Thứ bảy, 20/08/2022
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 6 Toán Bài tập: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố chọn lọc, có đáp án

Bài tập: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố chọn lọc, có đáp án

Bài tập: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố chọn lọc, có đáp án

  • 801 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Phân tích thừa số nguyên tố a=p1m1.p2m2.p3m3....pkmg, khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án là B

Khi phân tích một số a=p1m1.p2m2.p3m3....pkmg ra thừa số nguyên tố thì p1;p2;...;pk là các số nguyên tố.


Câu 2:

Phân tích số 18 ra thừa số nguyên tố

Xem đáp án

Đáp án là C

   + Đáp án A sai vì 1 không phải là số nguyên tố

    + Đáp án B sai vì đây là phép cộng.

    + Đáp án C đúng vì 2 và 3 là hai số nguyên tố nên 18 = 2.32

    + Đáp án D sai vì đây là phép cộng


Câu 3:

Cho a = 22.7, hãy viết tập hợp tất cả các ước của a

Xem đáp án

Đáp án là D

Ta có: a = 22.7 = 4.7 = 28

28 = 28.1 = 14.2 = 7.4 = 7.2.2

Vậy Ư(28) = {1; 2; 4; 7; 14; 28}


Câu 4:

Cho a2.b.7 = 140, với a, b là các số nguyên tố, vậy a có giá trị bằng bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án là B

Ta có a2.b.7 = 140 ⇒ a2b = 20 =22.5

Vậy giá trị của a là 2


Câu 5:

Cho số 150 = 2.3.52, số lượng ước của 150 là bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án là D

Nếu m = axbycz, với a, b, c là số nguyên tố thì m có (x + 1)(y + 1)(z + 1) ước.

Ta có 150 = 2.3.52 với x = 1; y = 1; z = 2

Vậy số lượng ước số của 150 là (1 + 1)(1 + 1)(2 + 1) = 12 ước.


Câu 6:

Phân tích số 1428 ra thừa số nguyên tố ta được biểu thức nào?

Xem đáp án

Đáp án là D

Ta có: 1428 = 22.3.7.17


Câu 7:

Trong các số tự nhiên sau, số có ước nhiều nhất là:

Xem đáp án

Đáp án là A

Nếu m = axbycz , với a, b, c là số nguyên tố thì m có (x + 1)(y + 1)(z + 1) ước.

1464 = 23.3.6 có (3 + 1)(1 + 1)(1 + 1) = 16 ước

496 = 24.31 có (4 + 1)(1 + 1) = 10 ước

1305 = 32.5.23 có (2 + 1)(1 + 1)(1 + 1) = 12 ước

1517 = 37.41 có (1 + 1)(1 + 1) = 4 ước

Vậy số tự nhiên có ước nhiều nhất là 1464


Câu 8:

Trong các số sau số nào là tích của ba số tự nhiên liên tiếp

Xem đáp án

Đáp án là B

Ta có:

2279 = 43.53

46620 = 22.32.5.7.37=(5.7).(22.32).37 = 35.36.37

3953 = 59.67

6059 = 73.83


Câu 10:

Hãy viết tất cả các ước của 24:

Xem đáp án

Đáp án là D

Các ước của 24 là: 1; 2; 22 = 4; 23 = 8; 24 = 16

Vậy các ước của 24 là {1; 2; 4; 8; 16}


Bắt đầu thi ngay