – Unit 8: Our World Heritage Sites

Kiểm Tra – Unit 8: Our World Heritage Sites

  • 2103 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Đáp án:

intact /ɪnˈtækt/         

citadel /ˈsɪt.ə.del/

dynasty /ˈdɪn.ə.sti/         

royal /ˈrɔɪ.əl/

Phần gạch chân trong từ “intact” được phát âm thành /æ/, còn lại được phát âm thành /ə/  

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest

Xem đáp án

Đáp án:

heritage /ˈher.ɪ.tɪdʒ/     

teenage /ˈtiːnˌeɪdʒ/

passage /ˈpæs.ɪdʒ/   

package /ˈpæk.ɪdʒ/

Phần gạch chân trong từ “teenage” được phát âm thành /eɪ/, còn lại được phát âm thành /ɪ/           

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest

Xem đáp án

Đáp án:

distinctive /dɪˈstɪŋk.tɪv/ 

irresponsible /ˌɪr.ɪˈspɒn.sə.bəl/

diversity /daɪˈvɜː.sə.ti/     

islet /ˈaɪ.lət/

Phần gạch chân trong từ “islet” không được phát âm, còn lại được phát âm thành /s/         

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Đáp án:

relic /ˈrel.ɪk/ 

ruin /ˈruː.ɪn/

limestone /ˈlaɪm.stəʊn/     

scenic /ˈsiː.nɪk/

Phần gạch chân trong từ “limestone” được phát âm thành /aɪ/, còn lại được phát âm thành /ɪ/

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Đáp án:

grotto /ˈɡrɒt.əʊ/   

worship /ˈwɜː.ʃɪp/

poetic /pəʊˈet.ɪk/     

dome /dəʊm/

Phần gạch chân trong từ “worship” được phát âm thành /ɜː/, còn lại được phát âm thành /əʊ/

Đáp án cần chọn là: C


Câu 6:

Choose the word which has a different stress pattern from the others.

Xem đáp án

Đáp án:

abundant /əˈbʌn.dənt/       

demolish /dɪˈmɒl.ɪʃ/

masterpiece /ˈmɑː.stə.piːs/     

mosaic /məʊˈzeɪ.ɪk/

Đáp án cần chọn là: B


Câu 7:

Choose the word which has a different stress pattern from the others.

Xem đáp án

Đáp án:

mandatory /ˈmæn.də.tər.i/     

harmonious /hɑːˈməʊ.ni.əs/

magnificent /mæɡˈnɪf.ɪ.sənt/   

imperial /ɪmˈpɪə.ri.əl/

=> 3 từ “magnificent”, “harmonious” và “imperial” đều có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai

=> Chọn A: mandatory (ngoại lệ: trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất)

Đáp án cần chọn là: A


Câu 8:

Choose the word which has a different stress pattern from the others.

Xem đáp án

Đáp án:

picturesque /ˌpɪk.tʃərˈesk/ 

emperor /ˈem.pər.ər/

heritage /ˈher.ɪ.tɪdʒ/ 

dynasty /ˈdɪn.ə.sti/

=> 3 từ “heritage”, “emperor” và “dynasty” đều có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất

=> Chọn A: picturesque (trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba)

Đáp án cần chọn là: A


Câu 9:

Choose the word which has a different stress pattern from the others.

Xem đáp án

Đáp án:

geological /ˌdʒi.əˈlɒdʒ.ɪ.kəl/   

irresponsible /ˌɪr.ɪˈspɒn.sə.bəl/

archaeologist /ˌɑː.kiˈɒl.ə.dʒɪst/   

itinerary /aɪˈtɪn.ər.ər.i/

=> 3 từ “geological”, “archaeologist” và “irresponsible” đều có trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba

=> Chọn D: itinerary (ngoại lệ: trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai)

Đáp án cần chọn là: D


Câu 10:

Choose the word which has a different stress pattern from the others.

Xem đáp án

Đáp án:

complex /ˈkɒm.pleks/ 

cuisine /kwɪˈziːn/

mosaic /məʊˈzeɪ.ɪk/ 

comprise /kəmˈpraɪz/

=> 3 từ “mosaic”, “cuisine” và “comprise” đều có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai

> Chọn A: complex (trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất)

Đáp án cần chọn là: A


Câu 11:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Question: Cat Ba is also rich of cultural fesstivals and traditions that are highly potential for_____and development.

Xem đáp án

Đáp án:

research (n): sự nghiên cứu     

conservation (n): sự bảo tồn , giữ gìn

growth (n): sự tăng trưởng     

promotion (n): sự đẩy mạnh, xúc tiến, quảng bá

=> Cat Ba is also rich of cultural festivals and traditions that are highly potential for conservation and development.

Tạm dịch: Cát Bà cũng rất đa dạng về các lễ hội và truyền thống văn hóa có tiềm năng lớn cho việc bảo tồn và phát triển.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 12:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Question: The Thang Long Imperial Citadel was built in the 11th century by the Ly 

_____the independence of the Dai Viet.

Xem đáp án

Đáp án:

mark (v): đánh dấu           

offer (v): đề nghị, cung cấp                

commemorate (v): kỷ niệm, tưởng niệm   

bring (v): mang lại

=> The Thang Long Imperial Citadel was built in the 11th century by the Ly Dynasty, marking the independence of the Dai Viet.

Tạm dịch: Hoàng thành Thăng Long được triều đại nhà Lý xây dựng vào thế kỷ thứ 11, đánh dấu nền độc lập của quốc gia Đại Việt.

Mở rộng:

- Động từ chia dạng V-ing vì trong câu này sử dụng dạng rút gọn của mệnh đề quan hệ; mệnh đề quan hệ sử dụng đại từ “which” bổ sung ý nghĩa cho cả mệnh đề đứng trước dấu phẩy;

- Câu đầy đủ là: The Thang Long Imperial Citadel was built in the 11th century by the Ly Dynasty, which marked the independence of the Dai Viet.

=> mệnh đề quan hệ dạng chủ động => rút gọn còn “marking”

Đáp án cần chọn là: A


Câu 13:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Question: Although some of the structures are now _____, most of the significant existing monuments have been partially restored.

