Chủ nhật, 26/03/2023
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Tiếng Anh Bài tập Tiếng Anh 7 Unit 16: People and Places có đáp án

Bài tập Tiếng Anh 7 Unit 16: People and Places có đáp án

Bài tập Trắc nghiệm Unit 16 Phonetics and Speaking

  • 1442 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /əʊ/. Đáp án B phát âm là /aʊ/


Câu 2:

Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /əʊ/. Đáp án C phát âm là /aʊ/


Câu 3:

Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /ai/. Đáp án B phát âm là /i/


Câu 4:

Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /ʌ/. Đáp án C phát âm là /ɒ/


Câu 5:

Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án C, B, D phát âm là /h/. Đáp án A là âm câm


Câu 6:

Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /ʌ/. Đáp án A phát âm là /juː/


Câu 7:

Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /s/. Đáp án A phát âm là /z/


Câu 8:

Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /ai/. Đáp án D phát âm là /i/


Câu 9:

Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /ɑː/. Đáp án B phát âm là /ei/


Câu 10:

Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /z/. Đáp án D phát âm là /es/


Câu 11:

Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /f/. Đáp án A phát âm là /v/


Câu 12:

Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /ɒ/. Đáp án D phát âm là /uː/


Câu 13:

Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D là âm câm. Đáp án C phát âm là /k/


Câu 14:

Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D là âm câm. Đáp án C phát âm là /f/


Câu 15:

Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /f/. Đáp án A là âm câm.


Bắt đầu thi ngay