Chủ nhật, 26/03/2023
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 9 Giáo dục công dân Trắc nghiệm GDCD 9 Bài 16 (có đáp án): Quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý XH của CD

Trắc nghiệm GDCD 9 Bài 16 (có đáp án): Quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý XH của CD

Trắc nghiệm GDCD 9 Bài 16 (có đáp án): Quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý XH của CD

  • 2037 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

 "Hình thức dân chủ với những qui chế, thiết chế để nhân dân thảo luận, biểu quyết tham gia trực tiếp quyết định công việc của cộng đồng, của Nhà nước." là?  

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Hiến pháp 2013 quy định mọi công dân?  

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Nhận định nào sai: Dân được hưởng quyền bầu cử và ứng cử một cách bình đẳng, không phân biệt  

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Nhận định nào sai: Khi xác định người không được thực hiện quyền ứng cử  

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 6:

Công dân A tham gia góp ý vào dự thảo luật khi Nhà nước trưng cầu dân ý, ta gọi công dân A đã thực hiện quyền dân chủ nào?  

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 7:

Nhận định nào sai: Khi xác định người không được thực hiện quyền bầu cử  

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 8:

Quyền ứng cử của công dân có thể thực hiện bằng  

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 9:

Ở phạm vi cơ sở, các đề án định canh, định cư, giải phóng mặt bằng, tái định cư .... là  

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 10:

Ở phạm vi cơ sở, chủ trương và mức đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi công cộng là  

Xem đáp án

Đáp án B


Bắt đầu thi ngay