Xem đáp án

Đáp án:

in danger: đang gặp nguy hiểm                                              

in ruins: trong tình trạng hư hại, trong tình trạng đổ nát nghiêm trọng, trong tình trạng bị phá hủy

at risk: có nguy cơ rủi ro

at war: trong tình trạng chiến tranh

=> Although some of the structures are now in ruins, most of the significant existing monuments have been partially restored.

Tạm dịch: Mặc dù một số công trình hiện đang trong tình trạng đổ nát nghiêm trọng, hầu hết các di tích quan trọng hiện có đã được khôi phục một phần.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 14:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Question: Most houses in Hoi An are of _______ architecture dating from the 17th to the 19th century.

Xem đáp án

Đáp án:

medieval (adj): thuộc về thời trung cổ  

ancient (adj): cổ xưa  

traditional (adj): mang tính truyền thống         

customary (adj): theo phong tục thông thường

=> Cần điền một tính từ bổ nghĩa cho danh từ “architecture”

=> Xét về nghĩa thì chỉ có đáp án B là phù hợp

=> Most houses in Hoi An are of traditional architecture dating from the 17th to the 19th century.

Tạm dịch: Hầu hết các ngôi nhà ở Hội An đều có kiến trúc truyền thống có niên đại từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 19.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 15:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Question: The limestone in Phong Nha is not continuous, which has led to a particularly ______ shape.

Xem đáp án

Đáp án:

distinctive (adj): để phân biệt, đặc biệt

genuine (adj):  thật, xác thực

similar  (adj): tương tự     

diverse (adj): đa dạng

=> Cần điền một tính từ đứng sau trạng từ “particularly” để bổ nghĩa cho danh từ “shape”

=> The limestone in Phong Nha is not continuous, which has led to a particularly distinctive shape.

Tạm dịch: Núi đá vôi ở Phong Nha không theo cấu trúc liên tục, dẫn đến một hình dạng rất đặc biệt.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 16:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Question: The vegetation layers in Cat Ba Archipelago form spectacular and scenic landscapes and make the site become ______ of all Vietnam's typical ecosystems

Xem đáp án

Đáp án:

home (n): nhà, tổ ấm, nơi trú ngụ     

scenery (n): cảnh vật  

house (n): ngôi nhà      

basis (n): nền tảng, cơ bản     

=> The vegetation layers in Cat Ba Archipelago form spectacular and scenic landscapes and make the site become home of all Vietnam's typical ecosystems.

Tạm dịch: Các lớp thực vật ở quần đảo Cát Bà giúp hình thành những cảnh quan ngoạn mục và tuyệt đẹp, đồng thời biến nơi đây trở thành nơi cư trú của tất cả các hệ sinh thái điển hình ở Việt Nam.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 17:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Question: Hoi An Ancient Town is preserved in a remarkably ______ state

Xem đáp án

Đáp án:

damaged (adj): bị hư hại, thiệt hại                                         

unspoiled (adj): không bị hư hỏng, không thối, không thiu (thức ăn)           

intact (adj): còn nguyên vẹn, không bị hư tổn, không bị thay đổi

unharmed (adj): không bị tổn hại

=> Hoi An Ancient Town is preserved in a remarkably intact state.

Tạm dịch: Phố cổ Hội An được bảo tồn trong một trạng thái còn nguyên vẹn đáng kể.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 18:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Question: The ______ items in Con Moong Cave are now kept in Thanh Hoa Museum for preservation and displaying work

Xem đáp án

Đáp án:

excavate (v): đào, khai quật               

excavation (n): sự khai quật                           

excavator (n): người đào, người khai quật, máy đào, máy xúc

=> Cần điền một tính từ để bổ nghĩa cho danh từ “items”

=> Một số động từ thêm “-ing” hoặc “-ed” có thể được sử dụng như một tính từ

=> Trong câu này, cần chọn động từ thêm “-ed” để hình thành tính từ mang nghĩa bị động:

=> The exvacated items in Con Moong Cave are now kept in Thanh Hoa Museum for preservation and displaying work.

Tạm dịch: Các vật đã được khai quật ở hang Con Moong hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Thanh Hóa để bảo tồn và trưng bày tác phẩm.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 19:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Question: We came to the temple dedicated to King Dinh Tien Hoang, ______ Hoa Lu to build the citadel.

Xem đáp án

Đáp án:

- Động từ chính trong câu là “came” => cần mệnh đề quan hệ để giải thích cho cụm từ “King Dinh Tien Hoang”.

Câu đầy đủ là: We came to the temple dedicated to King Dinh Tien Hoang, who chose Hoa Lu to build the citadel

=> mệnh đề quan hệ dạng chủ động => rút gọn còn “choosing”

=> We came to the temple dedicated to King Dinh Tien Hoang, choosing Hoa Lu to build the citadel

Tạm dịch: Chúng tôi đã đến đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng, người đã chọn Hoa Lư để xây dựng kinh thành.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 20:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Question: The Citadel of the Ho Dynasty is the only stone citadel in Southeast Asia _______ of large limestone blocks

Xem đáp án

Đáp án:

- Động từ chính trong câu là “is” => cần mệnh đề quan hệ để giải thích cho tân ngữ “the only stone citadel”.

Câu đầy đủ là: The Citadel of the Ho Dynasty is the only stone citadel in Southeast Asia which was constructed of large limestone blocks.

=> mệnh đề quan hệ dạng bị động + danh từ đằng trước có từ “the only” bổ nghĩa

=> rút gọn thành “to be constructed”

Tạm dịch: Thành nhà Hồ là thành đá duy nhất ở Đông Nam Á được xây dựng bằng những khối đá vôi lớn.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 21:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Question: Son Doong Cave, _______ in 2009, is believed to contain the world’s largest cave passage

Xem đáp án

Đáp án:

=> mệnh đề quan hệ dạng bị động => rút gọn còn “Ved-V3”

Giải thích:

- Động từ chính trong câu là “is believed” => cần mệnh đề quan hệ để giải thích cho chủ từ “Son Doong Cave”.

