Chủ nhật, 26/03/2023
IMG-LOGO

Câu hỏi:

19/06/2021 5,207

Chất nào sau đây có đồng phân hình học

A. 2-clopropen.

B. But-2-en.

Đáp án chính xác

C. 1,2-đicloetan. 

D. But-2-in.

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

2-clopropen: CH2=CCl-CH3 => không có đồng phân hình học

but-2-en: CH3-CH=CH-CH3 => có đồng phân hình học

1,2-đicloetan: CHCl2-CHCl2 => không có đồng phân hình học

But-2-in: CH≡C-CH-CH3 => không có đphh

Đáp án cần chọn là: B

Câu trả lời này có hữu ích không?

0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất nào sau đây có đồng phân hình học?

Xem đáp án » 19/06/2021 8,342

Câu 2:

Cho các chất: CH2=CH−CH=CH2; CH3−CH2−CH=C(CH3)2; CH3−CH=CH−CH=CH2; CH3−CH=CH2; CH3−CH=CH−COOH. Số chất có đồng phân hình học là

Xem đáp án » 19/06/2021 1,965

Câu 3:

Trong những dãy chất sau đây, dãy nào có các chất là đồng phân của nhau?

Xem đáp án » 19/06/2021 1,759

Câu 4:

Hợp chất hữu cơ nào sau đây không có đồng phân hình học

Xem đáp án » 19/06/2021 1,430

Câu 5:

Số liên kết σ (xích ma) có trong mỗi phân tử: CH≡CH; CH2=CH2; CH2=CH-CH=CH2 lần lượt là:

Xem đáp án » 19/06/2021 1,313

Câu 6:

Liên kết ba giữa hai nguyên tử cacbon tạo nên do:

Xem đáp án » 19/06/2021 1,202

Câu 7:

Cho các chất sau đây:

Số chất đồng đẳng của benzene (C6H6) là

Xem đáp án » 19/06/2021 1,176

Câu 8:

Chất nào sau đây có đồng phân hình học

Xem đáp án » 19/06/2021 998

Câu 9:

Cho các chất sau: CH3–O–CH3 (1), C2H5OH (2), CH3CH2CH2OH (3), CH3CH(OH)CH3 (4), CH3CH(OH)CH2CH­3 (5), CH3OH (6). Những cặp chất là đồng phân của nhau

Xem đáp án » 19/06/2021 439

Câu 10:

Cho các chất hữu cơ mạch thẳng sau: C3H6; C4H8; C3H8; C4H10; C5H10; C2H2; C2H5Cl. Số chất là đồng đẳng của C2H4 là

Xem đáp án » 19/06/2021 406

Câu 11:

Cho các chất:

Các chất đồng phân của nhau là:

Xem đáp án » 19/06/2021 360

Câu 12:

Cho các chất sau: CH2=CH-CH2-CH2-CH=CH2; CH2=CH-CH=CH-CH2-CH3, CH3-C(CH3)=CH-CH3, CH2=CH-CH2-CH=CH­2. Số chất có đồng phân hình học là

Xem đáp án » 19/06/2021 354

Câu 13:

Trong những dãy chất sau đây, dãy nào có các chất là đồng phân của nhau?

Xem đáp án » 19/06/2021 333

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »
Xem thêm »