Chủ nhật, 26/03/2023
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Khoa học tự nhiên Trắc nghiệm KHTN 7 Bài 3: Nguyên tố hóa học (Phần 2) có đáp án

Trắc nghiệm KHTN 7 Bài 3: Nguyên tố hóa học (Phần 2) có đáp án

Trắc nghiệm KHTN 7 Bài 3: Nguyên tố hóa học (Phần 2) có đáp án

  • 527 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Nguyên tố hóa học là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử có cùng số proton trong hạt nhân. Các nguyên tử thuộc cùng một nguyên tố hóa học có thể có số neutron khác nhau.


Câu 2:

Nguyên tử oxygen có 8 proton trong hạt nhân. Số hiệu nguyên tử oxygen là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Số proton trong hạt nhân chính là số hiệu nguyên tử.

Vậy số hiệu nguyên tử oxygen bằng số proton bằng 8.


Câu 3:

Cho bảng sau:

Nguyên tử

Số proton

Số neutron

Số electron

X

6

8

6

Y

8

8

8

Z

8

9

8

T

7

7

7

Các nguyên tử thuộc cùng một nguyên tố hóa học là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử có cùng số proton trong hạt nhân.

Nguyên tử Y và Z đều có 8 proton trong hạt nhân nên Y và Z thuộc cùng một nguyên tố hóa học.


Câu 4:

Nguyên tố sodium (tên Latin là natrium) có kí hiệu hóa học là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Nguyên tố sodium (tên Latin là natrium) có kí hiệu hóa học là Na


Câu 5:

Kí hiệu của nguyên tố hóa học nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Kí hiệu hóa học gồm một hoặc hai chữ cái có trong tên gọi của nguyên tố, trong đó chữ cái đầu viết hoa và chữ cái sau viết thường C, D sai và B đúng.

A sai vì nitrogen là tên gọi của nguyên tố.


Câu 6:

Cấu trúc nguyên tử của một nguyên tố chưa biết được hiển thị bên dưới:

Số hiệu nguyên tử của nguyên tố hóa học trên là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Dựa vào mô hình nguyên tử trên, nguyên tử có 2 proton trong hạt nhân.

Số proton trong hạt nhân chính bằng số hiệu nguyên tử và bằng 2.


Câu 7:

Hình dưới đây cho biết một số nguyên tố hóa học có trong cơ thể người:

Bốn nguyên tố chính trong cơ thể con người là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Bốn nguyên tố chính trong cơ thể người là oxygen (O), carbon (C), hydrogen (H), nitrogen (N) vì bốn nguyên tố này chiếm đến 96% tổng trọng lượng cơ thể.


Câu 8:

Cho thành phần các nguyên tử sau: A(17p,17e, 16 n), B(20p, 20e, 20n), C(17p,17e, 18n),  D(19p,19e, 20n), E (8p, 8e, 9n). Có bao nhiêu nguyên tố hóa học?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng số proton trong hạt nhân.

A, C đều thuộc cùng một nguyên tố vì có cùng số proton là 17.

Các nguyên tố hóa học khác: B, D, E.


Câu 9:

Nhận định nào sau đây sai?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

C sai vì Kí hiệu hóa học của nguyên tố potassium (kali) là K.


Câu 10:

Nguyên tử nào sau đây có kí hiệu hóa học có một chữ cái?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Kí hiệu hóa học gồm một hoặc hai chữ cái có trong tên gọi của nguyên tố, trong đó chữ cái đầu viết hoa và chữ cái sau viết thường.

Neon: Ne

Silicon: Si

Chlorine: Cl

Boron: B


Bắt đầu thi ngay