Thứ năm, 01/06/2023
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 12 Tin học Trắc nghiệm Tin học 12 Bài 4 (có đáp án): Cấu trúc bảng

Trắc nghiệm Tin học 12 Bài 4 (có đáp án): Cấu trúc bảng

Trắc nghiệm Tin học 12 Bài 4 (có đáp án): Cấu trúc bảng

  • 685 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Thành phần cơ sở của Access là: 

Xem đáp án

Dữ liệu trong Access được lưu trữ dưới dạng bảng, gồm có các cột và các hàng. Bảng là thành phần cơ sở tạo nên CSDL. Các bảng chứa toàn bộ dữ liệu mà người dùng cần để khai thác.

Đáp án: A


Câu 2:

Để mở một bảng ở chế độ thiết kế, ta chọn bảng đó rồi:

Xem đáp án

Để mở một bảng ở chế độ thiết kế, ta chọn bảng đó rồi Click vào nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học 12 có đáp án (thiết kế).

Đáp án: A


Câu 3:

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?

Xem đáp án

Trường (field): bản chất là cột của bảng, thể hiện thuộc tính của chủ thể cần quản lý. Vì vậy trong một trường chỉ có thể có một kiểu dữ liệu.

Đáp án: D


Câu 4:

Trong Access, khi nhập dữ liệu cho bảng, giá trị của field GIOI_TINH là True. Khi đó field GIOI_TINH được xác định kiểu dữ liệu gì?

Xem đáp án

Trong Access, khi nhập dữ liệu cho bảng, giá trị của field GIOI_TINH là True. Khi đó field GIOI_TINH được xác định dữ liệu kiểu boolean (hay lôgic) → kiểu dữ liệu trong Access là Yes/ No.

Đáp án: A


Câu 5:

Khi chọn kiểu dữ liệu cho trường THÀNH_TIỀN (bắt buộc kèm theo đơn vị tiền tệ), phải chọn loại nào? 

Xem đáp án

Khi chọn kiểu dữ liệu cho trường THÀNH_TIỀN (bắt buộc kèm theo đơn vị tiền tệ) thì ta chọn dữ liệu kiểu tiền tệ ( Currency).

Đáp án: B


Câu 6:

Chọn kiểu dữ liệu nào cho truờng điểm “Tóan”, “Lý”,...

Xem đáp án

Điểm “Tóan”, “Lý”,... là dữ liệu kiểu số → kiểu dữ liệu trong Access là Number.

Đáp án: C


Câu 7:

Trong Access khi ta nhập dữ liệu cho trường “Ghi chú” trong CSDL (dữ liệu kiểu văn bản) mà nhiều hơn 255 kí tự thì ta cần phải định nghĩa trường đó theo kiểu nào?

Xem đáp án

Trong Access khi ta nhập dữ liệu cho trường “Ghi chú” trong CSDL (dữ liệu kiểu văn bản) mà nhiều hơn 255 kí tự thì ta cần phải định nghĩa trường đó theo kiểu Memo ( 0 đến 65536 kí tự).

Đáp án: D


Câu 8:

Trong cửa sổ CSDL đang làm việc, để tạo cấu trúc bảng trong chế độ thiết kế, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Trong cửa sổ CSDL đang làm việc, để tạo cấu trúc bảng trong chế độ thiết kế, thực hiện một trong cách sau:

+ Nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học 12 có đáp án , rồi nháy đúp Design View

+ Nháy đúp vào Create Table in Design View.

Đáp án: D


Câu 9:

Để chỉ định khóa chính cho một bảng, sau khi chọn trường, ta thực hiện:

Xem đáp án

Trong Access, muốn thay đổi khóa chính, ta chọn trường muốn chỉ định khóa chính rồi thực hiện: Nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học 12 có đáp án hoặc chọn Edit → Primary Key

Đáp án: D


Câu 10:

Trong Access, muốn nhập dữ liệu vào cho một bảng, ta thực hiện:

Xem đáp án

Muốn nhập dữ liệu vào cho một bảng, ta thực hiện :

+ Nhập trực tiếp trong chế độ trang dữ liệu

+ Nháy đúp trái chuột lên tên bảng cần nhập dữ liệu

+ Dùng biểu mẫu giúp tạo giao diện thuận tiện cho việc nhập và hiện thông tin.

Đáp án D


Bắt đầu thi ngay