IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 11 Tiếng Anh (mới) Top 5 Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 11 Thí điểm Học kì 2 có đáp án

Top 5 Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 11 Thí điểm Học kì 2 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 11 Thí điểm Học kì 2 (có đáp án - Đề 1)

  • 6528 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 11:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct response to each of the following exchanges. Two friends Nam and Lan are talking about the topic of global warming.

Nam: What are the main threats to the environment today?

 

Lan: ____

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 12:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct response to each of the following exchanges. Two friends Nam and Lan are talking about the topic of global warming.

Lan: How can ordinary people help protect the environment? - Nam: ____

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 13:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct response to each of the following exchanges. Two friends Nam and Lan are talking about the topic of global warming.

Nam: Do you do anything to protect the environment? - Lan: ____

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 14:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct response to each of the following exchanges. Two friends Nam and Lan are talking about the topic of global warming.

Lan: What solution to air pollution can you suggest? - Nam: ____

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 15:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct response to each of the following exchanges. Two friends Nam and Lan are talking about the topic of global warming.

Nam: What is the biggest environmental problem facing our country? - Lan: ____

Xem đáp án

Đáp án A


Bắt đầu thi ngay

Bài thi liên quan


Có thể bạn quan tâm


Các bài thi hot trong chương