Chủ nhật, 26/03/2023
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Tiếng Anh Bài tập Tiếng Anh 7 Unit 12: Lets eat có đáp án

Bài tập Tiếng Anh 7 Unit 12: Lets eat có đáp án

Bài tập Trắc nghiệm Unit 12 Phonetics and Speaking

  • 1981 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, D, C phát âm là /æ/. Đáp án B phát âm là /ə/


Câu 2:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /i/. Đáp án C phát âm là /ai/


Câu 3:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /e/. Đáp án C phát âm là /ə/


Câu 4:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /u:/. Đáp án D phát âm là /ʌ/


Câu 5:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án D, B, C phát âm là /u:/. Đáp án A phát âm là /ɜː/


Câu 6:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /æ/. Đáp án D phát âm là /ə/


Câu 7:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /i/. Đáp án A phát âm là /ai/


Câu 8:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /ɔː/. Đáp án C phát âm là /ɒ/


Câu 9:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /u:/. Đáp án D phát âm là /ʌ/


Câu 10:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /ɔː/. Đáp án C phát âm là /æ/


Câu 11:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /f/. Đáp án A phát âm là /v/


Câu 12:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /ɒ/. Đáp án D phát âm là /uː/


Câu 13:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D là âm câm. Đáp án C phát âm là /k/


Câu 14:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D là âm câm. Đáp án C phát âm là /f/


Câu 15:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /f/. Đáp án A là âm câm.


Bắt đầu thi ngay