Chủ nhật, 26/03/2023
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Tiếng Anh Bài tập Tiếng Anh 7 Unit 7: The world of work có đáp án

Bài tập Tiếng Anh 7 Unit 7: The world of work có đáp án

Bài tập Trắc nghiệm Unit 7 Phonetics and Speaking

  • 1541 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /e/. Đáp án D phát âm là /æ/


Câu 2:

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /ɜː/. Đáp án D phát âm là /i/


Câu 3:

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /e/. Đáp án C phát âm là /æ/


Câu 4:

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /ei/. Đáp án C phát âm là /ai/


Câu 5:

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /ai/. Đáp án D phát âm là /i/


Câu 6:

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /i:/. Đáp án D phát âm là /i/


Câu 7:

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /i/. Đáp án C phát âm là /i:/


Câu 8:

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /ɜː/. Đáp án C phát âm là /ɪə/


Câu 9:

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /ʌ/. Đáp án D phát âm là /ɑː/


Câu 10:

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /ai/. Đáp án D phát âm là /i/


Câu 11:

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /ɒ/. Đáp án B phát âm là /ə/


Câu 12:

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /ɔː/. Đáp án C phát âm là /ɒ/


Câu 13:

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /ɔː/. Đáp án B phát âm là /ɒ/


Câu 14:

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /ɔː/. Đáp án C phát âm là /ɒ/


Câu 15:

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /ɔː/. Đáp án B phát âm là /ə/


Bắt đầu thi ngay