Thứ bảy, 20/08/2022
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 6 Toán Trắc nghệm Toán 6 Bài 5 (có đáp án): Qui đồng mẫu số nhiều phân số. So sánh phân số

Trắc nghệm Toán 6 Bài 5 (có đáp án): Qui đồng mẫu số nhiều phân số. So sánh phân số

Trắc nghệm Toán 6 bài 5( có đáp án ) : Qui đồng mẫu số nhiều phân số. So sánh phân số

  • 646 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 50 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm 513....713

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Vì −5 > −7 nên 513>713


Câu 2:

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm 1223....823

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Vì −12 < −8 nên 1223<823


Câu 3:

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm 1225....1725

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

1725=1725

Vì −12 > −17 nên 1225>1725  hay 1225>1725


Câu 4:

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm 3162....3162

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

3162=3162


Câu 5:

Quy đồng mẫu số hai phân số 27;58  được hai phân số lần lượt là

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Ta quy đồng 27  và  58  (MSC:56)

27=2.87.8=1656;58=5.78.7=3556


Câu 6:

Quy đồng mẫu số hai phân số  514;922 được hai phân số lần lượt là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Ta quy đồng: 514;922  (MSC:154)

514=5.1114.11=55154;922=9.722.7=63154


Câu 7:

Mẫu số chung của các phân số 25;2318;575  là

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Ta có:

5=5.118=2.3275=3.52BCNN5;18;75=2.32.52=450

Vậy ta có thể chọn một mẫu chung là 450


Câu 8:

Mẫu số chung của các phân số  52;78;711 là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

2=2.18=2311=11.1BCNN2;8;11=23.11=88


Câu 9:

Qui đồng mẫu số các phân số 1112;1516;2320  ta được các phân số lần lượt là

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Ta có: 12=22.3;16=24;20=22.5

Do đó MSC=24.3.5=240

1112=11.2012.20=220240;1516=15.1516.15=225240;2320=23.1220.12=276240

Vậy các phân số sau khi quy đồng lần lượt là: 220240;225240;276240


Câu 10:

Qui đồng mẫu số các phân số 730;1360;940  ta được các phân số lần lượt là

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Ta có: MSC=120

730=7.430.4=28120;1360=13.260.2=26120;940=9.340.3=27120

Vậy các phân số sau khi quy đồng lần lượt là: 28120;26120;27120


Câu 11:

Mẫu chung nguyên dương nhỏ nhất của các phân số 1933.7.11;2333.72.19   là

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

BCNN hay mẫu chung nguyên dương nhỏ nhất của hai mẫu đã cho là 33.72.11.19


Câu 12:

Mẫu chung nguyên dương nhỏ nhất của các phân số 1123.34.7;3514.22.35  là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Ta có: 14.22.35=7.23.35

Từ đó: BCNN hay mẫu chung nguyên dương nhỏ nhất của hai mẫu đã cho là 23.35.7


Câu 13:

Chọn câu đúng

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Đáp án A: Vì 1123 < 1125 nên 11231125<1

⇒ A sai.

Đáp án B: 154156=154156

Vì 154<156 nên  154156<1 hay 154156<1

⇒ B đúng.

Đáp án C:  123345<0  vì nó là phân số âm.

⇒ C sai.

Đáp án D:  657324>0  vì nó là phân số dương.

⇒ D sai.


Câu 14:

Chọn câu sai

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Đáp án A: Vì 34 > 33 nên 3433>1

⇒ A đúng

Đáp án B: 113112=113112

Vì 113 > 112 nên 113112>1

⇒ B đúng.

Đáp án C:  234432<0  vì nó là phân số âm.

⇒ C đúng

Đáp án D:874894>0   sai vì nó là phân số âm

⇒ D sai.


Câu 15:

Chọn câu sai.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Đáp án A: Ta có:

23=23=2.83.8=1624;78=7.38.3=2124

Vì  1624>2124  nên suy ra  23>   78  nên A đúng.

Đáp án B: Ta có:

2233=22:1133:11=23;         200300=200300=200:100300:100=23

Vì 23=23  nên suy ra  2233=200300  nên B đúng.

Đáp án C: Ta có:

25<0;196294>025<0<19629425<196294

  nên C đúng.

Đáp án D: Ta có: 3965=39:(13)(65):(13)=35                  

 35=35 nên suy ra 35=3965  nên D sai.


Câu 16:

Chọn câu sai.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Đáp án A: Ta có:

  413=4.213.2=826<526 vì −8 < −5 nên A đúng.

Đáp án B: Ta có:

3451=34:1751:17=23=23 nên B đúng.

Đáp án C: Ta có:

 37=3.117.11=3377>3577 vì −33 > −35 nên C đúng.

Đáp án D: Ta có:

 37=3.117.11=3377=3377 nên D sai.


Câu 17:

Sắp xếp các phân số  2941;2841;2940 theo thứ tự tăng dần ta được

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Ta có:

+) 28 < 29 nên 2841<2941

+) 41 > 40 nên 2941<2940

Do đó 2841<2941<2940


Câu 18:

Sắp xếp các phân số 711;311;75;0;45;911  theo thứ tự tăng dần ta được

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Ta có:

−7 < −4 nên 75<45<0

3 < 7 < 9 nên 311<711<911

Do đó  75<45<0<311<711<911 .


Câu 19:

Sắp xếp các phân số  34;112;156149 theo thứ tự giảm dần ta được

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Dễ thấy 34<112;156149<112

So sánh  34  và  156149 :

Ta có: 34=34=3.524.52=156208;156149=156149

Vì −208 < −149 nên 156208>156149  hay 34>156149

Vậy  112>34>156149      


Câu 20:

Sắp xếp các phân số 29;34;112;56;518  theo thứ tự giảm dần ta được

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Ta có:

29=836112=336518=1036

Dễ thấy  1036<836<336  hay 518<29<112

Ta lại có: 34=912;56=1012

Dễ thấy  912<1012  hay 34<56

Vậy theo thứ tự giảm giần ta được: 56>34>112>29>518


Câu 21:

Rút gọn rồi quy đồng mẫu số các phân số 3.43.76.5+9  và 6.92.1763.3119  ta được

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

3.43.76.5+9=122130+9=939=-3136.92.1763.3119=5434189119=2070=27

MSC = 91

313=3.713.7=2191;27=2.137.13=2691

Vậy sau khi quy đồng ta được hai phân số  2191  và 2691


Câu 22:

Rút gọn rồi quy đồng mẫu số các phân số 9.87.1832.10  và 16.1926.1957.319  ta được:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

9.87.1832.10=9.87.9.29.10=81410=3516.1926.1957.319=16.1926.1919.3.319=162691=54

MSC = 20

35=3.45.4=1220;54=5.54.5=2520

Vậy sau khi quy đồng ta được hai phân số:   1220 và 2520 .


Câu 23:

Cho  A=25.925.178.808.10 và  B=48.1248.153.2703.30. Chọn câu đúng.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

A=25.925.178.808.10=25.(917)8.(80+10)=25.(8)(8).90=2590=518B=48.1248.153.2703.30=48.(1215)(3).(270+30)=48.(3)(3).300=48300=425

Vì A < 1 nên loại đáp án C.

So sánh A và B:

MSC = 450

518=5.2518.25=125450;425=4.1825.18=72450

Vì 125 > 72 nên  125450>72450 hay 518>425

Vậy A > B


Bắt đầu thi ngay