Chủ nhật, 26/03/2023
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 10 Sinh học Trắc nghiệm Sinh Hoc 10 Bài 4 (có đáp án): Cacbohiđrat và lipit (phần 2)

Trắc nghiệm Sinh Hoc 10 Bài 4 (có đáp án): Cacbohiđrat và lipit (phần 2)

Trắc nghiệm Sinh Hoc 10 Bài 4 (có đáp án): Cacbohiđrat

  • 2806 lượt thi

  • 29 câu hỏi

  • 40 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Thuật ngữ dùng để chỉ tất cả các loại đường là?

Xem đáp án

Lời giải:

Thuật ngữ dùng để chỉ tất cả các loại đường là cacbohidrat

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Cacbonhiđrat là tên gọi dùng để chỉ nhóm chất nào sau đây?

Xem đáp án

Lời giải:

Thuật ngữ dùng để chỉ tất cả các loại đường là cacbohyđrat

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Cacbonhiđrat là hợp chất hữu cơ được cấu tạo bởi các nguyên tố

Xem đáp án

Lời giải:

Cacbohidrat là hợp chất hữu cơ được cấu tạo chủ yếu từ 3 nguyên tố C, H, O .

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Các nguyên tố hoá học cấu tạo của Cacbonhiđrat là:

Xem đáp án

Lời giải:

Cacbohidrat là hợp chất hữu cơ được cấu tạo chủ yếu từ 3 nguyên tố C, H, O .

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Cacbohidrat gồm các loại

Xem đáp án

Lời giải:

Cacbohidrat cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, bao gồm các loại: đường đơn, đường đôi và đường đa.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 6:

Thuật ngữ nào dưới đây bao gồm các thuật ngữ còn lại?

Xem đáp án

Lời giải:

Cacbohidrat cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, bao gồm các loại: đường đơn, đường đôi và đường đa.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 7:

Người ta dựa vào đặc điểm nào sau đây để chia Cacbohidrat ra thành ba loại là đường đơn,đường đôi và đường đa?

Xem đáp án

Lời giải:

Dựa vào số lượng đơn phân có trong phân tử, người ta chia Cacbohidrat ra thành ba loại là đường đơn, đường đôi và đường đa.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 8:

Để chia Cacbohidrat ra thành ba loại là đường đơn, đường đôi và đường đa, người ta dựa vào?

Xem đáp án

Lời giải:

Dựa vào số lượng đơn phân có trong phân tử, người ta chia Cacbohidrat ra thành ba loại là đường đơn, đường đôi và đường đa.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 9:

Sắp xếp nào sau đây đúng theo thứ tự các chất đường từ đơn giản đến phức tạp?

Xem đáp án

Lời giải:

Sắp xếp đúng theo thứ tự các chất đường từ đơn giản đến phức tạp là: Mônôsaccarit (đường đơn), Điaccarit (đường đôi), Pôlisaccarit (đường đa).

Đáp án cần chọn là: B


Câu 10:

Sắp xếp nào sau đây đúng theo thứ tự các chất đường từ phức tạp đến đơn giản?

Xem đáp án

Lời giải:

Sắp xếp đúng theo thứ tự các chất đường từ phức tạp đến đơn giản là: Pôlisaccarit (đường đa), Điaccarit (đường đôi), Mônôsaccarit (đường đơn).

Đáp án cần chọn là: C


Câu 11:

Các đơn phân chủ yếu cấu tạo nên các loại cacbohyđrat là

Xem đáp án

Lời giải:

Các đơn phân chủ yếu cấu tạo nên các loại cacbohyđrat là glucôzơ, fructôzơ, galactôzơ

Đáp án cần chọn là: B


Câu 12:

Các loại đường đơn phổ biến là 

Xem đáp án

Lời giải:

Các đơn phân chủ yếu cấu tạo nên các loại cacbohyđrat là glucôzơ, fructôzơ, galactôzơ.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 13:

Nhóm phân tử đường nào sau đây là đường đơn?

