IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 11 Tiếng Anh (mới) Bài tập Tiếng Anh lớp 11 Unit 9 có đáp án

Bài tập Tiếng Anh lớp 11 Unit 9 có đáp án

I. Phonetics and Speaking

  • 2590 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án A

Giải thích: Đáp án C, B, D trọng âm 2. Đáp án A trọng âm 3.


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm 1. Đáp án C trọng âm 2.


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm 2. Đáp án B trọng âm 1.


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm 2. Đáp án C trọng âm 3.


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, D, C trọng âm 3. Đáp án B trọng âm 1.


Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct response to each of the following exchanges.

Question. “____?" – "It's ten minutes' walk from here.”

Xem đáp án

Đáp án C

Dịch: Từ đây đến trung tâm thị trấn bao xa? - Cách đây mười phút đi bộ.


Câu 7:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct response to each of the following exchanges.

Question. “What a boring lecture!" - “____”

Xem đáp án

Đáp án A

Dịch: Thật là một bài giảng nhàm chán. - Đúng, nó thật buồn tẻ phải không?


Câu 8:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct response to each of the following exchanges.

Question. “I believe people will have a better life in the future.” - “____ Life will be more enjoyable than it is today, won't it?”

Xem đáp án

Đáp án C

Dịch: Tôi tin rằng mọi người sẽ có một cuộc sống tốt hơn trong tương lai. – Đúng, tôi đồng ý. Cuộc sống sẽ thú vị hơn ngày hôm nay, phải không?


Câu 9:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct response to each of the following exchanges.

Question. “____” – “That's right. London will be cleaner and more sustainable.”

Xem đáp án

Đáp án A

Dịch: Điều này có nghĩa là sẽ không có ô nhiễm, phải không? - Đúng rồi. London sẽ sạch hơn và bền vững hơn.


Câu 10:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct response to each of the following exchanges.

Question. "What's the weather forecast?” – “____”

Xem đáp án

Đáp án C

Dịch: Dự báo thời tiết là gì? - Trời sắp mưa. Đừng quên áo mưa của bạn nhé?


Câu 11:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /w/. Đáp án B là âm câm.


Câu 12:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /s/. Đáp án A phát âm là /ʃ/


Câu 13:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án C

Giải thích: Đáp án B, A, D phát âm là /ə/. Đáp án C phát âm là /ei/


Câu 14:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án D

Giải thích: Đáp án B, A, C phát âm là /p/. Đáp án C là âm câm.


Câu 15:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /o/. Đáp án A phát âm là /əʊ/


Bắt đầu thi ngay