- Câu đầy đủ là: Son Doong Cave, which was first explored in 2009, is believed to contain the world’s largest cave passage.

=> mệnh đề quan hệ dạng bị động => rút gọn còn “first explored”

Tạm dịch: Hang Sơn Đoòng, được khám phá lần đầu tiên vào năm 2009, được cho là có chứa hành lang hang động lớn nhất thế giới.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 22:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Question: The monuments of My Son are the most important constructions of the Champa Kingdom ______ on the coast of Central Viet Nam from the 4th to the 13th centuries

Xem đáp án

Đáp án:

Câu đầy đủ là: The monuments of My Son are the most important constructions of the Champa Kingdom which flourished on the coast of Central Viet Nam from the 4th to the 13th centuries.

=> mệnh đề quan hệ dạng chủ động + danh từ đằng trước có từ “the most important” bổ nghĩa

=> rút gọn còn “to flourish”

Tạm dịch: Các di tích ở Mỹ Sơn là những công trình quan trọng nhất của Vương quốc Chăm Pa, phát triển hưng thịnh ở khu vực duyên hải miền Trung Việt Nam từ thế kỷ thứ 4 đến thế kỷ 13.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 23:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Question: Son Doong Cave is the largest cave in the world ______  in Phong Nha - Ke Bang National Park

Xem đáp án

Đáp án:

- Động từ chính trong câu là “is” => cần mệnh đề quan hệ để giải thích cho tân ngữ “the largest cave”.

- Câu đầy đủ là: Son Doong Cave is the largest cave in the world which was discovered in Phong Nha - Ke Bang National Park.

=> mệnh đề quan hệ dạng bị động + danh từ đằng trước có từ “the largest” bổ nghĩa

=> rút gọn thành “to be discovered”

Tạm dịch: Hang Sơn Đoòng là hang động lớn nhất thế giới được tìm ra trong khu vực Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 24:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Question: The distinction of the Khai Dinh Tomb is the unique architecture _____  the art of Rococo and the Vietnamese style

Xem đáp án

Đáp án:

- Động từ chính trong câu là “is” => cần mệnh đề quan hệ để giải thích cho tân ngữ “the unique architecture”.

- Câu đầy đủ là: The distinction of the Khai Dinh Tomb is the unique architecture which combines the art of Rococo and the Vietnamese style.

 => mệnh đề quan hệ dạng chủ động => rút gọn còn “combining”

Tạm dịch: Sự khác biệt của Lăng Khải Định là kiến trúc độc đáo kết hợp phong cách nghệ thuật Rococo và phong cách Việt Nam.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 25:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Question: The Temple of Preah Vihear in Cambodia is composed of a series of sanctuaries _____  by a system of pavements and staircases over an 800 metre long axis

Xem đáp án

Đáp án:

- Động từ chính trong câu là “is composed” => cần mệnh đề quan hệ để giải thích cho tân ngữ “a series of sanctuaries”.

- Câu đầy đủ là: The Temple of Preah Vihear in Cambodia is composed of a series of sanctuaries which are linked by a system of pavements and staircases over an 800 metre long axis.

=> mệnh đề quan hệ dạng bị động => rút gọn còn “linked”

Tạm dịch: Đền Preah Vihear ở Campuchia bao gồm rất nhiều điện thờ được liên kết bởi một hệ thống vỉa hè và cầu thang gác trên một trục dài 800 mét.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 26:

Read the following passage and choose the best answer for each blank.

SPRING FESTIVALS

From (26) _______ times people have celebrated the end of winter and the new life that spring brings. One of the most important Christian festivals is Easter, (27) _______ Christians remember the death and resurrection of Jesus Christ Easter, however, is not the (28) _______ spring festival. In Sweden, people celebrate the end of the winter by making (29) _______ bonfires. Fire also plays an important part in the Hindu festival of Holi. In some villages children are (30) _______ round bonfires by their mothers to protect them(31) _______ danger in the coming year. Buddhists in Thailand soak (32) _______ in water when celebrating their New Year, which (33) _______ in the middle of April. In Antigua in Guatemala they carpet the streets with flowers. Chinese spring parades are (34) _______ colourful, but (35) _______ flowers they have large dragon puppets which dance in the streets.

Question 26:

Xem đáp án

Đáp án:

earliest (adj): sớm nhất, từ đầu                                              

previous (adj): trước đó

latest (adj): gần nhất, mới nhất                                              

old (adj): già, cũ

- Cụm thường gặp: From earliest times: Từ những khoảng thời kỳ đầu

=> From earliest  times people have celebrated the end of winter and the new life that spring brings.

Tạm dịch:Từ những khoảng thời kỳđầu, mọi người đã tổ chức kỷ niệm khi mùa đông kết thúc và mừng cuộc sống mới mà mùa xuân mang lại.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 27:

Read the following passage and choose the best answer for each blank.

SPRING FESTIVALS

From (26) _______ times people have celebrated the end of winter and the new life that spring brings. One of the most important Christian festivals is Easter, (27) _______ Christians remember the death and resurrection of Jesus Christ Easter, however, is not the (28) _______ spring festival. In Sweden, people celebrate the end of the winter by making (29) _______ bonfires. Fire also plays an important part in the Hindu festival of Holi. In some villages children are (30) _______ round bonfires by their mothers to protect them(31) _______ danger in the coming year. Buddhists in Thailand soak (32) _______ in water when celebrating their New Year, which (33) _______ in the middle of April. In Antigua in Guatemala they carpet the streets with flowers. Chinese spring parades are (34) _______ colourful, but (35) _______ flowers they have large dragon puppets which dance in the streets.

Question 27:

Xem đáp án

Đáp án:

which: cái mà

because: bởi vì           

when: khi mà

by then: cho đến lúc đó

- Dùng đại từ quan hệ “when” thay thế cho danh từ “Easter” phía trước để diễn tả mốc thời gian

One of the most important Christian festivals is Easter, when Christians remember the death and resurrection of Jesus Christ Easter…

Tạm dịch:Một trong những lễ hội Kitô giáo quan trọng nhất là Lễ Phục Sinh, khi những người theo đạo Kitô tưởng nhớ đến cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô …

Đáp án cần chọn là: B


Câu 28:

Read the following passage and choose the best answer for each blank.

