Chủ nhật, 23/06/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 11 Tiếng Anh (mới) Trắc nghiệm Tiếng anh 11 Unit 3: Becoming Independent

Trắc nghiệm Tiếng anh 11 Unit 3: Becoming Independent

Từ Vựng - Becoming Independent

  • 4074 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 20 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Choose the best answer to complete each sentence. The courses try to get young people to feel _______ in applying new skills in order to live independently.

Xem đáp án

Đáp án: B
Giải thích: sure (adj): chắc chắn

confident (adj): tự tin

excited (adj): hào hứng

interesting (adj): thú vị

=> The courses try to get young people to feel confident in applying new skills in order to live independently.

Tạm dịch: Các khóa học cố gắng làm cho những người trẻ tuổi cảm thấy tự tin trong việc áp dụng các kỹ năng mới để sống tự lập.


Câu 3:

Choose the best answer to complete each sentence. Teens should have the ability to _______ loneliness.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: deal (v): giải quyết (+ with)

 

cope with (v): đương đầu, đối phó   

set up (v): thành lập

look after (v): chăm sóc

=> Teens should have the ability to cope with loneliness.

Tạm dịch: Thanh thiếu niên nên có khả năng đối phó với sự cô đơn.


Câu 4:

Choose the best answer to complete each sentence. General _______ skills are part of being independent and responsible.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: house (n): ngôi nhà

 

housekeeper (n): quản gia                 

housekeeping (n): công việc quản gia

housemaid (n): hầu gái

=> General housekeeping skills are part of being independent and responsible.

Tạm dịch: Kỹ năng quản gia chung là một phần của kỹ năng sống độc lập và có trách nhiệm.


Câu 5:

Choose the best answer to complete each sentence. During our courses, you write an independent living plan to meet individual needs, such as _______, meal planning, and financial management.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: self-esteem (n): lòng tự trọng

 

self-examination (n): sự tự vấn, tự kiểm tra

self-fulfilment (n): sự hoàn thành ước nguyện

self-expression (n): sự tự biểu hiện, sự tự biểu diễn

=> During our courses, you write an independent living plan to meet individual needs, such as self-esteem, meal planning, and financial management.

Tạm dịch: Trong các khóa học của chúng ta, em hãy viết một kế hoạch sống độc lập để đáp ứng các nhu cầu cá nhân, chẳng hạn như lòng tự trọng, lập kế hoạch về bữa ăn và quản lý tài chính.


Câu 6:

Choose the best answer to complete each sentence. Parents can teach their teen to _______ to achieve positive outcomes.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: affect (v): ảnh hưởng  

 

succeed (v): thành công    

encourage (v): khuyến khích, động viên

strive (v): cố gắng, nỗ lực

=> Parents can teach their teen to strive to achieve positive outcomes.

Tạm dịch: Phụ huynh có thể dạy con em mình luôn phấn đấu để đạt được những kết quả tích cực.


Câu 7:

Choose the best answer to complete each sentence. Effective _______ skills help you break each project down into the achievable tasks.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: time-keeping (n): sự bấm giờ, sự định thời gian

 

time-consuming (n): sự tốn thời gian

time-management (n): sự quản lý thời gian

timeline (n): dòng thời gian

=> Effective time-management skills help you break each project down into the achievable tasks.

Tạm dịch: Các kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả giúp bạn chia nhỏ từng dự án thành các nhiệm vụ có thể thực hiện được


Câu 8:

Choose the best answer to complete each sentence. When teens learn how to use their time _______, they not only get more tasks accomplished, but they also feel good about themselves and their abilities.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: wise (adj): khôn ngoan, sáng suốt

 

wisely (adv): một cách khôn ngoan     

wisdom (n): sự khôn ngoan, trí khôn

wisewoman (n): mụ phù thủy

- Cần một trạng từ để bổ nghĩa cho động từ “use”

=> When teens learn how to use their time wisely, they not only get more tasks accomplished, but they also feel good about themselves and their abilities.

Tạm dịch: Khi thanh thiếu niên học cách sử dụng thời gian một cách khôn ngoan, họ không chỉ hoàn thành được nhiều công việc hơn, mà còn cảm thấy tốt về bản thân và khả năng của mình.


Câu 9:

Choose the best answer to complete each sentence. She had been fiercely_____towards him as a teenager.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: protect (v): bảo vệ

 

protection (n): sự bảo vệ

protective (adj): bảo vệ, che chở

- Ở đây dùng thì quá khứ hoàn thành ở dạng bị động nên từ cần điền phải là một động từ dạng Ved/V3

=> She had been fiercely protected towards him as a teenager.

Tạm dịch: Cô ấy đã được bảo vệ dữ dội trước anh ta như là một thiếu niên vậy.


Câu 10:

Choose the best answer to complete each sentence. The teacher wants the children to feel_____about asking questions when they don't understand.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: confident (adj): tự tin

 

confidence (n): sự tự tin

confidently (adv): một cách tự tin

confide (v): tiết lộ

- feel + adj: cảm thấy như thế nào đó

=> The teacher wants the children to feel confident about asking questions when they don't understand.

Tạm dịch: Giáo viên muốn những đứa trẻ cảm thấy tự tin đặt câu hỏi khi chúng không hiểu bài.


Câu 11:

Choose the best answer to complete each sentence: The_______made by the management committee will affect everyone in the company.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: decide (v): quyết định

 

decisive (adj): quyết định

decision (n): quyết định        

decisively (adv): dứt khoát

- Chỗ cần điền đứng sau mạo từ “the” nên là một danh từ.

=> The decision by the management committee will affect everyone in the company.

Tạm dịch: Các quyết định của ban quản lý sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người trong công ty.


Bắt đầu thi ngay