Thứ sáu, 19/08/2022
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 6 Toán Bài tập: Phép trừ phân số chọn lọc, có đáp án

Bài tập: Phép trừ phân số chọn lọc, có đáp án

Bài tập: Phép trừ phân số chọn lọc, có đáp án

  • 767 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 15 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Số đối của phân số 13/7 là :

Xem đáp án

Đáp án là D

Số đối của phân số 13/7 là -13/7 hoặc 13/-7 hoặc -(13/7)


Câu 2:

Cặp phân số nào sau đây là hai phân số đối nhau ?

Xem đáp án

Đáp án là C

Đáp án A : Số đối của -2/3 là 2/3 chứ không phải 3/2 nên A sai

Đáp án B : Số đối của -12/13 là 12/13 chứ không phải 13/-12 nên B sai

Đáp án C: Số đối của 1/2 là -(1/2) nên C đúng

Đáp án D : Số đối của 3/4 là -3/4 hoặc 3/-4 hoặc -(3/4) chứ không phải -4/3 nên D sai


Câu 3:

Kết quả phép tính 34-720 là

Xem đáp án

Đáp án là C

Ta có:Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án


Câu 4:

Số đối của --227 là

Xem đáp án

Đáp án là D

Ta có:

Trắc nghiệm: Phép trừ phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết


Câu 5:

Phép tính 97-512 là :

Xem đáp án

Đáp án là A

Ta có:

Trắc nghiệm: Phép trừ phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết


Câu 6:

Tính-16--49

Xem đáp án

Đáp án là A

Ta có:

Trắc nghiệm: Phép trừ phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết


Câu 7:

Tìm x biết -35-x=112-34

Xem đáp án

Đáp án là B

Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án


Câu 11:

 Tìm x sao cho 37x=45+23

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

37x=45+2337x=215x=37215x=59105


Câu 12:

Giá trị nào của x dưới đây thỏa mãn 29301323+x=769 ?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

29301323+x=7691323+x=29307691323+x=199230x=1992301323x=310


Câu 13:

Giá trị nào của x dưới đây thỏa mãn  516x511=56?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

516x511=56x511=51656x511=5548x=511+5548x=845528


Câu 14:

Có bao nhiêu giá trị của x thỏa mãn x+59=1127

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

x+59=1127TH1:x+59=1127x=112759x=427TH2:x+59=1127x=112759x=2627

Vậy có 2 giá trị của x thỏa mãn bài toán.


Câu 15:

Có bao nhiêu giá trị của x thỏa mãn 2x3441514=120115

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

2x3441514=1201152x34160=1602x34=02x34=02x=34x=38

Vậy có 1 giá trị của x thỏa mãn bài toán.


Câu 16:

Có bao nhiêu giá trị của x thỏa mãn 5143714x3173313131737373

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

5143714x3173313131737373514+3714x3173313131:10101737373:101014214x317331733x0

x∈{−3;−2;−1;0}

Vậy có 4 giá trị của x thỏa mãn bài toán.


Câu 17:

Có bao nhiêu số nguyên x thỏa mãn 57+22227777x1212313114331

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

57+22227777x121231311433157+27x1231+143311x5

x∈{1;2;3;4;5}

Vậy có 5 giá trị của x thỏa mãn bài toán.


Câu 18:

Hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn. Vòi thứ nhất chảy riêng trong 10- giờ đầy bể, vòi thứ hai chảy riêng trong 8 giờ đầy bể. Vòi thứ ba tháo nước ra sau 5 giờ thì bể cạn. Nếu bể đang cạn, ta mở cả ba vòi thì sau 1 giờ chảy được bao nhiêu phần bể?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Trong 1 giờ, vòi thứ nhất chảy được là: 1:10=110  (bể)

Trong 1 giờ, vòi thứ hai chảy được là:  1:8=18  (bể)

Trong 1 giờ, vòi thứ ba tháo được là: 1:5=15  (bể)

Sau 1 giờ, lượng nước trong bể có là: 110+1815=140(bể)


Câu 19:

Hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn. Vòi thứ nhất chảy trong 8 giờ đầy bể, vòi thứ hai chảy trong 12 giờ đầy bể. Vòi thứ ba tháo nước từ bể đầy ra thì sau 6 giờ thì bể hết nước. Nếu bể đang cạn, ta mở cả ba vòi thì sau một giờ chảy được bao nhiêu phần bể?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Trong 1 giờ, vòi thứ nhất chảy được là: 1:8=18  (bể)

Trong 1 giờ, vòi thứ hai chảy được là: 1:12=112  (bể)

Trong 1 giờ, vòi thứ ba tháo được là: 1:6=16   (bể)

Sau 1 giờ, lượng nước trong bể có là: 18+11216=124(bể)


Câu 20:

Cho x là số thỏa mãn x+45.9+49.13+413.17+...+441.45=3745 . Chọn kết luận đúng:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

x+45.9+49.13+413.17+...+441.45=3745x+1519+19113+...+141145=3745x+15145=3745x+845=3745x=3745845x=1

Vì −1 là số nguyên âm nên đáp án A đúng.


Câu 21:

Cho x là số thỏa mãn  x23.5+25.7+27.9+...+297.99=199. Chọn kết luận đúng.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

x23.5+25.7+27.9+...+297.99=199x13+1515+17.....197+199=199x13+199=199x3299=199x=3199

Vậy x là một phân số dương.

Vì  3199  là phân số dương nên đáp án D đúng.


Câu 22:

Cho P=122+132+...+120022+120032 . Chọn câu đúng.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

P=122+132+...+120022+120032<11.2+12.3+...+12001.2002+12002.2003=1112+1213+...+1200112002+1200212003=112003=20022003<1

Vậy P < 1


Câu 23:

Chọn câu đúng

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Xét đáp án A:

S=122+132+142+...+1502<11.2+12.3+....+149.50=112+1213+....+149150=1150=4950<1

Vậy S < 1.

Vậy A sai.

Xét đáp án B: 

S=11.2+12.3+13.4+...+149.50=112+1213+1314.......149+149150=1150=4950<1

Vậy B sai.


Câu 24:

Phép tính  97512 là

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

97512=97+(512)=10884+(3584)=108+(35)84=7384


Bắt đầu thi ngay