Thứ năm, 01/06/2023
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 10 Công nghệ Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 25 (có đáp án): Các phương pháp nhân giống vật nuôi và thủy sản

Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 25 (có đáp án): Các phương pháp nhân giống vật nuôi và thủy sản

Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 25 (có đáp án): Các phương pháp nhân giống vật nuôi và thủy sản

  • 1832 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Người ta dùng phương pháp nào để nhân giống ?

Xem đáp án

Đáp án: D. Cả A và C đúng

Giải thích: Tuỳ mục đích nhân giống mà người ta dùng phương pháp: Nhân giống thuần chủng hay lai giống – SGK trang 74


Câu 2:

Lai kinh tế là phương pháp lại cho ra sản phẩm:

Xem đáp án

Đáp án: B. Không làm giống.

Giải thích: Lai kinh tế là phương pháp lại cho ra sản phẩm: Không làm giống – SGK trang 75


Câu 3:

Lai kinh tế phức tạp là lai……:

Xem đáp án

Đáp án: B. từ 3 giống trở lên

Giải thích:Lai kinh tế phức tạp: là lai từ 3 giống trở lên – SGK trang 75


Câu 4:

Các giống vật nuôi và thuỷ sản năng suất cao đều tạo ra từ:

Xem đáp án

Đáp án: B. Lai tổ hợp

Giải thích: Các giống vật nuôi và thuỷ sản năng suất cao đều tạo ra từ: Lai tổ hợp – SGK trang 76


Câu 5:

Trong các phép nhân giống sau, phép nhân giống nào là nhân giống thuần chủng ?

Xem đáp án

Đáp án: B. Lợn Móng cái X Móng cái.

Giải thích: Trong các phép nhân giống, phép nhân giống nhân giống thuần chủng là: Lợn Móng cái X Móng cái


Câu 6:

Mục đích của nhân giống thuần chủng là:

Xem đáp án

Đáp án: C. Cả A và B đều đúng.

Giải thích: Mục đích của nhân giống thuần chủng là: Phát triển về số lượng. Duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng của giống – SGK trang 74


Câu 7:

Mục đích của lai giống là:

Xem đáp án

Đáp án: D. Đáp án A và đáp án B

Giải thích: Mục đích của lai giống là: Làm thay đổi đặc tính di truyền của giống đã có hoặc tạo ra giống mới. Sử dụng ưu thế lai, làm tăng sức sống và khả năng sản xuất ở đời con – SGK trang 75


Câu 8:

Có mấy phương pháp lai giống tạp giao?

Xem đáp án

Đáp án: A. 2

Giải thích:Có 2 phương pháp lai giống tạp giao là: Lai kinh tế và lai gây thành – SGK trang 75,76


Câu 9:

Lai gây thành (lai tổ hợp) là phương pháp lai…:

Xem đáp án

Đáp án: C. Từ 2 giống trở lên.

Giải thích:( Lai gây thành (lai tổ hợp) là phương pháp lai 2 hay nhiều giống – SGK trang 76


Câu 10:

Cá chép Hung-ga-ri có đặc điểm:

Xem đáp án

Đáp án: A. To khoẻ, nhiều thịt, lớn nhanh nhưng thích nghi kém.

Giải thích: Cá chép Hung-ga-ri có đặc điểm: To khoẻ, nhiều thịt, lớn nhanh nhưng thích nghi kém – SGK trang 76


Bắt đầu thi ngay