IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 11 Tiếng Anh (mới) Trắc nghiệm Tiếng anh 11 Unit 1: The Generation Gap

Trắc nghiệm Tiếng anh 11 Unit 1: The Generation Gap

Từ vựng - The Generation Gap

  • 9571 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 20 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Choose the best answer: Research shows that rituals can strengthen your family’s________and help to pass them on to your children.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: value (n): giá trị

attitude (n): thái độ

burden (n): gánh nặng

childcare (n): chăm sóc con cái

=> Research shows that rituals can strengthen your family’s values and help pass them on to your children.

Tạm dịch: Nghiên cứu cho thấy rằng các nghi thức có thể củng cố tăng cường các giá trị của gia đình và giúp truyền lại các giá trị đó cho con cái của bạn.


Câu 3:

Choose the best answer: As children get older and more________, the rules can develop with them

Xem đáp án

Đáp án: B

experienced (adj): có kinh nghiệm, giàu kinh nghiệm, từng trải, lão luyện

mature (adj): chín chắn, trưởng thành

fashionable (adj): đúng mốt, hợp thời trang

flashy (adj): điệu đà, hào nhoáng, sặc sỡ

=> As children get older and more mature, the rules can develop with them.

Tạm dịch: Khi tụi trẻ lớn hơn và trưởng thành hơn nữa, các quy tắc có thể mở rộng theo chúng.


Câu 4:

Choose the best answer: If household chores are shared, the________is lighter on everyone.

Xem đáp án

Đáp án: A

burden (n): gánh nặng

objection (n): sự phản đối                 

pressure (n): áp lực

viewpoint (n): quan điểm

=> If household chores are shared, the burden is lighter on everyone.

Tạm dịch: Nếu công việc gia đình được chia sẻ cùng nhau, gánh nặng đối với mọi người sẽ nhẹ hơn.


Câu 5:

Choose the best answer: Family rules might include specific bedtimes, chores, ________ and other behaviors

Xem đáp án

Đáp án: D

bill (n): hóa đơn

stuff (n): đồ đạc, chất liệu

trend (n): xu hướng

curfew (n): giờ giới nghiêm

=> Family rules might include specific bedtimes, chores, curfews and other behaviors.

Tạm dịch: Các quy định gia đình có thể bao gồm quy định cụ thể về giờ đi ngủ, làm việc nhà, giờ giới nghiêm và các hành vi khác.


Câu 6:

Choose the best answer: A________is a person who tries to persuade people to stop arguing or fighting.

Xem đáp án

Đáp án: C

prayer (n): lời cầu nguyện

sibling (n): anh/chị/em ruột

peacemaker (n): sứ giả hòa bình

babysitter (n): người trông trẻ

=> A peacemaker is a person who tries to persuade people to stop arguing or fighting.

Tạm dịch: Sứ giả hòa bình là một người luôn cố gắng thuyết phục mọi người xung quanh ngừng cãi nhau hoặc chiến tranh.


Câu 7:

Choose the best answer: Knocking on closed doors before entering can be a great way for children to practice _______ behaviors.

Xem đáp án

Đáp án: B

respect - respecting - respected (v): kính trọng

respecting (giới từ): nói về, về, có liên quan tới (vấn đề...)

respectful (adj): lễ phép, kính cẩn, biết tôn trọng

respective (adj): tương ứng

Cần một tính từ đứng trước bổ nghĩa cho danh từ "behaviors" (hành vi, cách cư xử)

=> Knocking on closed doors before entering can be a great way for children to practice respectful behaviors.


Câu 8:

Choose the best answer: Privacy seems to have _________ meaning for today’s children and even adults.

Xem đáp án

Đáp án: C

significantly (adv): đáng kể

significance (n): ý nghĩa, sự quan trọng, sự đáng kể

significant (adj): có ý nghĩa, quan trọng, đáng kể

signification (n): ý nghĩa (của một từ); sự biểu thị

Cần một tính từ đứng trước để bổ nghĩa cho danh từ "meaning" (ý nghĩa)

=> Privacy seems to have significant meaning for today’s children and even adults.