SPRING FESTIVALS

From (26) _______ times people have celebrated the end of winter and the new life that spring brings. One of the most important Christian festivals is Easter, (27) _______ Christians remember the death and resurrection of Jesus Christ Easter, however, is not the (28) _______ spring festival. In Sweden, people celebrate the end of the winter by making (29) _______ bonfires. Fire also plays an important part in the Hindu festival of Holi. In some villages children are (30) _______ round bonfires by their mothers to protect them(31) _______ danger in the coming year. Buddhists in Thailand soak (32) _______ in water when celebrating their New Year, which (33) _______ in the middle of April. In Antigua in Guatemala they carpet the streets with flowers. Chinese spring parades are (34) _______ colourful, but (35) _______ flowers they have large dragon puppets which dance in the streets.

Question 28:

Xem đáp án

Đáp án:

single (adj): đơn lẻ                                                                 

one (adj): một   

only (adj): duy nhất                                                                       

lonely (adj): cô đơn

- Dựa vào nghĩa thì đáp án C là phù hợp nhất

… however, is not the only spring festival.

Tạm dịch:… tuy nhiên, đây không phải là lễ hội mùa xuân duy nhất.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 29:

Read the following passage and choose the best answer for each blank.

SPRING FESTIVALS

From (26) _______ times people have celebrated the end of winter and the new life that spring brings. One of the most important Christian festivals is Easter, (27) _______ Christians remember the death and resurrection of Jesus Christ Easter, however, is not the (28) _______ spring festival. In Sweden, people celebrate the end of the winter by making (29) _______ bonfires. Fire also plays an important part in the Hindu festival of Holi. In some villages children are (30) _______ round bonfires by their mothers to protect them(31) _______ danger in the coming year. Buddhists in Thailand soak (32) _______ in water when celebrating their New Year, which (33) _______ in the middle of April. In Antigua in Guatemala they carpet the streets with flowers. Chinese spring parades are (34) _______ colourful, but (35) _______ flowers they have large dragon puppets which dance in the streets.

Question 29:

Xem đáp án

Đáp án:

giant (adj): khổng lồ                                                               

extreme (adj):  vô cùng, cùng cực

tremendous (adj): dữ dội, bao la,khủng khiếp                       

huge (adj): to lớn

- Cụm cố định: make a bonfire: đốt lửa trại

- Dựa vào nghĩa thì đáp án D là phù hợp nhất

In Sweden, people celebrate the end of the winter by making huge bonfires.

Tạm dịch:Ở Thụy Điển, người ta ăn mừng vào cuối mùa đông bằng cách đốt lửa trại thật lớn.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 30:

Read the following passage and choose the best answer for each blank.

SPRING FESTIVALS

From (26) _______ times people have celebrated the end of winter and the new life that spring brings. One of the most important Christian festivals is Easter, (27) _______ Christians remember the death and resurrection of Jesus Christ Easter, however, is not the (28) _______ spring festival. In Sweden, people celebrate the end of the winter by making (29) _______ bonfires. Fire also plays an important part in the Hindu festival of Holi. In some villages children are (30) _______ round bonfires by their mothers to protect them(31) _______ danger in the coming year. Buddhists in Thailand soak (32) _______ in water when celebrating their New Year, which (33) _______ in the middle of April. In Antigua in Guatemala they carpet the streets with flowers. Chinese spring parades are (34) _______ colourful, but (35) _______ flowers they have large dragon puppets which dance in the streets.

Question 30:

Xem đáp án

Đáp án:

go (v): đi                                                                                 

bring (v): mang theo

carry (v): mang theo,vác, khuân, chở, ẵm                              

run (v): chạy

=>Dựa vào nghĩa thìđáp án B là phù hợp nhất

In some villages children are carried round bonfires by their mothers …

Tạm dịch:Ở một số ngôi làng, trẻ em được các bà mẹ ẵm đi xung quanh lửa trại …

Đáp án cần chọn là: B


Câu 32:

Read the following passage and choose the best answer for each blank.

SPRING FESTIVALS

From (26) _______ times people have celebrated the end of winter and the new life that spring brings. One of the most important Christian festivals is Easter, (27) _______ Christians remember the death and resurrection of Jesus Christ Easter, however, is not the (28) _______ spring festival. In Sweden, people celebrate the end of the winter by making (29) _______ bonfires. Fire also plays an important part in the Hindu festival of Holi. In some villages children are (30) _______ round bonfires by their mothers to protect them(31) _______ danger in the coming year. Buddhists in Thailand soak (32) _______ in water when celebrating their New Year, which (33) _______ in the middle of April. In Antigua in Guatemala they carpet the streets with flowers. Chinese spring parades are (34) _______ colourful, but (35) _______ flowers they have large dragon puppets which dance in the streets.

Question 32:

Xem đáp án

Đáp án:

through: qua                                                                           

one other: một cái khác                      

each other: lẫn nhau                                                                     

mutually: lẫn nhau, qua lại

=>Dựa vào nghĩa và cấu trúc câu thì đáp án C là phù hợp nhất

Buddhists in Thailand soak each other in water when celebrating their New Year…

Tạm dịch:Các Phật tử ở Thái Lan ngâm nhau trong nước khi tổ chức ăn mừng Năm Mới.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 33:

Read the following passage and choose the best answer for each blank.

SPRING FESTIVALS

From (26) _______ times people have celebrated the end of winter and the new life that spring brings. One of the most important Christian festivals is Easter, (27) _______ Christians remember the death and resurrection of Jesus Christ Easter, however, is not the (28) _______ spring festival. In Sweden, people celebrate the end of the winter by making (29) _______ bonfires. Fire also plays an important part in the Hindu festival of Holi. In some villages children are (30) _______ round bonfires by their mothers to protect them(31) _______ danger in the coming year. Buddhists in Thailand soak (32) _______ in water when celebrating their New Year, which (33) _______ in the middle of April. In Antigua in Guatemala they carpet the streets with flowers. Chinese spring parades are (34) _______ colourful, but (35) _______ flowers they have large dragon puppets which dance in the streets.

