Thứ bảy, 20/08/2022
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 6 Toán Bài tập: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con chọn lọc, có đáp án

Bài tập: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con chọn lọc, có đáp án

Bài tập: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con chọn lọc, có đáp án

  • 1959 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 15 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho tập hợp A = {1; 2; 3; 4; 5} và tập hợp B = {3; 4; 5}. Kết luận nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án là B

Ta thấy mọi phần tử thuộc tập hợp B đều thuộc tập hợp A nên B ⊂ A


Câu 2:

Cho tập hợp M = {0; 2; 4; 6; 8}. Kết luận nào sau đây sai?

Xem đáp án

Đáp án là B

+ Vì các phần tử 2;4 đều thuộc tập hợp M nên {2; 4} ⊂ M hay đáp án A đúng.

     + Nhận thấy 0 là phần tử của tập M nên ta kí hiệu 0 ∈ M , kí hiệu ⊂ chỉ dùng cho mối quan hệ giữa hai tập hợp. Do đó, đáp án B sai

     + 2 ∈ M nên đáp án C đúng.

     + 7 ∉ M nên đáp án D đúng.


Câu 3:

Cho tập hợp A = {x ∈ N|2 < x ≤ 7}. Kết luận nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Đáp án là C

Trong cách viết A = {x ∈ N|2 < x ≤ 7}, ta chỉ ra tính chất đặc trưng của tập hợp gồm các phần tử là số tự nhiên lớn hơn 2 và nhỏ hơn hoặc bằng 7

Nên 2 không thuộc tập hợp A.


Câu 4:

Tất cả các tập hợp con khác tập hợp rỗng của tập hợp A = {3; 5}

Xem đáp án

Đáp án là D

Ta có các tập hợp con khác tập hợp rỗng của tập hợp A là {3}; {5}; {3; 5}


Câu 5:

Dùng ba chữ số 0; 4; 6 để viết tập hợp các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau. Tập hợp này có bao nhiêu phần tử?

Xem đáp án

Đáp án là B

Với ba chữ số 0; 4; 6 có thể lập các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau là 406; 460; 604; 640

Do đó tập hợp cần tìm có 4 phần tử.


Câu 6:

Cho tập hợp A = {x ∈ N|1990 ≤ x ≤ 2009}. Số phần tử của tập hợp A là?

Xem đáp án

Đáp án là A

Các phần tử của tập hợp A là dãy các số từ nhiên liên tiếp từ 1990 đến 2009

Vì vậy số phần tử của tập hợp A là 2009 - 1990 + 1 = 20.


Câu 7:

Tập hợp C là số tự nhiên x thỏa mãn x - 10 = 15 có số phần tử là?

Xem đáp án

Đáp án là C

Ta có: x - 10 = 15

x = 15 + 10

x = 25

Nên tập hợp C là C = {25}, khi đó tập hợp C có 1 phần tử.


Câu 8:

Số phần tử của tập hợp P gồm các chữ cái của cụm từ “WORLD CUP”

Xem đáp án

Đáp án là C

Tập hợp P cần tìm là P = {W; O; R; L; D; C; U; P}

Tập hợp P gồm 8 phần tử.


Câu 9:

Cho tập hợp B = {m; n; p; q}. Số tập hợp con có 2 phần tử của tập hợp B là?

Xem đáp án

Đáp án là C

Các tập hợp con của tập hợp B có hai phần tử là

{m; n}; {m; p}; {m; q}; {n; p}; {n; q}; {p; q}

Vậy có 6 tập hợp con có 2 phần tử của tập hợp B


Câu 10:

Cho tập A = {x ∈ ℕ | x ⋮ 2}, B = {x ∈ ℕ | x ≤ 10} . Tập hợp C gồm các phần tử thuộc cả A và B gồm bao nhiêu phần tử?

Xem đáp án

Đáp án là B

Các phần tử vừa thuộc A vừa thuộc B là: 0; 2; 4; 6; 8; 10 nên C = {0; 2; 4; 6; 8; 10}

Vậy tập hợp C gồm 6 phần tử


Câu 11:

Cho hình vẽ sau: Viết tập hợp P và Q.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Ta có P={Huế; Thu; Nương; Đào}

Q={Đào; Mai}


Câu 12:

Cho hình vẽ sau: Viết tập hợp P và Q.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Ta có: P = {Lý, Văn, Sinh, Sử}; Q = {Toán, Văn}.


Câu 13:

Cho hình vẽ sau: Viết tập hợp C và D.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

C={102;106}và D={3;20;101;102;106}


Câu 14:

Cho hình vẽ sau: Viết tập hợp D và E.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Ta có: D={m;n;p;5;10;7} và E={m,p}


Bắt đầu thi ngay