Tạm dịch: Quyền riêng tư dường như có ý nghĩa quan trọng cho trẻ em ngày nay và thậm chí cả người lớn.


Câu 9:

Choose the best answer: You will get into trouble if you come back home after the ______.

Xem đáp án

Đáp án: B

norm (n): chuẩn mực

curfew (n): giờ giới nghiêm

value (n): giá trị

objection (n): sự phản đối

=> You will get into trouble if you come back home after the curfew.

Tạm dịch: Bạn sẽ gặp rắc rối nếu bạn trở về nhà sau giờ giới nghiêm.


Câu 10:

Choose the best answer: She doesn’t want to waste her money on clothes, so she ignores the ______fashion trend.

Xem đáp án

Đáp án: B

comfortable (adj): thoải mái, tiện nghi

current (adj): hiện tại, gần đây

mature (adj): chín chắn, trưởng thành

studious (adj): chăm chỉ, siêng năng

=> She doesn’t want to waste her money on clothes, so she ignores the current fashion trend.

Tạm dịch: Cô ấy không muốn lãng phí tiền của mình vào việc mua sắm quần áo, vì vậy cô ấy bỏ qua xu hướng thời trang hiện tại.


Câu 11:

Choose the best answer: When you ride a motorbike, you must _____ the general road rules.

Xem đáp án

Đáp án: C

judge (v): đánh giá

force (v): thúc ép, bắt buộc

obey (v): vâng lời, tuân thủ

compare (v): so sánh

=> When you ride a motorbike, you must obey the general road rules.

Tạm dịch: Khi bạn lái xe máy, bạn phải tuân thủ các quy định chung về giao thông đường bộ.


Câu 12:

Choose the best answer: Children object the fact that parents try to________on curfew and set time aside for studying sessions.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: compass (v): thương, động lòng trắc ẩn

impose (v): bắt ai/cái gì phải làm/chịu cái gì; áp đặt

conflict (n): sự xung đột, cuộc xung đột/ (v): đối lập; trái ngược; mâu thuẫn

control (v): điều khiển

Set time aside (to do) for N: Dành thời gian (để làm việc gì) cho cái gì

=> Children object the fact that parents try to impose on curfew and set time aside for studying sessions.

Tạm dịch: Trẻ em phản đối một thực tế đó là việc cha mẹ cố áp đặt giờ giới nghiêm và bắt chúng dành thời gian cho các buổi học.


Câu 13:

Choose the best answer: I decided to get my nose _______ last week.

Xem đáp án

Đáp án: A

pierce (v): xỏ khuyên, xuyên qua, chọc vào

forbid (v): ngăn cấm

afford (v): có đủ sức, có đủ khả năng, có đủ điều kiện (để làm gì)

browse (v): duyệt qua

Cấu trúc: get something done: ý nói ai đó làm dịch vụ gì cho chúng ta/ làm cho công việc nào đó được hoàn thành

=> I decided to get my nose pierced last week.

Tạm dịch: Tôi đã quyết định xỏ khuyên mũi tuần trước.


Câu 14:

Choose the best answer: Instead of ______ someone by their appearance, you should get to know them better.

Xem đáp án

Đáp án: B

swear (v): thề thốt

judge (v): đánh giá, xét xử

control (v): kiểm soát

work out (v): tìm ra

=> Instead of judging someone by their appearance, you should get to know them better.

Tạm dịch: Thay vì đánh giá ai đấy qua vẻ bề ngoài, bạn nên tìm hiểu về họ kỹ hơn.

- Thông tin thêm "Don't judge the book by its cover" (idiom): đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài


Câu 15:

Choose the best answer: She whispered a ______ that her sibling wouldn’t die.

Xem đáp án

Đáp án: B

burden (n): gánh nặng

prayer (n): lời cầu nguyện

disapproval (n): sự không tán thành,  sự phản đối

pressure (n): áp lực

=> She whispered a prayer that her sibling wouldn’t die.

