Chủ nhật, 26/03/2023
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 10 Tiếng Anh (mới) Top 5 Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 10 Thí điểm Học kì 2 có đáp án

Top 5 Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 10 Thí điểm Học kì 2 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 10 Thí điểm Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

  • 7148 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án: A

Đáp án A phát âm là /i/ các đáp án còn lại phát âm là /o:/.


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án: C

Đáp án C phát âm là /ae/ các đáp án còn lại phát âm là /ə/.


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án: D

Đáp án D phát âm là /ai/ các đáp án còn lại phát âm là /i/. 


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án: B

Đáp án B phát âm là /e/ các đáp án còn lại phát âm là /i/.


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án: C

Đáp án C phát âm là /ʃ/ các đáp án còn lại phát âm là /k/.


Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

This year, more girls enrolled on courses in art and design.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Enroll = enlist (đăng kí)

Dịch: Năm nay, nhiều cô gái đăng ký các khóa học về nghệ thuật và thiết kế hơn.


Câu 7:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

In some rural areas, women and girls are forced to do most of the housework.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Forced to do st = made to do st (bị bắt phải làm gì)

Dịch: Ở một số vùng nông thôn, phụ nữ và trẻ em gái bị buộc phải làm hầu hết các công việc nhà.


Câu 8:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Our government has done a lot to eliminate gender inequality.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Eliminate = remove (xóa bỏ)

Dịch: Chính phủ của chúng ta đã làm rất nhiều để xóa bỏ bất bình đẳng giới.


Câu 9:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

We never allow any kind of discrimination against girls at school.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Allow = approve (cho phép, đồng ý)

Dịch: Chúng tôi không bao giờ cho phép bất kỳ hình thức phân biệt đối xử nào đối với nữ sinh ở trường.


Câu 10:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Women do not yet have equal rights in the family in this area.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Equal = the same (giống hệt nhau)Lưu ý trong câu này đáp án B (similar) cũng là giống nhưng chỉ mang tính tương tự, chứ không chỉ sự giống tuyệt đối như đáp án D

Dịch: Phụ nữ chưa có quyền bình đẳng trong gia đình trong lĩnh vực này.


Câu 11:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

A lot of people think that marriage women shouldn't pursue a career.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Vị trí này cần dùng tính từ (married)

Dịch: Nhiều người nghĩ rằng phụ nữ đã kết hôn không nên theo đuổi sự nghiệp.


Câu 12:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

We must stop discrimination on people coming from the rural area.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Cụm này dùng sai giới từ (discrimination against)

Dịch: Chúng ta phải ngừng phân biệt đối xử đối với những người đến từ khu vực nông thôn


Câu 13:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

My brother is good with cooking and he can cook very delicious food.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Cụm này dùng sai giới từ (good at)

Dịch: Anh trai tôi giỏi nấu ăn và anh ấy có thể nấu đồ ăn rất ngon


Câu 14:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

I guess they may be kept home doing housework and look after their children.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Để cho đồng dạng với động từ đằng sau thì ta dùng “do homework”

Dịch: Tôi đoán họ đã bị bắt ở nhà làm việc nhà và chăm sóc lũ trẻ


Câu 15:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Women in rural areas might be forced to work both at home but on the fields.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Both …. And (cả …..và …..)

Dịch: Phụ nữ ở nông thông có thể bị bắt làm việc cả ở nhà và trên cánh đồng.


Bắt đầu thi ngay

Bài thi liên quan


Có thể bạn quan tâm


Các bài thi hot trong chương