Chủ nhật, 26/03/2023
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 10 Giáo dục công dân Trắc nghiệm Công Dân 10 Bài 10 (có đáp án): Quan niệm về đạo đức

Trắc nghiệm Công Dân 10 Bài 10 (có đáp án): Quan niệm về đạo đức

Trắc nghiệm Công Dân 10 Bài 10 (có đáp án): Quan niệm về đạo đức

  • 2778 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 15 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Hệ thống các quy tắc, chuẩn mực xã hội mà nhờ đó con người tự điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích của cộng đồng, của xã hội là nội dung của khái niệm nào dưới đây?

Xem đáp án

Đạo đức là hệ thống các quy tắc, chuẩn mực xã hội mà nhờ đó con người tự điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích của cộng đồng, của xã hội.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Nền đạo đức mới ở nước ta hiện nay là một nền đạo đức

Xem đáp án

Nền đạo đức mới ở nước ta hiện nay là một nền đạo đức tiến bộ, phù hợp với yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước: vừa kế thừa những giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc, vừa kết hợp và phát huy những tinh hóa văn hóa của nhân loại.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Sự điều chỉnh hành vi của đạo đức là sự điều chỉnh mang tính chất nào dưới đây?

Xem đáp án

Đạo đức: Sự điều chỉnh hành vi mang tính tự nguyện, thường là những yêu cầu cao của xã hội.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Trong sự điều chỉnh hành vi con người, đặc điểm để phân biệt giữa pháp luật với đạo đức là yếu tố nào dưới đây?

Xem đáp án

- Pháp luật: Sự điều chỉnh hành vi mang tính bắt buộc, tính cưỡng chế: Điều chỉnh thông qua những yêu cầu tối thiểu được quy định bằng văn bản của nhà nước.

- Đạo đức: Sự điều chỉnh hành vi mang tính tự nguyện, thường là những yêu cầu cao của xã hội.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Đối với mỗi cá nhân, việc tuân theo các chuẩn mực đạo đức sẽ góp phần tạo giá trị nào dưới đây?

Xem đáp án

Đạo đức góp phần hoàn thiện nhân cách con người.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 6:

Đạo đức là nhân tố không thể thiếu của một gia đình hạnh phúc, tạo ra sự ổn định và phát triển vững chắc của gia đình. Có thể nói, đạo đức là

Xem đáp án

Đạo đức là nền tảng của gia đình hạnh phúc, tạo ra sự ổn định và phát triển vững chắc của gia đình.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 7:

Trong xã hội, nếu các chuẩn mực đạo đức luôn được tôn trọng, củng cố thì xã hội đó có thể

Xem đáp án

Một xã hội trong đó các quy tắc, chuẩn mực đạo đức được tôn trọng và luôn được củng cố, phát triển thì xã hội đó có thể phát triển bền vững.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 8:

Câu thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây đề cập đến sự tác động, điều chỉnh của đạo đức?

Xem đáp án

Đói cho sạch, rách cho thơm: Trong hoàn cảnh nào cũng phải giữ được phong cách trong sáng, không được làm những điều sai trái, không làm mất đi đạo đức của mình.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 9:

Hành động nào sau đây thể hiện cá nhân là người có đạo đức?

Xem đáp án

Giúp đỡ người bị nạn là hành vi thể hiện người có đạo đức, biết đoàn kết, tương trợ, quan tâm, giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn hoạn nạn.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 10:

Do đi làm muộn, anh C đi vào đường ngược chiều và đâm vào em M đang đá bóng dưới lòng đường khiến em bị ngã gãy tay. Bố mẹ em M yêu cầu anh C phải hỗ trợ, bồi thường nhưng anh C không đồng ý vì cho rằng em M cũng có lỗi. Bố em M tức giận đã cùng cháu mình là anh X chặn đường đánh anh C. Hành vi của ai vừa vi phạm đạo đức, vừa vi phạm pháp luật?

Xem đáp án

Anh C đi vào đường ngược chiều là hành vi vi phạm pháp luật. Anh C khiến em M bị ngã gãy tay mà không hỗ trợ, bồi thường là vi phạm đạo đức.

Em M đá bóng dưới lòng đường là hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ.

Bố em M và anh X đánh người là vừa vi phạm đạo đức, vừa vi phạm pháp luật.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 11:

Câu nói: “Tiên học lễ, hậu học văn” muốn nhấn mạnh đến vai trò của yếu tố nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: “tiên học lễ, hậu học văn” có nghĩa là việc đầu tiên cần phải học các lễ nghĩa, rèn luyện đạo đức, tu dưỡng nhân cách của bản thân; sau đó mới học đến những kiến thức văn hóa, nâng cao vốn hiểu biết. Vì vậy, nó muốn nhấn mạnh đến vai trò của lễ nghĩa, đạo đức.


Câu 12:

Trên đường đi học về thấy một phụ nữ vừa bế con nhỏ vừa sách một túi đồ nặng qua đường. Em nên lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp với đạo đức?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Trên đường đi học về thấy một phụ nữ vừa bế con nhỏ vừa sách một túi đồ nặng qua đường. Em nên giúp người phụ nữ xách đồ.


Câu 13:

Các nền tảng đạo đức xã hội khác nhau luôn bị chi phối bởi quan điểm và lợi ích của đối tượng nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Các nền tảng đạo đức xã hội khác nhau luôn bị chi phối bởi quan điểm và lợi ích của giai cấp thống trị.


Câu 14:

Nền đạo đức mới ở nước ta hiện nay phù hợp với yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, có kế thừa những giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc và

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Nền đạo đức mới ở nước ta hiện nay phù hợp với yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, có kế thừa những giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc và phát huy tinh hoa văn hóa của nhân loại.


Bắt đầu thi ngay