Question 33:

Xem đáp án

Đáp án:

fall (v): rơi vào                                                                       

happen (v): xảy ra      

appear (v): xuất hiện                                                              

occur (v):  xảy ra

=>Dựa vào nghĩa thìđáp án A là phù hợp nhất

…. which falls in the middle of April.

Tạm dịch:… việc này rơi vào giữa tháng Tư.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 35:

Read the following passage and choose the best answer for each blank.

SPRING FESTIVALS

From (26) _______ times people have celebrated the end of winter and the new life that spring brings. One of the most important Christian festivals is Easter, (27) _______ Christians remember the death and resurrection of Jesus Christ Easter, however, is not the (28) _______ spring festival. In Sweden, people celebrate the end of the winter by making (29) _______ bonfires. Fire also plays an important part in the Hindu festival of Holi. In some villages children are (30) _______ round bonfires by their mothers to protect them(31) _______ danger in the coming year. Buddhists in Thailand soak (32) _______ in water when celebrating their New Year, which (33) _______ in the middle of April. In Antigua in Guatemala they carpet the streets with flowers. Chinese spring parades are (34) _______ colourful, but (35) _______ flowers they have large dragon puppets which dance in the streets.

Question 35:

Xem đáp án

Đáp án: A

instead of : thay vì                                                                 

in spite of : mặc dù    

on behalf of : thay mặt                                                           

in place of : thay cho

=> Dựa vào nghĩa thìđáp án A là phù hợp nhất

… but instead of flowers they have large dragon puppets which dance in the streets.

Tạm dịch:… nhưng thay vì nhiều sắc màu từ hoa, họ có những con rối hình rồng lớn nhảy múa trên đường phố.


Câu 36:

Hoi An Ancient Town

Arriving in Hoi An around 9 p.m., I was really relieved when I discovered that the whole town was peacefully quiet, something I am really concerned that Hoi An at night may become crazy club scenes. In the next morning, I woke up very early, and walked around the town admiring waterfront areas where local fishermen were ready to go out for day fishing, the very lively market and extremely charming and empty streets. Since there was no tourist, only locals then and the souvenir shops were still close, I felt that Hoi An at that moment was an extremely gorgeous place to visit.         The yellowish Chinese styled houses along the street together with decorative bushes of bougainvillea flower are lovely sights and very photogenic. The layout of houses was claimed to be unique for not strictly complied with Feng Shui but for benefit of better ventilation in tropical region. Another thing that I am really impressed is the preservation of thẹ whole town which is very amazing and very authentic, which is a thing that cannot be found in Melaka, Singapore or Macao. The Japanese Bridge is maybe the only sight that I found very interesting for its stories that the Japanese built this bridge in order to calm evil serpent spirit “Namazu” that caused earthquake in very faraway Japan since they believe Hoi An is located on the back of the serpent. I strangely found that there are still many nice temples, especially the one dedicate to Confucius which has more unique and interesting Vietnamese elements more than the preserved ones in the core zone.          I also noted that Hoi An is not only popular with European tourists but also Korean, Japanese, Australian and New Zealander. After sunset, the whole town waterfront becomes a night market with many local foods. And at that time Hoi An is very charming with hundreds of paper and silk lanterns. Hoi An at night seems to be a very popular place for pre-wedding photo shooting, as I saw many Vietnamese couples in their traditional dresses with their photographer teams everywhere especially around the Japanese Bridge, so a great place to see local contemporary wedding cultures. All in all, I really enjoyed my time in Hoi An for its lovely atmosphere and nice townscape. 

Question: The firts impression that the writer had on the first evening and the next morning was that __________.

Xem đáp án

Đáp án:

Ấn tượng đầu tiên củatác giả vào buổi tối đầu tiên và sáng hôm sau là ______.

A.phố cổ có thể trở thành những sân khấu câu lạc bộ cuồng nhiệt như nhiều thị trấn cổ khác trên thế giới

B.phố cổ là một nơi tuyệt vời để ghé thăm đặc biệt là vào buổi sáng sớm và buổi tối

C.ngư dân địa phương đã sẵn sàng đi câu cá trong ngày, không để ý đến các vị khách du lịch

D.không có khách du lịch và các cửa hàng lưu niệm vẫn đóng cửa, thế nên tác giả cảm thấy nhàm chán

Đoạn chứa thông tin liên quan đến từ khóa nằm ở đoạn 1:

Arriving in Hoi An around 9 p.m., I was really relieved when I discovered that the whole town was peacefully quiet, something I am really concerned that Hoi An at night may become crazy club scenes. In the next morning, I woke up very early, and walked around the town admiring waterfront areas where local fishermen were ready to go out for day fishing, the very lively market and extremely charming and empty streets. Since there was no tourist, only locals then and the souvenir shops were still close, I felt that Hoi An at that moment was an extremely gorgeous place to visit. (Đến Hội An vào khoảng 9 giờ tối, tôi đã thực sự cảm thấy nhẹ nhõm khi phát hiện ra rằng cả phố cổ thật yên tĩnh thanh bình, vì một điều gì đó mà tôi thực sự lo ngại đó là Hội An vào ban đêm có thể trở thành nhữngsân khấu câu lạc bộ cuồng nhiệt. Sáng hôm sau, tôi thức dậy rất sớm và đi dạo quanh phố cổ, ngắm nhìn những khu vực ven sông, nơi ngư dân địa phương đã sẵn sàng đi câu cá trong ngày, cómột khu chợ sôi động cùng những con phố vô cùng quyến rũ và vắng vẻ. Vì không có khách du lịch, chỉ có người dân địa phương và các cửa hàng lưu niệm vẫn còn chưa mở cửa, nên tôi cảm thấy rằng Hội An vào thời điểm đó chính là một nơi vô cùng tuyệt đẹp để ghé thăm.)

