IMG-LOGO

Câu hỏi:

25/06/2022 1,277

Biến thiên enthalpy của một phản ứng được ghi ở sơ đồ dưới đây. Kết luận nào sau đây là đúng?

Biến thiên enthalpy của một phản ứng được ghi ở sơ đồ dưới đây. Kết luận nào sau đây là đúng? (ảnh 1)

A. Phản ứng tỏa nhiệt;

Đáp án chính xác

B. Năng lượng chất tham gia phản ứng nhỏ hơn năng lượng sản phẩm;

C. Biến thiên enthalpy của phản ứng là a kJ/mol;

D. Phản ứng thu nhiệt.

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: A

Từ sơ đồ ta thấy: Biến thiên enthalpy của một phản ứng được ghi ở sơ đồ dưới đây. Kết luận nào sau đây là đúng? (ảnh 2) (sp) < Biến thiên enthalpy của một phản ứng được ghi ở sơ đồ dưới đây. Kết luận nào sau đây là đúng? (ảnh 3) (cđ) nên Biến thiên enthalpy của một phản ứng được ghi ở sơ đồ dưới đây. Kết luận nào sau đây là đúng? (ảnh 4)< 0 và Biến thiên enthalpy của một phản ứng được ghi ở sơ đồ dưới đây. Kết luận nào sau đây là đúng? (ảnh 5) = − a kJ.</></>

Do đó đây là phản ứng tỏa nhiệt.

Vậy kết luận A đúng.

Câu trả lời này có hữu ích không?

0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho phản ứng: Na (s) + Cho phản ứng: Na (s) + Cl2 (g) ⟶NaCl (s) có (NaCl, s) = − 411,1 kJ/mol.Nếu chỉ thu được 0,5 mol NaCl (s) ở điều kiện chuẩn thì lượng nhiệt tỏa ra là (ảnh 1)Cl2 (g) ⟶NaCl (s) có Cho phản ứng: Na (s) + Cl2 (g) ⟶NaCl (s) có (NaCl, s) = − 411,1 kJ/mol.Nếu chỉ thu được 0,5 mol NaCl (s) ở điều kiện chuẩn thì lượng nhiệt tỏa ra là (ảnh 2)(NaCl, s) = − 411,1 kJ/mol.

Nếu chỉ thu được 0,5 mol NaCl (s) ở điều kiện chuẩn thì lượng nhiệt tỏa ra là

Xem đáp án » 25/06/2022 217

Câu 2:

Cho các phát biểu sau

(1) Phản ứng tỏa nhiệt là phản ứng hóa học trong đó có sự giải phóng nhiệt năng ra môi trường.

(2) Phản ứng thu nhiệt là phản ứng hóa học trong đó có sự hấp thụ nhiệt năng từ môi trường.

(3) Phản ứng tỏa nhiệt là phản ứng hóa học trong đó có sự hấp thụ nhiệt năng từ môi trường.

(4) Phản ứng thu nhiệt là phản ứng hóa học trong đó có sự giải phóng nhiệt năng ra môi trường.

Các phát biểu đúng là

Xem đáp án » 25/06/2022 169

Câu 3:

Nhiệt kèm theo phản ứng trong điều kiện chuẩn là

Xem đáp án » 25/06/2022 168

Câu 4:

Cho phản ứng sau:

S (s) + O2 (g) Cho phản ứng sau:S (s) + O2 (g) SO2 (g) (SO2, g) = – 296,8 kJ/molKhẳng định sai là (ảnh 1) SO2 (g) Cho phản ứng sau:S (s) + O2 (g) SO2 (g) (SO2, g) = – 296,8 kJ/molKhẳng định sai là (ảnh 2) (SO2, g) = – 296,8 kJ/mol

Khẳng định sai

Xem đáp án » 25/06/2022 150

Câu 5:

Phương trình nhiệt hóa học là

Xem đáp án » 25/06/2022 131

Câu 6:

Cho phản ứng: N2 (g) + 3H2 (g) ⟶ 2NH3 (g)

Ở điều kiện chuẩn, cứ 1 mol N2 phản ứng hết sẽ tỏa ra 91,8 kJ. Enthalpy tạo thành chuẩn của NH3

Xem đáp án » 25/06/2022 130

Câu 7:

Cho các phản ứng dưới đây:

(1) CO (g) + Cho các phản ứng dưới đây:(1) CO (g) + O2 (g) ⟶ CO2 (g) = − 283 kJ(2) C (s) + H2O (g) CO (g) + H2 (g) = + 131,25 kJ  (3) H2 (g) + F2 (g) ⟶ 2HF (g) = − 546 kJ (4) H2 (g) + Cl2 (g)⟶ 2HCl (g (ảnh 1)O2 (g) ⟶ CO2 (g) Cho các phản ứng dưới đây:(1) CO (g) + O2 (g) ⟶ CO2 (g) = − 283 kJ(2) C (s) + H2O (g) CO (g) + H2 (g) = + 131,25 kJ  (3) H2 (g) + F2 (g) ⟶ 2HF (g) = − 546 kJ (4) H2 (g) + Cl2 (g)⟶ 2HCl (g (ảnh 2)= − 283 kJ