Xem đáp án

Lời giải:

Đường đơn bao gồm: Fructôzơ, galactôzơ, glucôzơ

Tinh bột, xenlulozơ là đường đa.

Saccarozơ, lactozơ là đường đôi.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 14:

Loại đường có trong thành phần cấu tạo của ADN và ARN là?

Xem đáp án

Lời giải:

Loại đường có trong thành phần cấu tạo của ADN và ARN là đường 5 cacbon: Pentozơ

Đáp án cần chọn là: D


Câu 15:

Tinh bột được enzim biến đổi thành loại đường nào trong khoang miệng?

Xem đáp án

Lời giải:

Tinh bột được enzim biến đổi thành đường mantozo trong khoang miệng

Đáp án cần chọn là: A


Câu 16:

Đường mía (saccarozoro) là loại đường đôi được cấu tạo bởi?

Xem đáp án

Lời giải:

Đường mía (saccarozơ) được cấu tạo bởi một phân tử glucozơ và một phân tử fructozơ.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 17:

Đường mía do hai phân tử đường nào sau đây kết hợp lại ?

Xem đáp án

Lời giải:

Đường mía (saccarozơ) được cấu tạo bởi một phân tử glucozơ và một phân tử fructozơ 

Đáp án cần chọn là: A


Câu 18:

Hai phân tử đường đơn kết nhau tạo phân tử đường đôi bằng loại liên kết nào sau đây?

Xem đáp án

Lời giải:

Hai phân tử đường đơn kết nhau bằng liên kết glicôzit

Đáp án cần chọn là: B


Câu 19:

Trong cấu trúc của polisaccarit, các đơn phân được liên kết với nhau bằng loại liên kết

Xem đáp án

Lời giải:

- Polisaccarit được hình thành từ các đơn phân là đường đơn.

- Các đường đơn liên kết với nhau bằng liên kết glicozit được tạo thành giữa các đường đơn.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 22:

Chất sau đây được xếp vào nhóm đường pôlisaccarit là:

Xem đáp án

Lời giải:

Cả 3 chất đều là đường đa (pôlisaccarit).

Đáp án cần chọn là: D


Câu 23:

Chất nào dưới đây thuộc loại đường pôlisaccarit

Xem đáp án

Lời giải:

Tinh bột thuộc loại đường đa (Pôlisaccarit) cấu tạo bởi nhiều đơn phân.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 24:

Xenlulozơ được cấu tạo bởi đơn phân là

Xem đáp án

Lời giải:

Xenlulozơ được cấu tạo bởi đơn phân là glucozơ

Đáp án cần chọn là: A


Câu 25:

Những hợp chất có đơn phân là glucôzơ gồm

Xem đáp án

Lời giải:

Saccarôzơ (các đơn phân gồm 1 glucôzơ và 1 fructôzơ); Tinh bột, glicôgen, xenlulôzơ (các đơn phân là glucôzơ)

Những hợp chất có đơn phân là glucôzơ gồm tinh bột và glicôgen.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 26:

Thành tế bào thực vật được hình thành bởi sự liên kết giữa

Xem đáp án

Lời giải:

Thành tế bào thực vật được hình thành bởi sự liên kết giữa các vi sợi xenlulôzơ với nhau.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 27:

Thành tế bào thực vật được hình thành bởi loại đường đa nào?

Xem đáp án

Lời giải:

Thành tế bào thực vật được hình thành bởi

Đáp án cần chọn là: A


Câu 28:

Loại đường cấu tạo nên vỏ tôm, cua được gọi là gì?

Xem đáp án

Lời giải:

Kitin cấu tạo nên vỏ tôm, cua.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 29:

Loại đường cấu tạo nên thành tế bào nấm là?

Xem đáp án

Lời giải:

Kitin cấu tạo nên thành tế bào nấm và bộ xương ngoài của nhiều loài côn trùng hay một số loài động vật khác (giáp xác). 

Đáp án cần chọn là: B


Bắt đầu thi ngay