Đáp án cần chọn là: B


Câu 37:

Hoi An Ancient Town

Arriving in Hoi An around 9 p.m., I was really relieved when I discovered that the whole town was peacefully quiet, something I am really concerned that Hoi An at night may become crazy club scenes. In the next morning, I woke up very early, and walked around the town admiring waterfront areas where local fishermen were ready to go out for day fishing, the very lively market and extremely charming and empty streets. Since there was no tourist, only locals then and the souvenir shops were still close, I felt that Hoi An at that moment was an extremely gorgeous place to visit.         The yellowish Chinese styled houses along the street together with decorative bushes of bougainvillea flower are lovely sights and very photogenic. The layout of houses was claimed to be unique for not strictly complied with Feng Shui but for benefit of better ventilation in tropical region. Another thing that I am really impressed is the preservation of thẹ whole town which is very amazing and very authentic, which is a thing that cannot be found in Melaka, Singapore or Macao. The Japanese Bridge is maybe the only sight that I found very interesting for its stories that the Japanese built this bridge in order to calm evil serpent spirit “Namazu” that caused earthquake in very faraway Japan since they believe Hoi An is located on the back of the serpent. I strangely found that there are still many nice temples, especially the one dedicate to Confucius which has more unique and interesting Vietnamese elements more than the preserved ones in the core zone.          I also noted that Hoi An is not only popular with European tourists but also Korean, Japanese, Australian and New Zealander. After sunset, the whole town waterfront becomes a night market with many local foods. And at that time Hoi An is very charming with hundreds of paper and silk lanterns. Hoi An at night seems to be a very popular place for pre-wedding photo shooting, as I saw many Vietnamese couples in their traditional dresses with their photographer teams everywhere especially around the Japanese Bridge, so a great place to see local contemporary wedding cultures. All in all, I really enjoyed my time in Hoi An for its lovely atmosphere and nice townscape. 

Question: All of the following statements are true about the architecture of Hoi An EXCEPT that ______

Xem đáp án

Đáp án:

Tất cả các câu sau đây đều đúng về kiến trúc của Hội An ngoại trừ ______.

A.những ngôi nhà dọc theo đường phố được trang trí bằng những giàn hoa giấy

B.những ngôi nhà dọc theo đường phố là những điểm phong cảnh xinh xắn đáng yêu và rất ăn ảnh

C.cách bố trí những ngôi nhà là vì mục đíchthông gió tốt hơn ở vùng nhiệt đới

D.cách bố trí những ngôi nhà rất độc đáo và tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc về Phong Thủy

- Đoạn chứa thông tin là đầu đoạn 2:

The yellowish Chinese styled houses along the street together with decorative bushes of bougainvillea flower are lovely sights and very photogenic. The layout of houses was claimed to be unique for not strictly complied with Feng Shui but for benefit of better ventilation in tropical region. (Những ngôi nhà màu vàng theo phong cách Trung Quốc dọc theo đường phố cùng với những giàn hoa giấy trang trí là những điểm phong cảnh xinh xắn đáng yêu và rất ăn ảnh. Cách bố trí những ngôi nhà ở đây được coi là độc nhất vì không tuân thủ nghiêm ngặt theo các nguyên tắc về Phong Thủy mà làvì mục đích thông gió tốt hơn ở vùng nhiệt đới.)

=>thông tin ở cả 3 đáp án A, B & C đều có trong bài, chỉ đáp án D là sai

Đáp án cần chọn là: D


Câu 38:

Hoi An Ancient Town

Arriving in Hoi An around 9 p.m., I was really relieved when I discovered that the whole town was peacefully quiet, something I am really concerned that Hoi An at night may become crazy club scenes. In the next morning, I woke up very early, and walked around the town admiring waterfront areas where local fishermen were ready to go out for day fishing, the very lively market and extremely charming and empty streets. Since there was no tourist, only locals then and the souvenir shops were still close, I felt that Hoi An at that moment was an extremely gorgeous place to visit.         The yellowish Chinese styled houses along the street together with decorative bushes of bougainvillea flower are lovely sights and very photogenic. The layout of houses was claimed to be unique for not strictly complied with Feng Shui but for benefit of better ventilation in tropical region. Another thing that I am really impressed is the preservation of thẹ whole town which is very amazing and very authentic, which is a thing that cannot be found in Melaka, Singapore or Macao. The Japanese Bridge is maybe the only sight that I found very interesting for its stories that the Japanese built this bridge in order to calm evil serpent spirit “Namazu” that caused earthquake in very faraway Japan since they believe Hoi An is located on the back of the serpent. I strangely found that there are still many nice temples, especially the one dedicate to Confucius which has more unique and interesting Vietnamese elements more than the preserved ones in the core zone.          I also noted that Hoi An is not only popular with European tourists but also Korean, Japanese, Australian and New Zealander. After sunset, the whole town waterfront becomes a night market with many local foods. And at that time Hoi An is very charming with hundreds of paper and silk lanterns. Hoi An at night seems to be a very popular place for pre-wedding photo shooting, as I saw many Vietnamese couples in their traditional dresses with their photographer teams everywhere especially around the Japanese Bridge, so a great place to see local contemporary wedding cultures. All in all, I really enjoyed my time in Hoi An for its lovely atmosphere and nice townscape. 

Question: The important thing that the writer is really impressed is that _____

Xem đáp án

Đáp án:

Điều quan trọng mà tác giả thực sự ấn tượng là _______.

A.việc bảo tồn toàn bộ phố cổ là rất tuyệt vời và thiết thực

B.những ngôi nhà màu vàng theo phong cách Trung Quốc có thể được tìm thấy ở các quốc gia khác

C.việc bảo tồn toàn bộ phố cổ tương tự như ở các thành phố khác

D.không có những ngôi đền đẹp, độc đáo và thú vị nằm ngoài vùng trung tâm được bảo tồn

- Xác định từ khóa trong câu hỏi là “really impressed”;

- Câu chứa từ khóa và thông tin nằm ở đoạn 2:

Another thing that I am really impressed isthe preservation of thẹ whole town which is very amazing and very authentic, which is a thing that cannot be found in Melaka, Singapore or Macao. (Một điều nữa mà tôi thực sự ấn tượng đó là việc bảo tồn toàn bộ phố cổ này rất tuyệt vời và thiết thực, đó là điều không thể tìm thấy ở Melaka, Singapore hay Macao.)

