Thứ sáu, 19/08/2022
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 6 Toán Bài tập: Tính chất của phép nhân chọn lọc, có đáp án

Bài tập: Tính chất của phép nhân chọn lọc, có đáp án

Bài tập: Tính chất của phép nhân chọn lọc, có đáp án

  • 730 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Tính nhanh (-5).125.(-8).20.(-2) ta được kết quả là:

Xem đáp án

Đáp án là A

Ta có: (-5).125.(-8).20.(-2) = [125.(-8)].[(-5).20].(-2)

= (-1000).(-100).(-2) = -200000


Câu 2:

Giá trị biểu thức M=(-192873).(-2345).-45.0 là:

Xem đáp án

Đáp án là C

Ta có: M = (-192873).(-2345).-45.0 = 0


Câu 3:

Viết lại tích (-2).(-2).(-2).(-3).(-3).(-3) dưới dạng một lũy thừa

Xem đáp án

Đáp án là C

(-2).(-2).(-2).(-3).(-3).(-3) = [(-2).(-3)].[(-2).(-3)].[(-2).(-3)] =6.6.6 =63


Câu 4:

Giá trị của biểu thức 27.(-13) + 27.(-27) + (-14).(-27) là:

Xem đáp án

Đáp án là A

Ta có: 27.(-13) + 27.(-27) + (-14).(-27) = 27.(-13) + 27.(-27) + 14.27 = 27.[(-13) + (-27)+14] = 27[(-40) + 14] = 27.(-26) = -702)


Câu 5:

Điền hai số tiếp theo vào dãy số sau: -2; 4; -8; 16; ...

Xem đáp án

Đáp án là B

Ta có:

4 = (-2).(-2)

-8 = 4.(-2)

16 = (-8).(-2)

Do đó, trong dãy số trên số hạng sau là tích của số hạng trước với – 2

Vậy hai số hạng tiếp theo là:

16.(-2) = -32

(-32).(-2) = 64


Câu 6:

Điền số thích hợp vào chỗ …: 17.(... + 7) = 17.(-5) + 17.7

Xem đáp án

Đáp án là D

Ta có: 17.(-5) + 17.7 = 17.[(-5) + 7]


Câu 7:

Giá trị của m.n2 với m = 3, n = -5 là:

Xem đáp án

Đáp án là D

Thay m = 3, n = -5 vào biểu thức ta được: m.n2 = 3.-52 = 3.25 = 75


Câu 8:

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

Xem đáp án

Đáp án là C

Khi nhân một số âm với hai số dương ta được kết qủa là một số âm. Vậy A sai

Khi nhân hai số âm với một số dương ta được kết qủa là một số dương. Vậy B sai

Khi nhân hai số âm với hai số dương ta được kết qủa là một số dương. Vậy C đúng

Khi nhân một số âm với ba số dương ta được kết qủa là một số âm. Vậy D sai


Câu 9:

Giá trị của biểu thức (-63).(1-299) - 299.63 là:

Xem đáp án

Đáp án là A

Ta có: (-63).(1-299) - 299.63 = (-63).1 + (-63).(-299) - 299.63 = -63 + 63.299 - 63.299 = -63


Câu 10:

Tích -42.(-2) bằng

Xem đáp án

Đáp án là C

Ta có: -42.(-2) = 16.(-2) = -32


Bắt đầu thi ngay