Thứ năm, 01/06/2023
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 12 Giáo dục Quốc Phòng Trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 12 Bài 6 có đáp án

Trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 12 Bài 6 có đáp án

Trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 12 Bài 6 có đáp án

  • 454 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Trong chiến đấu, động tác đi khom được vận dụng trong trường hợp nào?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 2:

Chiến sĩ trong bức ảnh dưới đây đang thực hiện động tác nào?

Chiến sĩ trong bức ảnh dưới đây đang thực hiện động tác nào? A. Đi khom cao. (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 3:

Trong chiến đấu, động tác chạy khom được vận dụng trong trường hợp nào?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 4:

Trong chiến đấu, động tác bò cao hai chân, một tay được vận dụng trong trường hợp nào?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 5:

Trong chiến đấu, động tác bò cao được vận dụng trong trường hợp nào?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 6:

Trong chiến đấu, động tác bò cao được vận dụng trong trường hợp nào?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 7:

Trong chiến đấu, động tác trườn được vận dụng trong trường hợp nào?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 8:

Trong chiến đấu, động tác vọt tiến được vận dụng trong trường hợp nào?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 9:

Chiến sĩ trong bức ảnh dưới đây đang thực hiện động tác nào?

 Chiến sĩ trong bức ảnh dưới đây đang thực hiện động tác nào? A. Đi khom cao khi không có (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 10:

Bức ảnh dưới đây mô tả lại động tác nào?

Bức ảnh dưới đây mô tả lại động tác nào? A. Đi khom cao khi không có chướng ngại vật.  (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 15:

Nội dung nào sau đây không phải là yêu cầu của các tư thế động tác vận động cơ bản trên chiến trường?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 16:

Khi thực hiện động tác lê thấp cần chú ý gì?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 17:

Trong chiến đấu, động tác trườn không được thực hiện trong trường hợp nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 18:

Khi thực hiện động tác đi khom cần lưu ý điều gì?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 19:

Khi thực hiện động tác bò cao chân, một tay cần lưu ý điều gì?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 20:

Nội dung nào dưới đây mô tả đúng động tácbò hai chân, hai tay?

Khi thực hiện động tác bò cao chân, một tay cần lưu ý điều gì?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 21:

Nội dung nào sau đây mô tả không đúng tư thế, động tác Trườn?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 23:

Trường hợp nào dưới đây có thể vận dụng động tác đi khom?

Xem đáp án

Đáp án: B


Bắt đầu thi ngay