IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 9 Lịch sử Trắc nghiệm Lịch Sử 9 Bài 31 (có đáp án): Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng xuân 1975

Trắc nghiệm Lịch Sử 9 Bài 31 (có đáp án): Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng xuân 1975

Trắc nghiệm Lịch Sử 9 Bài 31 (có đáp án): Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng xuân 1975

  • 1234 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 10 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Nhiệm vụ trọng tâm của miền Bắc sau năm 1975 là gì?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích:

Cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của Mĩ để lại hậu quả nặng nề đối với miền Bắc. Nhiệm vụ trọng tâm của miền Bắc sau năm 1975 là khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - văn hóa.


Câu 2:

Miền Bắc cơ bản hoàn thành nhiệm vụ khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế vào thời gian nào?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích:

Đến giữa năm 1976, miền Bắc cơ bản hoàn thành nhiệm vụ khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế. Diện tích canh tác được mở rộng, nhiều công trình, nhà máy được xây dựng và mở rộng thêm. Giáo dục, y tế, văn hóa, nghệ thuật đều phát triển mạnh.


Câu 3:

Tại các thành phố lớn ở miền Nam, chính quyền cách mạng được thành lập khi nào?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Ở miền Nam, chính quyền cách mạng giải quyết vấn đề ruộng đất như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích:

Chính quyền cách mạng tịch thu tài sản, ruộng đất của bọn phản động trốn ra nước ngoài và tiến hành điều chỉnh ruộng đất trong nội bộ nông dân.


Câu 5:

Để đáp ứng nhu cầu cấp bách trước mắt và lâu dài của nhân dân, chính quyền cách mạng chú trọng vào lĩnh vực sản xuất nào?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích:

Nhu cầu cấp bách trước mắt và lâu của nhân dân là nhu cầu về lương thực vì vậy chính quyền cách mạng rất chú trọng khôi phục sản xuất nông nghiệp.


Câu 6:

Sau đại thắng mùa Xuân năm 1975, tình hình chính trị ở hai miền nước ta như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích:

Sau đại thắng mùa Xuân năm 1975, đất nước thống nhất nhưng ở mỗi miền tồn tại một hình thức tổ chức nhà nước khác nhau. Miền Bắc, Quốc hội là cơ quan cao nhất của nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Ở miền Nam, có Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam và Hội đồng cố vấn của Chính phủ.


Câu 7:

Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất đất nước được tổ chức ở đâu?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích:

Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất đất nước họp tại Sài Gòn từ ngày 15 đến ngày 21 – 11 – 1975.


Câu 8:

Tháng 9 – 1975, Hội nghi Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 24 đã đề ra nhiệm vụ gì?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích:

(SGK – trang 168)


Câu 9:

Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung trong cả nước được tiến hành vào thời gian nào?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích:

Ngày 25 – 4 – 1976, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung trong cả nước được tiến hành.


Câu 10:

Ý nào dưới đây không phải là quyết định được đưa ra tại kì họp đầu tiên Quốc hội khóa IV?

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích:

Phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của Kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 – 1980) được đưa ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng (12 – 1976).


Câu 11:

Lực lượng nào được coi là công cụ của Mĩ trong âm mưu biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới giai đoạn 1961-1965?

Xem đáp án

Đáp án C

Để biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới, giai đoạn 1961-1965 Mĩ đã thực hiện chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” với âm mưu chính là “dùng người Việt đánh người Việt”. Vì vậy, lực lượng đóng vai trò nòng cốt trong giai đoạn này là chính quyền và quân đội Sài Gòn (Việt Nam Cộng hòa).


Câu 12:

"Một kiểu trại tập trung của Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam Việt Nam" giai đoạn 1961-1965 là:

Xem đáp án

Đáp án A

"Một kiểu trại tập trung của Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam Việt Nam" giai đoạn 1961-1965 đó là “Ấp chiến lược”. “Ấp chiến lược” là cách gọi của Mĩ và chính quyền Sài Gòn để chỉ những trại tập trung, những khu dồn dân được dựng lên ở khắp miền Nam khi bắt đầu chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”. Và tiếp tục được thực hiện trong suốt cuộc chiến tranh của Mĩ ở miền Nam Việt Nam.


Bắt đầu thi ngay