IMG-LOGO

Câu hỏi:

22/06/2022 274

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?

A. Trường (field): bản chất là cột của bảng, thể hiện thuộc tính của chủ thể cần quản lý 

B. Bản ghi (record): bản chất là hàng của bảng, gồm dữ liệu về các thuộc tính của chủ thể được quản lý

C. Kiểu dữ liệu (Data Type): là kiểu của dữ liệu lưu trong một trường 

D. Một trường có thể có nhiều kiểu dữ liệu

Đáp án chính xác

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Trường (field): bản chất là cột của bảng, thể hiện thuộc tính của chủ thể cần quản lý. Vì vậy trong một trường chỉ có thể có một kiểu dữ liệu.

Đáp án: D

Câu trả lời này có hữu ích không?

0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để chỉ định khóa chính cho một bảng, sau khi chọn trường, ta thực hiện:

Xem đáp án » 22/06/2022 6,055

Câu 2:

Trong cửa sổ CSDL đang làm việc, để tạo cấu trúc bảng trong chế độ thiết kế, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 22/06/2022 910

Câu 3:

Khi chọn kiểu dữ liệu cho trường THÀNH_TIỀN (bắt buộc kèm theo đơn vị tiền tệ), phải chọn loại nào? 

Xem đáp án » 22/06/2022 811

Câu 4:

Trong Access, muốn nhập dữ liệu vào cho một bảng, ta thực hiện:

Xem đáp án » 22/06/2022 428

Câu 5:

Để mở một bảng ở chế độ thiết kế, ta chọn bảng đó rồi:

Xem đáp án » 22/06/2022 414

Câu 6:

Trong Access, khi nhập dữ liệu cho bảng, giá trị của field GIOI_TINH là True. Khi đó field GIOI_TINH được xác định kiểu dữ liệu gì?

Xem đáp án » 22/06/2022 328

Câu 7:

Thành phần cơ sở của Access là: 

Xem đáp án » 22/06/2022 233

Câu 8:

Trong Access khi ta nhập dữ liệu cho trường “Ghi chú” trong CSDL (dữ liệu kiểu văn bản) mà nhiều hơn 255 kí tự thì ta cần phải định nghĩa trường đó theo kiểu nào?

Xem đáp án » 22/06/2022 223

Câu 9:

Chọn kiểu dữ liệu nào cho truờng điểm “Tóan”, “Lý”,...

Xem đáp án » 22/06/2022 153