Thứ bảy, 20/08/2022
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 6 Toán Bài tập: Quy tắc chuyển vế chọn lọc, có đáp án

Bài tập: Quy tắc chuyển vế chọn lọc, có đáp án

Bài tập: Quy tắc chuyển vế chọn lọc, có đáp án

  • 826 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 15 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Nếu a + c = b + c thì:

Xem đáp án

Đáp án là A

Ta có: Nếu a + c = b + c thì a = b


Câu 2:

Cho b ∈ Z và b - x = -9. Tìm x

Xem đáp án

Đáp án là C

Ta có: b - x = -9

     ⇔ -x = -9 - b

     ⇔ x = 9 + b


Câu 3:

Tìm x biết x + 7 = 4

Xem đáp án

Đáp án là A

Ta có: x + 7 = 4

     ⇔ x = 4 - 7

     ⇔ x = -3


Câu 4:

Số nguyên x nào dưới đây thỏa mãn x - 8 = 20

Xem đáp án

Đáp án là B

Ta có: x - 8 = 20

     ⇔ x = 20 + 8

     ⇔ x = 28


Câu 5:

Có bao nhiêu số nguyên x sao cho x + 90 = 198

Xem đáp án

Đáp án là D

Ta có: x + 90 = 198

     ⇔ x = 198 - 90

     ⇔ x = 108

Vậy có 1 số nguyên thỏa mãn bài toán.


Câu 6:

Tìm số nguyên a biết |a| = 16

Xem đáp án

Đáp án là C

Vì |a| = 16 nên a = 16 hoặc a = -16


Câu 7:

Tìm số nguyên x biết |x-3|-7=-2

Xem đáp án

Đáp án là C

Ta có:

|x-3|=(-2)+7=5

Vậy x - 3 = 5 hoặc x - 3 = -5

Hay x = 5 + 3 = 8 hoặc x = -5 + 3 = -2


Câu 8:

Số nguyên x thỏa mãn x - (15 - x) = x + 16 là:

Xem đáp án

Đáp án là B

Ta có:

x - (15 - x) = x + 16

x - 15 + x = x + 16

x + x - x = 16 + 15

x = 31


Câu 9:

Tìm số nguyên x biết tổng của ba số nguyên 15; - 3 và x bằng 23

Xem đáp án

Đáp án là A

Ta có:

15 + (-3) + x = 23

12 + x = 23

x = 23 - 12

x = 11


Câu 10:

Tìm số nguyên x biết 34 - (25 + 34) = x - (25 - 9)

Xem đáp án

Đáp án là D

34 - (25 + 34) = x - (25 - 9)

34 - 25 - 34 = x - 16

34 - 34 - 25 = x - 16

-25 = x - 16

-25 + 16 = x

-(25 - 16) = x

-9 = x


Câu 11:

Có bao nhiêu số nguyên x thỏa mãn |x|+|x−1|=1

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D


Câu 12:

Tìm số nguyên p biết 27 - (5 - |p+1|) = 31.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D


Câu 14:

Cho a,b  Z. Tìm số nguyên x, biết: a - (x + a) - b =  - a

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

a−(x+a)–b=−a

a–x–a–b=−a

−x–b=−a

−x=−a+b

x=a−b


Câu 15:

Tìm số nguyên x, biết: x - 43 = (35 - x) - 48

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

x–43=(35−x)−48

x–43=35–x−48

x+x=35–48+43

2x=30

x=15


Câu 16:

Thu gọn biểu thức M = x+(-50)-[105+(-40)+(-50)]

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D


Câu 17:

Thu gọn biểu thức M= - (x-61+85) - [x+51-(54-27)]

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D


Bắt đầu thi ngay