IMG-LOGO

Câu hỏi:

22/06/2022 209

Chọn kiểu dữ liệu nào cho truờng điểm “Tóan”, “Lý”,...

A. AutoNumber 

B. Yes/No 

C. Number 

Đáp án chính xác

D. Currency

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Điểm “Tóan”, “Lý”,... là dữ liệu kiểu số → kiểu dữ liệu trong Access là Number.

Đáp án: C

Câu trả lời này có hữu ích không?

0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để chỉ định khóa chính cho một bảng, sau khi chọn trường, ta thực hiện:

Xem đáp án » 22/06/2022 6,091

Câu 2:

Trong cửa sổ CSDL đang làm việc, để tạo cấu trúc bảng trong chế độ thiết kế, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 22/06/2022 946

Câu 3:

Khi chọn kiểu dữ liệu cho trường THÀNH_TIỀN (bắt buộc kèm theo đơn vị tiền tệ), phải chọn loại nào? 

Xem đáp án » 22/06/2022 838

Câu 4:

Trong Access, muốn nhập dữ liệu vào cho một bảng, ta thực hiện:

Xem đáp án » 22/06/2022 473

Câu 5:

Để mở một bảng ở chế độ thiết kế, ta chọn bảng đó rồi:

Xem đáp án » 22/06/2022 453

Câu 6:

Trong Access, khi nhập dữ liệu cho bảng, giá trị của field GIOI_TINH là True. Khi đó field GIOI_TINH được xác định kiểu dữ liệu gì?

Xem đáp án » 22/06/2022 353

Câu 7:

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?

Xem đáp án » 22/06/2022 296

Câu 8:

Trong Access khi ta nhập dữ liệu cho trường “Ghi chú” trong CSDL (dữ liệu kiểu văn bản) mà nhiều hơn 255 kí tự thì ta cần phải định nghĩa trường đó theo kiểu nào?

Xem đáp án » 22/06/2022 263

Câu 9:

Thành phần cơ sở của Access là: 

Xem đáp án » 22/06/2022 259