(2) C (s) + H2O (g) Cho các phản ứng dưới đây:(1) CO (g) + O2 (g) ⟶ CO2 (g) = − 283 kJ(2) C (s) + H2O (g) CO (g) + H2 (g) = + 131,25 kJ  (3) H2 (g) + F2 (g) ⟶ 2HF (g) = − 546 kJ (4) H2 (g) + Cl2 (g)⟶ 2HCl (g (ảnh 3) CO (g) + H2 (g) Cho các phản ứng dưới đây:(1) CO (g) + O2 (g) ⟶ CO2 (g) = − 283 kJ(2) C (s) + H2O (g) CO (g) + H2 (g) = + 131,25 kJ  (3) H2 (g) + F2 (g) ⟶ 2HF (g) = − 546 kJ (4) H2 (g) + Cl2 (g)⟶ 2HCl (g (ảnh 4) = + 131,25 kJ

(3) H2 (g) + F2 (g) ⟶ 2HF (g) Cho các phản ứng dưới đây:(1) CO (g) + O2 (g) ⟶ CO2 (g) = − 283 kJ(2) C (s) + H2O (g) CO (g) + H2 (g) = + 131,25 kJ  (3) H2 (g) + F2 (g) ⟶ 2HF (g) = − 546 kJ (4) H2 (g) + Cl2 (g)⟶ 2HCl (g (ảnh 5)= − 546 kJ

(4) H2 (g) + Cl2 (g)⟶ 2HCl (g) Cho các phản ứng dưới đây:(1) CO (g) + O2 (g) ⟶ CO2 (g) = − 283 kJ(2) C (s) + H2O (g) CO (g) + H2 (g) = + 131,25 kJ  (3) H2 (g) + F2 (g) ⟶ 2HF (g) = − 546 kJ (4) H2 (g) + Cl2 (g)⟶ 2HCl (g (ảnh 6)= − 184,62 kJ

Phản ứng xảy ra thuận lợi nhất là

Xem đáp án » 25/06/2022 114

Câu 8:

Phản ứng nào trong các phản ứng dưới đây là phản ứng thu nhiệt?

Xem đáp án » 25/06/2022 107

Câu 9:

Enthalpy tạo thành của một chất (Enthalpy tạo thành của một chất () là nhiệt kèm theo phản ứng tạo thành (ảnh 1)) là nhiệt kèm theo phản ứng tạo thành

Xem đáp án » 25/06/2022 105

Câu 10:

Cho biết phản ứng tạo thành 2 mol HCl (g) ở điều kiện chuẩn tỏa ra 184,62 kJ:

H2 (g) + Cl2 (g)⟶ 2HCl (g) (*)

Những phát biểu nào dưới đây đúng?

(1) Enthalpy tạo thành chuẩn của HCl (g) là − 184,62 kJ/mol.

(2) Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng (*) là − 184,62 kJ.

(3) Enthalpy tạo thành chuẩn của HCl (g) là – 92,31 kJ/mol.

(4) Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng (*) là 184,62 kJ.

Xem đáp án » 25/06/2022 102

Câu 11:

Phương trình nhiệt hóa học giữa nitrogen và oxygen như sau:

N2 (g) + O2 (g) ⟶ 2NO (g) Phương trình nhiệt hóa học giữa nitrogen và oxygen như sau:N2 (g) + O2 (g) ⟶ 2NO (g) = +180 kJKết luận nào sau đây đúng? (ảnh 1) = +180 kJ

Kết luận nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 25/06/2022 101

Câu 12:

Cho 2 phương trình nhiệt hóa học sau:

C (s) + H2O (g) Cho 2 phương trình nhiệt hóa học sau:C (s) + H2O (g) CO (g) + H2 (g) = + 131,25 kJ  (1)CuSO4 (aq) + Zn (s) ZnSO4 (aq) + Cu (s) = −231,04 kJ  (2)Khẳng định đúng là (ảnh 1) CO (g) + H2 (g) Cho 2 phương trình nhiệt hóa học sau:C (s) + H2O (g) CO (g) + H2 (g) = + 131,25 kJ  (1)CuSO4 (aq) + Zn (s) ZnSO4 (aq) + Cu (s) = −231,04 kJ  (2)Khẳng định đúng là (ảnh 2) = + 131,25 kJ (1)

CuSO4 (aq) + Zn (s) Cho 2 phương trình nhiệt hóa học sau:C (s) + H2O (g) CO (g) + H2 (g) = + 131,25 kJ  (1)CuSO4 (aq) + Zn (s) ZnSO4 (aq) + Cu (s) = −231,04 kJ  (2)Khẳng định đúng là (ảnh 3)ZnSO4 (aq) + Cu (s) Cho 2 phương trình nhiệt hóa học sau:C (s) + H2O (g) CO (g) + H2 (g) = + 131,25 kJ  (1)CuSO4 (aq) + Zn (s) ZnSO4 (aq) + Cu (s) = −231,04 kJ  (2)Khẳng định đúng là (ảnh 4) = −231,04 kJ (2)

Khẳng định đúng là

Xem đáp án » 25/06/2022 98

Câu 13:

Điều kiện chuẩn là điều kiện ứng với

Xem đáp án » 25/06/2022 96

Câu 14:

Cho Cho (Fe2O3, s) = − 825,5 kJ/mol. Biết 1 J = 0,239 cal. Enthalpy tạo thành chuẩn theo đơn vị (kcal) của Fe2O3 (s) là (ảnh 1) (Fe2O3, s) = − 825,5 kJ/mol. Biết 1 J = 0,239 cal. Enthalpy tạo thành chuẩn theo đơn vị (kcal) của Fe2O3 (s) là

Xem đáp án » 25/06/2022 93

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »
Xem thêm »