Đáp án cần chọn là: A


Câu 39:

Hoi An Ancient Town

Arriving in Hoi An around 9 p.m., I was really relieved when I discovered that the whole town was peacefully quiet, something I am really concerned that Hoi An at night may become crazy club scenes. In the next morning, I woke up very early, and walked around the town admiring waterfront areas where local fishermen were ready to go out for day fishing, the very lively market and extremely charming and empty streets. Since there was no tourist, only locals then and the souvenir shops were still close, I felt that Hoi An at that moment was an extremely gorgeous place to visit.         The yellowish Chinese styled houses along the street together with decorative bushes of bougainvillea flower are lovely sights and very photogenic. The layout of houses was claimed to be unique for not strictly complied with Feng Shui but for benefit of better ventilation in tropical region. Another thing that I am really impressed is the preservation of thẹ whole town which is very amazing and very authentic, which is a thing that cannot be found in Melaka, Singapore or Macao. The Japanese Bridge is maybe the only sight that I found very interesting for its stories that the Japanese built this bridge in order to calm evil serpent spirit “Namazu” that caused earthquake in very faraway Japan since they believe Hoi An is located on the back of the serpent. I strangely found that there are still many nice temples, especially the one dedicate to Confucius which has more unique and interesting Vietnamese elements more than the preserved ones in the core zone.          I also noted that Hoi An is not only popular with European tourists but also Korean, Japanese, Australian and New Zealander. After sunset, the whole town waterfront becomes a night market with many local foods. And at that time Hoi An is very charming with hundreds of paper and silk lanterns. Hoi An at night seems to be a very popular place for pre-wedding photo shooting, as I saw many Vietnamese couples in their traditional dresses with their photographer teams everywhere especially around the Japanese Bridge, so a great place to see local contemporary wedding cultures. All in all, I really enjoyed my time in Hoi An for its lovely atmosphere and nice townscape. 

Question: The beauty of Hoi An at night was thanks to ______

Xem đáp án

Đáp án:

Vẻ đẹp của Hội An vào ban đêm là nhờ _______.

A.khách du lịch châu Âu và châu Á  

B.điểm đến nổi tiếng phổ biển ở đây

C.ẩm thực địa phương và đèn lồng 

D.toàn bộ phố cổ ven sông

- Xác định từ khóa trong câu hỏi là “beauty”, “at night

- Câu chứa thông tin liên quan đến từ khóa nằm ở đoạn cuối:

After sunset, the whole town waterfront becomes a night market with many local foods. And at that time Hoi An is very charming with hundreds of paper and silk lanterns. (Sau khi mặt trời lặn, toàn bộ phố cổ ven sông trở thành khu chợ đêm có rất nhiều món ăn địa phương. Và vào thời điểm đó, Hội An rất quyến rũ nhờ hàng trăm chiếc đèn lồng làm bằng giấy và lụa.)

Đáp án cần chọn là: C


Câu 40:

Hoi An Ancient Town

Arriving in Hoi An around 9 p.m., I was really relieved when I discovered that the whole town was peacefully quiet, something I am really concerned that Hoi An at night may become crazy club scenes. In the next morning, I woke up very early, and walked around the town admiring waterfront areas where local fishermen were ready to go out for day fishing, the very lively market and extremely charming and empty streets. Since there was no tourist, only locals then and the souvenir shops were still close, I felt that Hoi An at that moment was an extremely gorgeous place to visit.         The yellowish Chinese styled houses along the street together with decorative bushes of bougainvillea flower are lovely sights and very photogenic. The layout of houses was claimed to be unique for not strictly complied with Feng Shui but for benefit of better ventilation in tropical region. Another thing that I am really impressed is the preservation of thẹ whole town which is very amazing and very authentic, which is a thing that cannot be found in Melaka, Singapore or Macao. The Japanese Bridge is maybe the only sight that I found very interesting for its stories that the Japanese built this bridge in order to calm evil serpent spirit “Namazu” that caused earthquake in very faraway Japan since they believe Hoi An is located on the back of the serpent. I strangely found that there are still many nice temples, especially the one dedicate to Confucius which has more unique and interesting Vietnamese elements more than the preserved ones in the core zone.          I also noted that Hoi An is not only popular with European tourists but also Korean, Japanese, Australian and New Zealander. After sunset, the whole town waterfront becomes a night market with many local foods. And at that time Hoi An is very charming with hundreds of paper and silk lanterns. Hoi An at night seems to be a very popular place for pre-wedding photo shooting, as I saw many Vietnamese couples in their traditional dresses with their photographer teams everywhere especially around the Japanese Bridge, so a great place to see local contemporary wedding cultures. All in all, I really enjoyed my time in Hoi An for its lovely atmosphere and nice townscape. 

Question: Hoi An is also a good place ______.

Xem đáp án

Đáp án: A

Hội An cũng là một nơi thích hợp _______.

A.để khám phá và cảm nhận văn hóa địa phương, đặc biệt là những nét văn hóa địa phương qua những đám cưới hiện đại

B.để có những album ảnh nghệ thuật về cuộc sống hàng ngày

C.để nhìn thấy nhiều cặp đôi người Việt trong trang phục truyền thống

D.để xem các nhóm chụp ảnh quanh cầu Nhật Bản

- Câu chứa thông tin nằm ở đoạn cuối:

Hoi An at night seems to be a very popular place for pre-wedding photo shooting, as I saw many Vietnamese couples in their traditional dresses with their photographer teams everywhere especially around the Japanese Bridge, so a great place to see local contemporary wedding cultures.(Hội An vào buổi tối có vẻ là một nơi rất phổ biến để chụp ảnh cưới, vì tôi thấy nhiều cặp vợ chồng người Việt mặc trang phục truyền thống cùng các nhóm thợ ảnh ở khắp nơi trên cầu Nhật Bản, đây cũng là một nơi tuyệt vời để khám phá và cảm nhận những nét văn hóa đám cưới đương đại tại địa phương.)


Câu 41:

Choose the answer that is nearest in meaning to the printed before it.

Question: It never occurred to me to go by train

Xem đáp án

Đáp án:

Tôi đi bằng tàu hỏa là việc không bao giờ xảy ra.