Tạm dịch: Cô ấy thì thầm 1 lời cầu nguyện rằng anh (chị/ em ruột) của cô ấy sẽ không chết.


Câu 16:

Choose the expression that is closest in meaning to the underlined word: He was one of those flashy guys with too much money to throw around.

Xem đáp án

Đáp án: A

flashy (adj): hào nhoáng, xa hoa, sặc sỡ, đẹp, thu hút (con người)

A. very attractive and impressive: rất thu hút và ấn tượng

B. very cheap and ugly: rất rẻ và xấu xí

C. very comfortable and light: rất thoải mái và nhẹ

D. very beautiful and bright: rất đẹp và sáng

=> flashy = very attractive and impressive

=> He was one of those very attractive and impressive guys with too much money to throw around.

Tạm dịch: Anh ta là một trong những gã hào nhoáng với quá nhiều tiền ném xung quanh.


Câu 17:

Choose the best answer: A generation gap is usually defined as the difference in values, ________ and behavior between one generation and the next.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: disapproval (n): sự không tán thành, sự phản đối

norm (n): chuẩn mực

privacy (n): sự riêng tư, sự bí mật, sự kín đáo

attitude (n): thái độ

=> A generation gap is usually defined as the difference in values, attitude and behavior between one generation and the next.

Tạm dịch: Khoảng cách về thế hệ thường được định nghĩa là sự khác biệt về giá trị, thái độ và cách cư xử giữa thế hệ này và thế hệ kế tiếp.


Câu 18:

Find out the synonym of the underlined word from the options below: I was surfing the Net looking for information about Indian music.

Xem đáp án

Đáp án: B

surf (v): lướt (web, Internet)/ lướt sóng

wave (v): vẫy

browse (v): lướt (web), duyệt (web)

connect (v): kết nối

set (v): cài đặt

=> surf = browse

=> I was browsing the Net looking for information about Indian music.

Tạm dịch: Tôi đang lướt web để tìm kiếm thông tin về nhạc Ấn Độ


Câu 19:

Find out the synonym of the underlined word from the options below: You'd better lower your standards if you want to find somewhere cheap to live.

Xem đáp án

Đáp án: C

standard (n): tiêu chuẩn

quality (n): chất lượng

personality (n): tính cách, nhân cách

norm (n): quy tắc, quy phạm, tiêu chuẩn

gap (n): khoảng cách

=> standards = norms

=> You'd better lower your norms if you want to find somewhere cheap to live.

Tạm dịch: Bạn nên hạ tiêu chuẩn nếu muốn tìm nơi nào đó rẻ tiền để sống.


Câu 20:

Find out the synonym of the underlined word from the options below:

The proposal will go ahead despite strong objections from the public

Xem đáp án

Đáp án: D

objection (n): sự phản đối

agreement (n): sự đồng ý

manner (n): cung cách, cách thức

generation (n): thế hệ                   

disapproval (n): sự không đồng ý, không tán thành

=> objection = disapproval

=> The proposal will go ahead despite strong disapproval from the public.

Tạm dịch: Đề xuất này sẽ tiếp tục mặc dù bị phản đối mạnh mẽ từ công chúng.


Câu 21:

Choose the correct answer: No hurting anyone’s feelings or body, and asking permission to borrow other people’s belongings are examples of ________behavior

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: conservative (adj): bảo thủ, thận trọng, ôn hoà, dè dặt

current (adj): hiện tại, phổ biến

respectful (adj): biết tôn trọng, lễ phép; kính cẩn

elegant (adj): thanh lịch, tao nhã

=> No hurting anyone’s feelings or body, and asking permission to borrow other people’s belongings are examples of respectful behavior.

Tạm dịch: Không làm tổn thương cảm xúc hoặc cơ thể của bất kỳ ai, và xin phép khi mượn đồ đạc của người khác là những ví dụ về cách cư xử biết tôn trọng.


Bắt đầu thi ngay