Chủ nhật, 26/03/2023
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 11 Tin học Trắc nghiệm Bài 4. Một số kiểu dữ liệu chuẩn có đáp án

Trắc nghiệm Bài 4. Một số kiểu dữ liệu chuẩn có đáp án

Trắc nghiệm Bài 4. Một số kiểu dữ liệu chuẩn có đáp án

  • 255 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Khi viết t=5+6 thì t thuộc kiểu:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vì t=5+6=11 là một số nguyên.


Câu 2:

Khi viết s=’ha noi’ thì biến s thuộc kiểu:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

S=’ha noi’ là kiểu kí tự


Câu 3:

Khi viết y=2.5 thì biến y thuộc kiểu:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

y=2.5 là số thực.


Câu 4:

Kiểu logic với giá trị đúng viết là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Theo quy định kiểu logic phải viết hoa chữ cái đầu, kiểu logic với giá trị đúng viết là True.


Câu 5:

Biến s được dùng để chứa các kí tự trong phạm vi từ ‘a’ đến ‘z’ thì biến s thuộc kiểu:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Vì s chứa các kí tự của bảng chữ cái nên s thuộc kiểu kí tự.


Câu 6:

Số b được dùng để tính toán các số nguyên trong phạm vi từ 10 đến 200 thì b thuộc kiểu:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Trong phạm vi từ 10 đến 200, b nguyên nên b thuộc kiểu int.


Câu 7:

Số c được dùng để lưu tổng (2.5+1.2) thì c thuộc kiểu:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Tổng c=2.5+1.2=3.7 là một số thực nên c thuộc kiểu float.


Câu 8:

Số z được dùng để chứa 2 giá trị True hoặc False thì z thuộc kiểu:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

z chứa 2 giá trị True hoặc False nên z thuộc kiểu logic.


Câu 9:

Kiểu logic với giá trị sai viết là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Theo quy định kiểu logic phải viết hoa chữ cái đầu, kiểu logic với giá trị sai viết là False.


Câu 10:

Khi viết x=True, hoặc x=False thì x thuộc kiểu:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

x=True, hoặc x=False thì x thuộc kiểu logic.


Bắt đầu thi ngay