Chủ nhật, 26/03/2023
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 11 Tin học Trắc nghiệm Bài 5. Khai báo biến có đáp án

Trắc nghiệm Bài 5. Khai báo biến có đáp án

Trắc nghiệm Bài 5. Khai báo biến có đáp án

  • 248 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Để khai báo biến x kiểu thực ta viết:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Các đáp án A, C, D thì x là các số nguyên


Câu 2:

Để khai báo biến z kiểu logic ta viết:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Kiểu logic phải viết hoa chữ cái đầu, theo quy tắc =


Câu 3:

Cho đoạn chương trình sau:

a=10

print(a)

Biến a thuộc dữ liệu kiểu:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vì a=10 là 1 số nguyên


Câu 4:

Cho đoạn chương trình sau:

b=3.5

print(b)

Biến b thuộc dữ liệu kiểu:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Vì b=3.5 là số thực


Câu 5:

Cho đoạn chương trình sau:

kt=False

print(kt)

Biến kt thuộc dữ liệu kiểu:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Vì kt=False nên kt thuộc dữ liệu kiểu lôgic (bool).


Câu 6:

Để khai báo biến x kiểu nguyên ta viết:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vì B là số thực, C và D viết sai cách khai báo.


Câu 7:

Biến f thuộc kiểu nguyên, cách khai báo nào sau đây là đúng:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Vì A và D là kiểu logic, B là kiểu thực.


Câu 8:

Trong ngôn ngữ lập trình Python, câu lệnh nào sau đây là khai báo biến?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vì trong Python biến được khai báo theo quy tắc:

=


Câu 9:

Biến k thuộc số kiểu thực, cách khai báo nào sau đây là sai:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Khai báo theo quy tắc: =


Câu 10:

Biến kt thuộc kiểu bool, cách khai báo nào sau đây là sai:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Kiểu logic phải viết hoa chữ cái đầu.


Bắt đầu thi ngay