Chủ nhật, 26/03/2023
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 11 Tin học Trắc nghiệm Kiểu cấu trúc (struct) có đáp án

Trắc nghiệm Kiểu cấu trúc (struct) có đáp án

Trắc nghiệm Kiểu cấu trúc (struct) có đáp án

  • 217 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về kiểu cấu trúc (struct)?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Dữ liệu kiểu cấu trúc (struct) dùng để mô tả các đối tượng có cùng một số thuộc tính mà các thuộc tính có thể có các kiểu dữ liệu khác nhau.


Câu 2:

Kiểu cấu trúc được định nghĩa:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Kiểu cấu trúc thường được định nghĩa như sau: 

struct <tên kiểu cấu trúc>{

<kiểu thành viên 1><thành viên 1>;

. . .

<kiểu thành viên k><thành viên k>;
};


Câu 3:

Sau khi có kiểu cấu trúc, biến kiểu cấu trúc có thể được khai báo như sau:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Sau khi có kiểu cấu trúc, biến kiểu cấu trúc có thể được khai báo như sau:

<Tên kiểu cấu trúc><tên biến bản ghi>;</tên></tên>


Câu 4:

Có bao nhiêu cách gán giá trị cho biến bản ghi?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Có hai cách để gán giá trị cho biến bản ghi: Dùng lệnh gán trực tiếp và gán giá trị cho từng thuộc tính.


Câu 6:

Cho đoạn chương trình sau:

struct HocSinh{

string HoTen;

string NgaySinh, DiaChi;

float Toan, Van;

char XepLoai;

Trong đoạn chương trình trên các thành viên là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Theo định nghĩa của kiểu cấu trúc:

struct <tên kiểu cấu trúc>{</tên>

<kiểu thành viên 1><thành viên 1>;</thành></kiểu>

.

<kiểu thành viên k><thành viên k>;}; </thành></kiểu>


Câu 7:

Nếu A là biến kiểu cấu trúc và X là tên một thuộc tính của A, thì tham chiếu đến thuộc tính X, được viết là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Để tham chiếu đến thuộc tính X, ta viết là: A.X


Câu 8:

Cho đoạn chương trình sau:

#include

 using namespace std;

 struct Rectangle {

int width, height;

};

 int main(void) {

struct Rectangle rec;

Nếu muốn gán giá trị cho biến height bằng 8 ta viết:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Để tham chiếu đến thuộc tính X, được viết là: A.X


Câu 9:

Nếu A B là hai biến bản ghi cùng kiểu thì ta có thể gán giá trịcủa B cho A dùng lệnh gán trực tiếp bằng câu lệnh:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Dùng lệnh gán trực tiếp: Nếu A và B là hai biến bản ghi cùng kiểu thì ta có thể gán giá trị của B cho A bằng câu lệnh:

A = B;


Câu 10:

Cho khai báo cấu trúc sau:

struct SinhVien {

int maSV;

char ho[20];

char ten[20];

bool gioiTinh;

char queQuan[100];

};

Để khai báo 2 biến sv1 và sv2 có kiểu SinhVien ta khai báo:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Khai báo giống như khai báo biến

<kiểu dữ liệu><tên biến>;</tên></kiểu>

Trong đó kiểu cấu trúc là SinhVien, 2 biến là sv1, sv2.


Câu 11:

Khẳng định nào sau đây là sai khi nói về kiểu cấu trúc?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Dữ liệu kiểu cấu trúc (struct) dùng để mô tả các đối tượng có cùng một số thuộc tính mà các thuộc tính có thể có các kiểu dữ liệu khác nhau.


Câu 13:

Cho đoạn chương trình sau:

struct SinhVien

{

int maSV;

char ho[20];

char ten[20];

bool gioiTinh;

char queQuan[100];

};

 int main(){

SinhVien sv1, sv2;

struct SinhVien sv3, sv4;

struct SinhVien sv[100];

Trong đoạn chương trình trên biến sv3, sv4 thuộc dữ liệu kiểu:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Khi có từ khóa struct ở đầu, có nghĩa là biến này là biến của kiểu dữ liệu tự định nghĩa:

struct SinhVien sv3, sv4;


Câu 14:

Cho đoạn chương trình sau:

struct toado

{

int x;

int y

} a, b;

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Dựa vào khai báo các biến trong đoạn chương trình trên.

- Tên struct là toado

- Các thành phần struct là x, y

- Các biến struct là a, b;


Câu 15:

Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về các phép toán có thể được thực hiện với struct:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Các biến struct không sử dụng các phép toán == và != bởi vì các thành phần trực thuộc struct không nhất thiết phải được lưu trữ trong các byte bộ nhớ liên tiếp.

Các phép toán có thể được thực hiện với struct bao gồm:

+ Phép gán, gán một biến struct cho một biến struct khác cùng kiểu.

+ Phép tham chiếu để lấy địa chỉ của một biến struct.

+ Truy vấn tới các thành phần của struct từ biến struct.

+ Sử dụng toán tử sizeof để lấy kích cỡ của biến struct.


Bắt đầu thi ngay