Thứ sáu, 20/05/2022
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 11 Tiếng Anh Top 5 Đề thi giữa kì 2 Tiếng Anh 11 có đáp án

Top 5 Đề thi giữa kì 2 Tiếng Anh 11 có đáp án

Đề thi giữa kì 2 Tiếng Anh 11 có đáp án (Đề 1)

  • 3337 lượt thi

  • 35 câu hỏi

  • 15 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 11:

There are lots of TV Christmas …………… for children this year.

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 18:

I felt my face burning with ........................

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 21:

Jane ................any dinner. She had eaten already.

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 25:

I expected ...............................to the party, but I wasn't.

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 26:

Thank you for a lovely evening? - ...........

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 27:

A: "............going on a picnic this weekend ?" - B: "That's great !"

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 28:

Tom: "How did you get there ?" - John: ".................."

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 30:

– Kevin: "Do you mind if I smoke?" – David: "_______"

Xem đáp án

Đáp án: A


Bắt đầu thi ngay