A. Tôi thường đi bằng tàu hỏa.

B.Tôi đã từng đi bằng tàu hỏa.

C.Tôi không bao giờ thấy chán khi đi tàu hỏa.

D.Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc đi bằng tàu hỏa.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 42:

Choose the answer that is nearest in meaning to the printed before it.

Question: I should have studied last night, but I was too tired.

Xem đáp án

Đáp án:

Lẽ ra tối qua tôi nên học bài, nhưng tôi đã quá mệt.

A. Tôi không thể học bài tối qua vì tôi rất mệt.

B. Tôi đã học tối qua, vì vậy tôi đã rất mệt.

C. Tôi đã cố gắng học tối qua nhưng tôi cảm thấy chán.

D. Tôi không học tối qua vì tôi cảm thấy rất chán.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 43:

Choose the answer that is nearest in meaning to the printed before it.

Question: The doctor said "You really ought to rest for a few days, Jasmine"

Xem đáp án

Đáp án:

Bác sĩ đã nói, "Jasmine, bạn thực sự nên nghỉ ngơi vài ngày."

A.Bác sĩ của Jasmine khẳng định rằng cô ấy nên nghỉ ngơi vài ngày.

B.Bác sĩ đề nghị rằng Jasmine nên nghỉ ngơi một chút.

C.Bác sĩ khuyên Jasmine nên nghỉ ngơi vài ngày.

D.Bác sĩ khuyến nghị rằng Jasmine nên nghỉ ngơi trong thời gian ngắn.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 44:

Choose the answer that is nearest in meaning to the printed before it.

Question:The sooner he stops smoking, the better he'll feel

Xem đáp án

Đáp án:

Càng ngừng hút thuốc sớm, anh ta sẽ càng cảm thấy khỏe hơn.

A.Ngay khi anh ta cảm thấy khỏe hơn, anh ta sẽ cố gắng ngừng hút thuốc.

B.Khi anh ta ngừng hút thuốc, anh ta sẽ bắt đầu cảm thấy khỏe hơn.

C.Anh ta cảm thấy khỏe hơn rất nhiều khi anh ta ngừng hút thuốc.

D.Mặc dù anh ta cảm thấy khỏe hơn, anh ta vẫn hút thuốc.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 45:

Choose the answer that is nearest in meaning to the printed before it.

Question: The coffee was not strong. It didn't keep us awake.

Xem đáp án

Đáp án:

Cà phê không mạnh. Nó không khiến chúng tôi thức được.

A.Cà phê rất đặc, nhưng nó không thể khiến chúng tôi thức được.

B.Cà phê mạnh đến nỗi chúng tôi không thể nào ngủ được.

C.Cà phê không đủ mạnh để khiến cho chúng tôi thức được.

D.Chúng tôi đã thức vì cà phê rất mạnh.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 46:

Identify the one underlined word or phrase. A, B, C or D - that must be changed for the sentence to be correct.

Most of the trees in our garden are less than 10 years old but ones are much older than that

Xem đáp án

Đáp án: C

Most” là phần lớn - chưa phải tất cả số cây trong vườn, vế sau ý nói đến những cây còn lại, nếu dùng “ones” thì nghĩa là thay thế cho những cái cây đã đc nhắc đến rồi

=> sửa “one” -> “some

=>Most of the trees in our garden are less than 10 years old but some are much older than that

Tạm dịch: Phần lớn các cây trong vườn nhà chúng tôi đều dưới 10 năm tuổi, chỉ có những cây còn lại là lâu năm hơn thế.


Câu 47:

Identify the one underlined word or phrase. A, B, C or D - that must be changed for the sentence to be correct.

My shoes were so uncomfortable that I had to go out and buy  new one

Xem đáp án

Đáp án: D

- Danh từ “shoes” (giày) luôn luôn ở dạng số nhiều, nên khi dùng đại từ thay thế ta phải để ở dạng số nhiều

=> sửa “one” -> “ones

My shoes were so uncomfortable that I had to go out and buy  new ones

Tạm dịch:Giày của tôi quá không thoải mái mà tôi phải ra ngoài và mua đôi mới.


Câu 48:

Identify the one underlined word or phrase. A, B, C or D - that must be changed for the sentence to be correct.

Mrs. Stevens, along with her cousins from New Mexico, are  planning to attend the festivities

Xem đáp án

Đáp án: C

S1, along with S+ V => V (động từ) chia theo S1 (chủ ngữ 1)

=> sửa tobe “are” -> “is

=> Mrs. Stevens, along with her cousins from New Mexico, is  planning to attend the festivities

Tạm dịch:Bà Stevens, cùng với anh chị em họ của mình đến từ New Mexico, đang dự định tham dự các lễ hội này.


Câu 49:

Identify the one underlined word or phrase. A, B, C or D - that must be changed for the sentence to be correct.

Eric and his sister won first prize  for the most elaborate costums they had worn to the Halloween party

Xem đáp án

Đáp án: B

- customs (n): phong tục tập quán

=>Dùng danh từ “customs” không phù hợp với nghĩa của câu

=> Eric and his sister won first prize for the most elaborate costumes they had worn to the Halloween party

Tạm dịch:Eric và em gái của anh đã giành giải nhất cho bộ trang phục được sửa soạn công phu nhất mà họ đã mặc trong bữa tiệc Halloween.

=> sửa “customs” =>“costumes


Câu 50:

Identify the one underlined word or phrase. A, B, C or D - that must be changed for the sentence to be correct.

Each of the students in the accounting class has to type their own paper this semester

Xem đáp án

Đáp án: C

- Chủ ngữ “each of the students” là chủ ngữ số ít nên khi dùng tính từ sở hữu ta phải sử dụng tính từ sở hữu của ngôi thứ 3 “he/she”

=> sửa “their” ->“his/her

=> Each of the students in the accounting class has to type his own paper this semester

Tạm dịch:Mỗi sinh viên trong lớp kế toán phải tự đánh máy bài làm của mình trong học kỳ này.


Bắt đầu thi ngay


Có thể bạn quan tâm


Các bài thi hot trong chương